Το νέο σύστημα αξιολόγησης των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας

Αποτέλεσμα εικόνας για Το νέο σύστημα αξιολόγησης των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας

Λεπτομέρειες για το νέο σύστημα αξιολόγησης των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας περιέχονται σε σημερινή εγκύκλιο την οποία υπογράφει ο αρχηγός, Κωνσταντίνος Τσουβαλάς.
Η εγκύκλιος εκδόθηκε ενόψει της σύνταξης από τους αρμόδιους αξιολογητές, στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, έκτακτων εκθέσεων αξιολόγησης και πληροφοριακών εντύπων και περιέχει αναλυτικές διευκρινίσεις, που καθορίζουν τους βασικούς άξονες του νέου συστήματος αξιολόγησης των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και διασφαλίζουν την ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, αναφορικά με τις τακτικές εκθέσεις αξιολόγησης, επισημαίνονται τ’ ακόλουθα:
α. Κατά το χρονικό διάστημα από 1/12 έως 15/12 εκάστου έτους, συντάσσονται Εκθέσεις Αξιολόγησης για όλους τους Αξιωματικούς (αξιολογούμενους), εφόσον πληρούνται οι χρονικές προϋποθέσεις υπηρεσιακής εξάρτησης, ήτοι χρονικό διάστημα τουλάχιστον 4 μηνών συνεχόμενης υπηρεσιακής εξάρτησης. (βλ. όμως και εξαιρέσεις κατωτέρω, στοιχ. 3 περιπτ. γ΄ υποπεριπτ. i και ii.)
β. Οι τακτικές αξιολογήσεις αφορούν όλους τους Αξιωματικούς που την 30/11 κάθε έτους δεν είναι σε διαθεσιμότητα ή που δεν έχουν παραπεμφθεί σε Πειθαρχικό Συμβούλιο, ενώ παράλληλα απαιτείται συνεχόμενο διάστημα, τουλάχιστον 4 μηνών παρουσίας σε μια Υπηρεσία για τη σύνταξη της τακτικής έκθεσης.
γ. Η υπηρεσιακή εξάρτηση αφορά τη σχέση του αξιολογούμενου αξιωματικού με τον Α’ αξιολογητή. Για τον Β’ και τον Γ’ αξιολογητή, αντίστοιχα, δεν απαιτείται να συντρέχει η υπηρεσιακή αυτή σχέση (άρθρο 23 παρ. 3).
Ως προς τις έκτακτες εκθέσεις αξιολόγησης, δίδονται οι εξής διευκρινίσεις:
α. Η υποχρέωση σύνταξης έκτακτης έκθεσης αξιολόγησης Αξιωματικού συντρέχει σε περίπτωση:
i) Μετακίνησης αξιωματικού με μετάθεση και εφόσον έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 4 μήνες στην Υπηρεσία από την οποία μετακινείται. Για το λόγο αυτό, πριν του χορηγηθεί Φύλλο Πορείας και γίνει εγγραφή μετάθεσης στην εφαρμογή «Διαχ. Αστυν. Προσωπικού», θα πρέπει να συνταχθεί έκτακτη αξιολόγηση από τον αρμόδιο άμεσο Προϊστάμενό του. Ακολούθως, θα χορηγηθεί το Φύλλο Πορείας και θα καταχωρηθεί η μετακίνησή του (μετάθεση) στην εφαρμογή «Διαχ. Αστυν. Προσωπικού».
Παράδειγμα: Για το χρονικό διάστημα από 01/12/2017 έως 30/11/2018, Αξιωματικός έχει τις εξής μετακινήσεις: Υπηρετεί με οργανική θέση στο Α.Τ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ έως την 31/7/2018 και ακολούθως μετακινείται με μετάθεση στο Α.Τ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
Το Α.Τ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ θα συντάξει έκτακτη έκθεση αξιολόγησης για τον μετακινούμενο Αξιωματικό για το χρονικό διάστημα από 01/12/2017 έως 31/7/2018.
ii) Διαδοχικών (συνεχόμενων) αποσπάσεων – προσωρινών μετακινήσεων αξιωματικού, που διαρκούν τουλάχιστον 4 μήνες. Ο Α’ αξιολογητής θα την συντάξει κατά το χρονικό σημείο, που θα τεκμαίρεται ότι η διακοπή της υπηρεσιακής εξάρτησης θα διαρκέσει τουλάχιστον για 4 μήνες.
