ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ


 Πρώτο Βιβλίο - Γενικό Μέρος

Πρώτο Κεφάλαιο - Ο Ποινικός Νόμος

I. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων

Άρθρο 1 - Καμιά ποινή χωρίς νόμο
Άρθρο 2 - Αναδρομική ισχύς του ηπιότερου νόμου
Άρθρο 3 - Νόμοι με προσωρινή ισχύ
Άρθρο 4 - Επιβολή μέτρων ασφάλειας

II. Τοπικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων

Άρθρο 5 - Εγκλήματα που τελέστηκαν στην ημεδαπή
Άρθρο 6 - Εγκλήματα ημεδαπών στην αλλοδαπή
Άρθρο 7 - Εγκλήματα αλλοδαπών στην αλλοδαπή
Άρθρο 8 - Εγκλήματα στην αλλοδαπή που τιμωρούνται πάντοτε κατά τους ελληνικούς νόμους
Άρθρο 9 - Ακαταδίωκτο εγκλημάτων που τελέστηκαν στην αλλοδαπή
Άρθρο 10 - Υπολογισμός ποινών που εκτίθηκαν στην αλλοδαπή
Άρθρο 11 - Αναγνώριση αλλοδαπών ποινικών αποφάσεων

III. Σχέση του Κώδικα με ειδικούς νόμους και επεξήγηση όρων του

Άρθρο 12 - Ειδικοί ποινικοί νόμοι
Άρθρο 13 - Έννοια όρων του Κώδικα

Δεύτερο Κεφάλαιο - Η αξιόποινη πράξη

I. Γενικές διατάξεις

Άρθρο 14 - Έννοια της αξιόποινης πράξης
Άρθρο 15 - Έγκλημα που τελείται με παράλειψη
Άρθρο 16 - Τόπος τέλεσης της πράξης
Άρθρο 17 - Χρόνος τέλεσης της πράξης
Άρθρο 18 - Διαίρεση των αξιόποινων πράξεων
Άρθρο 19 - Ποινικός χαρακτήρας πράξεων που εκδικάστηκαν

II. Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης

Άρθρο 20 - Λόγοι που αποκλείουν το άδικο της πράξης
Άρθρο 21 - Προσταγή
Άρθρο 22 - Άμυνα
Άρθρο 23 - Υπέρβαση της άμυνας
Άρθρο 24 - Υπαίτια κατάσταση άμυνας
Άρθρο 25 - Κατάσταση ανάγκης που αποκλείει το άδικο

III. Ο καταλογισμός της πράξης

Άρθρο 26 - Υπαιτιότητα
Άρθρο 27 - Δόλος
Άρθρο 28 - Αμέλεια
Άρθρο 29 - Ευθύνη από το αποτέλεσμα
Άρθρο 30 - Πραγματική πλάνη
Άρθρο 31 - Νομική πλάνη
Άρθρο 32 - Κατάσταση ανάγκης που αποκλείει τον καταλογισμό
Άρθρο 33 - Κωφάλαλοι εγκληματίες
Άρθρο 34 - Διατάραξη των πνευματικών λειτουργιών ή της συνείδησης
Άρθρο 35 - Υπαίτια διατάραξη της συνείδησης

IV. Εγκληματίες ελαττωμένης ικανότητας προς καταλογισμό

Άρθρο 36 - Ελαττωμένη ικανότητα προς καταλογισμό
Άρθρο 37 - Έκτιση της ποινής σε ιδιαίτερα καταστήματα
Άρθρο 38 - Επικίνδυνοι εγκληματίες με ελαττωμένο καταλογισμό
Άρθρο 39 - Διάρκεια του περιορισμού στα ψυχιατρικά καταστήματα
Άρθρο 40 - Μετατροπή του περιορισμού σε Φυλάκιση ή Κάθειρξη
Άρθρο 41 - Εγκληματίες καθ` έξη με ελαττωμένο καταλογισμό

Τρίτο Κεφάλαιο - Απόπειρα και συμμετοχή

I. Απόπειρα

Άρθρο 42 - Έννοια και ποινή της απόπειρας
Άρθρο 43 - Απρόσφορη απόπειρα
Άρθρο 44 - Υπαναχώρηση

ΙΙ. Συμμετοχή

Άρθρο 45 - Συναυτουργοί
Άρθρο 46 - Ηθικός αυτουργός και άμεσος συνεργός
Άρθρο 47 - Απλός συνεργός
Άρθρο 48 - Γενική διάταξη
Άρθρο 49 - Ιδιαίτερες ιδιότητες ή σχέσεις

