Το νέο Π.Δ 6/25.01.2018 τροποποιεί τις διατάξεις του π.δ. 100/2003 (Κώδικας Μεταθέσεων Αστυνομικού προσωπικού)

http://policenet.gr/sites/default/files/styles/article_big/public/field/image/kodikas-metathesewn_0_6.jpg?itok=F8i4OO8v
Συνάδελφοι με το Π.Δ 6/25.01.2018 (Α' 11) και συγκεκριμένα στα άρθρα  21 εως 30 επέρχονται σημαντικές αλλαγές των διατάξεων του Π.δ. 100/2003 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού» (Α' 94)

Δείτε τις αλλαγές

Άρθρο 21
Η εισαγωγική πρόταση της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ. 100/2003 (Α΄ 94) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ως τόπος συμφερόντων του αστυνομικού θεωρείται ο Δήμος ή η Κοινότητα της επιλογής του, εφόσον ο τόπος αυτός αποτελεί έδρα αστυνομικής Υπηρεσίας και περιλαμβάνεται μεταξύ των κατωτέρω περιοριστικά αναφερόμενων τόπων: ».
Άρθρο 22
Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 100/2003 αντικαθίσταται ως εξής: «α. Της απόστασης της έδρας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής ή Θεσσαλονίκης ή της Αστυνομικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται η Υπηρεσία που υπηρετεί από την έδρα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής ή Θεσσαλονίκης ή της Αστυνομικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται ο τόπος συμφερόντων του. Για τον υπολογισμό των συνολικών μορίων, όσον αφορά στις ηπειρωτικές περιοχές, λαμβάνεται υπόψη η συντομότερη, χιλιομετρικά, διαδρομή, όπως αυτή ισχύει κατά την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων του τρέχοντος έτους μετάθεσης, όσον δε αφορά στις νησιωτικές περιοχές η απόσταση υπολογίζεται από το κύριο λιμάνι του νησιού.».
Άρθρο 23
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του π.δ. 100/2003, όπως αυτή είχε αντικατασταθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του π.δ. 75/2016 (Α΄ 138), αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι νεοεξερχόμενοι  Αστυφύλακες τοποθετούνται υποχρεωτικά και δεν μετακινούνται για οποιοδήποτε λόγο, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 12, για τα πρώτα δύο (2) έτη από την αποφοίτησή τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων σε Αστυνομικά Τμήματα και Αστυνομικούς Σταθμούς και για τα επόμενα δύο (2) έτη σε Αστυνομικά Τμήματα, Αστυνομικούς Σταθμούς, Τμήματα Τροχαίας, Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης, Τμήματα Αλλοδαπών, Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης, Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, Τμήματα και Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας, καθώς και σε Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Άμεσης Δράσης, Μεταγωγών Δικαστηρίων και Αστυνόμευσης Αερολιμένα, πλην των Επιτελείων αυτών.».
 Άρθρο 24
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του π.δ. 100/2003, όπως αυτή είχε αντικατασταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του π.δ. 75/2016, αντικαθίσταται ως εξής: «Για τον υπολογισμό των ως άνω κενών θέσεων δεν λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις που θα πληρωθούν από τους κατώτερους αξιωματικούς κατά τις τακτικές μεταθέσεις.». 2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του π.δ. 100/2003, όπως αυτή είχε αντικατασταθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του π.δ. 75/2016, αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι νεοεξερχόμενοι Υπαστυνόμοι Β΄ τοποθετούνται υποχρεωτικά και δεν μετακινούνται για οποιοδήποτε λόγο, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 12, για τα πρώτα δύο (2) έτη από την αποφοίτησή τους από τη Σχολή Αξιωματικών σε Αστυνομικά Τμήματα και για τα επόμενα δύο (2) έτη σε Αστυνομικά Τμήματα, Αστυνομικούς Σταθμούς, Τμήματα Τροχαίας, Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης, Τμήματα Αλλοδαπών, Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης, Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, Τμήματα και Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας, καθώς και σε Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Άμεσης Δράσης, Μεταγωγών Δικαστηρίων και Αστυνόμευσης Αερολιμένα, πλην των Επιτελείων αυτών.».
