Οι σημαντικότερες αλλαγές που περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 75/2016 που αφορά την τροποποίηση διατάξεων μεταθέσεων και αδειών του αστυνομικού προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ.

Μερικές από τις αλλαγές, που περιλαμβάνονται στο Π.Δ. (75/2016 – ΦΕΚ 138, τεύχος Α’), για το αστυνομικό προσωπικό (τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 100/2003):

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 138/Α/1-8-2016 το Προεδρικό Διάταγμα 75/2016 με τροποποιήσεις στον Κώδικα Μεταθέσεων των Αστυνομικών, των Συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών καθώς και ο κώδικα αδειών.
Ειδικότερα οι μεταβολές έχουν ως εξής :
1.-  Ως τόπος συμφερόντων του αστυνομικού περιλαμβάνεται μεταξύ των κατωτέρω περιοριστικά αναφερόμενων τόπων:
«α. Του τόπου γέννησης του ιδίου ή της συζύγου του ή του πλησιέστερου προς αυτόν τόπου της αυτής περιοχής μετάθεσης.
β. Του τόπου στον οποίο υπηρετεί ο ίδιος.
γ. Του τόπου στον οποίο έχει ιδιόκτητη κατοικία ο ίδιος, ο/η σύζυγός του ή οι γονείς του ιδίου».
Στις προϊσχύουσες διατάξεις στην περ.β συμπεριλαμβανόταν και ο τόπος εργασίας της συζύγου.
2.- Προσδιορίζεται επακριβώς ο όρος "δυσίατα νοσήματα" και πλέον "Ως δυσίατα νοσήματα θεωρούνται οι νοσηρές καταστάσεις και τα νοσήματα, που απαιτούν μακροχρόνια νοσηλεία ή θεραπεία, προσβάλλουν ένα ή περισσότερα όργανα και χαρακτηρίζονται από εξάρσεις ή υφέσεις".
Για τα δυσίατα νοσήματα γίνεται αντί της μετάθεσης απόσπαση κατ΄έτος.

3.- Η μετάθεση προς φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών ΕΛ-ΑΣ, θεωρείται ως υπηρεσία του τόπου συμφερόντων.
Προστέθηκε ο χρόνος μετάθεσης αστυνομικού για φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και πλέον αυτός λογίζεται για το διάστημα αυτό, ως διανυθείς στον τόπο συμφερόντων του.