Τέταρτο Κεφάλαιο - Ποινές, μέτρα ασφάλειας, αποζημίωση

Ι. Κύριες ποινές

Άρθρο 50 - Θανατική ποινή
Άρθρο 51 - Ποινές στερητικές της ελευθερίας
Άρθρο 52 - Κάθειρξη
Άρθρο 53 - Φυλάκιση
Άρθρο 55 - Κράτηση
Άρθρο 56 - Τρόπος εκτέλεσης ποινών και μέτρων ασφαλείας
Άρθρο 57 - Χρηματικές ποινές
Άρθρο 58 - Απόσβεση των ποινών σε χρήμα

ΙΙ. Παρεπόμενες ποινές

Άρθρο 59 - Αυτοδίκαιη αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων
Άρθρο 60 - Αποστέρηση σε περίπτωση καταδίκης σε πρόσκαιρη Κάθειρξη
Άρθρο 61 - Αποστέρηση σε περίπτωση καταδίκης σε Φυλάκιση
Άρθρο 62 - Αποστέρηση σε περίπτωση καταδίκης σε περιορισμό σε ψυχιατρικό κατάστημα
Άρθρο 63 - Αποτέλεσμα της αποστέρησης
Άρθρο 64 - Μερική αποστέρηση σε περίπτωση Φυλάκισης
Άρθρο 65 - Υπολογισμός του χρόνου της αποστέρησης
Άρθρο 66 - Αποκατάσταση
Άρθρο 67 - Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος
Άρθρο 68 - Δημοσίευση της καταδικαστικής απόφασης

ΙΙΙ. Μέτρα ασφάλειας

Άρθρο 69 - Φύλαξη ακαταλόγιστων εγκληματιών
Άρθρο 70 - Διάρκεια της φύλαξης
Άρθρο 71 - Εισαγωγή αλκοολικών και τοξικομανών σε θεραπευτικό κατάστημα
Άρθρο 72 - Παραπομπή σε κατάστημα εργασίας
Άρθρο 73 - Απαγόρευση διαμονής
Άρθρο 74 - Απέλαση αλλοδαπού
Άρθρο 75 - Παραγραφή μέτρων ασφάλειας
Άρθρο 76 - Δήμευση

ΙV. Αποζημίωση

Άρθρο 77 - Προτίμηση πληρωμής
Άρθρο 78 - Υπόχρεοι σε πληρωμή

Πέμπτο Κεφάλαιο - Επιμέτρηση της ποινής

Ι. Γενικοί κανόνες

Άρθρο 79 - Δικαστική επιμέτρηση της ποινής
Άρθρο 80 - Επιμέτρηση των ποινών σε χρήμα
Άρθρο 81 - Εγκλημα από φιλοκέρδεια
Άρθρο 82 - Μετατροπή των περιοριστικών της ελευθερίας ποινών
Άρθρο 83 - Λόγοι μείωσης της ποινής
Άρθρο 84 - Ελαφρυντικές περιστάσεις
Άρθρο 85 - Συρροή λόγων μείωσης της ποινής
Άρθρο 86  - Επιβολή θανατικής ποινής
Άρθρο 87 - Υπολογισμός του χρόνου προσωρινής Κράτησης

ΙΙ. Εγκληματίες υπότροποι και καθ` έξη

Άρθρο 88 - Υποτροπή
Άρθρο 89 - Ποινή της υποτροπής
Άρθρο 90 - Καθ` έξη υπότροποι εγκληματίες
Άρθρο 91 - Λήξη της αόριστης Κάθειρξης
Άρθρο 92 - Εγκληματίες καθ` έξη ανεξάρτητα από την περίπτωση υποτροπής
Άρθρο 93 - Υπότροποι εγκληματίες από αμέλεια

ΙΙΙ. Συρροή εγκλημάτων

Άρθρο 94 - Συνολική ποινή σε περίπτωση στερητικών της ελευθερίας ποινών
Άρθρο 95 - Συντρέχουσες παρεπόμενες ποινές κλπ.
Άρθρο 96 - Συνολική ποινή σε περίπτωση συρροής ποινών σε χρήμα
Άρθρο 97 - Άλλες περιπτώσεις συνολικής ποινής
Άρθρο 98 - Έγκλημα κατ` εξακολούθηση

Έκτο Κεφάλαιο - Αναστολή της ποινής υπό όρο και απόλυση υπό όρο

Ι. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο

Άρθρο 99 - Ποινές που αναστέλλονται και διάρκεια της αναστολής.
Άρθρο 100 - Αναστολή σε ποινές άνω των τριών ετών.Αναστολή υπό επιτήρηση
Άρθρο 100Α - Αναστολή υπό επιτήρηση
Άρθρο 101 - Ανάκληση της αναστολής
Άρθρο 102 - Άρση της αναστολής
Άρθρο 103 - Ενέργεια αλλοδαπής απόφασης
Άρθρο 104 - Δικαστικές δαπάνες, αποζημιώσεις και παρεπόμενες ποινές