Παράδειγμα: Για το χρονικό διάστημα από 01/12/2017 έως 30/11/2018 Αξιωματικός έχει τις εξής μετακινήσεις: Έχει οργανική θέση στο Α.Τ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Την 01/05/2018 μετακινείται με απόσπαση στο Α.Τ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ. Την 01/08/2018 αποσπάται στο Α.Τ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ. Την 1/11/2018 επιστρέφει στην οργανική του θέση. Την 01/05/2018 που αποσπάται για πρώτη φορά δεν θα συνταχθεί έκτακτη έκθεση αξιολόγησης, διότι, αν και έχει 4μηνη υπηρεσιακή εξάρτηση με τον Α’ αξιολογητή, η διακοπή αυτής θα διαρκέσει 3 μήνες, ήτοι λιγότερο από 4 μήνες. Την 01/08/2018, όμως, πρέπει να συνταχθεί έκτακτη έκθεση από το Α.Τ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ, διότι ο αξιολογούμενος αποσπάται διαδοχικά για άλλο ένα συνεχόμενο 3μηνο, στο Α.Τ. Εξαρχείων και συνεπώς τεκμαίρεται η 4μηνη συνεχόμενη διακοπή της υπηρεσιακής εξάρτησης.
β. Κάθε προϊστάμενος οργανικής μονάδας, επιπέδου τουλάχιστον Τμήματος, που είναι Α’ αξιολογητής, πριν αναχωρήσει – μετακινηθεί από την Υπηρεσία του και εφόσον έχει υπηρετήσει τουλάχιστον 4 μήνες σε αυτή, οφείλει να συντάξει έκθεση έκτακτης αξιολόγησης για τους υφισταμένους του αξιωματικούς.
γ. Γενικά, απαιτείται συνεχόμενο διάστημα παρουσίας (τουλάχιστον 4μηνης) σε μια Υπηρεσία, προκειμένου να πληρούνται οι προϋποθέσεις σύνταξης τακτικής ή έκτακτης έκθεσης αξιολόγησης σε αξιολογούμενο αξιωματικό.
Ειδικότερα, ως προς αυτό το σημείο διευκρινίζεται ότι:
i) Όταν υπάρχει έκτακτη έκθεση αξιολόγησης εντός του έτους αξιολόγησης και ο προϊστάμενος της οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος, που υπηρετεί ο αξιολογούμενος κατά τη λήξη του έτους αξιολόγησης (30/11), έχει τουλάχιστον 4μηνη (συνεχή) υπηρεσιακή εξάρτηση μαζί του, θα συντάξει τακτική έκθεση για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από την έκτακτη αξιολόγηση, χρησιμοποιώντας και τυχόν πληροφοριακά σημειώματα-έντυπα που συντάχθηκαν γι’ αυτό το διάστημα.
Παράδειγμα: Για το χρονικό διάστημα από 01/12/2017 έως 30/11/2018, Αξιωματικός έχει τις εξής μετακινήσεις: Υπηρετεί με οργανική θέση στο Α.Τ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ έως την 31/7/2018 και ακολούθως μετακινείται με μετάθεση στο Α.Τ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. Εν προκειμένω, το Α.Τ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ θα συντάξει έκτακτη έκθεση αξιολόγησης για τον μετακινούμενο Αξιωματικό για το χρονικό διάστημα από 01/12/2017 έως 31/7/2018 και το Α.Τ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ θα συντάξει τακτική έκθεση αξιολόγησης, στο τέλος του έτους αξιολόγησης, για το χρονικό διάστημα από 01/08/2018 έως 30/11/2018.
ii) Όταν δεν υπάρχει έκτακτη έκθεση αξιολόγησης εντός του έτους αξιολόγησης, ο προϊστάμενος της οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος, που υπηρετεί ο αξιολογούμενος κατά τη λήξη του έτους αξιολόγησης (30/11), ανεξαρτήτως αν η υπηρεσιακή τους εξάρτηση διήρκεσε ή όχι 4 μήνες, συντάσσει τακτική έκθεση, το πρώτο 15νθήμερο του Δεκεμβρίου, για όλο το έτος αξιολόγησης (1/12 – 30/11), χρησιμοποιώντας τα πληροφοριακά έντυπα που συντάχθηκαν για διαστήματα υπηρεσιακής εξάρτησης πέραν του ενός και κάτω των 4 μηνών, κατ’ εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 23.