4.- Κατεξαίρεση οι μετακινούμενοι για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών κ.λ.π. δεν θεωρείται ότι υπηρετούν στον τόπο συμφερόντων.
Ο χρόνος που αποσπάται ή μετακινείται το αστυνομικό προσωπικό για τη διαχείριση μεταναστευτικών ροών καθώς και για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων, έκτακτων και απρόβλεπτων φυσικών καταστροφών ευρείας κλίμακας, όταν η ενίσχυση διενεργείται κατόπιν πρωτοβουλίας της Υπηρεσίας ΔΕΝ λογίζεται για το διάστημα αυτό, ως διανυθείς στον τόπο συμφερόντων του.
5.- Στον καθορισμό της προτεραιότητας προηγούνται οι έχοντες τον τόπο συμφερόντων στην περιοχή μετάθεσης. Ειδικότερα για τη σειρά προτεραιότητας για τις μεταθέσεις με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια), προηγούνται οι αστυνομικοί που έχουν στην περιοχή για την οποία ζητούν μετάθεση τον τόπο συμφερόντων τους και καταργείται το προϊσχύων σύστημα με προτεραιότητα στους πολύτεκνους, μέλος της ιδίας οικογένειας με αναπηρία ,τελούντες σε χηρεία ή διάζευξη, στους οποίους έχει ανατεθεί η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους κ.λ.π.
5.- Τα μόρια που λαμβάνει ο αστυνομικός λόγω αποστάσεως από τον τόπο συμφερόντων του ή τον τόπο κατοικίας λόγω εργασίας ή ασκήσεως επαγγέλματος της συζύγου του, διαγράφονται μετά την κοινοποίηση της διαταγής μετάθεσής του στην περιοχή μετάθεσης του τόπου συμφερόντων του, καθώς και μετά την τυχόν ακύρωση της μετάθεσής του, κατόπιν ευδοκίμησης της προσφυγής του άρθρου 18 παράγραφος 1 του παρόντος διατάγματος. Μετά την ακύρωση της μετάθεσης, τα ανωτέρω τυχόν δικαιούμενα μόρια, προσμετρούνται από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους ακύρωσης της μετάθεσης.
«Η υποβολή δήλωσης αλλαγής τόπου συμφερόντων μεταβάλει τον αριθμό μορίων που συγκεντρώθηκαν με βάση τον προηγούμενο τόπο συμφερόντων. Τα μόρια που αναλογούν σε κάθε ενδιαφερόμενο υπολογίζονται (προϊσχύον -Τα μόρια αυτά προσμετρούνται για τη μετάθεση του ) σύμφωνα με το νέο τόπο συμφερόντων, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος»
6.- Οι νεοεξερχόμενοι Αστυφύλακες (και οι νεοεξερχόμενοι από τη Σχολή Αξιωματικών Υπαστυνόμοι Β' )τοποθετούνται υποχρεωτικά και δεν μετακινούνται για οποιοδήποτε λόγο για δύο (2) τουλάχιστον έτη (Προϊσχύον 1 τουλάχιστον έτος), με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του παρόντος, σε Αστυνομικά Τμήματα και Αστυνομικούς Σταθμούς. Οι νεοεξερχόμενοι Αστυφύλακες δύνανται να τοποθετούνται στις προαναφερόμενες Υπηρεσίες του τόπου συμφερόντων τους, με την προϋπόθεση ότι οι προκηρυχθείσες θέσεις των τακτικών μεταθέσεων δεν καλύφθηκαν. Η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται για τις τοποθετήσεις στην περιοχή της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής
7.- Για την επιμέλεια των τέκνων σε περίπτωση διάζευξης προβλέπεται, αντί της μετάθεσης, απόσπαση κατ΄έτος, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται ως διανυθείς στον τόπο συμφερόντων του και δεν προσμετρείται για τη θεμελίωση δικαιώματος υποβολής αίτησης μετάθεσης.
8.- Περιορίζονται οι αμοιβαίες μεταθέσεις. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει αίτημα αμοιβαίας μετάθεσης με το πρώτο επιλαχόντα των πινάκων των τακτικών μεταθέσεων της αντίστοιχης περιοχής. Αν ο πρώτος επιλαχών δεν επιθυμεί με τον δεύτερο κ.ο.κ. Δε γίνεται δεκτή αίτηση μετάθεσης των νεοεξερχομένων από τις Σχολές και νεοπροαγομένων Αρχιφυλάκων πριν την παρέλευση τριετίας.
9.- Στις έκτακτες μεταθέσεις προστίθεται ως νέα περίπτωση ο θάνατος γονέα ή αδελφού που υπηρετούσε στην Αστυνομία και θανατώθηκε κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.
10.- Η μετακίνηση σε περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης μετατρέπεται από μετάθεση σε απόσπαση κατ΄έτος, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις, χωρίς να εξετάζεται αν μπορεί άλλο μέλος να οριστεί ως δικαστικός συμπαραστάτης, πράγμα το οποίο οδηγούσε σε παρεμπίπτοντα έλεγχο της δικαστικής απόφασης διορισμού αυτού.
11.- Όσοι από τους μετατασσομένους σε υπηρεσία γραφείου επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία, τοποθετούνται στην περιοχή μετάθεσης που υπηρετούσαν πριν την μετάταξή τους σε υπηρεσία γραφείου.
12.- Η προσωρινή μετακίνηση μπορεί να διαρκέσει για δύο ακόμη μήνες (επιπλέον του προβλεπόμενου σήμερα ενός μηνός), χωρίς τη συναίνεση του μετακινουμένου.
13.- Η αναστολή και περιορισμός των μετακινήσεων ισχύει εκτός των εκλογών και στην περίπτωση διενέργειας δημοψηφίσματος.