ΙΙ. Απόλυση του καταδίκου υπό όρο

Άρθρο 105 - Κατάδικοι που δικαιούνται να απολυθούν
Άρθρο 106 - Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απόλυσης
Άρθρο 106Α
Άρθρο 107 - Ανάκληση της απόλυσης
Άρθρο 108 - Άρση της απόλυσης
Άρθρο 109 - Συνέπειες της μη ανάκλησης
Άρθρο 110 - Διαδικασία για τη χορήγηση και την ανάκληση της απόλυσης
Άρθρο 110Α

Έβδομο Κεφάλαιο - Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο

Ι. Παραγραφή

Άρθρο 111 - Χρόνος παραγραφής των εγκλημάτων
Άρθρο 112 - Εναρξη του χρόνου παραγραφής των εγκλημάτων
Άρθρο 113 - Αναστολή της παραγραφής των εγκλημάτων
Άρθρο 114 - Χρόνος παραγραφής των ποινών που επιβλήθηκαν
Άρθρο 115 - Εναρξη του χρόνου παραγραφής των ποινών
Άρθρο 116 - Αναστολή της παραγραφής των ποινών

ΙΙ. Παραίτηση από την έγκληση

Άρθρο 117 - Μη υποβολή έγκλησης ή δήλωση παραίτησης από το δικαίωμα της έγκλησης
Άρθρο 118 - Πρόσωπα που έχουν δικαίωμα για έγκληση
Άρθρο 119 - Αδιαίρετο της έγκλησης
Άρθρο 120 - Ανάκληση της έγκλησης

Όγδοο Κεφάλαιο - Ειδικές διατάξεις για ανηλίκους.

Άρθρο 121 - Ορισμοί
Άρθρο 122 - Αναμορφωτικά μέτρα
Άρθρο 123 - Θεραπευτικά μέτρα
Άρθρο 124 - Μεταβολή ή άρση μέτρων
Άρθρο 125 - Διάρκεια μέτρων
Άρθρο 126 - Ανήλικοι ποινικώς ανεύθυνοι
Άρθρο 127 - Ανήλικοι ποινικώς υπεύθυνοι
Άρθρο 128 - Πταίσματα ανηλίκων
Άρθρο 129 - Απόλυση υπό όρο
Άρθρο 130 - Εκδίκαση μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους
Άρθρο 131 - Έναρξη εκτέλεσης της απόφασης μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους
Άρθρο 132 - Συρροή
Άρθρο 133 - Νεαροί ενήλικες

Δεύτερο Βιβλίο - Ειδικό Μέρος

Πρώτο Κεφάλαιο - Προσβολές του πολιτεύματος

Άρθρο 134 - Εσχάτη προδοσία
Άρθρο 134Α - Θεμελιώδεις αρχές και θεσμοί του Πολιτεύματος
Άρθρο 134Β
Άρθρο 135 - Προπαρασκευαστικές πράξεις εσχάτης προδοσίας
Άρθρο 135Α - Προσβολές κατά της ζωής φορέων πολιτειακών λειτουργημάτων
Άρθρο 136
Άρθρο 137
Άρθρο 137Α - Βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
Άρθρο 137Β - Διακεκριμένες περιπτώσεις
Άρθρο 137Γ - Παρεπόμενες ποινές
Άρθρο 137Δ - Γενικές διατάξεις

Δεύτερο Κεφάλαιο - Προδοσία της χώρας

Άρθρο 138 - Επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας
Άρθρο 139 - Προσβολή εναντίον της διεθνούς ειρήνης της χώρας
Άρθρο 140
Άρθρο 141
Άρθρο 142
Άρθρο 143 - Στρατιωτική υπηρεσία στον εχθρό
Άρθρο 144 - Υποστήριξη της πολεμικής δύναμης του εχθρού
Άρθρο 145 - Παράβαση συμβάσεων
Άρθρο 146 - Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας
Άρθρο 147
Άρθρο 148 - Κατασκοπεία
Άρθρο 149
Άρθρο 150 - Νόθευση αποδεικτικών
Άρθρο 151 - Κατάχρηση πληρεξουσιότητας
Άρθρο 152 - Γενική διάταξη

Τρίτο Κεφάλαιο - Εγκλήματα κατά ξένων κρατών

Άρθρο 153 - Προσβολή κατά ξένου κράτους και του αρχηγού του
Άρθρο 154 - Προσβολή της τιμής διπλωματικών αντιπροσώπων
Άρθρο 155 - Προσβολή συμβόλων ξένου κράτους
Άρθρο 156 - Προσβολή της ουδετερότητας

Τέταρτο Κεφάλαιο - Εγκλήματα κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων

Ι. Εγκλήματα κατά πολιτικών σωμάτων και της Κυβέρνησης

Άρθρο 157 - Βία κατά πολιτικού σώματος ή της Κυβέρνησης
Άρθρο 157Α - Βία κατά πολιτικού κόμματος
Άρθρο 158 - Νόθευση εκλογής ή ψηφοφορίας
Άρθρο 159 - Δωροδοκία
Άρθρο 160 - Διατάραξη συνεδριάσεων

ΙΙ. Εγκλήματα κατά τις εκλογές

Άρθρο 161 - Βία κατά εκλογέων
Άρθρο 162 - Εξαπάτηση εκλογέων
Άρθρο 163 - Παραβίαση της μυστικότητας της ψηφοφορίας
Άρθρο 164 - Νόθευση της εκλογής
Άρθρο 165 - Δωροδοκία κατά τις εκλογές
Άρθρο 166 - Διατάραξη της εκλογής

Πέμπτο Κεφάλαιο - Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας

Άρθρο 167 - Αντίσταση
Άρθρο 168 - Προσβολές κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας
Άρθρο 169 - Απείθεια
Άρθρο 170 - Στάση
Άρθρο 171 - Θρασύτητα κατά της αρχής
Άρθρο 172 - Ελευθέρωση φυλακισμένου
Άρθρο 173 - Απόδραση κρατουμένου
Άρθρο 174 - Στάση κρατουμένων
Άρθρο 175 - Αντιποίηση
Άρθρο 176
Άρθρο 177 - Παραβίαση κατάσχεσης
Άρθρο 178 - Παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή
Άρθρο 179 - Παραβίαση φύλαξης της αρχής
Άρθρο 180 - Βλάβη επίσημων κοινοποιήσεων
Άρθρο 181 - Προσβολή συμβόλων του ελληνικού Κράτους.
Άρθρο 182 - Παραβίαση περιορισμών διαμονής

Έκτο Κεφάλαιο - Επιβουλή της δημόσιας τάξης

Άρθρο 183 - Διέγερση
Άρθρο 184
Άρθρο 185
Άρθρο 186 - Πρόκληση και προσφορά για την εκτέλεση κακουργήματος ή πλημμελήματος
Άρθρο 187 - Εγκληματική οργάνωση
Άρθρο 187Α - Τρομοκρατικές πράξεις
Άρθρο 187Β - Μέτρα επιείκειας
Άρθρο 188 - Συμμετοχή σε αθέμιτο σωματείο
Άρθρο 189 - Διατάραξη της κοινής ειρήνης
Άρθρο 190 - Διατάραξη της ειρήνης των πολιτών
Άρθρο 191
Άρθρο 192
Άρθρο 193 - Εγκλημα σε κατάσταση υπαίτιας μέθης
Άρθρο 194 - Πρόσκληση σε συνεισφορά για Χρηματικές ποινές
Άρθρο 195 - Κατάρτιση ένοπλης ομάδας
Άρθρο 196 - Κατάχρηση εκκλησιαστικού αξιώματος
Άρθρο 197 - Διατάραξη συνεδριάσεων

Έβδομο Κεφάλαιο - Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης

Άρθρο 198 - Κακόβουλη βλασφημία
Άρθρο 199 - Καθύβριση θρησκευμάτων
Άρθρο 200 - Διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων
Άρθρο 201 - Περιύβριση νεκρών

Όγδοο Κεφάλαιο - Εγκλήματα που ανάγονται στην στρατιωτική υπηρεσία και στην υποχρέωση για στράτευση

Άρθρο 202 - Διέγερση αυτών που έχουν υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας
Άρθρο 203 - Τεχνητή πρόκληση ανικανότητας για τη στρατιωτική υπηρεσία
Άρθρο 204 - Απάτη για την αποφυγή της στράτευσης
Άρθρο 205 - Παράνομη αποδημία
Άρθρο 206 - Στρατολογία για ξένο κράτος

Ένατο Κεφάλαιο - Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα

Άρθρο 207 - Παραχάραξη
Άρθρο 208 - Κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων
Άρθρο 208Α
Άρθρο 209 - Κιβδηλεία
Άρθρο 210 - Κυκλοφορία κίβδηλων νομισμάτων
Άρθρο 211 - Προπαρασκευαστικές πράξεις
Άρθρο 212
Άρθρο 213 - Δήμευση
Άρθρο 214 - Τραπεζογραμμάτια και άλλοι τίτλοι που εξομοιώνονται μ` αυτά
Άρθρο 214Α - Υποτροπή
Άρθρο 215 - Παράνομη έκδοση ανώνυμων ομολογιών
Άρθρο 215Α

Δέκατο Κεφάλαιο - Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα

Άρθρο 216 - α. Πλαστογραφία
Άρθρο 217 - Πλαστογραφία πιστοποιητικών
Άρθρο 218 - Πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων
Άρθρο 219
Άρθρο 220 - β. Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως
Άρθρο 221 - γ. Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις
Άρθρο 222 - δ. Υπεξαγωγή εγγράφων
Άρθρο 223 - ε. Μετακίνηση οροσήμων

