Ποιο είναι το ποσό που θα πάρουν οι αστυνομικοί για εκλογικό επίδομα σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός κ.Θεοδωρικάκος;


Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μίλησε στο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων και αναφέρθηκε στο ζήτημα του εκλογικού επιδόματος που έθεσε νωρίτερα ο Γρηγόρης Γερακαράκος:
''Και επειδή άκουσα κ. Πρόεδρε ότι θέσατε και το θέμα του εκλογικού επιδόματος, θέλω να σας ενημερώσω ότι με βάση τις υπάρχουσες νομοθετικές ρυθμίσεις και προηγούμενες αποφάσεις το ποσό που προβλέπεται για την αστυνομία σε κάθε εκλογή είναι το ποσό των δέκα εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, καθώς είναι εξαιρετικά πιθανό να υπάρξουν δύο εκλογικές αναμετρήσεις, είναι δέκα και δέκα, είκοσι, έχω ζητήσει από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κ. Σκυλακάκη την αύξηση αυτού του ποσού σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον κατά 50%. Ελπίζω ότι πολύ πολύ σύντομα το Υπουργείο Οικονομικών θα δώσει τη λύση την οποία πρέπει. Άρα και σε αυτό το θέμα από κοινού θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να δώσουμε καλύτερες δυνατότητες στους αστυνομικούς μας, οι οποίοι θα χρειαστεί να συμβάλλουν στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις.''
 
Ας δούμε όμως τι ίσχυσε στις εκλογές του 2019 και αν αυτά που είπε ο Υπουργός ισχύουν.
 
Πράγματι το 2019 έγιναν δύο εκλογικές αναμετρήσεις και  οι αστυνομικοί πήραν εκλογικό 210 ευρώ μικτά για τις διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019 και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019 και το ποσό των (150 €) για τις βουλευτικές εκλογές του 2019
 
 
Στις πρώτες εκλογές εγκρίθηκε το ποσό των 13.000.000 ευρώ ενώ στις δεύτερες το ποσό των 9.600.000
Αν υποθέσουμε ότι θα συμβεί κάτι αντίστοιχο και εγκριθεί η αύξηση που ζήτησε ο υπουργός το ποσό που θα εγκριθεί στις πρώτες εκλογές θα είναι 19.500.000 αλλά και οι αστυνομικοί είναι περισσότεροι τουλάχιστον κατά 4000 με 5000 από τους αντίστοιχους 64.400 του 2019 κάτι που σημαίνει ότι τα 210 ευρώ μικτά δεν θα είναι αυξημένα κατά 50% ακόμη και στην περίπτωση που εγκριθεί η σχετική πίστωση που έχει ζητήσει ο υπουργός μας από το. Κ Σκυλακάκη.
Το ποσό αυτό απέχει κατά πολύ από τα 600 ευρώ που ζητάμε.
 
 
 Ας δούμε τις ΚΥΑ που αφορούσαν τις εκλογικές αναμετρήσεις του 2019 
 
 
Αριθμ. 37014 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1696/15.05.2019
Καθορισμός ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019 και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019
α. Στους εν ενεργεία Αξιωματικούς, Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αστυφύλακες και Δόκιμους Υπαστυνόμους, Αρχιφύλακες, Αστυφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας και στους προς αυτούς αντίστοιχους του Πυροσβεστικού Σώματος.
β. Στο πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, [Κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ καθώς και στο προσωπικό αυτού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων], πλην εκείνων που είναι αποσπασμένοι σε άλλους φορείς του Δημόσιου Τομέα.
γ. Στους εν ενεργεία Συνοριακούς Φύλακες και Εκπαιδευόμενους Συνοριακούς Φύλακες.
δ. Στους εν ενεργεία Ειδικούς Φρουρούς και Εκπαιδευόμενους Ειδικούς Φρουρούς.
ε. Στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και Εκπαιδευόμενους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.
Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση για τον καθένα από τους παραπάνω στο ποσό των διακοσίων δεκαπέντε ευρώ (215 €) για όλο το παραπάνω διάστημα παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας.

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 49545/2019

ΦΕΚ 2641/Β/28-6-2019

Καθορισμός ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

 

 Την αριθμ. 146/062019 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

2.Την υπάρχουσα ανάγκη παροχής έκτακτης εκλογικής εργασίας από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την αντιμετώπιση των αυξημένων εργασιών προπαρασκευής, διενέργειας, κ.λπ. των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

3.Το γεγονός ότι οι εργασίες αυτές, λόγω της φύσης και του όγκου τους, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν από τους παραπάνω υπαλλήλους μέσα στο κανονικό ωράριο εργασίας τους και παρίσταται ανάγκη απασχόλησής τους πέραν του ωραρίου αυτού και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες πέραν των κυρίων καθηκόντων απασχόλησής τους.

4.Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ε.Φ. 1007201 και Α.Λ.Ε. 2910601056, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (9.660.000 €), αποφασίζουμε:

1.Εγκρίνουμε την καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης κατά το χρονικό διάστημα από 11-06-2019 έως και 08-07-2019 για την παροχή έκτακτης εκλογικής εργασίας, στα πλαίσια της προπαρασκευής και της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 7 ης Ιουλίου 2019 σε εξήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιους (64.400) υπαλλήλους συνολικά που υπηρετούν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ειδικότερα:

α. Στους εν ενεργεία Αξιωματικούς, Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες, Αστυφύλακες και Δόκιμους Υπαστυνόμους, Αρχιφύλακες, Αστυφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας και στους προς αυτούς αντίστοιχους του Πυροσβεστικού Σώματος.

β. Στο πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, καθώς και στο προσωπικό αυτού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων), πλην εκείνων που είναι αποσπασμένοι σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέα.

γ. Στους εν ενεργεία Συνοριακούς Φύλακες και Εκπαιδευόμενους Συνοριακούς Φύλακες.

δ. Στους εν ενεργεία Ειδικούς Φρουρούς και Εκπαιδευόμενους Ειδικούς Φρουρούς.

ε. Στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και Εκπαιδευόμενους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.

2.Δεν λαμβάνουν την ειδική εκλογική αποζημίωση όσοι δεν παρέχουν σχετικές υπηρεσίες από 11-06-2019 έως 08-07-2019 και ειδικότερα:

α. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό ευρίσκονται σε κατάσταση τέτοια, ένεκα της οποίας δεν εκτελούν ή απαγορεύεται να εκτελούν υπηρεσία.

β. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό είναι τοποθετημένοι ή υπηρετούν με απόσπαση ή εκπαιδεύονται στο εξωτερικό.

γ. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό ευρίσκονται σε οποιαδήποτε άδεια, πλην αυτής που θα χορηγηθεί για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος, της προβλεπόμενης ειδικής άδειας αιμοδοσίας και της συνδικαλιστικής άδειας.

δ. Οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση «οίκοι νοσηλείας» και οι νοσηλευόμενοι σε νοσοκομεία.

3.Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση για τον καθένα από τους παραπάνω στο ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150 €) για όλο το παραπάνω διάστημα παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας.

Για όσους υπάρξει κώλυμα κατά την εκλογική περίοδο, για οποιονδήποτε λόγο, το επίδομα θα περικόπτεται ανάλογα με τις ημέρες κωλύματος.

 
 
 

Related

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ 2316930803290965529

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Ομιλία του Δημήτρη Καραγιαννόπουλου στο 32ο συνέδριο της ΠΟΑΣΥ

Ενημερωθείτε για το ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό των αστυνομικών!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

pasapolice@gmail.com

προβολες σελιδας

FACEBOOKΣυγχρονη Αστυνομια

ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

item