Παράδειγμα: Για το χρονικό διάστημα από 01/12/2017 έως 30/11/2018 Αξιωματικός έχει τις εξής μετακινήσεις: Έχει οργανική θέση στο Α.Τ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Την 05/03/2018 μετακινείται με απόσπαση στο Α.Τ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ. Στη συνέχεια την 05/06/2018 μετακινείται με απόσπαση στο Α.Τ. ΚΥΨΕΛΗΣ. Την 05/09/2018 λήγει η απόσπασή του και επιστρέφει στην οργανική του θέση στο Α.Τ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Στο παράδειγμα αυτό, το Α.Τ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ θα συντάσσει πληροφοριακό έντυπο για το χρονικό διάστημα από 01/12/2017 έως 04/03/2018. Το Α.Τ. Εξαρχείων ομοίως για το χρονικό διάστημα από 05/03/2018 έως 04/06/2018. Το Α.Τ. Κυψέλης ομοίως για το χρονικό διάστημα από 05/06/2018 έως 04/09/2018. Τακτική έκθεση αξιολόγησης θα συνταχθεί, το πρώτο 15νθήμερο του Δεκεμβρίου 2018, από το Α.Τ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ, το οποίο αφού συνεκτιμήσει τα 3 πληροφοριακά έντυπα, θα τον αξιολογήσει για όλο το έτος αξιολόγησης, ήτοι από 01/12/2017 έως 30/11/2018. 4.
Για τη σύνταξη πληροφοριακού εντύπου, δίδονται οι εξής κατευθυντήριες οδηγίες:
α. Ειδικά, ως προς το πληροφοριακό έντυπο (Παράρτημα Γ΄) του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 23 του π.δ. 24/1997 και τη σχέση του με τις τακτικές ή έκτακτες εκθέσεις αξιολογήσεις, διευκρινίζονται – επισημαίνονται τ’ ακόλουθα:
i) Το πληροφοριακό έντυπο συντάσσεται κάθε φορά που δεν πληρούνται χρονικά οι προϋποθέσεις για έκτακτη αξιολόγηση, καθόσον δεν αποτελεί απλά μία εξαίρεση του βασικού κανόνα, αλλά τον κανόνα για τα χρονικά διαστήματα υπηρεσιακής εξάρτησης που υπερβαίνουν τον ένα μήνα και υπολείπονται των 4 μηνών.
ii) Για χρονικά διαστήματα υπηρεσιακής εξάρτησης που υπερβαίνουν τον ένα μήνα και υπολείπονται των 4 μηνών, οι άμεσοι προϊστάμενοι του αξιολογούμενου αξιωματικού συντάσσουν, σε κάθε περίπτωση, πληροφοριακά έντυπα, μόλις διακοπεί η υπηρεσιακή τους εξάρτηση.
iii) Στο πληροφοριακό έντυπο πρέπει να αιτιολογείται κάθε βαθμολογία ουσιαστικού προσόντος άνω του (95), όπως και κάθε βαθμολογία που δικαιολογεί δυσμενή κρίση στον κατεχόμενο βαθμό.
iv) Όταν υπάρχει έκτακτη έκθεση αξιολόγησης εντός του έτους αξιολόγησης, δεν συντάσσεται τακτική έκθεση, αν ο προϊστάμενος της οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος, που υπηρετεί ο αξιολογούμενος κατά τη λήξη του έτους αξιολόγησης (30/11), δεν έχει 4μηνη (συνεχή) υπηρεσιακή εξάρτηση μαζί του. Όμως, πρέπει να συνταχθεί το πληροφοριακό έντυπο για το διάστημα αυτό, που δεν περιλήφθηκε στο χρονικό διάστημα της έκτακτης αξιολόγησης. Γενικότερα, όταν το πληροφοριακό έντυπο έπεται της έκτακτης έκθεσης, πρέπει να συντάσσεται, διότι θα καταχωρείται ηλεκτρονικά στην εφαρμογή και στο ατομικό 4 βιβλιάριο του αξιολογούμενου Αξιωματικού, αποτελώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο αυτοτελές στοιχείο του ατομικού του φακέλου.
Παράδειγμα: Για το χρονικό διάστημα από 01/12/2017 έως 30/11/2018 Αξιωματικός έχει τις εξής μετακινήσεις: Υπηρετεί στο Α.Τ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ έως την 30/8/2018 και ακολούθως μετακινείται με μετάθεση στο Α.Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ. Το Α.Τ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ κάνει έκτακτη αξιολόγηση για τον μετακινούμενο Αξιωματικό για το χρονικό διάστημα από 01/12/2017 έως 30/8/2018. Στο τέλος του έτους αξιολόγησης, το Α.Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ θα συντάξει πληροφοριακό έντυπο για το χρονικό διάστημα από 31/8/2018 έως 30/11/2018, σύμφωνα με το βασικό κανόνα που διατυπώθηκε ως άνω ότι πληροφοριακό έντυπο συντάσσεται σε κάθε περίπτωση υπηρεσιακής εξάρτησης πέραν του ενός μηνός και κάτω των 4 μηνών. Εν προκειμένω, την 30/11/2018, υπάρχει υπηρεσιακή εξάρτηση διάρκειας 3 μηνών, του αξιολογούμενου αξιωματικού με το Διοικητή του Α.Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