Ενδέκατο Κεφάλαιο - Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της δικαιοσύνης

Άρθρο 224 - Ψευδορκία
Άρθρο 225 - Ψευδής ανώμοτη κατάθεση
Άρθρο 226 - Ψευδορκία κλπ. πραγματογνώμονα και διερμηνέα
Άρθρο 227
Άρθρο 228 - Παραπλάνηση σε Ψευδορκία
Άρθρο 229 - Ψευδής καταμήνυση
Άρθρο 230
Άρθρο 231 - Υπόθαλψη εγκληματία
Άρθρο 232 - Παρασιώπηση εγκλημάτων
Άρθρο 232Α
Άρθρο 233 - Απιστία δικηγόρων
Άρθρο 234 - Παραβίαση της μυστικότητας δικαστικών συνεδριάσεων

Δωδέκατο Κεφάλαιο - Εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία Δωροδοκία για νόμιμες πράξεις

Άρθρο 235 - Παθητική δωροδοκία
Άρθρο 236 - Ενεργητική δωροδοκία
Άρθρο 237 - Δωροδοκία δικαστή
Άρθρο 238 - Δήμευση
Άρθρο 239 - Κατάχρηση εξουσίας
Άρθρο 240 - Παραβάσεις στην εκτέλεση των ποινών
Άρθρο 241 - Παραβίαση οικιακού ασύλου
Άρθρο 242 - Ψευδής βεβαίωση, νόθευση κλπ.
Άρθρο 243 - Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας
Άρθρο 244 - Καταπίεση
Άρθρο 245
Άρθρο 246
Άρθρο 247 - Απεργία δημοσίων υπαλλήλων
Άρθρο 248 - Παραβάσεις των ταχυδρομικών υπαλλήλων
Άρθρο 249 - Παραβάσεις των τηλεγραφικών υπαλλήλων
Άρθρο 250 - Παραβάσεις των τηλεφωνικών υπαλλήλων
Άρθρο 251 - Παραβίαση του δικαστικού απορρήτου
Άρθρο 252 - Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου
Άρθρο 253
Άρθρο 254 - Αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης
Άρθρο 255 - Αθέμιτη συμμετοχή
Άρθρο 256 - Απιστία σχετική με την υπηρεσία
Άρθρο 257 - Εκμετάλλευση εμπιστευμένων πραγμάτων
Άρθρο 258 - Υπεξαίρεση στην υπηρεσία
Άρθρο 259 - Παράβαση καθήκοντος
Άρθρο 260 - Ανυποταξία σε πολιτική αρχή
Άρθρο 261 - Παρότρυνση υφισταμένων και ανοχή
Άρθρο 262 - Γενικές διατάξεις
Άρθρο 263
Άρθρο 263Α
Άρθρο 263Β - Μέτρα προστασίας και επιείκειας για όσους συμβάλλουν στην αποκάλυψη πράξεων διαφθοράς

Δέκατο Τρίτο Κεφάλαιο - Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα

Άρθρο 264 - Εμπρησμός
Άρθρο 265 - Εμπρησμός σε δάση
Άρθρο 266 - Εμπρησμός από αμέλεια
Άρθρο 267
Άρθρο 268 - Πλημμύρα
Άρθρο 269
Άρθρο 270 - Έκρηξη
Άρθρο 271
Άρθρο 272 - Παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες
Άρθρο 272Α
Άρθρο 273 - Κοινώς επικίνδυνη βλάβη
Άρθρο 274
Άρθρο 275 - Άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων
Άρθρο 276
Άρθρο 277 - Πρόκληση ναυαγίου
Άρθρο 278
Άρθρο 279 - Δηλητηρίαση πηγών και τροφίμων
Άρθρο 280
Άρθρο 281 - Νοθεία τροφίμων
Άρθρο 282 - Δηλητηρίαση της νομής των ζώων
Άρθρο 283 - Διάδοση ασθένειας ζώων
Άρθρο 284 - Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών
Άρθρο 285 - Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη επιζωοτιών
Άρθρο 286 - Παραβίαση των κανόνων της οικοδομικής
Άρθρο 287 - Παραβίαση συμβάσεων προμήθειας
Άρθρο 288 - Παρεμπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου και παράλειψη οφειλόμενης βοήθειας
Άρθρο 289 - Γενική διάταξη

Δέκατο Τέταρτο Κεφάλαιο - Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών, των τηλεφωνικών επικοινωνιών και κατά των κοινωφελών εγκαταστάσεων.