Επίσης έχουμε παρόμοιες τροποποιήσεις των διατάξεων του Π.δ. 211/2005 που αφορά τις Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών» (Α' 254)
Η ισχύς των παραπάνω διατάξεων αρχίζει από την 01.09.2016.

Νέες Άδειες ειδικών περιπτώσεων για τους αστυνομικούς.
Στο Κεφάλαιο Γ του Π.Δ.75/2016 έχουμε Τροποποίηση των διατάξεων του Π.δ. 27/1986 «Άδειες Προσωπικού Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης»
- Ειδική άδεια υγέννησης παιδιού
Στους άνδρες αστυνομικούς χορηγείται άδεια με αποδοχές, διάρκειας τριών (3) ημερών, σε περίπτωση γέννησης τέκνου τους, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη γέννηση.
- Ειδική άδεια υιοθεσίας
Και στους άνδρες αστυνομικούς πλέον που υιοθετούν τέκνο χορηγείται με τους ίδιους όρους η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του Ν. 3528/2007 άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών.
- Για την ειδική σχολική άδεια στους γονεις αστυνομικούς, για να επισκεφθούν το σχολείο των παιδιών τους προς παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης ορίζονται τα εξής : « Γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα, τα οποία είναι μαθητές στοιχειώδους, μέσης, γενικής ή τεχνικής εκπαίδευσης δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους για να επισκεφθούν το σχολείο των παιδιών τους προς παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις που εφαρμόζονται για τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους»
- Ειδική άδεια  απουσίας για ασθένεια εξαρτωμένων μελών .
Αντί του μειωμένου ωραρίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν τη χορήγηση, ανά ημερολογιακό έτος και ανά περίπτωση πάσχοντος, άδειας απουσίας διάρκειας είκοσι (20) ημερών, με αποδοχές για φροντίδα παιδιού με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία.
- Ειδική άδεια λόγω υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
Στις γυναίκες αστυνομικούς χορηγείται άδεια απουσίας μίας (1) ημέρας κατά την ημέρα της ωοληψίας και άδεια απουσίας δεκαπέντε (15) ημερών από την εμβρυομεταφορά, με αποδοχές.
Στους άνδρες αστυνομικούς χορηγείται άδεια απουσίας μίας (1) ημέρας, κατά την ημέρα της ωοληψίας, καθώς και άδεια απουσίας μίας (1) ημέρας, κατά την ημέρα της εμβρυομεταφοράς της συζύγου του, με αποδοχές.
- Ειδική άδεια σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή συγγενούς έως και β' βαθμού εξ αίματος ή έως και α' βαθμού εξ αγχιστείας.
Στο αστυνομικό προσωπικό χορηγείται άδεια, με αποδοχές, διάρκειας πέντε (5) ημερών, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επέλευση του θανάτου.
- Ειδική άδεια περιοδικής νοσηλείας
Το αστυνομικό προσωπικό που πάσχει από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας χορηγείται ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο. Η ως άνω άδεια χορηγείται και στους αστυνομικούς των οποίων οι σύζυγοι ή τα τέκνα πάσχουν από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζουν περιοδικής νοσηλείας, ανά περίπτωση πάσχοντος.
- Επεκτείνεται κατά δύο έτη η άδεια ανατροφής τέκνου.


Related

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ 8503775718870757373

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

Π.Α.Σ.Α.

Π.Α.Σ.Α.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ελευθερο Υπηρεσιας - αναρρωτικες αδειες

προβολες σελιδας

FACEBOOK

Συγχρονη Αστυνομια

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

pasapolice@gmail.com

ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

item