v) Το πληροφοριακό έντυπο ακολουθεί τον αξιωματικό στις νέες Υπηρεσίες του, χωρίς να επιστρέφει στην προηγούμενη Υπηρεσία του, παρά μόνο στην περίπτωση που επιστρέψει και ο αξιωματικός σ’ αυτήν, οπότε ουσιαστικά και πάλι τον ακολουθεί. Αυτό συμβαίνει διότι, όταν το πληροφοριακό έντυπο προηγείται χρονικά της έκθεσης αξιολόγησης (τακτικής ή έκτακτης), υποβοηθά σημαντικά στη σύνταξή της, καθόσον επισυνάπτεται και ενσωματώνεται σ’ αυτήν. Για το λόγο αυτό, η ηλεκτρονική εφαρμογή θα εμφανίζει τα τυχόν συνταχθέντα πληροφοριακά σημειώματα πριν από τη σύνταξη κάθε τακτικής ή έκτακτης έκθεσης αξιολόγησης.
vi) Όταν δεν υπάρχει έκτακτη έκθεση αξιολόγησης εντός του έτους αξιολόγησης, ο προϊστάμενος της οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος, που υπηρετεί ο αξιολογούμενος κατά τη λήξη του έτους αξιολόγησης (30/11), ανεξαρτήτως αν η υπηρεσιακή τους εξάρτηση διήρκεσε ή όχι 4 μήνες, συντάσσει τακτική έκθεση για όλο το έτος αξιολόγησης, χρησιμοποιώντας τα πληροφοριακά έντυπα που συντάχθηκαν για διαστήματα υπηρεσιακής εξάρτησης πέραν του ενός και κάτω των 4 μηνών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τυγχάνει εφαρμογής το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 23.
Παράδειγμα: Για το χρονικό διάστημα από 01/12/2017 έως 30/11/2018 Αξιωματικός έχει τις εξής μετακινήσεις: Έχει οργανική θέση στο Α.Τ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Την 05/03/2018 μετακινείται με απόσπαση στο Α.Τ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ. Στη συνέχεια την 05/06/2018 μετακινείται με απόσπαση στο Α.Τ. ΚΥΨΕΛΗΣ. Την 05/09/2018 λήγει η απόσπασή του και μετατίθεται την 06/09/2018 στο Α.Τ.ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ. Το Α.Τ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ θα συντάσσει πληροφοριακό έντυπο για το χρονικό διάστημα από 01/12/2017 έως 04/03/2018. Το Α.Τ. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ ομοίως για το χρονικό διάστημα από 05/03/2018 έως 04/06/2018. Το Α.Τ. ΚΥΨΕΛΗΣ ομοίως για το χρονικό διάστημα από 05/06/2018 έως 04/09/2018. Τακτική έκθεση αξιολόγησης θα συνταχθεί, το πρώτο 15νθήμερο του Δεκεμβρίου 2018, από το Α.Τ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ, το οποίο αφού συνεκτιμήσει τα 3 πληροφοριακά έντυπα, θα τον αξιολογήσει για όλο το έτος αξιολόγησης (01/12/2017 έως 30/11/2018).
β. Η έναρξη ισχύος του π.δ. 6/2018, την 25.1.2018, συνεπάγεται ότι δεν θα συνταχθεί πληροφοριακό έντυπο για μετακίνηση αξιωματικού που τυχόν έλαβε χώρα από 1/12/2017 μέχρι 24/1/2018, δεδομένου ότι πρόκειται για χρονικό διάστημα κατά το οποίο τύγχαναν εφαρμογής οι διατάξεις του προϊσχύοντος π.δ. 24/1997, οι οποίες αφενός όριζαν περιοριστικά συγκεκριμένες περιπτώσεις σύνταξης πληροφοριακού σημειώματος (άρθρο 22 παρ. 2 και 3) και αφετέρου απαιτούσαν τη συμπλήρωση διμήνου για τη σύνταξη έκτακτης έκθεσης αξιολόγησης, προϋποθέσεις που, εν προκειμένω, δεν συντρέχουν.
