Απαιτούμενος χρόνος για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για την επικουρική σύνταξη από τους τομείς Επικουρικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.Ε.Χ. – Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π.)Εκτός από τις αλλαγές που επήλθαν στη συνταξιοδοτική νομοθεσία  που διέπει το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και ειδικά ως προς την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για την κύρια σύνταξη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3865/2010 ανάλογες αλλαγές επήλθαν και στον απαιτούμενο χρόνο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος από τους τομείς Επικουρικής Ασφάλισης
Έτσι σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και τις αποφάσεις που έχουν πάρει τα αντίστοιχα ταμεία, ο χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος- δηλαδή συμπλήρωση ελαχίστου χρόνου πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ή ασφάλισης, προκειμένου ο ασφαλισμένος να έχει δικαίωμα λήψης επικουρικής σύνταξης-, μετόχων των Επικουρικών Τομέων Τ.Ε.Α.Ε.Χ. – Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π., που εξήλθαν ή θα εξέλθουν της Ελληνικής Αστυνομίας, είναι οι παρακάτω:

Αστυνομικοί που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31-12-2014
(Έχουν συμπληρώσει  24 έτη 6 μήνες και 1 ημέρα )
Μόνο σε περιπτώσεις  παραίτησης υπάρχουν ελάχιστα έτη ασφάλισης για την λήψη επικουρικής σύνταξης.
Τα ελάχιστα έτη ασφάλισης που απαιτούνται είναι τα εξής


1. Θεμελίωση δικαιώματος χορήγησης Επικουρικής Σύνταξης
 • Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2011: 26 έτη
 • Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2012: 27,5 έτη
 • Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2013: 29 έτη
 • Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2014: 30,5 έτη
Όσοι απομακρύνονται από την Υπηρεσία χωρίς αίτηση τους [αυτεπάγγελτη αποστρατεία, όριο ηλικίας στο βαθμό, ανικανότητα που οφείλεται ή μη στην υπηρεσία], θεμελιώνουν δικαίωμα και τους χορηγείται η επικουρική σύνταξη, με ελάχιστο χρόνο ασφάλισης στους Επικουρικούς Τομείς του Ταμείου, ίσο με το χρόνο που απαιτείται για τη χορήγηση της κύριας σύνταξης.

2.Αστυνομικοί που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά την 01-01-2015    

Για τη θεμελίωση δικαιώματος και χορήγηση επικουρικής σύνταξης απαιτούνται 40 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ή η συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους.

3. Αστυνομικοί  που έχουν τρία [3] παιδιά και πάνω
 • Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2011: 21 έτη
 • Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2012: 23 έτη
 • Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2013: 25 έτη

Από το έτος 2014 και μετά άνδρες και γυναίκες που έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά, έχουν την ίδια μεταχείριση με το υπόλοιπο ένστολο προσωπικό, αναφορικά με το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για τη θεμελίωση και χορήγηση επικουρικής  σύνταξης.
Ο διπλασιασμός του χρόνου που διανύθηκε στις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρο 40 παρ. 5 του Π.Δ. 169/2007 υπηρεσίες [μάχιμη 5ετία], σε περίπτωση παραίτησης ισχύει για μεν τους άνδρες μετά τη συμπλήρωση 24 ετών 6μηνών και 1 ημέρα πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, για δε τις γυναίκες με τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης όπως αυτή ισχύει για κάθε έτος από το 2011 και εντεύθεν [21 έτη το 2011, 23 έτη το 2012, κλπ].


 Υπηρεσίες που συνυπολογίζονται για τη θεμελίωση δικαιώματος επικουρικής σύνταξης.
 • Ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης στους Επικουρικούς Τομείς του Ταμείου.
 • Η στρατιωτική θητεία.
 • Ο χρόνος της σχολής Αστυφυλάκων & Πυροσβεστών, με την προϋπόθεση ότι έγιναν κρατήσεις για τους Επικουρικούς Τομείς.
 • Ο χρόνος προϋπηρεσίας που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο στο δημόσιο ή το φορέα κύριας ασφάλισης [ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΝΑΤ, κλπ], καθώς και ο  χρόνος των ένστολων που υπηρέτησαν στις ένοπλες δυνάμεις ως Ο.Π.Υ. και Ε.Π.Υ., που αναγνωρίζεται ως συντάξιμος.
 • Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης.
 • Ο χρόνος σπουδών υπό την προϋπόθεση ο χρόνος αυτός να μη λογίζεται συντάξιμος από άλλες διατάξεις.
 • Ο χρόνος όσων υπηρέτησαν ως Ο.Π.Υ. και Ε.Π.Υ., για τον οποίο ασφαλίσθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, αναγνωρίζεται από το Δημόσιο, ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, με Πράξη από το Γ.Λ.Κ., κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου.

