Στολή Αστυνομικού Προσωπικού.Τί προβλέπεται!

Αποτέλεσμα εικόνας για στολες ελληνικης αστυνομιας 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 7012/6/103 από 5-7-2009 (Β΄-1426)

Στολή Αστυνομικού Προσωπικού.Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

    Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 34 παρ.1 του ν.1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 152).

2. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄-98).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 Κεφ. Β΄ παρ. 14 της 7004/3/47 από 27-11-2007 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Εσωτερικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Εσωτερικών επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα»  (Β΄- 2266).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
 
Τ Μ Η Μ Α      Π Ρ Ω Τ Ο

ΔΙΑΚΡΙΣΗ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΤΟΛΕΣΆρθρο  1.
Ονομασία, αρίθμηση και αντιστοιχία στολών.


Η ονομασία των στολών του αστυνομικού προσωπικού, πλην των δοκίμων των Σχολών, η αρίθμηση και η αντιστοιχία τους προς εκείνες του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και προς τις πολιτικές ενδυμασίες έχει ως εξής :

Στολές αστυνομικού προσωπικού Στολές στρατιωτικού προσωπικού  Ενόπλων Δυνάμεων Πολιτικές ενδυμασίες
1. Στολή υπ΄αριθ. 2 (τελετών) 2 Ζακέττα
2. Στολές υπ΄αριθ. 3 και 3α (απλή τελετών) 3 και 3α  Βαθύχρωμη ενδυμασία
3. Στολή υπ΄αριθ. 4  (μεγάλη εσπερίδων) 4 Φράκο
4. Στολή υπ΄αριθ.  5 (μικρή εσπερίδων) 5 Σμόκιν
5. Στολή  υπ΄ αριθ. 6  (δεξιώσεων) 6 Ζακέττα ή βαθύχρωμη ενδυμασία
6. Στολή υπ΄αριθ. 7 (παρατάξεων – παρελάσεων) -- --
7. Στολή υπ΄αριθ. 7α (παρατάξεων – παρελάσεων) -- --
8. Στολή υπ΄αριθ. 7β (παρατάξεων – παρελάσεων) 7 --
9. Στολή υπ΄αριθ.8 (περιπάτου -  υπηρεσίας) 8 Βαθύχρωμη ή ανοιχτού χρώματος ενδυμασία ανάλογα με την περίπτωση
10. Στολή υπ΄αριθ. 8β (υπηρεσίας)                  >>
     
11.Στολές υπ΄αριθ.8β/1,8β/2 (υπηρεσίας)
12. Στολή υπ΄αριθ. 8γ, 8ε (υπηρεσίας) Βαθύχρωμη ή ανοικτού χρώματος ενδυμασία ανάλογα με την περίπτωση
13. Στολή υπ΄αριθ. 8δ (εκστρατείας – επιχειρήσεων) -- --
14. Στολή υπ’ αριθ. 9, 9α, 9β, 9γ, 9δ. -- --

      
Άρθρο  2.
Περιπτώσεις κατά τις οποίες φέρονται οι στολές.


Η στολή που φέρεται σε κάθε περίπτωση από το αστυνομικό προσωπικό καθορίζεται ως ακολούθως :

1. Προπομπές και Υποδοχές.      
       
α. Επίσημες Προέδρου Δημοκρατίας, αρχηγών ξένων κρατών και Οικουμενικού Πατριάρχη. Στολή υπ΄αριθ. 3
β. Ανεπίσημες Προέδρου Δημοκρατίας, αρχηγών ξένων κρατών και Οικουμενικού Πατριάρχη >>  >>  8
γ. Επίσημες ή ανεπίσημες Πρωθυπουργού, Υπουργού Εσωτερικών, Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών,  Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης,  Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας και των αντίστοιχων μ΄αυτούς ξένων κρατών, καθώς και επίσημες  Αντιστρατήγων Ελληνικής Αστυνομίας. Στολή υπ΄αριθ. 8
       
δ. Επίσημες ή ανεπίσημες Αρχιεπισκόπου Αθηνών και των αντιστοίχων με αυτόν άλλων Εκκλησιών καθώς και επίσημες Επισκόπων (Μητροπολιτών).  >>  >>  8
       
2. Επισκέψεις.       
       
α. Πρώτη επίσημη επίσκεψη σε αξιωματικούς ξένων κρατών και επίσημους ξένους.  >>  >>  3α ή 8
β. Προς τους αναφερόμενους στα εδάφια γ΄ και δ΄ της προηγούμενης παραγράφου. >>  >>  8
γ. Ανταλλαγή επισήμων επισκέψεων μεταξύ ελληνικών στρατιωτικών, αστυνομικών και πολιτικών αρχών. >>  >>  8
       
3. Επιθεωρήσεις.      
       
α. Του Προέδρου της Δημοκρατίας. >>  >>  3
β. Σε κάθε άλλη περίπτωση. >>  >>  8
       
4. Παρουσιάσεις.      
       
α. Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και σε επίσημους ξένους. Στολή υπ΄αριθ. 8
β. Στον Πρωθυπουργό, Υπουργό Εσωτερικών, Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Γενικό Γραμματέα  Δημόσιας Τάξης και στους λοιπούς αναφερόμενους στα εδάφια γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον η παρουσίαση γίνεται κατόπιν αιτήσεως του παρουσιαζόμενου. >>  >>  8
       
5. Τελετές – Ιεροτελεστίες.      
       
α. Επίσημες εθνικές εορτές,  1η του έτους και Ανάσταση. >>  >>  2
β. Εορτή των Θεοφανείων >>  >> 
(Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού).      
γ. Αξιωματικοί που έχουν το γενικό πρόσταγμα σε παρελάσεις και βοηθοί αυτών. >>  >>  7 ή 7α ή 7β
δ. Ορκωμοσίες αξιωματικών.  >>  >> 
ε. Άλλες θρησκευτικές εορτές (Επιταφίου, προστάτη Σώματος κ.λ.π.) –   Πολεμικές εορτές γενικά – Επίσημη έναρξη εργασιών Βουλής – Ορκωμοσίες λοιπού αστυνομικού προσωπικού – Άλλες στρατιωτικές και αστυνομικές τελετές και ιεροτελεστίες. >>  >>  8
στ. Τελετές στις οποίες έχει οριστεί επίσημο ένδυμα. Φέρεται στολή ανάλογη με την περίπτωση.       
       
6. Γάμοι – Βαπτίσεις – Κηδείες.      
       
α. Γάμοι και βαπτίσεις, παρισταμένου του Προέδρου της Δημοκρατίας ή για τις οποίες έχει οριστεί επίσημο πολιτικό ένδυμα. Στολή υπ΄αριθ. 8
β. Νυμφευόμενος αξιωματικός. >>  >>  4
γ. Παριστάμενοι με στολή αξιωματικοί σε γάμο αξιωματικού (τιμητική παράσταση). >>  >>  3α ή 8
δ. Αξιωματικοί που κρατούν τις ταινίες και αποτελούν την αντιπροσωπεία της Ελληνικής Αστυνομίας στην εκφορά επισήμου ή αξιωματικού. >>  >> 
ε. Όλοι οι λοιποί παριστάμενοι σε κηδείες. >>  >>  8
στ. Οι επικεφαλείς ενόπλου τμήματος στις κηδείες. >>  >> 
       
7. Δεξιώσεις – Γεύματα – Εσπερίδες – Θεατρικές παραστάσεις.      
       
α. Επίσημα προγεύματα ή ημερήσιες δεξιώσεις ημεδαπών ή ξένων αρχών. >>  >>  8
β. Επίσημα γεύματα ή εσπερινές δεξιώσεις ημεδαπών ή ξένων αρχών. >>  >>  4 ή 5
γ. Επίσημες δεξιώσεις, γεύματα ή εσπερίδες σε πολεμικά πλοία ή σε στρατιωτικές λέσχες ή σε πρεσβείες ξένων κρατών. Στολή υπ΄αριθ. 5 ή 6 
δ. Λοιπές δεξιώσεις ή εσπερίδες για τις οποίες έχει ορισθεί επίσημο ένδυμα (σμόκιν). >>  >>  5
ε. Λοιπές περιπτώσεις δεξιώσεων, γευμάτων, εσπερίδων και θεατρικών παραστάσεων. >>  >>  8
       
8. Ειδικές περιπτώσεις.       
α. Παραλαβή διοίκησης Υπηρεσίας. >>  >>  8
β. Μέλη Ανακριτικών Συμβουλίων. >>  >>  8
γ. Εγκαλούμενος αστυνομικός και μάρτυρες αστυνομικοί ενώπιον Ανακριτικού Συμβουλίου.  >>  >>  8
δ. Μάρτυρες ενώπιον Στρατιωτικών Δικαστηρίων. >>  >>  8
ε. Αξιωματικοί επικεφαλής τμημάτων παρατάξεων και παρελάσεων ανδρών δοκίμων  υπαστυνόμων που φέρουν την υπ΄αριθ. 3 στολή. >>  >>  7
στ. Αξιωματικοί επικεφαλής τμημάτων παρατάξεων και παρελάσεων ανδρών δοκίμων υπαστυνόμων ή δοκίμων αστυφυλάκων που φέρουν την  υπ΄αριθ.3α ή 7 στολή, αντίστοιχα. >>  >> 
ζ. Αξιωματικοί επικεφαλής τμημάτων παρατάξεων και παρελάσεων αστυφυλάκων. Στολή υπ΄αριθ.
η. Ανθυπαστυνόμοι, αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες και αστυφύλακες κατά τις παρατάξεις και παρελάσεις. >>  >> 
       
       
9. Συνήθης υπηρεσία.      
α. Υπηρεσίες κατόπιν διαταγής.   Στολή υπ΄ αριθ. 8
β. Εσωτερικές υπηρεσίες γενικά και εξωτερικές υπηρεσίες εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά. Στολή υπ’ αριθ. 8β ή 8γ ή 8ε
γ. Εκτέλεση εξωτερικής μάχιμης υπηρεσίας τάξης, από το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού των  Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, πλην των περιπτώσεων που θα διαταχθεί διαφορετικά από τους Διευθυντές των οικείων Αστυνομικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων Αστυνομίας ή ισοτίμων Υπηρεσιών. Στολή  υπ’ αριθ.
δ. Υπηρεσία οδηγών δικύκλων Υπηρεσιών Τροχαίας και Άμεσης Δράσης. Στολή υπ’ αριθ. 8β/1 ή 8β/2
ε. Εκτέλεση καθηκόντων αστυνομικού προσωπικού των Υποδιευθύνσεων Αποκατάστασης Τάξης των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων.  Στολή υπ’ αριθ. 9
στ. Εκτέλεση ειδικών καθηκόντων του προσωπικού των Ειδικών Κατασταλτικών Αντιτρομοκρατικών Μονάδων (Ε.Κ.Α.Μ.) των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων και ανάλογα με το είδος και την μορφή των επιχειρήσεων (αποστολών) που αναλαμβάνονται, τις συνθήκες και τα στοιχεία, γενικά, που προσδιορίζουν τις επιχειρήσεις αυτές (τόπος, χρόνος, στόχος κ.λ.π.), πάντοτε βάσει διαταγής του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων , η οποία μπορεί να εκδίδεται παγίως και να τροποποιείται ή κατά περίπτωση, ακόμη και προφορικά σε επείγουσες περιπτώσεις, ύστερα από πρόταση του Διοικητή της οικείας Ε.Κ.Α.Μ. Στολή υπ’ αριθ. 9α ή 9β ή 9γ ή 9δΤ Μ Η Μ Α      Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΟΛΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ.


Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Α΄

Σύνθεση στολών αξιωματικών (ανδρών).


Άρθρο  3.
Στολές Τελετών.


1. Στολή τελετών (υπ΄αριθ. 2).


Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής έχει ως ακολούθως :
Χειμερινή

Θερινή

- Πηλήκιο, χρώματος βαθυκύανου.
- Χιτώνιο, χρώματος βαθυκύανου.
- Επωμίδες περαστές από το ύφασμα του χιτωνίου, με ταινίες χρώματος αργυρού.
- Περισκελίδα «τρικό» χρώματος μαύρου (σειρίδες χρώματος «κοκ ντε ροζ» στην εξωτερική ραφή των σκελών της).
- Υποδύτης χρώματος λευκού με κλασικό περιλαίμιο.
- Λαιμοδέτης κάθετος χρώματος μαύρου.
- Υποδήματα σκαρπίνια χρώματος μαύρου από στιλπνό δέρμα (λουστρίνια).
- Ζωστήρας δερμάτινος απλός.
- Ποδεία χρώματος μαύρου.
- Χειρόκτια χρώματος λευκού υφασμάτινα.
- Ξίφος, αορτήρας, σπαθιστήρας.
- Ταινία μεγαλόσταυρου.
- Παράσημα – μετάλλια (διάσημα).
- Διακριτικά αποφοίτων Σχολών.

Όπως η υπ΄αριθ. 2 χειμερινή στολή, με τις εξής διαφορές :
- Χιτώνιο θερινό χρώματος λευκού.
- Επωμίδες του χιτωνίου της υπ΄αριθ.2 χειμερινής στολής (μεταφορά).


2. Στολή απλή τελετών (υπ΄αριθ. 3).
Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής έχει ως ακολούθως :
Χειμερινή

Θερινή

- Πηλήκιο, χιτώνιο, περισκελίδα, υποδύτης, λαιμοδέτης, υποδήματα, ποδεία, ζωστήρας και χειρόκτια της υπ΄αριθ. 8 χειμερινής στολής.
- Ξίφος, αορτήρας, σπαθιστήρας.
- Ταινία μεγαλόσταυρου.
- Παράσημα – μετάλλια (διάσημα).
- Διακριτικά αποφοίτων Σχολών.
- Πηλήκιο, χιτώνιο, περισκελίδα, υποδύτης, λαιμοδέτης, υποδήματα, ποδεία και ζωστήρας της υπ΄αριθ. 8 θερινής στολής.
- Ξίφος, αορτήρας, σπαθιστήρας.
- Χειρόκτια σουετίνας χρώματος γκρι κυανού.
- Ταινία μεγαλόσταυρου.
- Παράσημα – μετάλλια (διάσημα).
- Διακριτικά αποφοίτων Σχολών.

3. Στολή απλή τελετών (υπ΄αριθ. 3α).
 

Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής έχει ως ακολούθως :

Χειμερινή

Θερινή

- Πηλήκιο, χιτώνιο, περισκελίδα, υποδύτης, λαιμοδέτης, υποδήματα, ποδεία, ζωστήρας, χειρόκτια, ξίφος, αορτήρας και σπαθιστήρας όπως της υπ΄αριθ. 3 χειμερινής στολής.
- Παράσημα (ένας αστέρας, ένας Ταξιάρχης) - μετάλλια (διάσημα).
- Διακριτικά αποφοίτων Σχολών.
- Πηλήκιο, χιτώνιο, περισκελίδα, υποδύτης, λαιμοδέτης, υποδήματα, ποδεία, ζωστήρας, χειρόκτια, ξίφος, αορτήρας και σπαθιστήρας όπως της υπ΄αριθ. 3 θερινής στολής.
- Παράσημα (ένας αστέρας, ένας Ταξιάρχης)  – μετάλλια (διάσημα).
- Διακριτικά αποφοίτων Σχολών.Άρθρο  4.
Στολές εσπερίδων.


1. Μεγάλη στολή εσπερίδων (υπ΄αριθ. 4).
 

Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής έχει ως ακολούθως :

Χειμερινή

Θερινή

- Πηλήκιο, επωμίδες, χειρόκτια, υποδήματα, ζωστήρας και ποδεία της υπ΄αριθ. 2 χειμερινής στολής.
- Ιματίδιο χρώματος βαθυκύανου.
- Περισκελίδα χρώματος μαύρου «τρικό» (σειρίδες αργυρές στην εξωτερική ραφή των σκελών).
- Υποδύτης χρώματος λευκού  «πικέ» με κλασικό  περιλαίμιο.
- Ζώνη μεταξωτή χρώματος μαύρου.
- Λαιμοδέτης οριζόντιος «παπιγιόν» χρώματος μαύρου.
- Ταινία μεγαλόσταυρου.
- Παράσημα (ένας αστέρας, ένας Ταξιάρχης).
- Σμικρογραφίες, (μινιατούρες) παρασήμων – μεταλλίων.
- Διακριτικό αποφοίτων Σχολών.
Όπως η υπ΄αριθ. 4 χειμερινή στολή με τη διαφορά ότι το ιματίδιο είναι θερινό χρώματος λευκού.

2. Μικρή στολή εσπερίδων (υπ΄αριθ. 5).


Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής έχει ως ακολούθως :

Χειμερινή

Θερινή

- Πηλήκιο, ιματίδιο, ζώνη, επωμίδες, περισκελίδα, υποδύτης, υποδήματα, ζωστήρας, λαιμοδέτης, ποδεία και χειρόκτια της υπ΄αριθ. 4 χειμερινής στολής.
- Σμικρογραφίες (μινιατούρες) ταινιών παρασήμων – μεταλλίων.
- Διακριτικά αποφοίτων Σχολών.

