Αποστρατεία αστυνομικών για λόγους υγείας - Περιπτώσεις παραπομπής στην ΑΥΕ

 
Αποστρατεία αστυνομικών για λόγους υγείας

Σε περίπτωση που ένας αστυνομικός κρίνεται από την ΑΣΥΕ ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα του για λόγους υγείας, καλείται να αποστρατευτεί. 

Επιμέλεια ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Κατηγορίες αποστρατείας για λόγους υγείας: 

1. Για σωματική ή διανοητική ανικανότητα από τραύμα ή νόσημα που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας. Οι συνέπειες του τραύματος ή του νοσήματος παρέχουν δικαίωμα σε σύνταξη και αν εκδηλώθηκαν μέσα σ’ ένα εξάμηνο το αργότερο από την πρώτη μετά το πάθημα απομάκρυνση του αστυνομικού από τις τάξεις του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας. 

 2. Για σωματική ή διανοητική ανικανότητα, μετά από γνωμοδότηση της Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ), η οποία δεν οφείλεται στην υπηρεσία, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει 5ετή τουλάχιστον πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. 

3. Για τους παντελώς τυφλούς, παραπληγικούς ή τετραπληγικούς, καθώς και για όσους πάσχουν από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και υποβάλλονται σε μετάγγιση ή από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρών, εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας 67%, αρκεί 15ετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.

 Εάν το ποσοστό ανικανότητας είναι μικρότερο του 25% για παλιούς ασφαλισμένους και 50% για νέους ασφαλισμένους τότε δεν παρέχεται δικαίωμα σύνταξης σε καμία περίπτωση. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Δυο είναι οι βασικές κατηγορίες δικαιούχων και αυτές καθορίζονται από την υπαιτιότητα ή μη της υπηρεσίας στην εμφάνιση των λόγων υγείας που αναγκάζουν τον αστυνομικό να αποστρατευτεί 

Στην μεν πρώτη κατηγορία λοιπόν εάν η υπηρεσία φέρει την ευθύνη ο δικαιούχος συνταξιοδοτείται ανεξαρτήτως χρόνου υπηρεσίας. 

Στη δεύτερη περίπτωση εάν η ευθύνη δεν βαραίνει την υπηρεσία τότε χρειάζονται τουλάχιστον 5 έτη υπηρεσίας για την συνταξιοδότηση. 

Οι μόνες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις δυο κατηγορίες που αναφέραμε είναι ότι στη περίπτωση που δεν υπάρχει ευθύνη της υπηρεσίας για τους λόγους υγείας τότε προσμετράτε πάντα η μάχιμη πενταετία χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση 24,5 ετών υπηρεσίας, όπως ισχύει και για όσους υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας. 

 Στην περίπτωση που η ευθύνη ανήκει στην υπηρεσία τότε η σύνταξη υπολογίζεται με βάση το ποσοστό ανικανότητας και τη σύνταξη που αντιστοιχεί σε 35ετή υπηρεσία ανεξαρτήτως εάν αυτά τα χρόνια αντιστοιχούν στα πραγματικά χρόνια υπηρεσίας του δικαιούχου. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπου αυτό προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, ο δικαιούχος μπορεί να λάβει μέχρι και προαγωγή.

 Ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης που θα λάβει ο δικαιούχος παραμένει ο ίδιος, ανεξαρτήτως του λόγου αποστράτευσης, είτε αυτός είναι λόγοι υγείας, είτε παραίτηση, είτε λόγω ηλικίας και αυτός είναι το άθροισμα της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης.

 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

Με το αρ. 2 του ν. 4387/2016, εισάγονται οι εννοιολογικοί προσδιορισμοί των δύο τμημάτων της σύνταξης, το άθροισμα των οποίων αποτελεί, από την έναρξη ισχύος του νόμου, την σύνταξη αναπηρίας. 

 Στην παράγραφο 2, ορίζεται η έννοια της εθνικής σύνταξης, η οποία δεν χρηματοδοτείται από ασφαλιστικές εισφορές, αλλά απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό και καταβάλλεται από τον ΕΦΚΑ με τους όρους και προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στο αρ. 7 του εν λόγω νόμου. 

 Στην παράγραφο 3, προσδιορίζεται αντίστοιχα η έννοια του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης, το οποίο υπολογίζεται βάσει των αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές και του ποσοστού αναπλήρωσης, σύμφωνα με τους πίνακες του αρ. 8 του νόμου 4387/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4670/2020 με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στο αρ. 28 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν 4670/2020 σε συνδυασμό με το αρ. 8. 

 Το ποσό της σύνταξης, που προκύπτει από το άθροισμα των ως άνω τμημάτων, καταβάλλεται ανά μήνα. 

 Όσον αφορά την ημερομηνία θεμελίωσης δικαιώματος συνταξιοδότησης για τις περιπτώσεις αποστρατείας λόγω υγείας, αυτή ορίζεται η ημερομηνία διαγραφής. Μετά λοιπόν την έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ο φάκελος αποστέλλεται στην Ανώτατη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή όπου και καθορίζεται το ποσοστό ανικανότητας. 