3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του π.δ. 100/2003, όπως αυτή είχε αντικατασταθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του π.δ. 75/2016, καταργείται. 4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του π.δ. 100/2003, όπως είχε αντικατασταθεί με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του π.δ. 75/2016, αντικαθίσταται ως εξής: «Ποσοστό 5% των νεοεξερχομένων που προηγείται στη σειρά εξόδου, όσοι έχουν στην περιοχή για την οποία ζητούν τοποθέτηση τον τόπο συμφερόντων τους, καθώς και όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις συνυπηρέτησης με συζύγους δικαστικούς λειτουργούς, συνοριακούς φύλακες, στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς και πυροσβεστικούς υπαλλήλους, τοποθετούνται στις προκηρυχθείσες θέσεις με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, κατά προτεραιότητα, με βάση την ως άνω αναγραφόμενη σειρά και εφόσον έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Στην περίπτωση νεοεξερχόμενου Υπαστυνόμου Β΄, ο οποίος είναι έγγαμος με ομοτάξιο/ομοτάξια συνάδελφό του, αυτός που συγκεντρώνει το μικρότερο αριθμό μορίων ακολουθεί εκείνον που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό μορίων, ανεξαρτήτως της δηλωθείσας σειράς προτίμησης των προκηρυχθεισών θέσεων. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν προκηρυχθεί τουλάχιστον δύο θέσεις προς κάλυψη στην περιοχή μετάθεσης την οποία αφορά η αίτηση τοποθέτησης και δεν έχουν καλυφθεί από άλλον ενδιαφερόμενο.». Άρθρο 25 Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του π.δ. 100/2003 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι αποφοιτούντες από το Τ.Ε.Μ.Α. Υπαστυνόμοι Β΄ τοποθετούνται σε κενές θέσεις του βαθμού τους, με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια, σε Υπηρεσίες της περιοχής μετάθεσης από την οποία προέρχονται ή αυτής την οποία δηλώνουν ως προτίμηση ή άλλης εντός της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης όπου ανήκουν οι ως άνω περιοχές μετάθεσης ή όμορης περιοχής μετάθεσης των ανωτέρω της ηπειρωτικής Ελλάδας.».
 Άρθρο 26
Στο τέλος της υποπερίπτωσης (1) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του π.δ. 100/2003, προστίθενται εδάφια ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται μετάθεση Αστυνομικού Υποδιευθυντή, ο οποίος έχει συμπληρώσει τουλάχιστον δύο (2) έτη στον κατεχόμενο βαθμό, σε Υπηρεσία άλλης περιοχής μετάθεσης εντός της ιδίας Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης ή σε Υπηρεσία όμορης περιοχής μετάθεσης της ηπειρωτικής Ελλάδας. Αστυνομικοί Υποδιευθυντές που μετατέθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, μετατίθενται υποχρεωτικά σε Υπηρεσία της περιοχής μετάθεσης από την οποία προήλθαν, εφόσον συμπληρώνουν, μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους, δύο (2) έτη σε Υπηρεσίες της αυτής περιοχής μετάθεσης και υποβάλουν σχετική προς τούτο αίτηση.».
Άρθρο 27
1. Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του π.δ. 100/2003 καταργείται.
2. Το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του π.δ. 100/2003, όπως αυτή είχε αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 75/2016, αντικαθίστανται ως εξής:
«Ο ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να πραγματοποιήσει αμοιβαία μετάθεση και περιλαμβάνεται ως πρώτος επιλαχών στους πίνακες των τακτικών μεταθέσεων, υποχρεούται να υποβάλει σχετικό αίτημα με τον πρώτο επιλαχόντα των ως άνω πινάκων της αντίστοιχης περιοχής στην οποία επιθυμεί να μετατεθεί. Σε περίπτωση μη επιθυμίας του πρώτου επιλαχόντα, με μέριμνα του ενδιαφερομένου κινείται η ίδια διαδικασία με τον δεύτερο επιλαχόντα και ούτω καθεξής. Η έλλειψη επιθυμίας του εκάστοτε επιλαχόντα προκύπτει από το περιεχόμενο σχετικής υπεύθυνης δήλωσης αυτού, την οποία προσκομίζει μαζί με το αίτημα αμοιβαίας μετάθεσης ο ενδιαφερόμενος.».
3. Στο τέλος της περίπτωσης ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του π.δ. 100/2003 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικότερα, οι μεταθέσεις που πραγματοποιούνται μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης για την απόκτηση της σχετικής ειδικότητας, διενεργούνται με βάση τα ακόλουθα, κατά σειρά προτεραιότητας, κριτήρια
: α) βαθμολογία τελικής επίδοσης,
 β) οικογενειακή κατάσταση,
 γ) τόπος συμφερόντων και
δ) αρχαιότητα.».
4. Η περίπτωση κγ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του π.δ. 100/2003, όπως αυτή είχε προστεθεί με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του π.δ. 75/2016, αντικαθίσταται ως εξής: «κγ. Σε περίπτωση θανάτου γονέα ή αδελφού, ο οποίος υπηρετούσε στην Ελληνική Αστυνομία, τις Ένοπλες Δυνάμεις, το Πυροσβεστικό Σώμα ή το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. Εφόσον υφίσταται έτερο τέκνο ή αδελφός που υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία, ως ένστολο προσωπικό, η χρήση του δικαιώματος της παρούσας περίπτωσης είναι δυνατή μόνο από έναν από τους ενδιαφερομένους. Η αίτηση έκτακτης μετάθεσης υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους από την επέλευση του θανάτου, υπό την προϋπόθεση περαίωσης της διαταχθείσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) μηνών από την περαίωση αυτής. Οι αιτούντες αστυνομικοί δύνανται να μετατεθούν κάνοντας άπαξ χρήση του δικαιώματος της παρούσας περίπτωσης και υπό τον όρο ότι δεν έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος που απορρέει από τις διατάξεις των περιπτώσεων β΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152).».
Άρθρο 28
 1. Μετά το τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του π.δ. 100/2003, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι νεοεξερχόμενοι Υπαστυνόμοι Β΄ από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας δύνανται να αποσπώνται μόνο σε Αστυνομικά Τμήματα ή Αστυνομικούς Σταθμούς της αυτής περιοχής μετάθεσης, μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την τοποθέτησή τους και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι δυνατή η απόσπαση έτερου αξιωματικού για την εν λόγω αναπλήρωση.».
 2. Η περίπτωση ιζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του π.δ. 100/2003, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του π.δ. 75/2016, αντικαθίσταται ως εξής: «ιζ. Για τους νεοεξερχόμενους Αστυφύλακες από τη Σχολή Αστυφυλάκων και τους νεοεξερχόμενους Υπαστυνόμους Β΄ από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας σε Αστυνομικά Τμήματα των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Α΄ Δωδεκανήσου και Β΄ Δωδεκανήσου, μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την τοποθέτησή τους.».
3. Μετά την περίπτωση ιζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του π.δ. 100/2003, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του π.δ. 75/2016, προστίθεται περίπτωση ιη΄ ως εξής: «ιη. Λόγω ορισμού αξιωματικού ως τακτικού προέδρου ή γραμματέα - εισηγητή, αποκλειστικής απασχόλησης, σε Πειθαρχικό Συμβούλιο, για όσο διαρκεί η θητεία του. Στην περίπτωση αυτή, ο αξιωματικός αποσπάται στη γραμματεία του οικείου Πειθαρχικού Συμβουλίου.».