Όπως η υπ΄ αριθ. 5 χειμερινή στολή με τη διαφορά ότι το ιματίδιο είναι θερινό χρώματος λευκού.


Άρθρο  5.
Στολές δεξιώσεων.


1. Στολή δεξιώσεων (υπ΄αριθ. 6). Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής έχει ως ακολούθως :

   
Χειμερινή

Θερινή

- Πηλήκιο, χιτώνιο, επωμίδες,  περισκελίδα, υποδύτης, λαιμοδέτης, υποδήματα, ζωστήρας,  ποδεία και χειρόκτια της υπ΄αριθ. 2 χειμερινής στολής.
- Ταινίες (διεμβολές) παρασήμων – μεταλλίων.
- Διακριτικά αποφοίτων Σχολών.
Όπως η υπ΄αριθ. 6 χειμερινή στολή με τη διαφορά ότι το χιτώνιο είναι της  υπ΄αριθ. 2 θερινής στολής.Άρθρο  6.

Στολές παρατάξεων – παρελάσεων.


1. Στολή παρατάξεων – παρελάσεων (υπ΄αριθ. 7)
   

Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής έχει ως ακολούθως :

Χειμερινή
Θερινή

- Πηλήκιο, χιτώνιο, επωμίδες, περισκελίδα, υποδύτης, λαιμοδέτης,  υποδήματα, ζωστήρας,  ποδεία και χειρόκτια της υπ΄αριθ. 2 χειμερινής στολής.
- Ξίφος, αορτήρας, σπαθιστήρας.
- Ένας αστέρας – ένας ταξιάρχης.
- Λοιπά παράσημα – μετάλλια (διάσημα).
- Διακριτικά αποφοίτων Σχολών.
Δεν υπάρχει.
3. Στολή παρατάξεων – παρελάσεων (υπ΄αριθ. 7α).


Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής έχει ως ακολούθως :

Χειμερινή

Θερινή

- Πηλήκιο, χιτώνιο, περισκελίδα, υποδύτης, λαιμοδέτης, χειρόκτια, ζωστήρας και ποδεία της υπ΄αριθ. 8 χειμερινής στολής.
- Ξίφος, αορτήρας, σπαθιστήρας.
- Υποδήματα υψηλά (μπότες) χρώματος μαύρου.
- Ένας αστέρας – ένας ταξιάρχης.
- Λοιπά παράσημα – μετάλλια (διάσημα).
- Διακριτικά αποφοίτων Σχολών.
- Πηλήκιο, χιτώνιο, περισκελίδα, υποδύτης, λαιμοδέτης, ζωστήρας και ποδεία της υπ΄αριθ. 8 θερινής  στολής.
- Ξίφος, αορτήρας, σπαθιστήρας.
- Υποδήματα υψηλά (μπότες) χρώματος μαύρου.
- Χειρόκτια σουετίνας, χρώματος γκρι κυανού.
- Ένας αστέρας – ένας ταξιάρχης.
- Λοιπά παράσημα – μετάλλια (διάσημα).
- Διακριτικά αποφοίτων Σχολών.

2. Στολή παρατάξεων – παρελάσεων (υπ΄ αριθ. 7β).

   

Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής έχει ως ακολούθως :

Χειμερινή

Θερινή

- Πηλήκιο της υπ΄ αριθ. 8 χειμερινής στολής, χιτώνιο, περισκελίδα, υποδύτης, λαιμοδέτης, χειρόκτια και ποδεία της υπ΄ αριθ. 8β στολής.
- Ζωστήρας καννάβινος, χρώματος βαθυκύανου.
- Πιστόλι ή περίστροφο με θήκη δερμάτινη, χρώματος μαύρου, ανηρτημένη από το ζωστήρα.
- Υποδήματα υψηλά (μπότες) χρώματος μαύρου.
-Παράσημα – μετάλλια (διεμβολές).
- Διακριτικά αποφοίτων Σχολών.
- Πηλήκιο της υπ΄ αριθ. 8 θερινής στολής, υποδύτης, περισκελίδα και ποδεία της υπ΄ αριθ. 8γ στολής.
- Ζωστήρας καννάβινος, χρώματος βαθυκύανου.
- Πιστόλι ή περίστροφο με θήκη δερμάτινη, χρώματος μαύρου, ανηρτημένη από το ζωστήρα.
- Υποδήματα υψηλά (μπότες) χρώματος μαύρου.
-Παράσημα – μετάλλια (διεμβολές).
- Διακριτικά αποφοίτων Σχολών.


          Άρθρο  7.
Στολές υπηρεσίας.


1. Στολή περιπάτου και υπηρεσίας (υπ΄αριθ. 8).

Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής έχει ως ακολούθως :

Χειμερινή

Θερινή

- Πηλήκιο χρώματος βαθυκύανου.
- Χιτώνιο χρώματος βαθυκύανου.
- Περισκελίδα χρώματος βαθυκύανου.
- Υποδύτης κλασικός, χρώματος ανοικτού κυανού.
- Λαιμοδέτης κάθετος χρώματος μαύρου.
- Υποδήματα (σκαρπίνια) χρώματος μαύρου.
- Ποδεία χρώματος μαύρου.
- Ζωστήρας δερμάτινος απλός.
- Χειρόκτια δερμάτινα χρώματος μαύρου (προαιρετικά ή κατόπιν διαταγής υποχρεωτικά).
- Ταινίες (διεμβολές) παρασήμων – μεταλλίων.
- Διακριτικά αποφοίτων Σχολών.
- Επενδύτης ισχυρού ψύχους (προαιρετικά ή ύστερα από διαταγή υποχρεωτικά).
- Πηλήκιο, χιτώνιο, περισκελίδα, υποδύτης, λαιμοδέτης, υποδήματα, ποδεία, ζωστήρας, ταινίες παρασήμων – μεταλλίων και διακριτικά αποφοίτων Σχολών όπως της υπ΄αριθ. 8 χειμερινής στολής, με τη διαφορά ότι το ύφασμα πηληκίου, χιτωνίου και περισκελίδας είναι θερινό χρώματος γκρι κυανού.


2. Στολή υπηρεσίας (υπ΄αριθ. 8β).
  

α. Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής έχει ως ακολούθως :

Χειμερινή

Θερινή

Όπως η υπ΄αριθ. 8 χειμερινή στολή με τη διαφορά ότι το χιτώνιο είναι βραχύ (μπάτλ – ντρες).
                  Δεν υπάρχει.

β. Κατ΄εξαίρεση :
(1) Με τη χειμερινή στολή του προηγούμενου εδαφίου φέρεται, προαιρετικά, αντί του βραχέος χιτωνίου (μπάτλ- ντρες), επενδύτης τύπου μπουφάν, χρώματος βαθυκύανου.
(2) Με τη χειμερινή στολή του προηγούμενου εδαφίου φέρεται, επίσης προαιρετικά, από το προσωπικό όλων των υπηρεσιών που εκτελεί εσωτερική υπηρεσία γραφείου, αντί  του βραχέος χιτωνίου (μπάτλ- ντρες), υποδύτης, όπως ορίζεται στο άρθρο 27 της παρούσας απόφασης.

3. Στολή υπηρεσίας (υπ΄αριθ. 8γ).

Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής έχει ως ακολούθως :

Χειμερινή

Θερινή
          Δεν υπάρχει.
- Πηλήκιο χρώματος γκρι κυανού.
- Υποδύτης με βραχείες χειρίδες, χρώματος ανοικτού κυανού, χωρίς λαιμοδέτη.
- Περισκελίδα χρώματος γκρι κυανού.
- Υποδήματα (σκαρπίνια) χρώματος μαύρου.
-Ποδεία χρώματος μαύρου.
-Ζωστήρας δερμάτινος απλός.
-Ταινίες ( διεμβολές) παρασήμων-μεταλλίων.
-Διακριτικά αποφοίτων στολών.
-Επενδύτης τύπου μπουφάν (προαιρετικά).

 4. Στολή υπηρεσίας (υπ΄αριθ. 8ε).

  

α. Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής έχει ως ακολούθως :

Χειμερινή

Θερινή
          Δεν υπάρχει.
- Πηλήκιο χρώματος γκρι κυανού.
-Υποδυτοχιτώνιο νοτιοαφρικανικού τύπου, χρώματος γκρι κυανού.
-Περισκελίδα χρώματος γκρι κυανού.
-Περιλαίμιο (φουλάρι) χρώματος θαλασσί.
-Υποδήματα (σκαρπίνια) χρώματος μαύρου.
-Ποδεία χρώματος μαύρου.
-Ζωστήρας δερμάτινος απλός.
-Ταινίες (διεμβολές) παρασήμων-μεταλλίων.
-Διακριτικά αποφοίτων στολών.


      β. Με την στολή του προηγουμένου εδαφίου φέρεται προαιρετικά, εσωτερικά του χιτωνίου, υποδύτης κλασσικός, χρώματος γκρι κυανού με λαιμοδέτη. Στην περίπτωση αυτή δεν φέρεται περιλαίμιο (φουλάρι).


Άρθρο  8.
Στολή Εκστρατείας – Επιχειρήσεων (υπ΄αριθ. 8δ)


α. Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής, έχει ως ακολούθως :

Χειμερινή

Θερινή

- Τζόκεϋ χρώματος βαθυκύανου.
-Χιτώνιο τύπου υποδύτη χρώματος βαθυκύανου.
- Περισκελίδα τύπου φόρμας, ιδίου χρώματος με χιτώνιο.
-Επενδύτης τύπου μπουφάν χρώματος βαθυκύανου (προαιρετικά).
- Πουλόβερ τύπου ζιβάγκο χρώματος βαθυκύανου  ή φανέλα ιδίου χρώματος.
- Ζωστήρας δερμάτινος.
-Χειρόκτια δερμάτινα χρώματος μαύρου, προαιρετικά.
- Άρβυλα χρώματος μαύρου.

- Τζόκεϋ χρώματος βαθυκύανου.
- Χιτώνιο τύπου υποδύτη, χρώματος βαθυκύανου με αναδιπλωμένες  χειρίδες.
- Περισκελίδα τύπου φόρμας, με χρωματισμό βαθυκύανου.
- Ζωστήρας δερμάτινος.
-

β. Με την θερινή στολή του προηγουμένου εδαφίου φέρεται, κατόπιν διαταγής του διευθυντή της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Αστυνομίας ή ισοτίμου Υπηρεσίας, αντί του χιτωνίου τύπου υποδύτη, μπλούζα τύπου «πόλο» χρώματος βαθυκύανου, με βραχείες χειρίδες, επωμίδες και γιακά.


Άρθρο  9.
Στολή Επιχειρήσεων των Υποδιευθύνσεων Αποκατάστασης Τάξης  (υπ’ αριθ. 9).

1. Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής έχει ως ακολούθως:
- Τζόκεϋ χρώματος φαιοκίτρινου.
-  Χιτώνιο τύπου υποδύτη, χρώματος φαιοκίτρινου.
- Περισκελίδα τύπου φόρμας, ιδίου χρώματος με χιτώνιο.
- Πουλόβερ τύπου ζιβάγκο χρώματος φαιοπράσινου ή φανέλα χρώματος λαδοπράσινου, κατόπιν διαταγής του οικείου διοικητή.
- Περιλαίμιο (φουλάρι) χρώματος λαδοπράσινου (μόνο κατά τη θερινή περίοδο).
- Επενδύτης χρώματος φαιοπράσινου προαιρετικά ή υποχρεωτικά κατόπιν διαταγής του οικείου διοικητή (μόνο κατά τη χειμερινή περίοδο).
- Χειρόκτια δερμάτινα χρώματος μαύρου (μόνο κατά τη χειμερινή περίοδο).
- Ζωστήρας καννάβινος χρώματος μαύρου.
- Ποδεία χρώματος μαύρου.
- Άρβυλα χρώματος μαύρου.
2. Με την ως άνω στολή, κατά τη χειμερινή περίοδο, φέρεται αδιάβροχη περισκελίδα, επενδύτης τύπου μπουφάν και αδιάβροχο τύπου επενδύτη, χρώματος φαιοπράσινου κατόπιν διαταγής του οικείου διοικητή.
3. Κατά τη θερινή περίοδο κατόπιν διαταγής του Διευθυντή  της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων δύναται να φέρεται αντί του χιτωνίου τύπου υποδύτη η προβλεπόμενη στη σύνθεση της στολής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου φανέλα με κοντές χειρίδες, επί της οποίας αποτυπώνονται τα ακόλουθα
α. Η ένδειξη «Υ.Α.Τ.» σε γραφή κίτρινου χρώματος και το διακριτικό σήμα της Υπηρεσίας επί του αριστερού ημιθωρακίου και στο ύψος του στήθους.   
β. Οι ενδείξεις «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» - «POLICE» σε δύο σειρές και σε γραφή κίτρινου χρώματος, επί της πλάτης και στο μέσον αυτής. Το ύψος των γραμμάτων της ένδειξης «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και 3 εκατοστά και της ένδειξης «POLICE» 2 εκατοστά.
γ. Το διακριτικό του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας επί του δεξιού ημιθωρακίου και σε αντιστοιχία με την, επί του αριστερού ημιθωρακίου, ένδειξη.

Άρθρο  10.
Στολές Επιχειρήσεων των Ειδικών Κατασταλτικών Αντιτρομοκρατικών Μονάδων.


1. Στολή επιχειρήσεων (υπ’ αριθ. 9α).
Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής έχει ως ακολούθως :

Χειμερινή – Θερινή

- Τζόκεϋ με χρωματισμό παραλλαγής ιδίων τόνων με χιτώνιο.
- Χιτώνιο, τύπου υποδύτη, με χρωματισμό παραλλαγής (φαιό, πράσινο, κίτρινο, μαύρο).
- Περισκελίδα ιδίου χρωματισμού με χιτώνιο.
- Πουλόβερ τύπου ζιβάγκο, χρώματος φαιοπράσινου ή φανέλα χρώματος λαδοπράσινου, κατόπιν διαταγής του οικείου διοικητή Ε.Κ.Α.Μ.
- Περιλαίμιο (φουλάρι) χρώματος λαδοπράσινου (μόνο κατά τη θερινή περίοδο).
- Επενδύτης χρώματος φαιοπράσινου προαιρετικά ή υποχρεωτικά κατόπιν διαταγής του οικείου διοικητή Ε.Κ.Α.Μ. (μόνο κατά τη χειμερινή περίοδο).
- Χειρόκτια χρώματος μαύρου.
- Ζωστήρας καννάβινος χρώματος μαύρου.
- Ποδεία χρώματος μαύρου.
- Άρβυλα χρώματος μαύρου.

2. Στολή επιχειρήσεων (υπ’ αριθ. 9β).
α. Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής έχει ως ακολούθως:

Χειμερινή – Θερινή

- Τζόκεϋ χρώματος μαύρου ή κουκούλα του ιδίου χρώματος με την επιφύλαξη του εδαφίου β΄ της παρούσας παραγράφου.
- Χιτώνιο, τύπου υποδύτη, χρώματος μαύρου.
- Περισκελίδα από το ύφασμα του χιτωνίου.
- Πουλόβερ κλειστού τύπου (ζιβάγκο), χρώματος μαύρου ή φανέλα του ιδίου χρώματος, κατόπιν διαταγής του οικείου διοικητή Ε.Κ.Α.Μ.
- Χειρόκτια χρώματος μαύρου.
- Ζωστήρας καννάβινος χρώματος μαύρου.
- Ποδεία χρώματος μαύρου.
- Άρβυλα χρώματος μαύρου.
- Ταινίες υφασμάτινες με την ένδειξη «POLICE», ανά μία, στο ύψος του αριστερού στήθους και την ωμοπλάτη.

β. Η κουκούλα φέρεται αποκλειστικά και μόνο σε περιπτώσεις αντιμετώπισης αεροπειρατειών και τρομοκρατικών ενεργειών, και ύστερα από έγκριση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε περιπτώσεις αντιμετώπισης ενόπλων κακοποιών, όταν μάλιστα απειλείται η ζωή τρίτων.

3. Στολή επιχειρήσεων (υπ’ αριθ. 9γ).
Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής, έχει ως ακολούθως :

Χειμερινή – Θερινή

- Ειδική, αντιπυρική και αντιθερμική κουκούλα, χρώματος μαύρου.
- Ολόσωμη αντιπυρική φόρμα, χρώματος μαύρου.
- Ειδικά αντιπυρικά χειρόκτια χρώματος μαύρου.
- Ζωστήρας καννάβινος χρώματος μαύρου.
- Ποδεία χρώματος μαύρου.
- Άρβυλα χρώματος μαύρου.
- Ταινίες υφασμάτινες με την ένδειξη  «POLICE», ανά μία, στο ύψος του αριστερού στήθους και την ωμοπλάτη.