Άρθρο 290 - Διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών και κατά των κοινωφελών εγκαταστάσεων.
Άρθρο 291 - Διατάραξη της ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών
Άρθρο 292 - Παρακώλυση συγκοινωνιών
Άρθρο 292Α - Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των τηλεφωνικών επικοινωνιών
Άρθρο 293 - Παρακώλυση της λειτουργίας άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων
Άρθρο 294 - Παύση εργασίας
Άρθρο 295 - Πρόκληση κοινής ανάγκης
Άρθρο 296 - Παρακώλυση προμήθειας ψωμιού
Άρθρο 297 - Έκθεση πλοίου σε κίνδυνο με διενέργεια λαθρεμπορίου
Άρθρο 298 - Γενική διάταξη

Δέκατο Πέμπτο Κεφάλαιο - Εγκλήματα κατά της ζωής

Άρθρο 299 - Ανθρωποκτονία με πρόθεση
Άρθρο 300 - Ανθρωποκτονία με συναίνεση
Άρθρο 301 - Συμμετοχή σε αυτοκτονία
Άρθρο 302 - Ανθρωποκτονία από αμέλεια
Άρθρο 303 - Παιδοκτονία
Άρθρο 304 - Τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης
Άρθρο 304Α - Σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού
Άρθρο 305 - Διαφήμιση μέσων τεχνητής διακοπής της εγκυμοσύνης
Άρθρο 306 - Έκθεση
Άρθρο 307 - Παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής

Δέκατο Έκτο Κεφάλαιο - Σωματικές βλάβες

Άρθρο 308 - Απλή σωματική βλάβη
Άρθρο 308Α - Απρόκλητη σωματική βλάβη
Άρθρο 309 - Επικίνδυνη σωματική βλάβη
Άρθρο 310 - Βαριά σωματική βλάβη
Άρθρο 311 - Θανατηφόρα βλάβη
Άρθρο 312 - Σωματική βλάβη ανηλίκων κλπ.
Άρθρο 313 - Συμπλοκή
Άρθρο 314 - Σωματική βλάβη από αμέλεια
Άρθρο 315 - Έγκληση
Άρθρο 315Α

Δέκατο Έβδομο Κεφάλαιο - Μονομαχία

Άρθρο 316 - Πρόκληση σε Μονομαχία
Άρθρο 317 - Μονομαχία
Άρθρο 318 - Μονομαχία που αποκλείει τον κίνδυνο ζωής
Άρθρο 319 - Τιμωρία συνεργών
Άρθρο 320 - Διέγερση σε Μονομαχία
Άρθρο 321 - Δημοσιεύματα σχετικά με μονομαχίες

Δέκατο Όγδοο Κεφάλαιο - Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας

Άρθρο 322 - Αρπαγή
Άρθρο 323 - Εμπόριο δούλων
Άρθρο 323Α - Εμπορία ανθρώπων.
Άρθρο 323Β - Διενέργεια ταξιδιών με σκοπό από τους μετέχοντες σε αυτά την τέλεση συνουσίας ή άλλων ασελγών πράξεων σε βάρος ανηλίκου (σεξουαλικός τουρισμός)
Άρθρο 324 - Αρπαγή ανηλίκων
Άρθρο 325 - Παράνομη κατακράτηση
Άρθρο 326 - Κατακράτηση παρά το Σύνταγμα
Άρθρο 327 - Ακούσια απαγωγή
Άρθρο 328 - Εκούσια απαγωγή
Άρθρο 329 - Γενική διάταξη
Άρθρο 330 - Παράνομη βία
Άρθρο 331 - Αυτοδικία
Άρθρο 332 - Εξαναγκασμός σε Παύση εργασίας
Άρθρο 333 - Απειλή
Άρθρο 334 - Διατάραξη οικιακής ειρήνης
Άρθρο 335 - Απατηλή διέγερση σε μετανάστευση

Δέκατο Ένατο Κεφάλαιο - Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής

Άρθρο 336 - Βιασμός
Άρθρο 337 - Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας
Άρθρο 338 - Κατάχρηση σε ασέλγεια.
Άρθρο 339 - Αποπλάνηση παιδιών
Άρθρο 340 - Γενική διάταξη.
Άρθρο 341 - Απατηλή επίτευξη συνουσίας
Άρθρο 342 - Κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια
Άρθρο 343 - Ασέλγεια με Κατάχρηση εξουσίας
Άρθρο 344 - Έγκληση
Άρθρο 345 - Αιμομιξία
Άρθρο 346 - Ασέλγεια μεταξύ συγγενών
Άρθρο 347 - Ασέλγεια παρά φύση
Άρθρο 348 - Διευκόλυνση ακολασίας άλλων
Άρθρο 348Α - Πορνογραφία ανηλίκων
Άρθρο 348Β - Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους
Άρθρο 349 - Μαστροπεία.
Άρθρο 350 - Εκμετάλλευση πόρνης
Άρθρο 351 - Σωματεμπορία.
Άρθρο 351Α - Ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής.
Άρθρο 352 - Μέτρα ασφαλείας
Άρθρο 352Α
Άρθρο 352Β - Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ανήλικου θύματος
Άρθρο 353 - Πρόκληση σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις

