Ανακοινώθηκαν οι κρίσεις των Αστυνομικών Διευθυντών.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSDAR5y7h--r9V34zwD3ud7QZbdsnx97Gs_sqALuv07P_ZvEYxP
Αρ. ΦΕΚ52
Τεύχος ΦΕΚ(Γ) - Τεύχος Τρίτο
Έτος ΦΕΚ2018

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 24 Ιανουαρίου 2018, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών :
Α. Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. γ' εδάφιο πέμπτο, 38 παρ.1 και 40 παρ.1 του π.δ.24/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο βαθμό του Ταξιάρχου, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως :
1.

232115

Ντόντης

Ηλίας

του

Ζήση

2.

238046

Γατσουνιάς

Δημήτριος

του

Αντωνίου

3.

239273

Σκλάβος

Σπυρίδων

του

Δημητρίου

4.

237712

Σπανουδάκης

Νικόλαος

του

Μάρκου

5.

233581

Κονδύλης

Χρήστος

του

Βασιλείου

6.

239595

Μάλλιος

Δημήτριος

του

Βασιλείου

7.

237902

Ελευθεράκης

Γεώργιος

του

Νικολάου

8.

237006

Παπαπροδρόμου

Γεώργιος

του

Κωνσταντίνου

9.

238860

Παπανικολάου

Κωνσταντίνος

του

Ανδρέα

10.

236934

Μπασιούκας

Αθανάσιος

του

Γεωργίου

11.

235651

Κυριακούλης

Γεώργιος

του

Αναστασίου

12.

239524

Δασκαλάκης

Εμμανουήλ

του

Νικολάου

13.

238711

Τσακίρης

Θεολόγος

του

Βασιλείου

14.

239323

Παππάς

Γεώργιος

του

Χρήστου

15.

238900

Θεοδωρόπουλος

Γεώργιος

του

Βασιλείου

16.

239767

Χαιρετάκης

Στυλιανός

του

Γεωργίου

17.

238243

Βασιλείου

Βασίλειος

του

Γρηγορίου

18.

238774

Λασπιάς

Δήμος

του

Νικολάου

19.

237581

Δασκαλάκης

Παύλος

του

Μιχαήλ

20.

232019

Καριανάκης

Βασίλειος

του

Μιχαήλ

21.

240877

Ντουρουντούς

Ελευθέριος

του

Ιωάννη

22.

240324

Ηλιόπουλος

Κωνσταντίνος

του

Χρήστου

23.

241426

Κορκοντζέλου

Αθανασία

του

Νικολάου

24.

237632

Λαδομένος

Μιχαήλ

του

Νικολάου

25.

246286

Σκαρτσής

Νικόλαος

του

Λεωνίδα

Β. Προάγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.1 περίπτ. γ' εδάφιο πέμπτο, 38 παρ.1, 40 παρ.1 και 42 παρ. 2 του π.δ.24/1997, όπως ισχύει, ο Αστυνομικός Διευθυντής Γενικών της Ελληνικής Αστυνομίας Τ σ ί ρ ο ς Σπυρίδων του Αναστασίου (ΑΓΜΣ.239610), στο βαθμό του Ταξιάρχου, κατόπιν άρσης του κωλύματος συνεπεία του οποίου ανεβλήθη η κρίση
του για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 5 του ως άνω προεδρικού διατάγματος, αναδρομικά από 23-1-2017, χρονολογία προαγωγής στο βαθμό αυτό του νεωτέρου τότε ομοιοβάθμου συναδέλφου του Κοτρωνιά Νικολάου του Παναγιώτη (ΑΓΜΣ.239400), προ του οποίου και εντάσσεται στην επετηρίδα των Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας.
Γ. Προάγονται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. γ' εδάφιο τρίτο και 43 παρ.1 περίπτ. β' του π.δ.24/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο βαθμό του Ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως :
1.

234575

Σταυρίδης

Ανδρέας

του

Αντωνίου

2.

233152

Γάλλος

Χρυσόστομος

του

Κωνσταντίνου

3.

237728

Τσάτσαρης

Χαρίλαος

του

Δημητρίου

4.

236805

Κοκορόσκος

Δημήτριος

του

Νικολάου

5.

239835

Γεωργοπάνος

Σταύρος

του

Παναγιώτη

6.

228855

Καρβουνίδη

Μαρία

του

Παναγιώτη

7.

241267

Τσιγαρίδας

Χρήστος

του

Κωνσταντίνου

8.

234080

Μπουραντάς

Ιωάννης

του

Χρήστου

9.

233536

Ιωαννίδης

Απόστολος

του

Κωνσταντίνου

10.

228628

Δημητρόπουλος

Περικλής

του

Ανδρέα

11.

226882

Λαζάρου

Γεώργιος

του

Αλεξάνδρου

12.

235517

Φραγκιουδάκης

Ζαχαρίας

του

Δημητρίου

- Οι Αξιωματικοί αυτοί θα αποστρατευθούν μετά τριάντα (30) ημέρες από την προαγωγή τους αυτή, με άλλο προεδρικό διάταγμα.
Δ. Προάγονται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. γ' εδάφιο έκτο, 43 παρ.1 περίπτ. α' και 47 του π.δ.24/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο βαθμό του Ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας :
1.

233149

Γ καϊντατζής

Κωνσταντίνος

του

Ανδρέα

2.

239792

Κυριόπουλος

Στυλιανός

του

Γεωργίου

3.

232156

Ρούμελης

Παναγιώτης

του

Χρήστου

4.

230558

Χρυσανθόπουλος

Αριστείδης

του

Θεοδώρου
- Οι Αξιωματικοί αυτοί θα αποστρατευθούν μετά τριάντα (30) ημέρες από την προαγωγή τους αυτή, με άλλο προεδρικό διάταγμα.
Ε. Προάγονται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.2 εδάφιο δεύτερο, 43 παρ.2 και 47 περίπτ. δ' του π.δ.24/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο βαθμό του Ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, Υπηρεσίας Γραφείου :
1.          235203   Νικήτας                                Ιωάννης                  του   Κωνσταντίνου
2.          231850   Κουτσούκης                        Δημήτριος              του   Στέργιου
- Οι Αξιωματικοί αυτοί θα αποστρατευθούν μετά τριάντα (30) ημέρες από την προαγωγή τους αυτή, με άλλο Προεδρικό διάταγμα.
ΣΤ. Προάγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 εδάφιο δεύτερο, 43 παρ.1 περίπτ. β' και 50 του π.δ.24/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο βαθμό του Ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας λόγω συμπληρώσεως 35ετούς πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας, επειδή κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας τη
σταδιοδρομία του, ο Αστυνομικός Διευθυντής Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας Π ο υ λ ο γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο ς Γεώργιος του Ιωάννη (ΑΓΜΣ. 234524), ο οποίος θα αποστρατευθεί μετά τριάντα (30) ημέρες από την προαγωγή του αυτή, με άλλο προεδρικό διάταγμα.
- Αριθμός Βεβαιώσεως Δ/νσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών/ Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./ Υπουργείο Εσωτερικών : 1781 / 24-1-2018.
Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

Related

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 3033109189782910921

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Ομιλία του Δημήτρη Καραγιαννόπουλου στο 32ο συνέδριο της ΠΟΑΣΥ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Ενημερωθείτε για το ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό των αστυνομικών!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

pasapolice@gmail.com

προβολες σελιδας

FACEBOOKΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Συγχρονη Αστυνομια

item