 Στους Αστυνομικούς που δικαιούνται σύνταξη για λόγους υγείας εξαιτίας της υπηρεσίας, παρέχεται μαζί με τη σύνταξη μηνιαίο επίδομα ανάλογα με το ποσοστό ανικανότητας, το οποίο υπολογίζεται βάσει του μηνιαίου βασικού μισθού του λοχαγού, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, σύμφωνα με τα παρακάτω: 

• Ανικανότητα 25-45% ποσοστό 2% ποσό 20,32 

• Ανικανότητα 50-55% ποσοστό 2,5% ποσό 25,40

 • Ανικανότητα 60-65% ποσοστό 3% ποσό 30,48 

• Ανικανότητα 70-75% ποσοστό 3,5% ποσό 35,56

 • Ανικανότητα 80-95% ποσοστό 4% ποσό 40,64 

• Ανικανότητα 100% ποσοστό 4,5% ποσό 45,72 

Τέλος αυτοί που συνταξιοδοτούνται για λόγους υγείας που δεν οφείλονται στην υπηρεσία, δικαιούνται το μισό του παραπάνω επιδόματος.

 Περιπτώσεις παραπομπής στην ΑΥΕ 

Άρθρον 56 Π.Δ. 584/1985 

1. Οι αστυνομικοί, οι συνοριακοί φύλακες και οι ειδικοί φρουροί της Ελληνικής Αστυνομίας, που είναι στην ενέργεια παραπέμπονται στην Α.Υ.Ε στις εξής περιπτώσεις :

 α. Όταν πάσχουν από νόσους, παθήσεις ή βλάβες, οι οποίες κατά την πρώτη διάγνωση χαρακτηρίστηκαν δυσίατες. Στην περίπτωση αυτή η παραπομπή γίνεται από τις επιτροπές αναρρωτικών αδειών στις οποίες έχουν παραπεμφθεί οι πάσχοντες.

 β. Όταν ο ασθενής υπερβεί τις εκατόν είκοσι (120) ημέρες, συνέχεια ή τμηματικά, αποχής από την Υπηρεσία του κατά την τελευταία διετία. Στο χρονικό αυτό διάστημα υπολογίζονται όλες οι αποχές από την Υπηρεσία για λόγους υγείας, όπως νοσηλεία, αναρρωτική άδεια, χρόνος "ελεύθερου υπηρεσίας", καθώς και ο χρόνος της παραγράφου 6 του άρθρου 38 και της παραγράφου 6 του άρθρου 42. 

Αντίθετα δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος αναρρωτικών αδειών για λόγους κύησης, αδειών κύησης και λοχείας του γυναικείου προσωπικού, καθώς και ο χρόνος απαλλαγής από την υπηρεσία λόγω εθελοντικής αιμοδοσίας. 

 2. Στην παραπάνω περίπτωση που ο ασθενής υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120) ημέρες αποχής από την Υπηρεσία, παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή αναρρωτικών αδειών, η οποία, ύστερα από εξέταση του, μπορεί είτε να τον παραπέμψει στην Α.Υ.Ε είτε να γνωματεύσει ότι η κατάσταση της υγείας του επιτρέπει την εκτέλεση υπηρεσίας. 

 3. Επίσης παραπέμπονται εκ νέου στην Α.Υ.Ε, προκειμένου να κριθεί οριστικά η κατάσταση της υγείας τους, όσοι μέσα στην τελευταία τετραετία είχαν κώλυμα να εκτελέσουν υπηρεσία για διάστημα περισσότερο από τριάντα (30) μήνες, συνεχώς ή τμηματικά, εξαιτίας νοσήματος, πάθησης ή βλάβης ή άδειας για λόγους υγείας.

 Άρθρον 60 

Είδη μακρών αναρρωτικών αδειών

 1. Οι μακρές αναρρωτικές άδειες χορηγούνται από την ΑΥΕ για νοσηλεία, θεραπεία ή ανάρρωση, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

 2. Οι μακρές αναρρωτικές άδειες διακρίνονται στα εξής είδη: 

α. Πρώτη μακρά αναρρωτική άδεια διάρκειας από έναν έως δώδεκα μήνες. 

β. Δεύτερη μακρά αναρρωτική άδεια, της οποίας η διάρκεια, αθροιστικά με την πρώτη, δεν μπορεί να υπερβεί τους 18 μήνες.

 γ. Τρίτη μακρά αναρρωτική άδεια της οποίας η διάρκεια, αθροιστικά με τις δύο προηγούμενες, δεν μπορεί να υπερβεί τους 24 μήνες. Η άδεια αυτή χορηγείται σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις και για πολύ βαριά νοσήματα, τα οποία κατά την κρίση της ΑΥΕ έχουν πιθανότητα ίασης.

Related

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 4906765514158571559

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Ομιλία του Δημήτρη Καραγιαννόπουλου στο 32ο συνέδριο της ΠΟΑΣΥ

Ενημερωθείτε για το ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό των αστυνομικών!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

pasapolice@gmail.com

προβολες σελιδας

FACEBOOKΣυγχρονη Αστυνομια

ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

item