Εικοστό Κεφάλαιο - Εγκλήματα σχετικά με το γάμο και την οικογένεια

Άρθρο 354 - Διατάραξη της οικογενειακής τάξης
Άρθρο 355 - Απάτη σχετική με γάμο
Άρθρο 356 - Διγαμία
Άρθρο 357 - Μοιχεία
Άρθρο 358 - Παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή
Άρθρο 359 - Εγκατάλειψη εγκύου
Άρθρο 360 - Παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου

Εικοστό Πρώτο Κεφάλαιο - Εγκλήματα κατά της τιμής

Άρθρο 361 - Εξύβριση
Άρθρο 361Α - Απρόκλητη έμπρακτη Εξύβριση
Άρθρο 362 - Δυσφήμηση
Άρθρο 363 - Συκοφαντική Δυσφήμηση
Άρθρο 364 - Δυσφήμηση ανώνυμης εταιρείας
Άρθρο 365 - Προσβολή της μνήμης του νεκρού
Άρθρο 366 - Γενικές διατάξεις
Άρθρο 367
Άρθρο 368 - -Έγκληση
Άρθρο 369 - Δημοσίευση της απόφασης

Εικοστό Δεύτερο Κεφάλαιο - Παραβίαση απορρήτων

Άρθρο 370 - Παραβίαση του απορρήτου των επιστολών
Άρθρο 370Α - Παραβίαση του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας
Άρθρο 370Β
Άρθρο 370Γ
Άρθρο 370Δ
Άρθρο 371 - Παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας

Εικοστό Τρίτο Κεφάλαιο - Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας

Άρθρο 372 - Κλοπή
Άρθρο 373
Άρθρο 374 - Διακεκριμένες περιπτώσεις Κλοπής
Άρθρο 374Α - Κλοπή χρήσης
Άρθρο 375 - Υπεξαίρεση
Άρθρο 376 - Παρασιώπηση ανεύρεσης
Άρθρο 377 - Κλοπές και υπεξαιρέσεις ευτελούς αξίας
Άρθρο 378 - Υφαιρέσεις
Άρθρο 379 - Απόδοση του ιδιοποιημένου πράγματος
Άρθρο 380 - Ληστεία
Άρθρο 381 - Φθορά ξένης ιδιοκτησίας
Άρθρο 382 - Διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς
Άρθρο 383 - Γενικές διατάξεις
Άρθρο 384 - Ικανοποίηση του παθόντος
Άρθρο 384Α - Καταστολή φθορών που προκαλούν το κοινό αίσθημα

Εικοστό Τέταρτο Κεφάλαιο - Εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων

Άρθρο 385 - Εκβίαση
Άρθρο 386 - Απάτη
Άρθρο 386Α - Απάτη με υπολογιστή
Άρθρο 387 - Απάτη ευτελούς αξίας
Άρθρο 388 - Απάτη σχετική με τις ασφάλειες
Άρθρο 389 - Απατηλή πρόκληση βλάβης
Άρθρο 390 - Απιστία
Άρθρο 391 - Αποφυγή πληρωμής εισιτηρίου
Άρθρο 392 - Δόλια αποδοχή παροχών
Άρθρο 393 - Γενικές διατάξεις
Άρθρο 394 - Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος
Άρθρο 394Α - Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα
Άρθρο 395
Άρθρο 396 - Παρακώλυση συναγωνισμού
Άρθρο 397 - Καταδολίευση δανειστών
Άρθρο 398 - Χρεοκοπία
Άρθρο 399 - Παρακώλυση της άσκησης δικαιώματος
Άρθρο 400 - Παράνομη αλιεία
Άρθρο 401 - Αλιεία σε χωρικά ύδατα
Άρθρο 402 - Γενική διάταξη
Άρθρο 403 - Παραπλάνηση ανηλίκων σε χρέη
Άρθρο 404 - Τοκογλυφία
Άρθρο 405 - Αισχροκέρδεια
Άρθρο 406 - Παραπλάνηση σε χρηματιστηριακές πράξεις
Άρθρο 406Α - Ικανοποίηση του παθόντος

Εικοστό Πέμπτο Κεφάλαιο - Επαιτεία και αλητεία

Άρθρο 407 - Επαιτεία
Άρθρο 408 - Αλητεία
Άρθρο 409 - Παραμέληση αποτροπής από Επαιτεία ή αλητεία
Άρθρο 410 - Γενική διάταξη

