Προτάσεις Α.ΚΙ.Δ.Α. & Δ.Ε.Κ.Α. για την τροποποίηση του Κώδικα Μεταθέσεων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α.ΚΙ.Δ.Α. & Δ.Ε.Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Η Α.ΚΙ.Δ.Α. και η Δ.Ε.Κ.Α. από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης τους, έχουν διακηρύξει σε όλους τους τόνους, την επιτακτική ανάγκη για εγκαθίδρυση της αξιοκρατίας στους κόλπους της Ελληνικής Αστυνομίας η οποία αμφισβητείται για πληθώρα διαδικασιών από μεγάλα ποσοστά του προσωπικού, κλονίζοντας το αίσθημα δικαιοσύνης.

Όσον αφορά τις μεταθέσεις , δεν παραγνωρίζουμε ότι ο ήδη υπάρχων κώδικας θεσπίστηκε για να διορθώσει κακώς κείμενα και έβαλε ένα πλαίσιο στο προγενέστερο σαθρό καθεστώς μετακινήσεων, διατηρώντας ωστόσο ανέπαφες μερικές από τις παθογένειες του παρελθόντος.
Οι προτάσεις μας επομένως, εδράζονται στην παραδοχή ότι το Π.Δ. 100/2003 αποτελεί, τη σωστή βάση για συζήτηση, απαιτεί όμως γενναίες παρεμβάσεις ούτως ώστε να εκλείψουν ή να ελαχιστοποιηθούν τα φαινόμενα μετακινήσεων σε μη δικαιούμενος.
Σε αυτή τη βάση το σχέδιο του Υπουργείου για αναμόρφωση, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, φρονούμε όμως ότι πρέπει να συμπεριλάβει και τις παρακάτω προτάσεις μας, που αποτελούν βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του προσωπικού:
1. Να τεθούν περιορισμοί στο καθεστώς των αποσπάσεων και των προσωρινών μετακινήσεων, οι οποίες αν και προβλέφθηκαν αποκλειστικά για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, χρησιμοποιούνται τελικά εν είδει μεταθέσεων, καθιστάμενες από έκτακτες σε μόνιμες . Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε την τροποποίηση του άρθρου 19, παρ.1, περίπτωση γ΄ ως εξής : «Για την ενίσχυση Υπηρεσίας προς αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, μέχρι τρεις (3) μήνες, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τρεις (3) ακόμα μήνες, εφόσον συναινεί σε αυτή ο αποσπασμένος. Οι ανωτέρω ανάγκες θα αποσαφηνίζονται επακριβώς με έγγραφη εισήγηση και με ευθύνη του Διοικητή της προς ενίσχυση Υπηρεσίας, συνηγορούντος του Διευθυντή της οικίας Αστυνομικής Διεύθυνσης και με την τελική έγκριση του Γενικού Διευθυντή Περιφερείας. Για τις περιπτώσεις που οι έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες δεν μπορούν να καλυφθούν από μετακίνηση προσωπικού εντός των ορίων της Αστυνομικής Διεύθυνσης, ούτε και της οικίας Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφερείας, αυτές θα πραγματοποιούνται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, κατόπιν εισηγήσεως από το Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφερείας κι εφόσον έχει προηγηθεί η ίδια διαδικασία.»
Στις προαναφερόμενες εισηγήσεις θα περιγράφονται απαραίτητα κι επακριβώς η φύση των προβλημάτων που δημιούργησαν την έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη, τα καθήκοντα που θα επιτελέσει το αποσπώμενο προσωπικό, καθώς κι ο εκτιμούμενος χρόνος εξομάλυνσης της υπηρεσιακής ανάγκης. Η ίδια διαδικασία να ισχύει και στην αιτιολόγηση της κάθε ανανέωσης.
2. Κατάργηση της παρ.1 του άρθρου 20 «Περί Προσωρινών Μετακινήσεων» , καθώς οι ανάγκες που περιγράφονται στο παρόν άρθρο μπορούν κάλλιστα να ικανοποιηθούν δια μέσω αποσπάσεων ολιγοήμερου χρονικού διαστήματος.
3. Περαιτέρω προτείνεται να προβλεφθεί η δημιουργία οργανικών θέσεων για την κάλυψη αναγκών φορέων και υπηρεσιών στις οποίες αυτή τη στιγμή απασχολείται αστυνομικό προσωπικό, προκειμένου μπει ένα τέλος στο αδιαφανές καθεστώς της διάθεσης.
4. Άμεση κατάργηση του άρθρου 4 παράγραφος 6 του Ν.2713/99 που προβλέπει την κατ' εξαίρεση μετάθεση αστυνομικών υπηρετούντων στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Ελληνικής Αστυνομίας, στον τόπο επιθυμίας τους, καθώς και κάθε άλλης διάταξης που ρυθμίζει θέματα μετακίνησης και τοποθέτησης, με τη ρητή αναφορά ότι τέτοιου είδους θέματα προβλέπονται μόνον από τον υφιστάμενο κώδικα μεταθέσεων.