γ. Τέλος, επαναλαμβάνεται ότι, προς εξασφάλιση καλύτερης, αντικειμενικότερης και δικαιότερης αξιολόγησης, καθιερώνεται και στα πληροφοριακά έντυπα αξιολόγησης, η υποχρέωση του συντάκτη τους, να προβαίνει σε ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση κάθε βαθμολογίας άνω του (95), σε οποιοδήποτε ουσιαστικό προσόν, όπως επίσης και κάθε βαθμολογίας που δικαιολογεί δυσμενή κρίση στον κατεχόμενο βαθμό.
Οι αρμόδιοι, για την αξιολόγηση των αξιωματικών, αξιολογητές ορίζονται ρητά στις διατάξεις του άρθρου 21 του π.δ. 24/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του π.δ. 6/2018, με αποτέλεσμα όσοι αξιωματικοί καταλαμβάνονται από τις 16 περιπτώσεις της παραγράφου 3 του ως άνω άρθρου, να εμπίπτουν περιοριστικά σε αυτές, οι δε λοιποί, στο γενικό κανόνα της παραγράφου 2, σύμφωνα με τον οποίο ως Α’ αξιολογητής ορίζεται ο προϊστάμενος της οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος, στην οποία υπηρετεί ο αξιολογούμενος, ενώ επόμενοι Αξιολογητές είναι οι προϊστάμενοι των αμέσως ανώτερων ιεραρχικά μονάδων.
Οι διαδικασίες υλοποίησης της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής «Έκθεση Αξιολόγησης αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας», ήδη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στο πλαίσιο συνεργασίας των Δ/νσεων Αστυνομικού Προσωπικού και Πληροφορικής/Α.Ε.Α., αντίστοιχα, με βασικό στόχο την επίτευξη, σε σύντομο χρονικό διάστημα, της μεγαλύτερης δυνατής αυτοματοποίησης και της δημιουργίας εύχρηστου και σύγχρονου περιβάλλοντος διεπαφής των χρηστών της.
Εκτιμάται ότι η νέα εφαρμογή θα τεθεί πιλοτικά σε εφαρμογή περί τα τέλη Απριλίου σε μια πρώτη δοκιμαστική έκδοσή της και σε πλήρη εφαρμογή στο επιχειρησιακό περιβάλλον του Πανελλαδικού Πληροφοριακού Συστήματος της Ελληνικής Αστυνομίας (Police on Line) περί τα τέλη Ιουνίου τρέχοντος έτους. Σε όσες περιπτώσεις συντρέξουν οι προϋποθέσεις σύνταξης πληροφοριακού σημειώματος ή έκτακτης έκθεσης αξιολόγησης, πριν από την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής, δεδομένου ότι την 01/04/2018 ήδη συμπληρώθηκε 4μηνη συνεχής υπηρεσιακή εξάρτηση από την έναρξη του έτους αξιολόγησης (01/12/2017), οι αρμόδιοι για την αξιολόγηση αξιωματικοί, θ’ αναμένουν και θα συντάξουν αυτά, αμέσως μόλις τεθεί σε εφαρμογή η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή.
Λόγω της βαρύνουσας σημασίας του θεσμού της αυτοαξιολόγησης των αξιολογούμενων Αστυνομικών Διευθυντών, Ταξιάρχων και Υποστρατήγων, η οποία προβλέπεται στη νέα παράγραφο 2 του άρθρου 26 του π.δ. 24/1997 και επισυνάπτεται ως Παράρτημα Δ΄, η σύνταξή της, κατά το πρώτο πενθήμερο μηνός Νοεμβρίου, είναι υποχρεωτική και σε ουδεμία περίπτωση δεν παραλείπεται, ακόμα και όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις σύνταξης τακτικής έκθεσης αξιολόγησης.
Η υποχρεωτική αυτοαξιολόγηση αποτυπώνει με σαφήνεια την εικόνα που έχει σχηματίσει ο ίδιος ο αξιολογούμενος (Αστυνομικός Διευθυντής και ανώτατος αξιωματικός) για την υπηρεσιακή του απόδοση και για το λόγο αυτό, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να συντάσσεται.
Δείτε την εγκύκλιο


asfalistiko.gr

Related

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2222338765161337086

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Ομιλία του Δημήτρη Καραγιαννόπουλου στο 32ο συνέδριο της ΠΟΑΣΥ

Ενημερωθείτε για το ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό των αστυνομικών!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

pasapolice@gmail.com

προβολες σελιδας

FACEBOOKΣυγχρονη Αστυνομια

ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

item