Εικοστό Έκτο Κεφάλαιο - Πταίσματα

I. Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 411 - Ευθύνη για πταίσματα άλλων
Άρθρο 412 - Υπότροποι ή καθ` έξιν δράστες πταισμάτων

ΙΙ. Τα ειδικότερα πταίσματα

Άρθρο 413 - Αποδοχή διακρίσεων και αμοιβών από ξένη δύναμη
Άρθρο 414 - Παράνομη άσκηση επαγγέλματος
Άρθρο 415 - Αυθαίρετη μεταβολή ονόματος
Άρθρο 416 - Πρόκληση ανησυχίας
Άρθρο 417 - Διατάραξη ησυχίας
Άρθρο 418 - Υπέρβαση νυκτερινής ώρας
Άρθρο 419 - Παραβάσεις σχετικές με τα δημόσια θεάματα
Άρθρο 420 - Παραβάσεις διατάξεων για τους δρόμους
Άρθρο 421 - Παράβαση διατάξεων για τους αιγιαλούς
Άρθρο 422 - Παραμέληση πρόληψης βλάβης από δηλητηρίαση
Άρθρο 423 - Παράνομη παρασκευή και παροχή δηλητηρίων
Άρθρο 424
Άρθρο 425 - Επικίνδυνη για την υγεία συνάφεια
Άρθρο 426 - Παράβαση διατάξεων για τους νεκρούς
Άρθρο 427 - Παράβαση διατάξεων για την καθαριότητα
Άρθρο 428 - Ρύπανση
Άρθρο 429 - Παράβαση διατάξεων για τα τρόφιμα
Άρθρο 430 - Παράβαση διατάξεων για την πρόληψη πλημμυρών
Άρθρο 431 - Διατάραξη κυκλοφορίας
Άρθρο 432 - Παράνομη παρασκευή και παροχή εκρηκτικών υλών
Άρθρο 433 - Παράβαση διατάξεων για την προφύλαξη από τη φωτιά
Άρθρο 434 - Παράβαση οικοδομικών διατάξεων
Άρθρο 435 - Πρόκληση κινδύνου με ζώα
Άρθρο 436 - Πρόκληση κινδύνου με όπλα
Άρθρο 437 - Πρόκληση κινδύνου με λιθοβολισμό
Άρθρο 438 - Παραλείψεις σχετικές με τη φύλαξη πηγαδιών κ.λπ.
Άρθρο 439 - Παραμέληση της εποπτείας παραφρόνων
Άρθρο 440 - Επικίνδυνη μέθη
Άρθρο 441 - Άρνηση γιατρών
Άρθρο 442 - Παραμέληση αναγγελίας εύρεσης νεκρού
Άρθρο 443 - Κρυφή και πρόωρη ταφή
Άρθρο 444 - Παράλειψη της αναγγελίας ξένων κ.λπ.
Άρθρο 445 - Παράβαση διατάξεων για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους
Άρθρο 446 - Παράνομη κατασκευή κλειδιών κ.λπ.
Άρθρο 447 - Παραβάσεις σχετικές με τα μέτρα και τα σταθμά
Άρθρο 448 - Παραβάσεις σχετικές με τις διατιμήσεις
Άρθρο 449 - Κατασκευή και πώληση ειδών χωρίς σήμα
Άρθρο 450 - Πρόκληση κινδύνων σχετικών με την κυκλοφορία νομισμάτων
Άρθρο 451 - Παράνομη κατασκευή νομισματοκοπικών εργαλείων
Άρθρο 452 - Άρνηση αποδοχής νομισμάτων
Άρθρο 453 - Παράνομη κατασκευή ιδιωτικών σφραγίδων
Άρθρο 454 - Παράβαση διατάξεων για τα ενεχυροδανειστήρια
Άρθρο 455 - Απόκρυψη ανθρωποκτονίας
Άρθρο 456 - Μείωση εκτάσεων
Άρθρο 457 - Παραβίαση στέρησης δικαιώματος

Εικοστό Έβδομο Κεφάλαιο - Τελικές διατάξεις

Άρθρο 458 - Παραβάσεις διοικητικών διατάξεων
Άρθρο 459 - Παράβαση αστυνομικών διατάξεων

Τρίτο Βιβλίο - Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 460
Άρθρο 461
Άρθρο 462
Άρθρο 463
Άρθρο 464
Άρθρο 465
Άρθρο 466
Άρθρο 467
Άρθρο 468
Άρθρο 469
Άρθρο 470
Άρθρο 471
Άρθρο 472
Άρθρο 473


Δημοσίευση σχολίου

emo-but-icon

Π.Α.Σ.Α.

Π.Α.Σ.Α.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ελευθερο Υπηρεσιας - αναρρωτικες αδειες

προβολες σελιδας

FACEBOOK

Συγχρονη Αστυνομια

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

pasapolice@gmail.com

ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

static_page