4. Στολή Επιχειρήσεων (υπ’ αριθ. 9δ).
Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής έχει ως ακολούθως :

Χειμερινή – Θερινή

- Τζόκεϋ, με χρωματισμό παραλλαγής ιδίων τόνων με χιτώνιο.
- Χιτώνιο, τύπου υποδύτη, με χρωματισμό παραλλαγής (γκρι- μαύρο- άσπρο).
- Περισκελίδα ιδίου χρωματισμού με χιτώνιο.
- Πουλόβερ τύπου ζιβάγκο, χρώματος φαιοπράσινου ή φανέλα χρώματος λαδοπράσινου, κατόπιν διαταγής του οικείου διοικητή Ε.Κ.Α.Μ.
- Περιλαίμιο (φουλάρι) χρώματος λαδοπράσινου (μόνο κατά τη θερινή περίοδο).
- Επενδύτης χρώματος φαιοπράσινου προαιρετικά ή υποχρεωτικά κατόπιν διαταγής του οικείου διοικητή (μόνο κατά τη χειμερινή περίοδο).
- Χειρόκτια χρώματος μαύρου.
- Ζωστήρας καννάβινος χρώματος μαύρου.
- Ποδεία χρώματος μαύρου.
- Άρβυλα χρώματος μαύρου.


Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο    Β΄

Σύνθεση στολών αξιωματικών (γυναικών).

Άρθρο  11.

Στολές τελετών.


1. Στολή τελετών (υπ΄αριθ. 2)

Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής, έχει ως ακολούθως :
Χειμερινή

Θερινή

- Πηλήκιο χρώματος βαθυκύανου.
- Ζακέττα χρώματος βαθυκύανου.
- Φούστα από ύφασμα «τρικό» χρώματος μαύρου.
- Επωμίδες περαστές από το ύφασμα της ζακέτας  (όπως των ανδρών αξιωματικών).
- Λαιμοδέτης χιαστί χρώματος μαύρου.
- Υποδύτης  χρώματος λευκού με κλασικό περιλαίμιο.
- Υποδήματα (γόβες) χρώματος μαύρου από στιλπνό δέρμα (λουστρίνια).
- Ποδεία φιμέ.
- Χειρόκτια χρώματος  λευκού υφασμάτινα.
- Ξίφος, αορτήρας, σπαθιστήρας.
- Ταινία μεγαλόσταυρου.
- Παράσημα – μετάλλια (διάσημα).
- Διακριτικά αποφοίτων Σχολών.  
Όπως η υπ΄αριθ. 2 χειμερινή, με τις εξής διαφορές :
- Ζακέττα θερινή χρώματος λευκού.
- Επωμίδες της ζακέττας της υπ΄αριθ. 2 χειμερινής στολής (μεταφορά),
- Ποδεία «πέππερ».
.


2. Στολή απλή τελετών (υπ΄αριθ. 3).


Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής έχει ως ακολούθως :

Χειμερινή

Θερινή

- Πηλήκιο, χιτώνιο, φούστα, υποδύτης, λαιμοδέτης, υποδήματα, ποδεία, ζωστήρας και χειρόκτια της υπ΄ αριθ. 8 χειμερινής στολής.
- Ξίφος, αορτήρας, σπαθιστήρας.
- Ταινία μεγαλόσταυρου.
- Παράσημα – μετάλλια (διάσημα).
- Διακριτικά αποφοίτων Σχολών. 
- Πηλήκιο, χιτώνιο, φούστα, υποδύτης, λαιμοδέτης, υποδήματα, ποδεία και ζωστήρας της υπ΄ αριθ. 8 θερινής στολής.
- Χειρόκτια σουετίνας χρώματος γκρι κυανού.
- Ξίφος, αορτήρας, σπαθιστήρας.
- Ταινία μεγαλόσταυρου.
- Παράσημα – μετάλλια (διάσημα).
- Διακριτικά αποφοίτων Σχολών.3. Στολή απλή τελετών (υπ΄αριθ. 3α).

Χειμερινή

Θερινή

- Πηλήκιο, χιτώνιο, φούστα, υποδύτης, λαιμοδέτης, υποδήματα, ποδεία, ζωστήρας, χειρόκτια, ξίφος, αορτήρας και σπαθιστήρας όπως της υπ΄ αριθ. 3 χειμερινής στολής.
- Παράσημα (ένας αστέρας, ένας ταξιάρχης) - μετάλλια (διάσημα).
- Διακριτικά αποφοίτων Σχολών. 
- Πηλήκιο, χιτώνιο, φούστα, υποδύτης, λαιμοδέτης, υποδήματα, ποδεία, ζωστήρας, χειρόκτια, ξίφος, αορτήρας και σπαθιστήρας όπως της υπ΄ αριθ. 3 θερινής στολής.
- Παράσημα (ένας αστέρας, ένας ταξιάρχης) - μετάλλια (διάσημα).
- Διακριτικά αποφοίτων Σχολών. 


Άρθρο  12.
Στολές Εσπερίδων.


1. Μεγάλη στολή εσπερίδων (υπ΄αριθ. 4).

Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής έχει ως ακολούθως :

Χειμερινή

Θερινή

- Πηλήκιο, επωμίδες, φούστα, υποδήματα, ζωστήρας, χειρόκτια και ποδεία της υπ΄αριθ. 2 χειμερινής στολής.
- Ιματίδιο χρώματος βαθυκύανου.
- Υποδύτης  εσπερίδας χρώματος λευκού.
- Ζώνη μεταξωτή χρώματος μαύρου.
- Λαιμοδέτης χιαστί χρώματος μαύρου.
- Τσάντα μαύρη (λουστρίνι), τύπου φακέλου.
- Ταινία μεγαλόσταυρου.
- Παράσημα (ένας αστέρας, ένας ταξιάρχης).
- Σμικρογραφίες (μινιατούρες) παρασήμων – μεταλλίων.
- Διακριτικά αποφοίτων Σχολών. 
Όπως η υπ΄αριθ. 4 χειμερινή στολή με τη διαφορά ότι το ιματίδιο είναι θερινό λευκό και τα ποδεία «πέππερ».


2. Μικρή στολή εσπερίδων (υπ΄αριθ. 5).

   

Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής έχει ως ακολούθως :

Χειμερινή
    Θερινή

- Πηλήκιο, ιματίδιο, ζώνη, επωμίδες, φούστα, ζωστήρας, υποδύτης, λαιμοδέτης, υποδήματα, χειρόκτια, τσάντα και ποδεία της υπ΄ αριθ. 4 χειμερινής στολής.
- Σμικρογραφίες (μινιατούρες) ταινιών παρασήμων – μεταλλίων.
- Διακριτικά αποφοίτων Σχολών.
      Όπως η υπ΄αριθ. 5 χειμερινή στολή με τη διαφορά ότι το ιματίδιο είναι θερινό λευκό και τα ποδεία «πέππερ».


Άρθρο  13.

Στολές δεξιώσεων.
        

1. Στολή δεξιώσεων (υπ΄αριθ. 6).
Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής έχει ως ακολούθως :

Χειμερινή

Θερινή

- Πηλήκιο, ιματίδιο, ζώνη, επωμίδες, φούστα, ζωστήρας, υποδύτης, λαιμοδέτης, υποδήματα, χειρόκτια, τσάντα και ποδεία της υπ΄ αριθ. 4 χειμερινής στολής.
- Σμικρογραφίες (μινιατούρες) ταινιών παρασήμων – μεταλλίων.
- Διακριτικά αποφοίτων Σχολών.

Όπως η υπ΄αριθ. 5 χειμερινή στολή με τη διαφορά ότι το ιματίδιο είναι θερινό λευκό και τα ποδεία «πέππερ».

 Άρθρο  14.

Στολές παρατάξεων – παρελάσεων.


1. Στολή παρατάξεων – παρελάσεων (υπ΄αριθ. 7).
Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής έχει ως ακολούθως :

Χειμερινή

Θερινή

- Πηλήκιο, χιτώνιο, επωμίδες, φούστα, υποδύτης, λαιμοδέτης, υποδήματα, ποδεία, ζωστήρας  και χειρόκτια της υπ΄ αριθ. 2 χειμερινής στολής.
- Ξίφος, αορτήρας, σπαθιστήρας.
- Ένας  αστέρας – ένας ταξιάρχης.
- Λοιπά παράσημα – μετάλλια (διάσημα).
- Διακριτικά αποφοίτων Σχολών.
              Δεν υπάρχει.

2. Στολή παρατάξεων – παρελάσεων (υπ΄αριθ. 7α).

 Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής έχει ως ακολούθως :

Χειμερινή

Θερινή

- Πηλήκιο, χιτώνιο, φούστα, υποδύτης, λαιμοδέτης, χειρόκτια, ζωστήρας, υποδήματα και ποδεία της υπ’ αριθ. 8 χειμερινής στολής.
- Ξίφος, αορτήρας, σπαθιστήρας.
- Ένας αστέρας – ένας ταξιάρχης.
- Λοιπά παράσημα – μετάλλια (διάσημα).
- Διακριτικά αποφοίτων Σχολών. 
- Πηλήκιο, χιτώνιο, φούστα, υποδύτης, λαιμοδέτης, ζωστήρας, υποδήματα και ποδεία της υπ΄αριθ.8 θερινής στολής.
- Ξίφος, αορτήρας, σπαθιστήρας.
- Χειρόκτια σουετίνας χρώματος γκρι κυανού.
- Ένας αστέρας – ένας ταξιάρχης.
- Λοιπά παράσημα – μετάλλια (διάσημα).
- Διακριτικά αποφοίτων Σχολών.
 
3. Στολή παρατάξεων – παρελάσεων (υπ΄ αριθ. 7β).

   

Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής έχει ως ακολούθως :

Χειμερινή

Θερινή

- Πηλήκιο, χιτώνιο, περισκελίδα, υποδύτης, λαιμοδέτης, χειρόκτια,  της υπ’ αριθ. 8β στολής.
- Ζωστήρας καννάβινος, χρώματος βαθυκύανου.
- Πιστόλι ή περίστροφο, με θήκη δερμάτινη, χρώματος μαύρου, αναρτημένη από το ζωστήρα.
- Υποδήματα υψηλά (μπότες), χρώματος μαύρου.
-Παράσημα – μετάλλια (διεμβολές).
- Διακριτικά αποφοίτων Σχολών. 
- Πηλήκιο,  περισκελίδα, υποδύτης,  όπως της υπ΄ αριθ. 8γ στολής.
- Ζωστήρας καννάβινος, χρώματος βαθυκύανου.
- Πιστόλι ή περίστροφο, με θήκη δερμάτινη, χρώματος μαύρου, αναρτημένη από το ζωστήρα.
- Υποδήματα υψηλά ( μπότες), χρώματος μαύρου.
-Παράσημα – μετάλλια (διεμβολές).
- Διακριτικά αποφοίτων Σχολών.
 

Άρθρο  15.

Στολές υπηρεσίας.

1. Στολή περιπάτου και υπηρεσίας (υπ΄αριθ. 8)
Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής έχει ως ακολούθως :

Χειμερινή

Θερινή

- Πηλήκιο χρώματος βαθυκύανου.
- Χιτώνιο χρώματος βαθυκύανου.
- Φούστα χρώματος βαθυκύανου.
- Υποδύτης κλασικός χρώματος ανοικτού κυανού.
- Λαιμοδέτης κάθετος χρώματος μαύρου.
- Υποδήματα (γόβες) χρώματος μαύρου.
- Ποδεία πέππερ.
- Ζωστήρας δερμάτινος απλός.
- Τσάντα δερμάτινη κρεμαστή χρώματος μαύρου.
- Χειρόκτια δερμάτινα χρώματος μαύρου (προαιρετικά ή υποχρεωτικά ύστερα από διαταγή).
- Ταινίες (διεμβολές) παρασήμων – μεταλλίων.   
- Διακριτικά αποφοίτων Σχολών.
- Επενδύτης  ισχυρού ψύχους (προαιρετικά ή ύστερα από διαταγή υποχρεωτικά).  
- Πηλήκιο, χιτώνιο, φούστα, υποδύτης, λαιμοδέτης, υποδήματα, ποδεία, ζωστήρας, τσάντα, ταινίες (διεμβολές) παρασήμων – μεταλλίων και διακριτικά αποφοίτων Σχολών όπως της υπ΄αριθ. 8 χειμερινής στολής, με τη διαφορά ότι το ύφασμα πηληκίου, χιτωνίου και φούστας είναι θερινό, χρώματος γκρι κυανού.2. Στολή υπηρεσίας (υπ΄αριθ. 8β).


α.  Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής έχει ως ακολούθως :
Χειμερινή

Θερινή
 Όπως η υπ΄αριθ. 8 χειμερινή  με τις εξής διαφορές :
- Το χιτώνιο είναι βραχύ (μπατλ – ντρες).
- Αντί φούστας φέρεται περισκελίδα.
Κατ΄εξαίρεση φούστα φέρεται κατόπιν εγκρίσεως των οικείων Προϊσταμένων.
- Αντί γόβες φέρονται σκαρπίνια χρώματος μαύρου, με ποδεία ιδίου χρώματος.

                 Δεν υπάρχει.β. Για τη στολή του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των περιπτώσεων (1) και (2) του εδαφίου β΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης.

3. Στολή υπηρεσίας (υπ΄αριθ. 8γ).

Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής έχει ως ακολούθως :
Χειμερινή

Θερινή
           Δεν υπάρχει.

- Πηλήκιο χρώματος γκρι κυανού.
- Υποδύτης με βραχείες χειρίδες, χρώματος ανοικτού κυανού, χωρίς λαιμοδέτη.
- Περισκελίδα χρώματος γκρι κυανού.
- Υποδήματα (σκαρπίνια) χρώματος μαύρου.
-Ποδεία χρώματος μαύρου.
-Ζωστήρας δερμάτινος απλός.
-Ταινίες ( διεμβολές) παρασήμων-μεταλλίων.
-Διακριτικά αποφοίτων στολών.
-Επενδύτης τύπου μπουφάν (προαιρετικά).
- Κατ’ εξαίρεση φέρεται φούστα με ποδεία «πέππερ» κατόπιν εγκρίσεως των οικείων προϊσταμένων.4. Στολή υπηρεσίας (υπ΄αριθ. 8ε).

α. Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής έχει ως ακολούθως :
Χειμερινή

Θερινή
                    Δεν υπάρχει.

-Πηλήκιο χρώματος γκρι κυανού.
-  Υποδυτοχιτώνιο νοτιοαφρικανικού τύπου, χρώματος γκρι κυανού .
- Περισκελίδα χρώματος γκρι κυανού.
-Περιλαίμιο (φουλάρι) χρώματος θαλασσί.
-Υποδήματα ( σκαρπίνια) χρώματος μαύρου.
- Ποδεία χρώματος μαύρου.
- Ζωστήρας δερμάτινος απλός.
- Ταινίες (διεμβολές) παρασήμων μεταλλίων.
-Διακριτικά αποφοίτων στολών.
.

      β. Με την στολή του προηγουμένου εδαφίου φέρεται προαιρετικά, εσωτερικά του χιτωνίου, υποδύτης κλασσικός, χρώματος γκρι κυανού με λαιμοδέτη. Στην περίπτωση αυτή δεν φέρεται περιλαίμιο (φουλάρι).


Άρθρο  16.

Στολή εκστρατείας  - επιχειρήσεων (υπ΄αριθ. 8δ).


Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής είναι όπως της ταυτάριθμης στολής των ανδρών αξιωματικών, που προβλέπεται στο άρθρο 8 της παρούσας απόφασης.


Τ Μ Η Μ Α     Τ Ρ Ι Τ Ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΟΛΩΝ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ, ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ, ΥΠΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ.


Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο    Α΄

Σύνθεση στολών ανθυπαστυνόμων, αρχιφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αστυφυλάκων (ανδρών).

Άρθρο  17.


Στολή παρατάξεων – παρελάσεων (υπ΄αριθ. 7β).
Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής έχει ως ακολούθως :

Χειμερινή


Θερινή


-Πηλήκιο, χιτώνιο, περισκελίδα, υποδύτης, λαιμοδέτης, χειρόκτια και ποδεία της υπ΄αριθ.8β χειμερινής στολής.
- Ζωστήρας καννάβινος χρώματος
βαθυκύανου.
- Πιστόλι ή περίστροφο με θήκη δερμάτινη χρώματος μαύρου ανηρτημένη από το ζωστήρα (μόνο οι ανθυπαστυνόμοι).
 - Τυφέκιο – ξιφολόγχη, ξιφοκρεμάστρα  (οι αστυφύλακες) ή αυτόματο (οι αρχιφύλακες και υπαρχιφύλακες).
- Υποδήματα υψηλά (μπότες) χρώματος μαύρου.
- Παράσημα – μετάλλια (διεμβολές).


- Πηλήκιο, υποδύτης, περισκελίδα και ποδεία της υπ΄αριθ. 8γ στολής.
- Ζωστήρας καννάβινος χρώματος βαθυκύανου.
- Πιστόλι ή περίστροφο με θήκη δερμάτινη χρώματος μαύρου ανηρτημένη από το ζωστήρα (μόνο οι ανθυπαστυνόμοι).
- Τυφέκιο – ξιφολόγχη, ξιφοκρεμάστρα (οι αστυφύλακες) ή αυτόματο (οι αρχιφύλακες και υπαρχιφύλακες).
- Υποδήματα υψηλά μπότες χρώματος μαύρου.
-Παράσημα- μετάλλια (διεμβολές).

