Κλάδος Υγείας Υπαλλήλων π.Αστυνομίας Πόλεων - Ηλεκτρονικό Σφραγιδάκι...


Ο ΚΥΥΑΠ ιδρύθηκε με το ΝΔ 4019/1959(ΦΕΚ 24 Τ.Α.), ως αυτοτελής ασφαλιστικός οργανισμός ασθένειας, υπαγόμενος στην εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3655/2008 συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με την επωνυμία «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)», - τελεί, πλέον, υπό την εποπτεία του Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών – στο οποίο εντάχθηκε και ο Κ.Υ.Υ.Α.Π..


Μέλη του Κλάδου καθίστανται υποχρεωτικά όλοι οι εν ενεργεία Αστυνομικοί και Πολιτικοί Υπάλληλοι, οι προερχόμενοι από το Σώμα της Πρώην Αστυνομίας Πόλεων (Α.Π.), καθώς και όσοι μετά την ενοποίηση των δύο Σωμάτων ασφαλίζονται στα Ταμεία της πρώην Α.Π. Ακόμη δύναται να ασφαλίζονται προαιρετικά και όποιοι συνταξιούχοι της προαναφερόμενης κατηγορίας το επιθυμούν. Στο Ταμείο λειτουργεί Κανονισμός Κλάδου Υγείας των μελών αυτού, καθώς και των μελών των οικογενειών Αστυνομικών και Διοικητικών Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, εν ενεργεία και συνταξιούχων, ο οποίος κυρώθηκε με την Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 33/Β/25-01-1960.

Ο   Κλάδος   Υγείας  Υπαλλήλων   Αστυνομίας   Πόλεων  (Κ.Υ.Υ.Α.Π.)  παρέχει συμπληρωματικές   παροχές   υγείας  στους   ασφαλισμένους   και   στα   μέλη   των οικογενειών   τους,   κατά   τα   προβλεπόμενα   από   τον   οικείο   κανονισμό   του   Κλάδου Υγείας, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, οι ισχύουσες παροχές διαμορφώνονται ως ακολούθως:
Ο Κ.Υ.Υ.Α.Π. ως συμπληρωματικός φορέας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  υπ’ αριθμ. ΕΜΠ5 από 17-11-2012 ΚΥΑ  ( ΦΕΚ 3054 Β΄/ 18-11-2012 ), η οποία τροποποίησε την  υπ’αριθ.   Φ.90380/5383/738   ΚΥΑ   ( ΦΕΚ   1233   Β΄/10-4-2012)   αποζημιώνει   τους ασφαλισμένους   του    άμεσα   και   έμμεσα   κατά   το   ποσοστό   συμμετοχής   του ανάλογα  25%   ή   10%   επί   της   τιμής   αναφοράς  που   αναγράφεται   στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση.  


 Για την πραγματοποίηση ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων, ο  K.Y.Y.A.Π.αποζημιώνει   τους   ασφαλισμένους   του   άμεσα   και   έμμεσα  με ποσοστό   συμμετοχής 15%  αποκλειστικά   στους   συμβεβλημένους   παρόχους υγείας με το αναγραφόμενο ποσό επί της τιμής του κρατικού τιμολογίου.
 

Οι ασφαλισμένοι του Κ.Υ.Υ.Α.Π. απολαμβάνουν  το επίδομα των 500,00 € για μονή κύηση, των 1.000,00 € για διπλή κύηση κ.ο.κ...
 

Στις Φυσικοθεραπείες  λογοθεραπείες,  εργοθεραπείες-ψυχοθεραπείες, καθώς και  στην   πρόσθετη περίθαλψη και θεραπευτικά μέσα η συμμετοχή των ασφαλισμένων   διαμορφώνεται  ανάλογα   με  τις   διατάξεις   στον Κανονισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 
Οι ασφαλισμένοι του ΚΥΥΑΠ εξυπηρετούνται άμεσα με την προσκόμιση των δικαιολογητικών, εκτός των περιπτώσεων που απαιτείται έγκριση δαπανών από το Δημόσιο.

Κάθε απαίτηση από τον Κ.Υ.Υ.Α.Π., η οποία δεν αιτείται για οποιοδήποτε λόγο εντός διετίας από τη στιγμή που δημιουργείται, παραγράφεται.

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

1.  Ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες αποτελούν και την βασική πηγή εσόδων του Κλάδου.
2. Πρόσοδοι περιουσίας

3. Τόκοι Τραπεζών

4. Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων.

 Επιπλέον, το   Ταμείο πραγματοποίησε Αναλογιστική   Μελέτη   Βιωσιμότητας   του   Κλάδου Υγείας,η  οποία  θα   καλύψει   πλειάδα   δυνατών   σεναρίων  επάνω   στους   τρεις βασικούς τεθέντες άξονες
Α).  ΄Ενταξη νέων μελών,
Β).   Ρύθμιση, τόσο της μηνιαίας εισφοράς με την εξέταση δυνατότητας μείωσης αυτής, όσο και
Γ).   Του εύρους  των παροχών με την εξέταση δυνατότητας αύξησης αυτών,ώστε σε συνεργασία με όλους   τους   εμπλεκόμενους φορείς-να   προκύψει   ως   αποτέλεσμα η   βέλτιστη δυνατή επιλογή,πάντοτε με γνώμονα τη  διατήρηση της βιωσιμότητας  και του πλεονασματικού   χαρακτήρα του   Κλάδου   Υγείας   καθώς   και  το   συμφέρον των μετόχων αυτού και των οικογενειών τους.