 4. Μετά την περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του π.δ. 100/2003, προστίθεται περίπτωση γ΄, ως εξής: «γ. Από το εκάστοτε αρμόδιο για τις μεταθέσεις Συμβούλιο στις περιπτώσεις ιε΄ και ιστ΄ της παραγράφου 2.». Άρθρο 29 Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 211/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Της απόστασης της έδρας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής ή Θεσσαλονίκης ή της Αστυνομικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται η Υπηρεσία που υπηρετεί από την έδρα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής ή Θεσσαλονίκης ή της Αστυνομικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται ο τόπος συμφερόντων του. Για τον υπολογισμό των συνολικών μορίων, όσον αφορά στις ηπειρωτικές περιοχές, λαμβάνεται υπόψη η συντομότερη, χιλιομετρικά, διαδρομή, όπως αυτή ισχύει κατά την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων του τρέχοντος έτους μετάθεσης, όσον δε αφορά στις νησιωτικές περιοχές η απόσταση υπολογίζεται από το κύριο λιμάνι του νησιού.».
Άρθρο 30
. Το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του π.δ. 211/2005, όπως αυτή είχε αντικατασταθεί με την παρ. 3 του άρθρου 21 του π.δ. 75/2016, αντικαθίστανται ως εξής:  «Ο ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να πραγματοποιήσει αμοιβαία μετάθεση και περιλαμβάνεται ως πρώτος επιλαχών στους πίνακες των τακτικών μεταθέσεων, υποχρεούται να υποβάλει σχετικό αίτημα με τον πρώτο επιλαχόντα των ως άνω πινάκων της αντίστοιχης περιοχής στην οποία επιθυμεί να μετατεθεί. Σε περίπτωση μη επιθυμίας του πρώτου επιλαχόντα, με μέριμνα του ενδιαφερομένου κινείται η ίδια διαδικασία με τον δεύτερο επιλαχόντα και ούτω καθεξής. Η έλλειψη επιθυμίας του εκάστοτε επιλαχόντα προκύπτει από το περιεχόμενο σχετικής υπεύθυνης δήλωσης αυτού, την οποία προσκομίζει μαζί με το αίτημα αμοιβαίας μετάθεσης ο ενδιαφερόμενος.».
2. Η περίπτωση η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του π.δ. 211/2005, όπως αυτή είχε προστεθεί με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του π.δ. 75/2016, αντικαθίσταται ως εξής: «η. Σε περίπτωση θανάτου γονέα ή αδελφού, ο οποίος υπηρετούσε στην Ελληνική Αστυνομία, τις Ένοπλες Δυνάμεις, το Πυροσβεστικό Σώμα ή το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. Εφόσον υφίσταται έτερο τέκνο ή αδελφός που υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία, ως ένστολο προσωπικό, η χρήση του δικαιώματος της παρούσας περίπτωσης είναι δυνατή μόνο από έναν από τους ενδιαφερομένους. Η αίτηση έκτακτης μετάθεσης υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους από την επέλευση του θανάτου, υπό την προϋπόθεση περαίωσης της διαταχθείσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) μηνών από την περαίωση αυτής. Οι αιτούντες συνοριακοί φύλακες ή ειδικοί φρουροί δύνανται να μετατεθούν κάνοντας άπαξ χρήση του δικαιώματος της παρούσας περίπτωσης και υπό τον όρο ότι δεν έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος που απορρέει από τις διατάξεις του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν. 2734/1999 (Α΄ 161).». 3. Μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του π.δ. 211/2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
 «Οι αποσπάσεις των περιπτώσεων ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1 από μία περιοχή μετάθεσης σε άλλη, αποφασίζονται από το εκάστοτε αρμόδιο για τις μεταθέσεις Συμβούλιο.».


ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Related

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 8235433453495123852

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Ομιλία του Δημήτρη Καραγιαννόπουλου στο 32ο συνέδριο της ΠΟΑΣΥ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Ενημερωθείτε για το ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό των αστυνομικών!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

pasapolice@gmail.com

προβολες σελιδας

FACEBOOKΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Συγχρονη Αστυνομια

item