Άρθρο  18.

Στολές υπ΄αριθ. 8, 8β, 8γ, 8δ, 8ε, 9, 9α, 9β, 9γ, 9δ.


1. Η σύνθεση, η περιγραφή και η ονομασία των στολών αυτών είναι όπως των ταυτάριθμων στολών των ανδρών αξιωματικών, που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8 της παρούσας απόφασης.

2. Κατ΄εξαίρεση :

α. Οι αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες και αστυφύλακες που εκτελούν υπηρεσία τροχαίας (οδηγοί, πλην οδηγών δικύκλων, πληρώματα περιπολικών, πεζοί κ.λ.π.) φέρουν, με τις υπ΄αριθ. 8, 8β και 8γ και 8ε στολές, επικάλυμμα πηληκίου λευκό, χειρόκτια υφασμάτινα λευκά, που φοριούνται υποχρεωτικά κατά τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τελαμώνα μετά θήκης, λευκές μακρές περιχειρίδες (μόνον ύστερα από διαταγή) και σφυρίχτρα τροχονόμου.

β. Οι αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες και αστυφύλακες των Υπηρεσιών Τουριστικής Αστυνομίας φέρουν, με τις στολές που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, επικάλυμμα πηληκίου λευκό και ζωστήρα λευκό μετά πόρπης, στο ύψος της μέσης.

Άρθρο  19.

Στολές υπηρεσίας οδηγών δικύκλων Υπηρεσιών Τροχαίας και Άμεσης Δράσης.


1. Στολή υπηρεσίας (υπ΄αριθ. 8β/1).


α. Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής έχει ως ακολούθως :
 
Χειμερινή

Θερινή

- Προστατευτικό κράνος λευκό.
- Χιτώνιο βραχύ από ύφασμα με συνθετικές ίνες χρώματος μαύρου
- Υποδύτης κλασικός χρώματος ανοικτού κυανού.
- Λαιμοδέτης κάθετος χρώματος μαύρου.
- Περισκελίδα από ύφασμα με συνθετικές ίνες χρώματος μαύρου.
- Υποδήματα υψηλά (μπότες χειμερινές) χρώματος μαύρου.
- Ποδεία χρώματος μαύρου.
- Χειρόκτια μακριά από δέρμα ή δερματίνη χρώματος μαύρου.
-Προστατευτικό κράνος λευκό.
- Χιτώνιο βραχύ, συνδυασμού χρωμάτων γκρι κυανού και μαύρου.
-Μπλούζα βαθυκύανη, της υπ’ αριθ. 8δ στολής.
- Περισκελίδα χρώματος γκρι κυανού.
- Υποδήματα υψηλά (μπότες θερινές) χρώματος μαύρου.
- Ποδεία χρώματος μαύρου.
- Χειρόκτια μακριά από δέρμα ή δερματίνη χρώματος μαύρου.
 

β.  Οι οδηγοί δικύκλων των Υπηρεσιών Τροχαίας φέρουν, με την υπ’ αριθ. 8β/1 στολή, χειρόκτια μακριά από δέρμα ή δερματίνη χρώματος λευκού, που φοριούνται υποχρεωτικά κατά τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τελαμώνα μετά θήκης, λευκές μακρές περιχειρίδες (μόνον ύστερα από διαταγή) και σφυρίχτρα τροχονόμου.

     2. Στολή υπηρεσίας υπ’ αριθ. 8β/2
    α. Όπως η σύνθεση της υπ΄ αριθ. 8δ στολής, με την διαφορά ότι φέρεται προστατευτικό κράνος και χειρόκτια μακριά από δέρμα ή δερματίνη χρώματος μαύρου.

    β. Οι διατάξεις του β΄ εδαφίου της προηγουμένης παραγράφου έχουν ανάλογη εφαρμογή.


Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο    Β΄

Σύνθεση στολών ανθυπαστυνόμων, αρχιφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αστυφυλάκων (γυναικών).

Άρθρο  20.

Στολές υπ΄ αριθ. 7β, 8, 8β, 8γ, 8δ και 8ε.


1. Η σύνθεση, η περιγραφή και η ονομασία των στολών αυτών είναι όπως των ταυτάριθμων στολών των γυναικών αξιωματικών, που προβλέπονται στα άρθρα 14 παρ. 3, 15 και 16 της παρούσας απόφασης.

2. Για τις αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες και αστυφύλακες των Υπηρεσιών Τροχαίας και Τουριστικής Αστυνομίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των εδαφίων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 18 της παρούσας απόφασης, με εξαίρεση το λευκό επικάλλυμα πηληκίου.


Άρθρο  21.

Στολές υπηρεσίας οδηγών δικύκλων Υπηρεσιών Τροχαίας και Άμεσης Δράσης.


Η σύνθεση, η περιγραφή και η ονομασία των στολών αυτών είναι όπως των ταυτάριθμων στολών των ανδρών ανθυπαστυνόμων, αρχιφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αστυφυλάκων, που προβλέπονται στο άρθρο 19 της παρούσας απόφασης. Οι ρυθμίσεις του εδαφίου β΄ των παραγράφων 1 και 2, έχουν ανάλογη εφαρμογή.Τ Μ Η Μ Α     ΤΕΤΑΡΤΟ

Σύνθεση στολής μουσικών.Άρθρο 22

Επίσημη στολή μουσικών (ανδρών- γυναικών).1. Η σύνθεση της επίσημης στολής μουσικών (ανδρών- γυναικών) έχει ως ακολούθως :

Χειμερινή

Θερινή
- Πηλήκιο, χιτώνιο, περισκελίδα, υποδύτης, υποδήματα και ποδεία όπως της υπ’ αριθ. 2 χειμερινής στολής αξιωματικών.
- Χειρόκτια χρώματος λευκού (ο επικεφαλής Αξιωματικός, ο ραβδούχος και οι εκτελεστές κρουστών μουσικών οργάνων).
- Επωμίδες όπως της υπ’ αριθ. 2 χειμερινής στολής αξιωματικών, οι αξιωματικοί και ανθυπαστυνόμοι (με τη διαφορά ότι επί των επωμίδων των ανθυπαστυνόμων ράβεται περιμετρικά αργυρή ταινία). Οι αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες και οι αστυφύλακες φέρουν επωμίδες από λευκό πλεκτό κορδόνι.
Όπως η χειμερινή στολή, με τις εξής διαφορές :
- Χιτώνιο θερινό χρώματος λευκού.
- Επωμίδες της χειμερινής στολής (μεταφορά). 


2. Η επίσημη στολή μουσικών φέρεται κατά τις παρατάξεις – παρελάσεις – επιθεωρήσεις, που πραγματοποιούνται επ’ ευκαιρία επισήμων εθνικών ή θρησκευτικών εορτών, κατόπιν διαταγής.

3. Σε ημιεπίσημες εκδηλώσεις φέρονται οι υπ’ αριθ. 8, 8β και 8γ στολές, κατόπιν διαταγής.


                                                 Τ Μ Η Μ Α   ΠΕΜΠΤΟ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο    Α΄

Είδη στολών ανδρών.

Άρθρο  23.

Πηλήκια- κράνη.


1. Το πηλήκιο της υπ΄ αριθ. 8 στολής κατασκευάζεται από το αντίστοιχο χειμερινό ή θερινό ύφασμα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του χιτωνίου της στολής αυτής, ενώ τα πηλήκια των υπ΄αριθ. 2, 4, 5 και 6 στολών κατασκευάζονται από το ύφασμα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του χιτωνίου της υπ΄αριθ. 2 χειμερινής στολής. Τα πηλήκια των ως άνω στολών είναι αγγλικού τύπου.

2. Ειδικότερα :

α. Το πηλήκιο της υπ΄αριθ. 8 στολής :

(1) Αποτελείται από το κάλυμμα, το διάζωμα, το γείσο και το υποσιάγωνο. Στη μετωπίδα τοποθετείται το εθνόσημο.


(2) Η εξωτερική στεφάνη του διαζώματος περιβάλλεται με :

(α) Ταινία μεταξωτή χρώματος γκρι μαύρου που φέρει κεντημένα, σε ζεύγη, φύλλα δρυός, χρώματος βαθυκύανου, εφόσον πρόκειται για πηλήκια ανώτατων αξιωματικών.

(β) Ταινία ψαθωτή ραιγιόν, χρώματος μαύρου, εφόσον πρόκειται για πηλήκια ανώτερων αξιωματικών.

(γ) Ταινία από λεπτή τσόχα, χρώματος μαύρου, εφόσον πρόκειται για πηλήκια κατώτερων αξιωματικών.

(δ) Ταινία μάλλινη χρώματος μαύρου, εφόσον πρόκειται για πηλήκια ανθυπαστυνόμων, αρχιφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αστυφυλάκων.

(3) Επί του γείσου του πηληκίου :

(α) Των ανώτατων αξιωματικών φέρονται δύο κλάδοι δρυός, κεντημένοι με νήμα αργυρόχρουν.

(β) Των ανώτερων αξιωματικών φέρεται ένας κλάδος δρυός κεντημένος με νήμα αργυρόχρουν.

(γ) Του λοιπού αστυνομικού προσωπικού δε φέρεται ιδιαίτερο χαρακτηριστικό.

(4) Το άνω μέρος του γείσου του πηληκίου των αξιωματικών είναι από τσόχα χρώματος μαύρου, των δε ανθυπαστυνόμων, αρχιφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αστυφυλάκων από λουστρίνι χρώματος μαύρου.

(5) Το υποσιάγωνο του πηληκίου των αξιωματικών και ανθυπαστυνόμων κατασκευάζεται από αργυρή ταινία, ραμμένη σε βάση λευκή πλαστική (λουστρίνι) ενώ του λοιπού προσωπικού από πλαστική στιλπνή μαύρη ταινία.

(6) Το πηλήκιο φέρεται κανονικά και όχι κεκλιμένο προς τα πλάγια ή οπίσω.

Η παραμόρφωση του πηληκίου απαγορεύεται.

3. Τα πηλήκια και τα κράνη κατασκευάζονται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Οι ρυθμίσεις του εδαφίου α΄ περιπτώσεις (1), (2), (3), (4) και (5) της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για τα πηλήκια των λοιπών στολών.


Άρθρο  24.

Τζόκεϋ.


Τα τζόκεϋ των υπ’ αριθ. 8δ, 9, 9α, 9β, 9γ και 9δ στολών κατασκευάζονται από ύφασμα ιδίου χρώματος με το χιτώνιο τύπου υποδύτη της αντίστοιχης στολής και στη μετωπίδα φέρουν κεντητό εθνόσημο. Επί του γείσου του τζόκεϋ φέρονται κλάδοι δρυός, όπως προβλέπεται στην υποπερίπτωση (3) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του προηγουμένου άρθρου. Ειδικότερα χαρακτηριστικά του καθορίζονται με τεχνικές προδιαγραφές.


Άρθρο  25.

Χιτώνια – ιματίδια.


1. Το χιτώνιο της υπ΄αριθ. 2 στολής είναι ανοικτού τύπου και αποτελείται από το περιλαίμιο, τα εμπρόσθια και οπίσθια φύλλα, τις επωμίδες, τις χειρίδες, τις ακροχειρίδες, τα κουμπιά και τα θυλάκια.

2. Το ιματίδιο της υπ΄αριθ. 4 στολής αποτελείται από το περιλαίμιο, τα εμπρόσθια φύλλα, το οπίσθιο φύλλο, τις χειρίδες, τις ακροχειρίδες, τις επωμίδες και τα κουμπιά. Επιπλέον, το περιλαίμιο του χειμερινού ιματιδίου φέρει επένδυση χρώματος «κοκ ντε ροζ».

3. Το χιτώνιο της υπ΄αριθ. 8 στολής έχει σχήμα σάκκου, προσαρμόζεται στο σώμα με ελαφρό τονισμό της οσφύος και αποτελείται από το περιλαίμιο, τα εμπρόσθια και οπίσθια φύλλα, τις χειρίδες, τις ακροχειρίδες, τα θυλάκια, τις επωμίδες και τα κουμπιά. Κατασκευάζεται από ύφασμα που καθορίζεται από σχετικές τεχνικές προδιαγραφές.

4. Το χιτώνιο της υπ΄αριθ. 8β στολής (μπατλ –ντρες) αποτελείται από το περιλαίμιο, τα εμπρόσθια φύλλα, το οπίσθιο φύλλο, τις χειρίδες μετά των ακροχειρίδων, τα θυλάκια, τη ζώνη, τις επωμίδες και τα κουμπιά (κοινά). Το μήκος του φθάνει μέχρι την οσφύ. Κατασκευάζεται από ύφασμα που καθορίζεται από σχετικές τεχνικές προδιαγραφές.

5. Τα χιτώνια της υπ΄ αριθ. 8β/1 στολής αποτελούνται από το περιλαίμιο, τα εμπρόσθια και οπίσθια φύλλα, τις χειρίδες μετά των ακροχειρίδων, τα θυλάκια, τη ζώνη, τις επωμίδες και τα κουμπιά (μεταλλικά θηλυκωτά). Το μήκος τους φθάνει μέχρι την οσφύ.

6. Τα χιτώνια των υπ’ αριθ. 8δ, 9, 9α, 9β, 9γ, και 9δ στολών είναι τύπου υποδύτη.

7. Τα χιτώνια φέρονται πάντοτε κουμπωμένα με όλα τα κουμπιά των εμπρόσθιων φύλλων και  θυλακίων.


Άρθρο  26.

Περισκελίδες.


1. Η περισκελίδα κάθε στολής κατασκευάζεται από το ύφασμα του χιτωνίου της, με εξαίρεση την περισκελίδα των υπ΄αριθ. 2, 4, 5 και 6 στολών αξιωματικών που κατασκευάζεται από ύφασμα «τρικό», χρώματος μαύρου.

2. Η ραφή πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ώστε οι περισκελίδες να μην εφαρμόζουν απόλυτα πάνω στο σώμα και να παρέχουν άνεση κινήσεων.

3. Η αδιάβροχη περισκελίδα κατασκευάζεται από κατάλληλο υλικό, είναι χρώματος φαιοπράσινου και φέρεται πάνω από την περισκελίδα της υπ’ αριθ. 9 στολής του προσωπικού των Υποδιευθύνσεων Αποκατάστασης Τάξης.


Άρθρο  27.

Υποδύτες.


Οι υποδύτες είναι όπως αναφέρονται στη σύνθεση των επιμέρους στολών.
Ειδικότερα :

1. Ο υποδύτης της υπ΄αριθ. 8 στολής αποτελείται από το περιλαίμιο, δύο εμπρόσθια φύλλα, ένα οπίσθιο, τον ωμίτη, τις χειρίδες  με τις ακροχειρίδες και τα κουμπιά. Φέρεται πάντοτε κουμπωμένος με όλα τα κουμπιά των εμπροσθίων φύλλων και χειρίδων.

2. Ο υποδύτης της υπ΄αριθ. 8γ στολής αποτελείται από το περιλαίμιο, δύο εμπρόσθια φύλλα, ένα οπίσθιο, τον ωμίτη, τις χειρίδες (βραχείες), τα  θυλάκια, τις επωμίδες (αναδιπλούμενες, περαστές) και τα κουμπιά. Φέρεται πάντοτε κουμπωμένος με όλα τα κουμπιά των θυλακίων και των εμπροσθίων φύλλων, πλην του ανωτάτου (περιλαιμίου). Στο άνοιγμα του περιλαιμίου απαγορεύεται να φαίνεται φανέλα ή άλλο ένδυμα.

3. Το χιτώνιο τύπου υποδύτη της υπ’ αριθ. 8δ στολής είναι όμοιο ως προς τον τύπο με τον υποδύτη της υπ’ αριθ. 8 στολής και φέρει επιπλέον θυλάκια (τσέπες) και σταθερές επωμίδες. Στο δεξιό ημιθωράκιο άνωθεν του θυλακίου φέρεται υφασμάτινη ταινία, σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου, με την ένδειξη «POLICE». Τα γράμματα της ένδειξης είναι χρώματος λευκού σε βαθυκύανο φόντο.  Υφασμάτινες ταινίες ημικυκλικού σχήματος, με την ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» φέρονται και στο ύψος της συρραφής του κυρίου κορμού του υποδύτη με τις χειρίδες. Τα γράμματα της ένδειξης είναι επίσης χρώματος λευκού σε βαθυκύανο φόντο. Φέρεται πάντοτε κουμπωμένος με όλα τα κουμπιά των θυλακίων και των εμπροσθίων φύλλων, πλην του ανωτάτου (περιλαιμίου). Κατά την καλοκαιρινή περίοδο απαγορεύεται στο άνοιγμα του περιλαιμίου του να φαίνεται φανέλα ή άλλο ένδυμα.

4. Οι υποδύτες των λοιπών στολών είναι όμοιοι ως προς τον τύπο με τον  υποδύτη της υπ΄ αριθ. 8 στολής. Φέρονται πάντοτε κουμπωμένοι με όλα τα κουμπιά των εμπροσθίων φύλλων και χειρίδων.