 
Στην παρούσα φάση επίσης υλοποιείται η σχεδιασθείσα  ένταξη του Κλάδου Υγείας στην Ηλεκτρονική   Συνταγογράφηση   του   Ε.Ο.Π.Υ.Υ.   
 
Ειδικότερα:   
Με   στόχο   τη λειτουργική   βιωσιμότητα   του   Κλάδου   Υγείας   και   ταυτόχρονα   την   ταχύτερη   και ποιοτική   εξυπηρέτηση   των   Ασφαλισμένων,   κρίθηκε   αναγκαία   η   ένταξή   του,  ως συμπληρωματικός   ανεξάρτητος   φορέας   παροχών   υγείας   του   Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση   φαρμάκου, μέσω   της   αντικατάστασης   της Ειδικής Εγγυητικής Σφραγίδας Σφραγιδάκι συμμετοχής φαρμάκων  με Ηλεκτρονικά   Εκδιδόμενη   Σήμανση,  επί   της   Ηλεκτρονικής   Συνταγής   για   τους Ασφαλισμένους του Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

 Επισημαίνεται   ότι   η  ένδειξη  πως   ο   ασφαλισμένος   ανήκει   στον   Κ.Υ.Υ.Α.Π., για τη συμμετοχή του στη φαρμακευτική δαπάνη πέραν της συμμετοχής του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., θα εμφανίζεται στην οθόνη του γιατρού καθώς και στην εκτυπωμένη συνταγή.
 
 Το   Ταμείο,   προκειμένου   να  υλοποιήσει   τα   ανωτέρω   έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις   επαφές  με τον  Ε.Ο.Π.Υ.Υ., την  ΗΔΙΚΑ Α.Ε.  και τον  Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, καθώς και τους τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους  όλης της χώρας, προκειμένου να συμφωνηθεί ότι:
 
Το Ηλεκτρονικό   Σφραγιδάκι  θα μπαίνει σε έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσω της ΗΔΙΚΑ, αλλά   και   να   επιτευχθεί   η   άμεση   διεκπεραίωση   κάθε   λεπτομέρειας   ή  και δυσχέρειας που τυχόν προκύψει.
 
Στην παρούσα φάση ευρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη όλες οι αναγκαίες ενέργειες για   την υλοποίηση   αυτού   του   σκοπού,που   θα   ωφελήσει   σημαντικά   όλους   τους Ασφαλισμένους του Κλάδου Υγείας ανά την επικράτεια. 
Επισημαίνεται   δε,   ότι  έχουν  ήδη υπογραφεί  οι   σχετικές  συμβάσεις  με τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Αττικής, Πειραιά   και Αχαΐας,ενώ   έχει προγραμματισθεί στο   αμέσως   προσεχές   χρονικό   διάστημα  να   υπογραφεί   η αντίστοιχη με το Φαρμακευτικό Σύλλογο Ηρακλείου, ακολουθώντας και άλλοι Σύλλογοι που θα συμφωνήσουν.
 
Το  Ηλεκτρονικό  Σφραγιδάκι  θα εφαρμοστεί πιλοτικά από 15-01-2018 και ολοκληρωτικά από 01-02-2018.

Οδηγίες υποβολής δικαιολογητικών ασφαλισμένων του Κ.Υ.Υ.Α.Π., για την είσπραξη του επιδόματος τοκετού

1.Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου, 
2 Βιβλιάριο υγείας του άμεσα ασφαλισμένου στον Κ.Υ.Υ.Α.Π.
3.Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας του άλλου γονέα, στην οποία να φαίνεται ο ασφαλιστικός του Φορέας.
4. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη

Επίσης θα πρέπει όλοι οι ασφαλισμένοι να αποστέλλουν υποχρεωτικά, μαζί με τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά τους και απλό φ/ο της σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης στο οποίο να φαίνεται ο 25ψήφιος αριθμός τους ΙΒΑΝ (π.χ. GR- 2345 ………………κλπ). 
 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά είτε θα προσκομίζονται στα ακόλουθα γραφεία: 
ΤΕΑΠΑΣΑ, Βερανζέρου 48, 
ΤΚ – 10438, Αθήνα 
ή τα αποστέλλετε ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΤΕΑΠΑΣΑ / Δ/νση Ασφάλισης Παροχών
Τμήμα Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας
Βερανζέρου 48, Αθήνα, 10438

https://4.bp.blogspot.com/-m2bbomHu9no/We3hQeq_JdI/AAAAAAAAPHQ/yj6OyhDxFv4T9wS6-uuQMonOJ_WYC8ZJACLcBGAs/s320/14124323_316627422012530_6507192023745592787_o.jpg
Επιμέλεια
Φώτης Βασίλειος Αντιπρόσωπος ΠΟΑΣΥ

Related

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 2161816771063931179

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

pasapolice@gmail.com

προβολες σελιδας

FACEBOOKΣυγχρονη Αστυνομια

ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

item