 Οι ασφαλιστικές εισφορές του ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ (επικουρικό ΙΚΑ) των παραπάνω προσώπων, μεταφέρονται αρχικώς στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, ο χρόνος αυτός συνυπολογίζεται για επικουρική σύνταξη μέσω των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης και κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, μεταφέρεται στα αντίστοιχα Επικουρικά ή Μετοχικά Ταμεία (π.χ. για τους ασφαλισμένους στην πρώην Ελληνική Χωροφυλακή, στο Μ.Τ.Σ. ή στο Τ.Ε.Α.Ε.Χ.).

Χρόνοι που εξαιρούνται για τη θεμελίωση δικαιώματος επικουρικής σύνταξης.                     

    Της διαθεσιμότητας, εφόσον οφείλεται σε αξιόποινη πράξη για την οποία επακολούθησε αμετάκλητη καταδίκη ή παράπτωμα για το οποίο επακολούθησε έξοδος από την υπηρεσία ή μετάθεση σε αργία με απόλυση.
    Της αργίας με πρόσκαιρη παύση, εφόσον υπερβαίνει τους 6 μήνες.
    Της έκτισης ποινικής καταδίκης που επιβλήθηκε από οποιοδήποτε δικαστήριο, εκτός εάν επακολούθησε απαλλαγή.
    Της αργίας με απόλυση, καθώς και της προσωρινής κράτησης, εκτός εάν επακολούθησε απαλλαγή.

Χρόνοι που αναγνωρίζονται για τη θεμελίωση επικουρικής σύνταξης με εξαγορά.

 • Η διάρκεια της στρατιωτικής θητείας.
 • Ο χρόνος της σχολής κατάταξης, εφόσον  δεν έγιναν κρατήσεις υπέρ των Επικουρικών Τομέων.
 • Ο ελάχιστος χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός πτυχίου σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάταξής τους, εφόσον αυτός δεν λογίζεται ως συντάξιμος με άλλες διατάξεις.
 • Κάθε προϋπηρεσία που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο στο Δημόσιο ή φορέα κύριας ασφάλισης, εφόσον για τον χρόνο αυτό ο ασφαλισμένος δεν είχε άλλη επικουρική ασφάλιση εκτός του Μ.Τ.Π.Υ..
 • Η μάχιμη 5ετία [παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι].
 • Ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο [Ε.Κ.Α.Μ.-Τ.Ε.Ε.Μ., κλπ], με βάση και τις προϋποθέσεις των διατάξεων των αρθ. 40 & 41του Π.Δ. 169/2007 και του αρθ. 8 του Ν. 2084/1992.

Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει την αυξημένη από 01-01-2011 πραγματική συντάξιμη υπηρεσία που απαιτείται για τη θεμελίωση και λήψη επικουρικής σύνταξης και δεν επιθυμούν να αναγνωρίσουν συντάξιμο χρόνο με εξαγορά, η επικουρική σύνταξη που δικαιούνται και αναλογεί στο χρόνο πραγματικής ασφάλισης στους Επικουρικούς Τομείς του Ταμείου, θα καταβληθεί με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσής τους. Όταν συμπληρωθεί το όριο ηλικίας, θα πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση για απονομή μερίσματος.

Αποτέλεσμα εικόνας για συνταξιοδοτικο αστυνομικων 

Επιμέλεια 
Δημήτριος Καραγιαννόπουλος

Αντιπρόσωπος Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Related

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 6027863595024933288

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Ομιλία του Δημήτρη Καραγιαννόπουλου στο 32ο συνέδριο της ΠΟΑΣΥ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Ενημερωθείτε για το ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό των αστυνομικών!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

pasapolice@gmail.com

προβολες σελιδας

FACEBOOKΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Συγχρονη Αστυνομια

item