5. Το προσωπικό όλων των Υπηρεσιών που εκτελεί εσωτερικές υπηρεσίες γραφείου, δύναται να φέρει αντί του χιτωνίου της υπ΄αριθ. 8β χειμερινής στολής, υποδύτη χρώματος ανοικτού κυανού, με μακριές χειρίδες, σταθερές επωμίδες και θυλάκια όπως του θερινού υποδύτη. Με τον υποδύτη φέρονται το διακριτικό του Σώματος, διακριτικά βαθμού και διακριτικό δηλωτικό ταυτότητας (αριθμό μητρώου) οι αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες και αστυφύλακες, διεμβολές παρασήμων-μεταλλίων και διακριτικά αποφοίτων Σχολών. Τα διακριτικά βαθμού των αξιωματικών και ανθυπαστυνόμων είναι όπως και του θερινού υποδύτη.


Άρθρο 28

Πουλόβερ – Φανέλα – Μπλούζα-Περιλαίμιο.


1. Το πουλόβερ είναι τύπου ζιβάγκο, χρώματος βαθυκύανου για την υπ’ αριθ. 8δ στολή, φαιοπράσινου για τις υπ’ αριθ. 9, 9α και 9δ στολές και μαύρου για την υπ’ αριθ. 9β στολή. Φέρεται εσωτερικά του χιτωνίου των ως άνω στολών μόνο κατά τη χειμερινή περίοδο.

           2.  Οι φανέλες είναι τύπου «μακό» με βραχείες χειρίδες και κατασκευάζονται από βαμβακερό ύφασμα χρώματος βαθυκύανου για την υπ’ αριθ. 8δ στολή, λαδοπράσινου για τις υπ’ αριθ. 9, 9α και 9δ στολές και μαύρου για την υπ’ αριθ. 9β στολή. Φέρονται αντί του πουλόβερ τύπου ζιβάγκο στη σύνθεση των ως άνω στολών.

3. Η μπλούζα είναι τύπου «πόλο», χρώματος βαθυκύανου με βραχείες χειρίδες, επωμίδες και γιακά. Φέρεται αντί του υποδύτη στην σύνθεση της υπ’ αριθ. 8δ θερινής στολής. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 27 εφαρμόζονται ανάλογα και για τις μπλούζες τύπου «πόλο».

4.  Τα περιλαίμια (φουλάρια) κατασκευάζονται από κατάλληλο ύφασμα χρώματος θαλασσί για την υπ’ αριθ. 8ε στολή και λαδοπράσινου για τις υπ’ αριθ. 9, 9α, και 9δ στολές. Με τις υπ’ αριθ. 9, 9α και 9δ στολές φέρονται μόνο κατά την θερινή περίοδο.
Άρθρο  29.

Αδιάβροχο, αδιάβροχο τύπου επενδύτη (υπ’ αριθ. 9 στολής), επενδύτης ισχυρού ψύχους (τζάκετ), επενδύτης τύπου μπουφάν (μπουφάν τύπου fly), επενδύτης τύπου τζάκετ ( υπ’ αριθ. 9 στολής), επενδύτης τύπου μπουφάν ( υπ’ αριθ. 9 στολής).

1. Το αδιάβροχο κατασκευάζεται από κατάλληλο ύφασμα χρώματος βαθυκύανου. Ο ειδικότερος τρόπος κατασκευής του καθορίζεται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

2. Το αδιάβροχο τύπου επενδύτη που φέρεται με την υπ’ αριθ. 9 στολή από το προσωπικό των Υποδιευθύνσεων Αποκατάστασης Τάξης, κατασκευάζεται από κατάλληλο υλικό, είναι χρώματος φαιοπράσινου, έχει προσθαφαιρούμενη κουκούλα και στο πίσω μέρος αυτού (πλάτη), καθώς και στο ύψος του στήθους αναγράφονται, ανά μία, οι ενδείξεις «Υ.Α.Τ.» και «POLICE», αντίστοιχα.

3. Ο επενδύτης ισχυρού ψύχους (τζάκετ) κατασκευάζεται από συνθετικό ύφασμα χρώματος βαθυκύανου και το μήκος του καλύπτει το μέσον του μηρού. Ο ειδικότερος τρόπος κατασκευής του καθορίζεται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

4.  Ο επενδύτης τύπου μπουφάν ( μπουφάν τύπου fly ) κατασκευάζεται από συνθετικό ύφασμα χρώματος βαθυκύανου, έχει προσθαφαιρούμενη επένδυση και ο ειδικότερος τρόπος κατασκευής του καθορίζεται επίσης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Φέρεται προαιρετικά στη σύνθεση των υπ΄ αριθ. 8β, 8γ και 8δ στολών.

5. Ο επενδύτης τύπου τζάκετ (υπ’ αριθ. 9 στολής), ο οποίος φέρεται με τις υπ’ αριθ. 9, 9α και 9δ στολές κατασκευάζεται από ύφασμα χρώματος φαιοπράσινου.

6. Ο επενδύτης τύπου μπουφάν (υπ’ αριθ. 9 στολής) του προσωπικού των Υποδιευθύνσεων Αποκατάστασης Τάξης, κατασκευάζεται από κατάλληλο ύφασμα αδιαβρόχου συνθέσεως και αποτελείται από το κυρίως μπουφάν, με επένδυση από υαλοβάμβακα, το προσθαφαιρούμενο περιλαίμιο (γιακά) από συνθετική γούνα, τις επωμίδες και τις χειρίδες.

7. Τα αδιάβροχα και οι επενδύτες φέρονται πάντοτε κουμπωμένοι με όλα τα κουμπιά.Άρθρο  30.

Υποδήματα.


1. Τα υποδήματα των ανδρών αστυνομικών διακρίνονται  σε :

α. Χαμηλά : Αυτά είναι σκαρπίνια από δέρμα λουστρίνι χρώματος μαύρου ή από δέρμα αδιάβροχο του ιδίου χρώματος.

β. Υψηλά: Αυτά είναι άρβυλα ή μπότες από δέρμα αδιάβροχο, χρώματος μαύρου.

2. Τα υποδήματα φέρονται όπως καθορίζεται στη σύνθεση των στολών.


Άρθρο  31.

Ποδεία.


Τα ποδεία διακρίνονται σε κοντά ή μακριά.

α. Τα κοντά ποδεία είναι βαμβακερά ή μάλλινα χρώματος μαύρου.

β. Τα μακριά είναι βαμβακερά ή μάλλινα χρώματος μαύρου, φθάνουν λίγο πιο πάνω από το μέσο της κνήμης και φέρονται με υψηλά υποδήματα (μπότες ή άρβυλα).


Άρθρο  32.

Χειρόκτια.


Τα χειρόκτια διακρίνονται σε :

1. Χειρόκτια κλασικού τύπου που κατασκευάζονται :
α. Από δέρμα χρώματος μαύρου και εσωτερικά φέρουν κατάλληλη επένδυση.
β. Από ύφασμα σουετίνας χρώματος γκρι κυανού.
γ. Από ύφασμα βαμβακερό λευκού χρώματος.

2. Χειρόκτια μακριά  που κατασκευάζονται από δέρμα ή δερματίνη χρώματος μαύρου και εσωτερικά φέρουν κατάλληλη επένδυση.
3. Τα χειρόκτια, όταν φοριούνται, είναι τελείως εφαρμοσμένα στα χέρια και απολύτως καθαρά. Σε αντίθετη περίπτωση κρατιούνται με το αριστερό χέρι αναδιπλωμένα με κατεύθυνση των δακτύλων εμπρός.Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Β΄

Είδη στολών γυναικών

Άρθρο  33.

Πηλήκια
.

1. Το πηλήκιο της υπ΄ αριθ. 8 στολής κατασκευάζεται από το αντίστοιχο χειμερινό ή θερινό ύφασμα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του χιτωνίου της στολής αυτής, ενώ τα πηλήκια των υπ΄αριθ. 2, 4, 5 και 6 στολών κατασκευάζονται από το ύφασμα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του χιτωνίου της υπ΄αριθ. 2 χειμερινής στολής.

2. Ειδικότερα το πηλήκιο της υπ΄αριθ. 8 στολής :

α. Αποτελείται από το κάλυμμα, το διάζωμα, το γείσο (τύπου «ρομπέν των δασών»), τη στεφάνη και το υποσιάγωνο. Στη μετωπίδα τοποθετείται το εθνόσημο.

β. Η εξωτερική στεφάνη του διαζώματος περιβάλλεται με ταινία από ερέα (τσόχα) χρώματος μουσταρδί.

γ. Για το γείσο του πηληκίου της ως άνω στολής εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 παρ. 2 εδάφιο α΄ περίπτωσης (3).

3. Η διάταξη της περίπτωσης (6) του εδαφίου α΄της παρ. 2 του άρθρου 23 εφαρμόζεται και για τις γυναίκες αστυνομικούς.

4. Οι ρυθμίσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τα πηλήκια των λοιπών στολών.


Άρθρο  34.

Χιτώνια – Ζακέτες – Ιματίδια.


1. Τα χιτώνια που φέρονται από τις γυναίκες αστυνομικούς, σύμφωνα με τη σύνθεση των επιμέρους στολών, αποτελούνται από τα μέρη εκείνα από τα οποία αποτελούνται και τα αντίστοιχα χιτώνια των ανδρών αστυνομικών, με τη διαφορά ότι προσαρμόζονται στη σωματική τους διάπλαση και οι κομβιοδόχες βρίσκονται στα δεξιά φύλλα.

2. Οι ζακέτες αποτελούνται από το περιλαίμιο, τα εμπρόσθια και οπίσθια φύλλα, τις χειρίδες, τα θυλάκια, τις επωμίδες και τα κουμπιά.

3. Τα ιματίδια είναι όπως και των ανδρών αξιωματικών, με τη διαφορά ότι προσαρμόζονται στη σωματική τους διάπλαση.

4. Τα χιτώνια και οι ζακέττες φέρονται κουμπωμένα με όλα τα κουμπιά.


Άρθρο  35.

Φούστες – περισκελίδες.


1. Οι φούστες και οι περισκελίδες των στολών κατασκευάζονται από το ύφασμα του χιτωνίου τους, με εξαίρεση τις φούστες των υπ΄αριθ. 2, 4, 5 και 6 στολών γυναικών αξιωματικών, που κατασκευάζονται από ύφασμα «τρικό» χρώματος μαύρου.

2. Το ύψος της φούστας είναι ανάλογο με τη σωματική διάπλαση της κατόχου και τουλάχιστον πρέπει να καλύπτει το γόνατο. Η αύξηση ή μείωση του ορισμένου μήκους κάθε φούστας απαγορεύεται.

3. Για τον τρόπο ραφής των ενδυμάτων του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 της παρούσας απόφασης.


Άρθρο  36.

Υποδύτες.


Οι υποδύτες που φέρονται σύμφωνα με τη σύνθεση των επιμέρους στολών είναι όπως των ανδρών αστυνομικών, με τη διαφορά ότι η κατασκευή τους προσαρμόζεται προς τη σωματική διάπλαση των γυναικών και οι κομβιοδόχες βρίσκονται στο δεξιό φύλλο.


Άρθρο  37.

Πουλόβερ – Φανέλα-Μπλούζα- Περιλαίμιο.


Οι διατάξεις του άρθρου 28 της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται και για τις γυναίκες αστυνομικούς.

Άρθρο  38.

Αδιάβροχο, επενδύτης ισχυρού ψύχους (τζάκετ), επενδύτης τύπου μπουφάν (μπουφάν τύπου fly).


1. Το αδιάβροχο, ο επενδύτης ισχυρού ψύχους (τζάκετ) και ο επενδύτης τύπου μπουφάν ( μπουφάν τύπου fly) είναι όπως των ανδρών αστυνομικών.

2. Η διάταξη του άρθρου 29 παρ. 7 της παρούσας απόφασης εφαρμόζεται και για τις γυναίκες αστυνομικούς.


Άρθρο  39.

Υποδήματα.


1. Τα υποδήματα των γυναικών αστυνομικών διακρίνονται σε :

α. Χαμηλά : Αυτά είναι γόβες από δέρμα λουστρίνι χρώματος μαύρου ή από αδιάβροχο δέρμα του ιδίου χρώματος και σκαρπίνι χρώματος μαύρου.

β. Υψηλά : Αυτά είναι άρβυλα ή μπότες που κατασκευάζονται από αδιάβροχο δέρμα χρώματος μαύρου.

2. Τα υποδήματα φέρονται όπως καθορίζεται στη σύνθεση των στολών.Άρθρο  40.

Ποδεία.


Τα ποδεία είναι νάυλον, τύπου καλσόν, χρώματος φιμέ (γκρι ανοικτού), «πέππερ» (ανοικτού) χωρίς διαμήκεις, ραβδώσεις κ.λ.π. και φέρονται, όπως καθορίζεται, αντίστοιχα, στη σύνθεση των επιμέρους στολών. Τα ποδεία που φέρονται με τα σκαρπίνια και τα υψηλά υποδήματα ( άρβυλα ή μπότες) είναι όπως των ανδρών αστυνομικών και φέρονται, όπως καθορίζεται στη σύνθεση των επιμέρους στολών.Άρθρο  41.

Χειρόκτια.


1. Τα χειρόκτια (μαύρα δερμάτινα, σουετίνας και λευκά υφασμάτινα) είναι όπως των ανδρών αστυνομικών και φέρονται, όπως καθορίζεται στη σύνθεση των επιμέρους στολών.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 3 της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται και για τις γυναίκες αστυνομικούς.Τ Μ Η Μ Α    ΕΚΤΟ

ΕΘΝΟΣΗΜΟ – ΕΜΒΛΗΜΑΤΑ – ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ

Άρθρο  42.

Εθνόσημο πηληκίου.


1. Το εθνόσημο του πηληκίου κεντιέται σε ύφασμα τσόχας χρώματος μαύρου και αποτελείται από :

α. Το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 2 του ν. 48/1975, στην κορυφή.
β. Το έμβλημα του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας στο μέσον και
γ. Δύο κλάδους δάφνης, οι οποίοι περιβάλλουν το έμβλημα του Σώματος καθώς και το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας, κατά το ήμισυ, διασταυρώνονται, και περιδένονται κάτω από την αιχμή του ασπιδίου του εμβλήματος του Σώματος και τέλος εμφανίζονται να προεξέχουν κατά τα άκρα. Κάθε κλάδος φέρει δεκαεπτά φύλλα.

2. Το κέντημα του εθνόσημου έχει τους ακόλουθους χρωματισμούς :

α. Έμβλημα Ελληνικής Δημοκρατίας : Ο θυρεός είναι κυανούς με περίμετρο και σταυρό χρώματος αργυρού στιλπνού και οι δύο κλάδοι δάφνης χρώματος αργυρού ημιμάτ.

β. Έμβλημα Σώματος και κλάδοι δάφνης : Είναι χρώματος αργυρού στιλπνού.

3. Το εθνόσημο στηρίζεται επί του πηληκίου με τη βοήθεια μεταλλικών καρφίδων ή συρράπτεται στην ταινία της στεφάνης του διαζώματος.

4. Το εθνόσημο φέρεται στη μετωπίδα των πηληκίων και του τζόκεϋ.


Άρθρο  43.

Έμβλημα Σώματος Ελληνικής Αστυνομίας.


1. Το έμβλημα του Σώματος αποτελείται από τριγωνοειδές ασπίδιο, το οποίο περιέχει σύμπλεγμα ενός ζυγού και ενός κλάδου ελαίας.
2. Το έμβλημα του Σώματος, αποτυπωμένο επί επισμαλτωμένου ορειχάλκου και την αναγραφή, στο άνω μέρος της αποτύπωσης σε ημικυκλική διάταξη, της ένδειξης «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», φέρεται από το προσωπικό επί του συνόλου των στολών του, πλην των υπ’ αριθ. 4 και 5. Προς τούτο στερεώνεται, με έλασμα που φέρει στην πίσω πλευρά του σε βαθυκύανο δερμάτινο υπόθεμα αντιστοίχου σχήματος, το οποίο στο άνω μέρος καταλήγει σε κομβιοθήκη, ώστε να αναρτάται από το κουμπί του αριστερού θυλακίου των χιτωνίων και των υποκαμίσων των προβλεπόμενων στολών υπηρεσίας. Ο ειδικότερος τρόπος κατασκευής του καθορίζεται με τις τεχνικές προδιαγραφές που καταρτίζονται από την Διεύθυνση Τεχνικών /Α.Ε.Α.


Άρθρο  44.

Διακριτικό Σώματος Ελληνικής Αστυνομίας.


1. Το διακριτικό Σώματος Ελληνικής Αστυνομίας αποτελείται από σύμπλεγμα του θυρεού του εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας και του εμβλήματος του Σώματος, δύο κλάδους δάφνης αριστερά και δεξιά του συμπλέγματος, που δε διασταυρώνονται, παράσταση αναδιπλωμένου παπύρου με τις λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και το περιφερειακό διάζωμα.