5. Στο σχέδιο που δόθηκε για διαβούλευση, προβλέπεται ότι οι νεοεξερχόμενοι Αστυφύλακες, τοποθετούνται υποχρεωτικά και δεν μετακινούνται για οποιοδήποτε λόγο για ένα έτος τουλάχιστον σε υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Άμεσης Δράσης και Μεταγωγών Δικαστηρίων, καθώς και σε Αστυνομικά Τμήματα, Τμήματα Ασφαλείας, Τμήματα Τροχαίας, Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, Συνοριακής Φύλαξης και Αστυνομικούς Σταθμούς.
Προτείνεται η επέκταση του αμετάθετου στα τρία έτη και η ρητή αναφορά ότι δε δύναται ούτε να αποσπασθούν για ένα έτος.
6. Προτείνεται πρόβλεψη για υποχρεωτική τοποθέτηση των νεοεξερχομένων Υπαστυνόμων Β' μόνο σε Αστυνομικά Τμήματα, Τμήματα Ασφαλείας και Τμήματα Τροχαίας απ' όπου δεν μετακινούνται καθ' οποιονδήποτε τρόπο τουλάχιστον για δύο (2) έτη. Το ίδιο να ισχύσει και για το πέντε τοις εκατό (5%) των νεοεξερχομένων που προηγούνται σε σειρά.
7. Όσον αφορά το άρθρο 19 παρ.1, εδάφια ι΄ και ιστ΄ , που προβλέπουν έκτακτες μεταθέσεις για την προστασία επισήμων προσώπων, επιφυλασσόμαστε να ζητήσουμε τη ριζική τροποποίηση τους, ενόψει και της επικείμενης αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, που απαιτούμε να συμπεριλάβει και τον επαναπροσδιορισμό των οργανικών θέσεων της Υπηρεσίας Προστασίας Επισήμων. Επιδιωκόμενος σκοπός είναι ο η κάλυψη των αναγκών της ανωτέρω Υπηρεσίας από τις οργανικές θέσεις και η στελέχωση της με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, προκειμένου ανταποκρίνεται στο ρόλο της.
8. Αιτούμαστε να υπάρξει ρητή πρόβλεψη για την περίπτωση κατά την οποία, σε μια υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο αυξάνονται οι οργανικές θέσεις, ότι αυτές θα καλύπτονται από τον πίνακα μεταθέσεων.
9. Με έκτακτες μεταθέσεις να ρυθμίζονται οι περιπτώσεις μετακίνησης προσωπικού σε ή από υπηρεσίες που συστήνονται ή καταργούνται αντίστοιχα με την επιφύλαξη πάντα των όρων και των προϋποθέσεων του εδαφίου 8 της πρότασης μας.
10. Σε περίπτωση αιτήσεως μετάθεσης σε τόπο συμφερόντων διαφορετικό από αυτόν που είχε δηλωθεί αρχικά, προτείνεται ο υπολογισμός όλων των μορίων που είχαν αποκτηθεί λόγω χιλιομετρικής απόστασης να επαναπροσαρμόζεται βάσει του νέου τόπου συμφερόντων ήτοι ως να ήταν εξ' αρχής ο τόπος συμφερόντων μοναδικός. Σε κάθε περίπτωση και για να αποφευχθεί το φαινόμενο «εικονικής απόκτησης μορίων» , το νέο σύνολο μορίων, λόγω απόστασης, δε θα μπορεί να υπερβαίνει τον αρχικό υπολογισμό μορίων, λόγω απόστασης.
Επιπλέον, ως Α.ΚΙ.Δ.Α. και Δ.Ε.Κ.Α. , θεωρούμε ότι το ισχύον καθεστώς, που ρυθμίζει μεταθέσεις σε υπηρεσίες που εδρεύουν στην ίδια περιοχή μετάθεσης ή σε υπηρεσίες του αυτού τόπου δε διασφαλίζει καμία αντικειμενικότητα, εφόσον είναι ασαφή και δεν προσδιορίζονται τα κριτήρια μετακίνησης ή μη μετακίνησης προσωπικού. Αναγνωρίζουμε ωστόσο, ότι το πρόβλημα αυτό δε μπορεί να αντιμετωπιστεί με επιμέρους προτάσεις ή παρεμβάσεις. Απαιτείται ευρεία διαβούλευση με όλους τους συναρμόδιους φορείς, προς την κατεύθυνση της κατάρτισης ενός νέου σχεδίου Π.Δ., που θα θέτει ολοκληρωμένο πλαίσιο στο καθεστώς τέτοιου είδους μετακινήσεων, με θέσπιση κριτηρίων μετακίνησης, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών και των προσόντων προσωπικού.
Αναγνωρίζουμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της πλειονότητας των συναδέλφων μας, είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό, πότε δε θα καταφέρει να εγκατασταθεί στον τόπο καταγωγής του. Ουδείς κώδικας μεταθέσεων θα μπορούσε να προσφέρει λύση σε αυτό το υπαρκτό πρόβλημα, ωστόσο φρονούμε ότι οι παραπάνω παρεμβάσεις θα βάλουν τέλος στο αίσθημα αδικίας και αναξιοκρατίας.

Related

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7751960056982574142

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Ομιλία του Δημήτρη Καραγιαννόπουλου στο 32ο συνέδριο της ΠΟΑΣΥ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Ενημερωθείτε για το ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό των αστυνομικών!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

pasapolice@gmail.com

προβολες σελιδας

FACEBOOKΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Συγχρονη Αστυνομια

item