Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ: Ποια στελέχη των Εν. Δυνάμεων και των Σωμ. Ασφαλείας απαλλάσσονται απο τα τέλη ταξινόμησης I.X.

Η απαλλαγή ισχύει από τις 27 Ιουλίου οπότε και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4407/2016. Αυτά διευκρινίζονται με εγκύκλιο της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που απεστάλη πρόσφατα σε όλα τα τελωνεία της χώρας.
Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης για τα αυτοκίνητα που παραλαμβάνουν τα στελέχη και οι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, οι οποίοι κρίθηκαν ή κρίνονται ανίκανοι για την ενεργό υπηρεσία, συνεπεία τραύματος ή νοσήματος εν υπηρεσία, έχουν τεθεί σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας ή μόνιμης διαθεσιμότητας και δεν λαμβάνουν σύνταξη.
Η απαλλαγή ισχύει από τις 27 Ιουλίου οπότε και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4407/2016.

Αυτά διευκρινίζονται με εγκύκλιο της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που απεστάλη πρόσφατα σε όλα τα τελωνεία της χώρας.
Αναλυτικά, με την εγκύκλιο της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων της ΓΓΔΕ επισημαίνονται τα ακόλουθα: Απαλλάσσονται, μεταξύ άλλων, από το τέλος ταξινόμησης τα επιβατικά αυτοκίνητα που προορίζονται για τους ανάπηρους πολέμου αξιωματικούς και οπλίτες. Περαιτέρω ορίζεται ότι η απαλλαγή παρέχεται και στους αναπήρους αξιωματικούς και οπλίτες των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, τους αξιωματικούς και άνδρες των Σωμάτων Ασφαλείας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, καθώς και υπαλλήλους της Τελωνειακής Υπηρεσίας εντεταλμένους στη δίωξη του λαθρεμπορίου οι οποίοι κρίθηκαν ή κρίνονται ανίκανοι για την ενεργό υπηρεσία, συνεπεία τραύματος ή νοσήματος εν υπηρεσία και ένεκα αυτής και λαμβάνουν σύνταξη για τον λόγο αυτό.


Επίσης, η ανωτέρω απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης παρέχεται με τις ίδιες προϋποθέσεις και περιορισμούς και στα στελέχη και αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας ή μόνιμης διαθεσιμότητας και δεν λαμβάνουν σύνταξη, για τούτο τον λόγο, δε, αποδεικνύουν την κατάστασή τους μέσω αντίστοιχης γνωμάτευσης αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής και αναλυτικού φύλλου μισθοδοσίας. Οι κοινοποιούμενες διατάξεις ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (27.7.2016).Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 59 του ν. 4407/2016


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:K. Τριαδάς
Τηλέφωνο: 210 6987504
Fax:210 6987504
e-mail:d18a@2001.svzefxis.gov.gr

ΑΔΑ:
ΑΔΑ: 7ΡΖΩΗ-ΚΡΩ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1136914 ΕΞ 2016 
ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής
Αθήνα, 20/9/2016
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 59 του ν. 4407/2016 (ΦΕΚ 134 Α’) αναφορικά με την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης των αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από Στελέχη και Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που έχουν τεθεί σε κατάσταση Πολεμικής Διαθεσιμότητας ή Μόνιμης Διαθεσιμότητας. 
Σχετ. α) Το αριθμ. πρωτ. Φ.900/62/158581Σ768/12.09/2016 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με θέμα «Διάφορα θέματα (Αναπηρικά αυτοκίνητα Αξιωματικών Πολεμικής Διαθεσιμότητας) ».
β) Ν. 4407/2016 άρθρο 59 (ΦΕΚ 134 Α’) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις».
γ) Ν. 490/1976 (ΦΕΚ 331 Α’) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί ατελούς εισαγωγής ενίων ειδών υπό αναπήρων».
δ) Δ. 795/63/2.2.1977 ΑΥΥΟ (ΦΕΚ 33 Β’) «Περί εξουσιοδοτήσεως Τελωνειακών Αρχών δια την απ’ ευθείας υπ’ αυτών ατελή παράδοσιν επιβατικών αυτοκινήτων και λοιπών ειδών εις τους αναπήρους πολέμου και λοιπές κατηγορίες δικαιούχων αναπήρων προσώπων».
Κοινοποιούνται για ενημέρωση και εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 4407/2016, όπως δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με αριθμό 134 Α’, τεύχος Α’, με τις οποίες συμπληρώνεται η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του Ν. 490/1976 (ΦΕΚ 331 Α’) και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 490/1976 απαλλάσσονται, μεταξύ άλλων, από το τέλος ταξινόμησης τα επιβατικά αυτοκίνητα που προορίζονται για τους ανάπηρους πολέμου αξιωματικούς και οπλίτες.
Περαιτέρω με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι η ανωτέρω απαλλαγή παρέχεται και στους αναπήρους Αξιωματικούς και οπλίτες των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, τους Αξιωματικούς και άνδρες των Σωμάτων Ασφαλείας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, καθώς και υπαλλήλους της Τελωνειακής Υπηρεσίας εντεταλμένους στη δίωξη του λαθρεμπορίου, οι οποίοι κρίθηκαν ή κρίνονται ανίκανοι για την ενεργό υπηρεσία, συνεπεία τραύματος ή νοσήματος εν υπηρεσία και ένεκα αυτής και λαμβάνουν σύνταξη για το λόγο αυτό.
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις στο τέλος της παραγράφου 3 του ανωτέρω άρθρου και νόμου συμπληρώνεται νέο εδάφιο, σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης παρέχεται υπό τις αυτές προϋποθέσεις και περιορισμούς και στα Στελέχη και Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατάσταση Πολεμικής Διαθεσιμότητας ή Μόνιμης Διαθεσιμότητας και δεν λαμβάνουν σύνταξη, για τούτο το λόγο, δε, αποδεικνύουν την κατάστασή τους μέσω αντίστοιχης γνωμάτευσης αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής και αναλυτικού φύλλου μισθοδοσίας.
Οι κοινοποιούμενες διατάξεις ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (27-7-2016).
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

Related

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 7760281680648059243

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Ομιλία του Δημήτρη Καραγιαννόπουλου στο 32ο συνέδριο της ΠΟΑΣΥ

Ενημερωθείτε για το ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό των αστυνομικών!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

pasapolice@gmail.com

προβολες σελιδας

FACEBOOKΣυγχρονη Αστυνομια

ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

item