2.Το διακριτικό κεντιέται σε ύφασμα τσόχας ή τύπου τσόχας χρώματος μαύρου και τα μέρη από τα οποία αποτελείται έχουν τους ακόλουθους χρωματισμούς:

α. Σύμπλεγμα : Η περίμετρος του θυρεού του εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας και τα άκρα των κεραιών του σταυρού είναι χρώματος λευκού. Το μέρος του θυρεού που δεν καταλαμβάνεται από το έμβλημα του Σώματος είναι κυανούν (μπλε). Το ασπίδιο του εμβλήματος του Σώματος είναι ανοικτό σιέλ με κίτρινη περίμετρο. Ο ζυγός είναι χρώματος κίτρινου, ο κλάδος ελαίας πράσινου και οι καρποί του μωβ.

β. Παράσταση αναδιπλωμένου παπύρου : Είναι χρώματος λευκού ενώ οι λέξεις του τίτλου του Σώματος καθώς και το διακοσμητικό γαζί που περιβάλλει την παράσταση χρώματος κυανού.

γ. Περιφερειακό διάζωμα και κλάδοι δάφνης : Έχουν χρώμα κίτρινο.

3. Το διακριτικό, πλην των υπ΄αριθ. 2, 4, 5 και 6 στολών, φέρεται στο μέσο του άνω μέρους της αριστεράς χειρίδας του χιτωνίου των λοιπών στολών, των επενδυτών, των υποδυτών με βραχείες χειρίδες, της μπλούζας τύπου «πόλο» και σε απόσταση 3 εκατοστά από του σημείου συρραφής της χειρίδας και επωμίδας.Άρθρο  45.

Ξίφος Αξιωματικών.


Το ξίφος επιδίδεται στους αξιωματικούς του Σώματος και όταν φέρεται με τη σύνθεση της στολής αναρτάται από ιμάντα (αορτήρα) που στερεώνεται στο ζωστήρα.Άρθρο  46.

Διακριτικό Υπηρεσίας.


1. Οι οδηγοί δικύκλων των Υπηρεσιών Άμεσης Δράσης, φέρουν στο ύψος του άνω αριστερού θυλακίου του χιτωνίου της  υπ’ αριθ. 8β/1 στολής, των επενδυτών και των υποδυτών της υπ’ αριθ. 8δ στολής διακριτικό της Υπηρεσίας τους.

2. Οι Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες, των Υπηρεσιών Τουριστικής Αστυνομίας , φέρουν πάνω από τη ραφή του άνω αριστερού θυλακίου των χιτωνίων ή του υποδύτη, προκειμένου για θερινή στολή, και σε απόσταση ενός χιλιοστού από τη ραφή, ειδικό σήμα ως διακριτικό της Υπηρεσίας στην οποία ανήκουν.

3. Το αστυνομικό προσωπικό των Υποδιευθύνσεων Αποκατάστασης Τάξης με την υπ’ αριθ. 9 στολή και των Ειδικών Κατασταλτικών Αντιτρομοκρατικών Μονάδων, με τις υπ’ αριθ. 9α, 9β, 9γ και 9δ στολές, φέρουν ως διακριτικά της Υπηρεσίας τους :
α. Ταινίες υφασμάτινες ημικυκλικού σχήματος, που φέρονται στο ύψος του σημείου συρραφής των χειρίδων των χιτωνίων ή του υποδύτη.

β. Ειδικό σήμα (από ύφασμα), που φέρεται στο δεξιό βραχίονα των χειρίδων των χιτωνίων ή του υποδύτη και σε απόσταση τρία (3) εκατοστά από το κέντρο του εσωτερικού τόξου της ημικυκλικής υφασμάτινης ταινίας.

4. Η ειδικότερη κατασκευή των ανωτέρω διακριτικών, οι ενδείξεις επ΄ αυτών, η ποιότητα του υφάσματος ή του υλικού, οι χρωματισμοί και τα λοιπά χαρακτηριστικά τους καθορίζονται σύμφωνα με επίσημα δείγματα καθώς και με τις τεχνικές προδιαγραφές.


Άρθρο  47.

Κουμπιά στολών.


Είναι μεταλλικά, έχουν σχήμα ημισφαιρίου και κατασκευάζονται σε μεγάλο, μεσαίο και μικρό μέγεθος. Στο κέντρο της εμπρόσθιας πλευράς φέρουν ευκρινώς ανάγλυφη παράσταση ζυγού και κλάδου ελαίας, πάνω σε βάθος (φόντο) παράλληλων θαμπών (ματ) γραμμών.


Άρθρο  48.

Τσάντες γυναικών αστυνομικών.


1. Οι τσάντες των γυναικών διακρίνονται σε :

α. Τσάντες τύπου φακέλου. Κατασκευάζονται από δέρμα λουστρίνι χρώματος μαύρου και κρατιούνται με το αριστερό χέρι.

β. Τσάντες κρεμαστές. Κατασκευάζονται από δέρμα αδιάβροχο χρώματος μαύρου. Αναρτώνται από τον αριστερό ώμο, φθάνουν, μέχρι την οσφύ και κρατιούνται από τον ιμάντα με το αριστερό χέρι και με την παλάμη κλειστή.

2. Η τσάντα που προβλέπεται στη σύνθεση της υπ΄ αριθ. 8 στολής δε φέρεται κατά την εκτέλεση υπηρεσίας, εφόσον οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν.


Άρθρο  49.

Ζωστήρες.


1. Δερμάτινος ή συνθετικού υφάσματος μαύρος με εξαρτήματα : Περιλαμβάνει τη ζώνη και τα επιμέρους εξαρτήματα (θήκη χειροπεδών, φυσιγγίων, υποδοχή αστυνομικής ράβδου).

2. Δερμάτινος μαύρος απλός : Αποτελείται από τη ζώνη και τη μεταλλική πόρπη, επί της οποίας απεικονίζεται το έμβλημα του Σώματος.

3. Καννάβινος: Αποτελείται από τη ζώνη που συνδέεται με αλληλοσυνδεόμενες μεταλλικές πόρπες. Στο μέσο της ζώνης και σε όλο το μήκος της φέρει οπές με μεταλλικούς δακτύλιους. Το αστυνομικό προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων φέρει ζωστήρα χρώματος μαύρου ενώ το λοιπό προσωπικό χρώματος βαθυκύανου.

4. Καννάβινος απλός : Αποτελείται από τη ζώνη χρώματος βαθυκύανου και τη μεταλλική πόρπη, επί της οποίας απεικονίζεται το έμβλημα του Σώματος. Ο ζωστήρας αυτός φέρεται προαιρετικά από το προσωπικό των γραφείων.


Άρθρο   50.

Ζώνη μεταξωτή.


Κατασκευάζεται από μεταξωτό ύφασμα μαύρου χρώματος και φέρεται με τις υπ΄αριθ. 4 και 5 στολές πάνω από το ζωστήρα, ώστε να καλύπτει αυτόν και μέρος του υποδύτη.Άρθρο  51.

Λαιμοδέτες.


Κατασκευάζονται από μαύρο ύφασμα, το οποίο δε φέρει στίγματα, γραμμές ή διακυμάνσεις και διακρίνονται σε :

1. Κάθετους (ανδρών και γυναικών) : Είναι από μάλλινο ύφασμα και δένονται σε ναυτικό κόμβο.

2. Οριζόντιους ανδρών (παπιγιόν) : Είναι από μεταξωτό ύφασμα και δένονται οριζόντια.

3. Οριζόντιους γυναικών χιαστί : Είναι από μεταξωτό ύφασμα και αποτελούνται από δύο τεμάχια, τα οποία ενώνονται σταυροειδώς και στερεώνονται με τη βοήθεια μικρού διακοσμητικού κουμπιού.Άρθρο  52.

Φωσφορούχα γιλέκα και χιτώνια (τύπου αδιαβρόχου).


1. Κατασκευάζονται από κατάλληλο ύφασμα και φέρονται, αντίστοιχα, το θέρος ή το χειμώνα, κατά τη νύκτα ή την ημέρα, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες (ομίχλη κ.λ.π.) από το προσωπικό των Υπηρεσιών Τροχαίας κατά τη διερεύνηση τροχαίων ατυχημάτων ή τη ρύθμιση κυκλοφορίας.

2. Ο ειδικότερος τρόπος κατασκευής τους (μήκος αυτών, επιπρόσθετα μέρη κ.λ.π. λεπτομέρειες) καθορίζονται με τις τεχνικές προδιαγραφές.

3. Τα φωσφορούχα γιλέκα και χιτώνια αποτελούν στατικό υλικό των Υπηρεσιών.Άρθρο  53.

Τελαμώνας.


1. Είναι ταινία, απλή ή αντανακλαστική, από πλαστική ή άλλη κατάλληλη ύλη, χρώματος λευκού.

2. Αποτελείται από δύο τεμάχια, τα οποία συνάπτονται μεταξύ τους με μεταλλική πόρπη. Από αυτά το ένα φέρεται περιμετρικά επί της οσφύος, το δε άλλο συνδέεται στο πρώτο τεμάχιο, στο οπίσθιο αριστερό σημείο της οσφύος, διέρχεται κάτω από την επωμίδα του δεξιού ώμου και κατερχόμενο συνδέεται πλάγια με το πρώτο, στο αριστερό εμπρόσθιο σημείο, επί του οποίου φέρεται και η θήκη.Τ Μ Η ΜΑ    ΕΒΔΟΜΟ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΥ – ΕΠΙΡΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΛΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΙΑ –
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ


Άρθρο  54.

Διακριτικά βαθμών ανώτατων αξιωματικών.


1. Τα διακριτικά βαθμού των ανώτατων αξιωματικών αποτελούνται από αστέρα ή αστέρες, ανάλογα με το βαθμό του αξιωματικού, σύμπλεγμα ράβδου και σπάθης και τη φλογοφόρο.

2. Τοποθετούνται στο διαμήκη άξονα των επωμίδων, κατά σειρά από την κορυφή προς τη βάση, η φλογοφόρος, το σύμπλεγμα ράβδου και σπάθης, κατά τρόπο ώστε το άνοιγμα να βρίσκεται προς τα εμπρός και στη συνέχεια ένας αστέρας για τους ταξιάρχους, δύο για τους υποστρατήγους και τρεις για τους αντιστρατήγους. Οι αστέρες των αντιστρατήγων τοποθετούνται έτσι ώστε να αποτελούν τις κορυφές ισοσκελούς τριγώνου με τη βάση του παράλληλα προς τη βάση της επωμίδας.

3. α. Τα διακριτικά των ανώτατων αξιωματικών φέρονται επί των επωμίδων των χιτωνίων των υπ΄αριθ. 2, 3, 3α, 4, 5, 6, 7, 7α, 7β, 8, 8β και 8ε στολών και των επενδυτών.
     β. Τα διακριτικά επί των χιτωνίων τύπου υποδύτη των υπ΄ αριθ. 8δ, 9, 9α, 9β, 9γ και 9δ στολών και της μπλούζας τύπου «πόλο», φέρονται στο αριστερό τους πέτο, κεντητά σε μικρογραφίες, επί υφάσματος αναλόγου χρώματος.
    γ. Τα διακριτικά επί του υποδύτη της υπ’ αριθ. 8γ στολής φέρονται στις επωμίδες αυτού, κεντημένα σε κινητό φάκελο, που προέρχεται από ύφασμα χρώματος βαθυκύανου.


Άρθρο  55.
Διακριτικά βαθμού ανώτερων αξιωματικών.


1. Τα διακριτικά βαθμού των ανώτερων αξιωματικών αποτελούνται από μεταλλικό εξάκτινο αστέρα ή αστέρες, ανάλογα με το βαθμό τους και τη φλογοφόρο ροιά.

2. Οι αστέρες και η φλογοφόρος είναι επιχρυσωμένοι και έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία, ώστε να διατηρείται αμετάβλητος ο χρωματισμός τους. Η κορυφή του αστέρα αποτελείται από δύο ομόκεντρους υπερυψωμένους κύκλους των οποίων η διάμετρος καθορίζεται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Στο κοίλο διάστημα μεταξύ των δύο ομόκεντρων κύκλων τοποθετείται μπλε σμάλτο. Ο εσωτερικός ομόκεντρος κύκλος, που αποτελεί την κορυφή του αστέρα, έχει σχήμα ημισφαιρικό. Στο κέντρο του εσωτερικού μέρους, ο αστέρας φέρει προσαρμοσμένο σταθερά κάθετο κοχλία με κινητό κυλινδρικό περικόχλιο ή αιχμηρό διπλό μεταλλικό έλασμα, για τη σταθεροποίησή του στις επωμίδες.

3. Τα διακριτικά βαθμού των ανώτερων αξιωματικών τοποθετούνται στο διαμήκη άξονα των επωμίδων, κατά σειρά από τη βάση προς την κορυφή, ένας αστέρας και η φλογοφόρος για τους αστυνόμους Α΄, δύο αστέρες και η φλογοφόρος για τους αστυνομικούς υποδιευθυντές και τρεις αστέρες και η φλογοφόρος για τους αστυνομικούς διευθυντές.

4. Οι διατάξεις της τελευταίας παραγράφου του προηγούμενου άρθρου, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και ισχύει, έχουν ανάλογη εφαρμογή.


Άρθρο  56.

Διακριτικά βαθμού κατώτερων αξιωματικών.


1. Τα διακριτικά βαθμού των κατώτερων αξιωματικών αποτελούνται μόνο από μεταλλικό αστέρα ή αστέρες ανάλογα με το βαθμό τους και τοποθετούνται στο διαμήκη άξονα των επωμίδων, κατά σειρά από τη βάση προς την κορυφή, ένας αστέρας για τους υπαστυνόμους β΄, δύο αστέρες για τους υπαστυνόμους α΄ και τρεις αστέρες για τους αστυνόμους β΄. Τα τεχνικά και λοιπά χαρακτηριστικά είναι όμοια με εκείνα των ανώτερων αξιωματικών, με εξαίρεση το χρώμα που είναι ασημί.
2. Οι διατάξεις της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 54 έχουν ανάλογη εφαρμογή.


Άρθρο  57.

Διακριτικά του βαθμού του ανθυπαστυνόμου.


1. Τα διακριτικά του βαθμού του ανθυπαστυνόμου αποτελούνται από πλάκα ορειχάλκινη, που έχει σχήμα κεφαλαίου γράμματος δέλτα (Δ), με προεκτάσεις στη βάση.
2. Οι διατάξεις της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 54 έχουν ανάλογη εφαρμογή.Άρθρο  58.

Διακριτικά του βαθμού του Αρχιφύλακα.


1. Τα διακριτικά του βαθμού του Αρχιφύλακα που προέρχεται από την πρώην Σχολή Αρχιφυλάκων ή από προαγωγικές εξετάσεις, αποτελούνται από τέσσερις σειρίδες αργυρές και κεντητή μικρογραφία του εμβλήματος του Σώματος. Οι σειρίδες ράβονται σε βάση από ερέα (τσόχα) χρώματος βαθυκύανου, ώστε να έχουν μορφή γωνίας με το άνοιγμα προς τα άνω. Εντός του ανοίγματος και σε απόλυτη συμμετρία προς τα σκέλη της άνω σειρίδας τοποθετείται η μικρογραφία του εμβλήματος του Σώματος.

2. Τα διακριτικά του βαθμού του Αρχιφύλακα που δεν προέρχεται από την πρώην Σχολή Αρχιφυλάκων ή από προαγωγικές εξετάσεις και ασκεί καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου αποτελούνται από τρεις σειρίδες αργυρές και κεντητή μικρογραφία του  εμβλήματος του Σώματος. Οι σειρίδες ράβονται σε βάση από ερέα (τσόχα) χρώματος βαθυκύανου, ώστε να έχουν μορφή γωνίας με το άνοιγμα προς τα άνω. Εντός του ανοίγματος και σε απόλυτη συμμετρία προς τα σκέλη της άνω σειρίδας τοποθετείται η μικρογραφία του εμβλήματος του Σώματος.

3. Τα διακριτικά του βαθμού του Αρχιφύλακα που δεν προέρχεται από την πρώην Σχολή Αρχιφυλάκων ή από προαγωγικές εξετάσεις και δεν ασκεί καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου αποτελούνται από τρεις σειρίδες  αργυρές που ράβονται σε βάση από ερέα (τσόχα) χρώματος βαθυκύανου, ώστε να έχουν μορφή γωνίας με το άνοιγμα προς τα άνω.

4. Τα διακριτικά του βαθμού του Αρχιφύλακα φέρονται στο μέσο του βραχίονα και στο εξωτερικό μέρος αμφοτέρων των χειρίδων των χιτωνίων των υπ΄αριθ. 7β, 8, 8β, 8ε και 8β/1στολών, των επενδυτών και  των υποδυτών. Επί των χιτωνίων τύπου υποδύτη των υπ΄ αριθ. 8δ, 9, 9α, 9β, 9γ και 9δ στολών και της μπλούζας τύπου «πόλο» φέρονται στο αριστερό τους πέτο, κεντητά σε μικρογραφίες, επί υφάσματος αναλόγου χρώματος.Άρθρο  59
Διακριτικά του βαθμού του Υπαρχιφύλακα.


1. Τα διακριτικά του βαθμού του Υπαρχιφύλακα που ασκεί καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου αποτελούνται από δύο σειρίδες αργυρές και κεντητή μικρογραφία του εμβλήματος του Σώματος. Οι σειρίδες ράβονται σε βάση από ερέα (τσόχα) χρώματος βαθυκύανου, ώστε  να έχουν μορφή γωνίας με το άνοιγμα  προς τα άνω. Εντός του ανοίγματος και σε απόλυτη συμμετρία προς τα σκέλη της άνω σειρίδας τοποθετείται η μικρογραφία του εμβλήματος του Σώματος.

2. Τα διακριτικά του βαθμού του Υπαρχιφύλακα που δεν ασκεί καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου, αποτελούνται από δύο σειρίδες αργυρές που ράβονται σε βάση από ερέα (τσόχα) χρώματος βαθυκύανου, ώστε να έχουν μορφή γωνίας με το άνοιγμα προς τα άνω.

3. Τα διακριτικά του βαθμού του Υπαρχιφύλακα φέρονται στο μέσο του βραχίονα και στο εξωτερικό μέρος αμφοτέρων των χειρίδων των χιτωνίων των υπ΄αριθμ. 7β, 8, 8β, 8ε, 8β/1 στολών, των επενδυτών και των υποδυτών. Επί των χιτωνίων τύπου υποδύτη των υπ΄ αριθ. 8δ, 9, 9α, 9β, 9γ και 9δ στολών και της μπλούζας τύπου «πόλο» φέρονται στο αριστερό τους πέτο, κεντητά σε μικρογραφίες, επί υφάσματος αναλόγου χρώματος.


Άρθρο  60.

Διακριτικό, δηλωτικό ταυτότητας (αριθμοί μητρώου)
Αρχιφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αστυφυλάκων.


1. Είναι πλακίδιο από ανοξείδωτο μέταλλο ή άλλο κατάλληλο υλικό χρώματος ασημί, στο οποίο έχει χαραχθεί, σε μαύρη απόχρωση, ο αριθμός μητρώου του αστυνομικού (αρχιφύλακα, υπαρχιφύλακα ή αστυφύλακα).

2. Φέρεται στη βάση των επωμίδων των χιτωνίων των υπ΄αριθ. 7β, 8, 8β, 8δ, 8ε, 8β/1στολών, των επενδυτών, των υποδυτών και της μπλούζας τύπου «πόλο».

Άρθρο  61.

Επιρράμματα στολών.


1. Τα επιρράμματα των στολών φέρονται στα εξωτερικά άκρα των άνω πτερυγίων, των δύο εμπροσθίων πλευρών του ανοίγματος του περιλαιμίου, των χιτωνίων των χειμερινών και θερινών στολών,  με εξαίρεση των χιτωνίων τύπου υποδύτη.
2. Η τοποθέτηση των επιρραμμάτων επί των πτερυγίων γίνεται κατά τρόπο ώστε οι κλάδοι ελαίας, όπου αυτοί υφίστανται, να συγκλίνουν.
3. Τα επιρράμματα των επιμέρους στολών των ανώτατων, ανώτερων και κατώτερων αξιωματικών, γενικών και ειδικών καθηκόντων, καθώς και των ανθυπαστυνόμων, αρχιφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αστυφυλάκων κατασκευάζονται σύμφωνα με επίσημο δείγμα, που καθορίζεται με τις τεχνικές προδιαγραφές.


 Άρθρο  62.

Παράσημα – Μετάλλια.


1. Τα παράσημα των Ταγμάτων Αριστείας, τα στρατιωτικά και αστυνομικά μετάλλια και τα μετάλλια των διαμνημονεύσεων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.106/1975, του ν.δ.376/1974, του π.δ.622/1985, του π.δ.141/1993, του π.δ. 58/1996 και του π.δ.289/1998 και απονέμονται στο αστυνομικό προσωπικό, φέρονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ.622/1985, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του π.δ.58/1996 και το άρθρου 9 του π.δ.141/1993. Για τα μετάλλια ξένων κρατών, που απονέμονται στο αστυνομικό προσωπικό, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του π.δ. 622/1985, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ.141/1993.

2. Η σειρά με την οποία αναρτώνται τα διάσημα των Ταγμάτων Αριστείας, των στρατιωτικών και αστυνομικών μεταλλίων και των μεταλλίων των διαμνημονεύσεων είναι η εξής :

α. Τάγματος του Σωτήρος.
β. Αριστείο Ανδρείας.
γ. Τάγματος της Τιμής μετά ξιφών.
δ. Τάγματος της Τιμής άνευ ξιφών.
ε. Τάγματος του Φοίνικος μετά ξιφών.
στ. Τάγματος του Φοίνικος άνευ ξιφών.
ζ. Τάγματος Ευποιίας.
η. Πολεμικού Σταυρού.
θ. Μεταλλίου Εξαίρετων Πράξεων.
ι. Μεταλλίου Αστυνομικού Αριστείου Ανδραγαθίας.
ια. Μεταλλίου Αστυνομικού Σταυρού.
ιβ. Μεταλλίου Αστυνομικής Αξίας.
ιγ. Μεταλλίου Ευδόκιμης Αστυνομικής Υπηρεσίας.
ιδ. Μεταλλίου Διαμνημονεύσεως Αρχηγίας.
ιε. Μεταλλίου Διαμνημονεύσεως Αξίας και Τιμής.
ιστ. Μεταλλίου Διαμνημονεύσεως Ευδοκίμου Διοικήσεως.
ιζ. Μεταλλίου Διαμνημονεύσεως Ευδοκίμου Επιτελικής Υπηρεσίας.
ιη. Μεταλλίου Διαμνημονεύσεως Ευδοκίμου Υπηρεσίας Αξιωματικού Ειδικών Καθηκόντων.
ιθ. Ταγμάτων Αριστείας ξένων κρατών κατά σειρά βαθμού.
κ. Μεταλλίων ξένων κρατών κατά σειρά απονομής.

3. Οι διαμνημονεύσεις που αναφέρονται στα εδάφια ιστ΄, ιζ΄ και ιη΄ της προηγούμενης παραγράφου είναι ισότιμες μεταξύ τους, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ.141/1993.

4. Ο τρόπος ανάρτησης των διασήμων των Ταγμάτων Αριστείας και μεταλλίων καθορίζεται ως ακολούθως :

α. Μεγαλόσταυρων.

(1) Οι Μεγαλόσταυροι φέρουν το οικείο διάσημο ανηρτημένο σε ταινία που διέρχεται, του μεν Τάγματος του Σωτήρος από τον αριστερό ώμο στη δεξιά πλευρά, των δε λοιπών Ταγμάτων από το δεξιό ώμο στην αριστερή πλευρά.

           (2) Οι κάτοχοι περισσότερων Μεγαλόσταυρων φέρουν την ταινία του ανώτερου κατά ιεραρχική τάξη Τάγματος. Όλων των λοιπών φέρονται μόνο οι Αστέρες στην αριστερή πλευρά του στήθους, στο ύψος της καρδιακής χώρας, ο ένας κάτω από τον άλλο όταν είναι δύο, σε σχήμα ορθογωνίου τριγώνου όταν είναι τρεις ή σε σχήμα ρόμβου όταν είναι τέσσερις. Ο Αστέρας του Μεγαλόσταυρου που φέρεται η ταινία του τοποθετείται στην κορυφή του τριγώνου ή ρόμβου. Το σύνολο των Αστέρων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τέσσερις.
β. Διάσημα Αργυρών και Χρυσών Σταυρών – Μεταλλίων.

Τα διάσημα των Αργυρών και Χρυσών Σταυρών καθώς και των μεταλλίων φέρονται στο αριστερό μέρος του στήθους, πάνω ακριβώς από τη ραφή του θυλακίου των χιτωνίων. Το ίδιο ισχύει και για τα διάσημα των ξένων Ταγμάτων Αριστείας και μεταλλίων. Η στερέωσή τους γίνεται πάνω σε ορθογώνια μεταλλική πλάκα ως ακολούθως :

(1) Η κάτω άκρη τους πρέπει να βρίσκεται σε οριζόντια γραμμή.

(2) Οι ταινίες ανάρτησής τους αποτελούν τη μοναδική επένδυση της πλάκας που έχει ύψος 5,5 εκατοστά και μήκος ανάλογο του αριθμού των διασήμων.

(3) Αν ο αριθμός των διασήμων είναι μεγάλος, η στερέωσή τους πάνω στην πλάκα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε το ένα να καλύπτεται κάπως από το άλλο ή να σχηματίζουν δύο ή περισσότερες οριζόντιες γραμμές.

(4) Όταν το μήκος της πλάκας υπερβαίνει το χείλος της αριστερής αναδίπλωσης του περιλαιμίου (πέτου) των χιτωνίων, η συγκράτησή της γίνεται πάντοτε πάνω από αυτό.

γ. Διάσημα Ταξιαρχών, Ανωτέρων Ταξιαρχών και Τάγματος Ευποιίας.

(1) Τα διάσημα των Ανωτέρων Ταξιαρχών περιλαμβάνουν Σταυρό και Αστέρα, ενώ τα διάσημα των Ταξιαρχών και του Τάγματος Ευποιίας μόνο Σταυρό.

(2) Ο Σταυρός των Ταξιαρχών και των Ανωτέρων Ταξιαρχών αναρτάται από ταινία η οποία φέρεται γύρω από το περιλαίμιο του υποδύτη και κρέμεται πάνω από τον κάθετο λαιμοδέτη ή κάτω από το παπιγιόν. Ο Σταυρός του Τάγματος της Ευποιίας αναρτάται στο αριστερό μέρος του στήθους.

(3) Σε περίπτωση απονομής περισσοτέρων του ενός Ανώτερων Ταξιαρχών ή Ταξιαρχών (Ελληνικών ή  ξένων), ο Σταυρός του ανώτερου ή του μεγαλύτερου κατά βαθμού ελληνικού Τάγματος και όταν δεν έχει απονεμηθεί ελληνικός του αρχαιότερου κατά σειρά απονομής ξένου, φέρεται κατά τον ίδιο τρόπο. Οι υπόλοιποι (όχι περισσότεροι από τρεις) φέρονται εσωτερικά των χιτωνίων οι ταινίες τους και εξωτερικά από αυτά μόνο οι Σταυροί, εξερχόμενοι από την πρώτη κομβιοδόχη ο ένας κάτω από τον άλλο.

(4) Ο Αστέρας των Ανωτέρων Ταξιαρχών φέρεται στο δεξιό μέρος του στήθους και αμέσως κάτω από το κουμπί του θυλακίου των χιτωνίων. Οι τιμηθέντες με περισσότερους του ενός Αστέρες μπορούν να φέρουν μέχρι τρεις, με την ακόλουθη διάταξη :

α. Ο ένας κάτω από τον άλλο, όταν είναι δύο.

β. Σε σχήμα ορθογωνίου τριγώνου, όταν είναι τρεις. Στην περίπτωση αυτή, στην κορυφή του τριγώνου τοποθετείται ο Αστέρας του ανώτατου Τάγματος. Στα ιματίδια ο Αστέρας φέρεται στη δεξιά πλευρά, μεταξύ του πρώτου και δεύτερου κουμπιού, και κατά τρόπο ώστε να μην καλύπτεται από το περιλαίμιο (πέτο) αυτών.

(5) Οι τιμηθέντες με Ανώτερο Ταξιάρχη ή Ταξιάρχη ενός Τάγματος ή δύο Ταγμάτων και στη σύνθεση στολής υπάρχει ο περιορισμός  «Ένας Αστέρας και Ένας Ταξιάρχης», θα φέρουν κατά περίπτωση το Σταυρό και τον Αστέρα ή μόνο το Σταυρό του ανώτερου ή του μεγαλύτερου κατά βαθμό Τάγματος. Σε περίπτωση απονομής δύο Ανώτερων Ταξιαρχών, ενός ελληνικού και ενός ξένου Τάγματος, θα φέρεται ο Σταυρός και ο Αστέρας του Ελληνικού Τάγματος.


5. Ταινίες (διεμβολές) Παρασήμων και Μεταλλίων.

α. Οι διεμβολές των παρασήμων και μεταλλίων είναι ίδιες με τις ταινίες ανάρτησης των διασήμων αυτών. Στους Αργυρούς Σταυρούς, η ταινία δεν έχει κανένα διακριτικό. Στους χρυσούς Σταυρούς, Ταξιάρχες, Ανώτερους Ταξιάρχες και Μεγαλόσταυρους, η ταινία φέρει μικρό κόρυμβο (ροζέτα), ο οποίος έχει διάμετρο 10 χιλιοστών και ίδια χρώματα μ΄αυτήν. Στην ταινία για τους Ταξιάρχες ο κόρυμβος φέρεται πάνω σε παραλληλόγραμμο αργυρό πεδίο. Στην ταινία για τους Ανώτερους Ταξιάρχες ο κόρυμβος φέρεται πάνω σε παραλληλόγραμμο πεδίο, κατά το ήμισυ χρυσό και κατά το ήμισυ αργυρό. Στην ταινία για τους Μεγαλόσταυρους ο κόρυμβος φέρεται πάνω σε παραλληλόγραμμο χρυσό πεδίο. Στα μετάλλια (στρατιωτικά, αστυνομικά και διαμνημονεύσεων), οι αντίστοιχες ταινίες φέρουν τα καθοριζόμενα από τις κείμενες διατάξεις διακριτικά προσδιορισμού τάξης του μεταλλίου.

β. Οι διεμβολές προσαρμόζονται σε υπόθεμα χρώματος μαύρου, του οποίου η εμπρόσθια επιφάνεια καλύπτεται από αυτές, και επιρράπτεται στο αριστερό μέρος του στήθους, πάνω ακριβώς από τη ραφή του θυλακίου των χιτωνίων.

γ. Ανάλογα με τον αριθμό των παρασήμων και μεταλλίων, οι διεμβολές σχηματίζουν μία ή περισσότερες οριζόντιες γραμμές. Σε κάθε οριζόντια γραμμή τοποθετούνται, κατά αρχαιότητα (από τη νεότερη προς την αρχαιότερη), από τα δεξιά προς τα αριστερά (όπως τις βλέπουμε) και από κάτω προς τα άνω, τρεις διεμβολές όταν το σύνολό τους δεν υπερβαίνει τις εννέα ή τέσσερις όταν το σύνολό τους υπερβαίνει τον αριθμό αυτό. Σε περίπτωση που δε σχηματίζεται ολόκληρη δεύτερη ή τρίτη οριζόντια γραμμή, η διεμβολή ή οι διεμβολές που περισσεύουν τοποθετούνται πάνω από τη μέση της μοναδικής ή της τελευταίας γραμμής. Οι διεμβολές δεν πρέπει να καλύπτονται από το περιλαίμιο (πέτο) των χιτωνίων.

6. Σμικρογραφίες (μινιατούρες) παρασήμων και μεταλλίων.

Φέρονται στο αριστερό μέρος του περιλαιμίου (πέτου) των ιματιδίων της υπ΄αριθ. 4 στολής (χειμερινής και θερινής), όπως ακριβώς και τα διάσημα παρασήμων και μεταλλίων κανονικού μεγέθους, με τη διαφορά ότι έχουν τις μισές διαστάσεις. Η πλάκα στερέωσής τους έχει πλάτος 25 χιλιοστά.

7. Σμικρογραφίες (μινιατούρες) ταινιών παρασήμων και μεταλλίων.

Φέρονται στο αριστερό μέρος του περιλαιμίου (πέτου) των ιματιδίων της υπ΄αριθ. 5 στολής (χειμερινής και θερινής), όπως ακριβώς και οι διεμβολές παρασήμων και μεταλλίων κανονικού μεγέθους, με τις οποίες έχουν ίδιο πλάτος αλλά μισό ύψος.

Άρθρο  63.
Διακριτικά αποφοίτων Σχολών.


1. Οι αξιωματικοί απόφοιτοι του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών φέρουν στη στολή τους το διακριτικό σήμα (μεταλλική κονκάρδα) που προβλέπεται από τις διατάξεις του π.δ.190/1996. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σήματος αυτού καθορίζονται σύμφωνα με επίσημο δείγμα, καθώς και με τις τεχνικές προδιαγραφές.
2. Οι αξιωματικοί απόφοιτοι της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας φέρουν στη στολή τους το διακριτικό σήμα (μεταλλική κονκάρδα) που προβλέπεται από τις διατάξεις του π.δ.380/1996. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σήματος αυτού καθορίζονται σύμφωνα με επίσημο δείγμα, καθώς και με τις τεχνικές προδιαγραφές.
3. Οι αξιωματικοί απόφοιτοι της Σχολής Εθνικής Άμυνας (Σ.ΕΘ.Α.) και της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ) φέρουν στη στολή τους, το διακριτικό σήμα της αντίστοιχης Σχολής.
4. Ο τρόπος που φέρονται τα διακριτικά σήματα καθορίζεται ως ακολούθως :
α. Διακριτικά σήματα Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών και Σχολής Εθνικής Ασφάλειας.
Φέρονται στο δεξιό μέρος του στήθους των χιτωνίων και ιματιδίων και στο αυτό ύψος με τις διεμβολές των παρασήμων και μεταλλίων. Σε περίπτωση που αξιωματικός είναι απόφοιτος της Σχολής Εθνικής Άμυνας, της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου ή της Ανώτατης Σχολής Πολέμου, τα αντίστοιχα διακριτικά σήματα φέρονται στο αριστερό μέρος του στήθους, πάνω ακριβώς και στο μέσον των παρασήμων και μεταλλίων (διασήμων ή διεμβολών). Αξιωματικοί απόφοιτοι του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών- Στελεχών και της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας φέρουν μόνο το σήμα της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας.
β. Διακριτικό σήμα Σχολής  Εθνικής Άμυνας ή Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου.
(1) Το ορθογωνικό σήμα φέρεται στο αριστερό μέρος του στήθους των χιτωνίων και ιματιδίων,  πάνω δε ακριβώς και στο μέσον, των διεμβολών παρασήμων και μεταλλίων.
(2) Το πολυγωνικό σήμα, αντίστοιχο του αναφερόμενου στην προηγούμενη παράγραφο ορθογωνικού,  φέρεται στο δεξιό μέρος του στήθους και αμέσως κάτω από το κουμπί του θυλακίου των χιτωνίων των υπ΄αριθ. 2, 3, 3α, 6, 7, 7α και 7β στολών. Εφόσον στη θέση αυτή φέρεται Αστέρας παρασήμου, το σήμα της Σχολής τοποθετείται κάτω από τον Αστέρα. Σε περίπτωση που φέρονται δύο Αστέρες το σήμα τοποθετείται αριστερά (προς το κέντρο) του δεύτερου Αστέρα. Όταν φέρονται τρεις Αστέρες τοποθετείται στο κάτω μέρος και κατά τρόπο ώστε να σχηματίζεται ρόμβος. Στην υπ΄αριθ. 4 στολή το διακριτικό σήμα φέρεται στη δεξιά πλευρά του ιματιδίου και στη θέση όπου φέρεται ο Αστέρας. Σε περίπτωση που φέρεται Αστέρας τοποθετείται κάτω από αυτόν.
 (3) Κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζεται από τον οικείο κανονισμό του Στρατεύματος.


Τ Μ Η Μ Α    ΟΓΔΟΟ


ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ


Άρθρο  64.

Εμφάνιση – Παράσταση αστυνομικών με στολή.


1. Οι αναφερόμενες υπηρεσιακές στολές πρέπει να φέρονται κατά τρόπο άψογο.

2. Απαγορεύεται η χρήση ειδών ιματισμού αντικανονικού τύπου, μη κανονικού μεγέθους,  φθαρμένου ή αλλοιωμένου, καθώς και η αλλαγή του σχήματος ή της σύνθεσης των στολών.

3. Σε περιπτώσεις μεταβολών στη σύνθεση ή σε είδη στολών, η συμμόρφωση του προσωπικού πρέπει να είναι έγκαιρη και κανονική.

4. Οι αστυνομικοί που φέρουν στολή και έχουν διαταχθεί ή όχι σε υπηρεσία απαγορεύεται :

α. Να φέρουν οποιοδήποτε κόσμημα με εξαίρεση δακτυλίδι (βέρα) και ωρολόγιο.

β. Να χρησιμοποιούν χάριν παιδιάς, αλυσίδες και κομπολόγια και άλλα παρεμφερή αντικείμενα.

γ. Να μεταφέρουν ογκώδη ή ακαλαίσθητα αντικείμενα.

δ. Να βαδίζουν σε δημόσιους χώρους με τα χέρια στα θυλάκια.

ε. Να περιεργάζονται, ως αργόσχολοι, προθήκες καταστημάτων.

στ. Να παρευρίσκονται με στολή σε δημόσιους χώρους όπου διασκεδάζουν μεταμφιεσμένοι, με εξαίρεση αυτούς που έχουν διαταχθεί σε υπηρεσία.

ζ. Να συμμετέχουν σε παίγνια, εκτός αν αυτά διενεργούνται σε αστυνομικές λέσχες σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις.

η. Να κυκλοφορούν σε δημόσιους χώρους ασκεπείς ή με το πηλήκιο στο χέρι ή στη μασχάλη. Αυτό θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση.

θ. Να τρέφουν υπερβολική ή ατημέλητη κόμη, μύστακα ή παραγναθίδες, καθώς και υπογένειο (μούσι) οι άνδρες και υπερβολική ή απεριποίητη κόμη και μη διακριτικό καλλωπισμό (μακιγιάζ) οι γυναίκες.

5. Οι εν στολή αστυνομικοί, όταν εκτελούν υπηρεσία ως οδηγοί ή πληρώματα περιπολικών αυτοκινήτων, υποχρεούνται να φέρουν το πηλήκιό τους και όταν οδηγούν ιδιωτικά δίκυκλα υποχρεούνται να φέρουν το προβλεπόμενο από τις οικείες διατάξεις κράνος.

6. Οι αστυνομικοί, που φέρουν στολή και ταξιδεύουν με τα μέσα αστικής συγκοινωνίας, οφείλουν για λόγους ευγενείας και σεβασμού να παραχωρούν τη θέση τους σε άτομα ηλικιωμένα ή που έχουν ανάγκη βοηθείας. Κάθε κατώτερος υποχρεούται να παραχωρεί τη θέση του σε ανώτερο κατά βαθμό.


Άρθρο  65.

Στάση «προσοχής» αξιωματικού  εκτός Τμήματος με στολή και
ξίφος ή χωρίς ξίφος.


1. Στάση «προσοχής» αξιωματικού με στολή,  κεκαλυμμένου (πηλήκιο επί της κεφαλής) και με ξίφος.
Ο αξιωματικός φέρει και στα δύο χέρια χειρόκτια, ίσταται σε στάση προσοχής (άοπλου άνδρα), με τις εξής διαφορές :
α. Το ξίφος κρατείται από το άνω μέρος της λαβής του με τη βοήθεια της παλάμης και των τεσσάρων δακτύλων του αριστερού χεριού, τα οποία βρίσκονται κάτω από το φυλακτήρα της λαβής του ξίφους, εκτός του αντίχειρα που βρίσκεται επάνω από το φυλακτήρα και καλύπτει το άνω άκρο του ξίφους.
β. Το κάτω  άκρο του ξίφους να εφάπτεται στο έδαφος σε σημείο που να απέχει ελάχιστα από το αριστερό εμπρόσθιο τμήμα του αριστερού υποδήματος.

γ. Ο φυλακτήρας της λαβής να είναι στραμμένος κατευθείαν εμπρός και το ξίφος κατακόρυφο.

2. Στάση της «προσοχής» αξιωματικού με στολή, ακάλυπτου (χωρίς πηλήκιο) και με ξίφος.

α. Τηρείται η κανονική στάση της προσοχής (άοπλου άνδρα), με τις εξής διαφορές :

(1) Το ξίφος κρατείται από το άνω μέρος της λαβής του με τη βοήθεια της παλάμης και των τριών κάτω δακτύλων του  αριστερού χεριού, τα οποία βρίσκονται κάτω από το φυλακτήρα της λαβής.
(2) Το κάτω άκρο του ξίφους εφάπτεται στο έδαφος σε σημείο που να απέχει ελάχιστα από το αριστερό εμπρόσθιο τμήμα του αριστερού υποδήματος.
(3) Ο φυλακτήρας της λαβής είναι στραμμένος κατευθείαν εμπρός και το ξίφος κατακόρυφο.
(4) Το πηλήκιο κρατείται με τα δύο άνω δάκτυλα του αριστερού χεριού (δείκτη, αντίχειρα) που βρίσκονται έξω από το φυλακτήρα της λαβής, από το όρθιο περιφερειακό διάζωμά του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο γείσος να είναι στραμμένος προς τα δεξιά, το δεξιό κουμπί του πηληκίου που βρίσκεται στο ύψος της παραγναθίδας να είναι επάνω από το άνω άκρο της λαβής του ξίφους και η άνω επιφάνεια του πηληκίου να είναι στραμμένη προς τα εμπρός.
(5) Ο αγκώνας του αριστερού χεριού εφάπτεται καλά στα πλευρά.

β. Σε περίπτωση κατά την οποία επιβάλλεται να αφαιρεθούν τα χειρόκτια αναδιπλώνονται κατά μήκος και τοποθετούνται επάνω στο περιφερειακό διάζωμα του πηληκίου, με τα δάκτυλα τούτων στραμμένα προς τα δεξιά και υποβαστάζονται από τον αντίχειρα.

3. Στάση της «προσοχής» αξιωματικού με στολή, ακάλυπτου και χωρίς ξίφος.

α. Τηρείται η κανονική στάση της προσοχής (άοπλου άνδρα) εκτός της θέσεως του αριστερού χεριού το οποίο υποβαστάζει το πηλήκιο.

β. Το πηλήκιο τοποθετείται κάτω από τη μασχάλη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε :

(1) Ο γείσος να είναι στραμμένος κατευθείαν εμπρός.
(2) Το άνω κάλυμμα τούτου να είναι στραμμένο προς τα αριστερά με το επίπεδό του κατακόρυφο.

γ. Κατά τα λοιπά το αριστερό χέρι παραμένει τεντωμένο και κατακόρυφο και εφάπτεται καλά του πηληκίου που το υποβαστάζει.

δ. Σε περίπτωση κατά την οποία επιβάλλεται να αφαιρεθούν τα χειρόκτια, αυτά αναδιπλώνονται κατά μήκος και κρατούνται με τα άκρα των δακτύλων τους στραμμένα προς τα εμπρός, εντός της παλάμης του αριστερού χεριού.

4. Βάδην αξιωματικού με στολή κεκαλυμμένου (πηλήκιο επί της κεφαλής) και με ξίφος.

α. Φέρει και στα δύο χέρια χειρόκτια.

β. Κατά τα λοιπά η κίνηση, το παράστημα, το ύφος και ο ρυθμός πρέπει να είναι ο ίδιος με τον κανονικό στρατιωτικό βηματισμό (άοπλου άνδρα), εκτός από τη θέση του αριστερού χεριού, το οποίο κρατεί το ξίφος.

γ. Το ξίφος κρατείται από το τμήμα της θήκης που βρίσκεται αμέσως κάτω από τον κρίκο αναρτήσεως, με την παλάμη και τα τέσσερα δάκτυλα του αριστερού χεριού. Ο αντίχειρας εφάπτεται τεντωμένος στο άνω μέρος της θήκης κατά μήκος αυτής κατά τέτοιο τρόπο, ώστε :

(1) Ο κρίκος αναρτήσεως της θήκης να είναι στραμμένος προς το έδαφος.
(2) Ο άξονας του ξίφους να σχηματίζει με την κατακόρυφη γωνία 30ο περίπου και η ακμή του ξίφους να είναι στραμμένη κατευθείαν εμπρός.

δ. Κατά το βηματισμό το αριστερό χέρι που φέρει το ξίφος τηρείται τεντωμένο και εφάπτεται συνεχώς στα πλευρά, ενώ το δεξί χέρι αιωρείται κανονικά όπως και κατά τον απλό στρατιωτικό βηματισμό.

5. Βάδην αξιωματικού με στολή, ακάλυπτου (χωρίς πηλήκιο) και χωρίς ξίφος.

α. Η κίνηση, το παράστημα, το ύφος και ο ρυθμός πρέπει να είναι όπως και κατά τον κανονικό στρατιωτικό βηματισμό (άοπλου άνδρα), εκτός από τη θέση του αριστερού χεριού το οποίο κρατεί το πηλήκιο.

β. Το πηλήκιο τοποθετείται κάτω από τη μασχάλη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε :

(α) Ο γείσος να είναι στραμμένος κατευθείαν εμπρός.
(β) Το άνω κάλυμμά του να είναι στραμμένο προς τα αριστερά με το επίπεδό του κατακόρυφο.
γ. Κατά το βηματισμό το αριστερό χέρι, που υποβαστάζει το πηλήκιο, τηρείται τεντωμένο, εφάπτεται συνέχεια του πηληκίου και είναι κατακόρυφο, ενώ το δεξί χέρι αιωρείται κανονικά όπως και κατά τον απλό στρατιωτικό βηματισμό.

δ. Σε περίπτωση κατά την οποία επιβάλλεται να αφαιρεθούν τα χειρόκτια, αυτά αναδιπλώνονται κατά μήκος και κρατούνται με την παλάμη του αριστερού χεριού με τα άκρα των δακτύλων τους στραμμένα προς τα εμπρός.


Άρθρο  66.

Αστυνομικοί με πολιτική περιβολή.


Το αστυνομικό προσωπικό φέρει πολιτική περιβολή κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ.538/1989.

Άρθρο  67.

Περιβολή αστυνομικών στην αλλοδα
πή.

Αστυνομικός ευρισκόμενος στην αλλοδαπή, με άδεια ή για εκτέλεση αποστολής ή εκπαίδευση, φέρει πολιτική περιβολή. Κατ΄ εξαίρεση, όταν βρίσκεται στην αλλοδαπή για εκτέλεση υπηρεσίας ή εκπαίδευση σε Αστυνομική Υπηρεσία, δύναται κατόπιν εγκρίσεως του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και συνεννόησης της Ελληνικής Διπλωματικής Αρχής με την αρμόδια αρχή του τόπου, να φέρει τη στολή του κατά τις επίσημες εκδηλώσεις και γενικά σε κάθε περίπτωση που απαιτείται η παρουσία αυτού με την ιδιότητά του.

Στις περιπτώσεις αυτές η στολή θα φέρεται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των διατάξεων που ισχύουν σε κάθε τόπο.Άρθρο  68.

Πένθος.


Οι αστυνομικοί σε ένδειξη οικογενειακού πένθους μπορούν να φέρουν, χωρίς άδεια της Υπηρεσίας, ταινία μαύρη, πλάτους μέχρι 8 εκ. περίπου, που επιρράπτεται στην αριστερή χειρίδα του χιτωνίου ή θερινού υποδύτη. Η ταινία αυτή δε φέρεται από τους αστυνομικούς που παρίστανται με στολή μετά από πρόσκληση, σε δεξιώσεις, εορτές και τελετές.Άρθρο  69.

Ειδικές διατάξεις.


1. Το είδος (αριθμός) της φερόμενης, κατά περίπτωση στολής, καθορίζεται με βάση την αντίστοιχη στολή, για τους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων.

2. Για ατομική χρήση μιας των στολών 2, 3, 3α, 4, 5 και 6 εφόσον, δεν προβλέπεται από την παρούσα, απαιτείται άδεια :

α. Του Προϊσταμένου του Επιτελείου / Α.Ε.Α., προκειμένου για τους υποστρατήγους και ταξιάρχους και τους διευθυντές των Κεντρικών  Υπηρεσιών.

β. Των Προϊσταμένων των Κεντρικών Υπηρεσιών για τους αξιωματικούς των Υπηρεσιών τους.

γ. Των Γενικών Αστυνομικών Διευθυντών Περιφέρειας και των Αστυνομικών Διευθυντών Νομού για τους αξιωματικούς των υπηρεσιών τους, καθώς και των υφισταμένων τους Υπηρεσιών.

3. Εφόσον δεν αναφέρεται στην παρούσα το είδος της στολής που θα χρησιμοποιηθεί, αυτή καθορίζεται από τον εκδίδοντα τη σχετική διαταγή.

4. Κατά τις εθνικές εορτές και λοιπές συναφείς εκδηλώσεις λαμβάνεται πρόνοια ομοιόμορφης εμφάνισης των αστυνομικών από πλευράς στολής, επενδυτών κ.λ.π.

Άρθρο  70.

Τεχνικές προδιαγραφές.


Ο ειδικότερος τρόπος κατασκευής των ειδών στολής και εξάρτυσης, η ποιοτική σύνθεση των υφασμάτων των επιμέρους ειδών κάθε στολής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, καθορίζονται με τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες καταρτίζονται από τη Διεύθυνση Τεχνικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.


Άρθρο  71.

Ρύθμιση λεπτομερειών.


Λεπτομέρειες και θέματα δευτερεύουσας σημασίας, που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της παρούσας, ρυθμίζονται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.


Άρθρο  72.
Καταργούμενες διατάξεις – Έναρξη ισχύος.


1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις αυτής.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα,  5  Ιουλίου  2009
Ο  ΑΡΧΗΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Δείτε τελευταίες αλλάγές στον κανονισμό της στολής

Τροποποίηση της υπ αριθ.7012/6/103 απόφασης "Στολή Αστυνομικού Προσωπικού"Related

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 5471570544665549936

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Ομιλία του Δημήτρη Καραγιαννόπουλου στο 32ο συνέδριο της ΠΟΑΣΥ

Ενημερωθείτε για το ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό των αστυνομικών!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

pasapolice@gmail.com

προβολες σελιδας

FACEBOOKΣυγχρονη Αστυνομια

ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

item