Πότε θα αναγνωρισθεί και επίσημα ως ανωτέρα η σχολή αστυφυλακών !


Οι υπαξιωματικοί του στρατού και επίσημα θεωρούνται  απόφοιτοι  Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών. Για την αστυνομία πόσο θα περιμένουμε  ακόμα!

Είναι επιβεβλημένο να κινηθούμε άμεσα  προς την δρομολόγηση διαδικασιών για την κατάθεση τροπολογίας που  να αναγνωρίζει  την σχολή Αστυφυλάκων ως ισότιμη με την αντίστοιχη σχολή των αποφοίτων Μονίµων Υπαξιωµατικών των Ε.Δ
Δείτε το άρθρο τη τροπολογίας που κατατέθηκε και προβλέπει τον  χαρακτηρισµό  των αποφοίτων Σχολών Μονίµων Υπαξιωµατικών
Άρθρο 24
Χαρακτηρισµός των αποφοίτων Σχολών Μονίµων Υπαξιωµατικών
Tο τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 1911/1990 (Α΄166) αντικαθίσταται ως εξής:
«Όσοι αποφοίτησαν από αυτές θεωρούνται απόφοιτοι Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών, εφόσον εισήχθησαν σε αυτές µετά από εξετάσεις και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή εξατάξιου Γυµνασίου ή ισότιµων τεχνικών σχολών, ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης αυτού. Η φοίτηση σε αυτές είναι τριετής

ΦΩΤΗΣ Βασίλειος
Αντιπρόσωπος της ΠΟΑΣΥ
Μέλος Π.Α.Σ.Α.


Διαβάστε όλες τις αλλαγές στις στρατιωτικές σχολές μετά την ψήφιση του νόμου από τη Βουλή με θέμα: Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 23
Επιλαχόντες ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ
1. Η παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 (Α΄ 38) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Αν εντός διµήνου από την αρχική, ανά κατηγορία εισακτέων, ηµεροµηνία κατάταξης στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ), υπάρχουν
κενές θέσεις λόγω µη προσέλευσης των εισακτέων που περιλαµβάνονται στον κυρωµένο πίνακα ή λόγω παραίτησης ή αποµάκρυνσης ή αποχώρησής τους από τις ίδιες σχολές για οποιονδήποτε λόγο, εισάγονται σε αυτές για
την πλήρωση των κενών θέσεων ισάριθµοι, ανά κατηγορία, υποψήφιοι κατά φθίνουσα βαθµολογική σειρά, βάσει
των αποτελεσµάτων που κυρώθηκαν από το ΥπουργείοΠαιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠΑΙΘ).»
2. Στο άρθρο 11 του ν. 3648/2008 προστίθενται παράγραφοι 6, 7 και 8 ως εξής:
«6. Εφόσον οι εισαγόµενοι µε την ως άνω διαδικασία δεν προσέλθουν για κατάταξη ή αποµακρυνθούν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο από τις παραπάνω σχολές, εισάγονται προς πλήρωση των κενών θέσεων
που προκύπτουν νέοι επιλαχόντες µε την ίδια διαδικασία, µέχρι την οριστική πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν, εντός ενός µήνα από την ηµεροµηνία αποµάκρυνσης ή αποχώρησης του εισαγοµένου, τη θέση του οποίου καλείται να καλύψει, σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου έτους της αρχικής κατάταξης.
7. Εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις ειδικών κατηγοριών, των οποίων η πλήρωση δεν είναι δυνατή για οποιονδήποτε λόγο, σύµφωνα µε τη διαδικασία των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου, αυτές συµπληρώνονται από υποψηφίους της γενικής σειράς µε την ίδια διαδικασία και εντός της ίδιας χρονικής
προθεσµίας
8. Για την εφαρµογή των προηγούµενων παραγρά- φων, ως «ΑΣΕΙ» νοούνται οι Σχολές που αναφέρονται στην περίπτωση ε΄ του άρθρου 1 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) και ως «ΑΣΣΥ» οι Σχολές που αναφέρονται στην παράγραφο στ΄ του άρθρου 1 του ίδιου νόµου.»
Άρθρο 24
Χαρακτηρισµός των αποφοίτων Σχολών Μονίµων Υπαξιωµατικών
Tο τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 1911/1990 (Α΄166) αντικαθίσταται ως εξής:
«Όσοι αποφοίτησαν από αυτές θεωρούνται απόφοιτοι Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών, εφόσον εισήχθησαν σε αυτές µετά από εξετάσεις και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή εξατάξιου Γυµνασίου ή ισότιµων τεχνικών σχολών, ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης αυτού. Η φοίτηση σε αυτές είναι τριετής
Άρθρο 29
Μεταβατικές διατάξεις
1. Για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016 εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου ισχύουσες διατάξεις που ρυθµίζουν τα θέµατα του άρθρου 21. Για τις περιπτώσεις που στο άρθρο 21 παρέχεται η δυνατότητα σπουδών και αυτές δεν προβλέπονται ή ρυθµίζονται ρητά στις ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις, ο αρµόδιος Υπουργός δύναται να εξετάσει και να εγκρίνει κατόπιν εισήγησης του αρµόδιου Κλάδου ή Διεύθυνσης σχετικά αιτήµατα προσωπικού που πληρούν τις προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της πρώτης παραγράφου του άρθρου 21 και τα οποία υποβάλλονται µετά από τη δηµοσίευση του παρόντος και έως τη δηµοσίευση της υπουργικής απόφασης του άρ- θρου 21. 2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της τριετούς φοίτησης στις ΑΣΣΥ, που προβλέπεται στο άρθρο 24.

Ο νόμος που ψηφίστηκε εδώ

Related

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ 8526358021241407816

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Ομιλία του Δημήτρη Καραγιαννόπουλου στο 32ο συνέδριο της ΠΟΑΣΥ

Ενημερωθείτε για το ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό των αστυνομικών!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

pasapolice@gmail.com

προβολες σελιδας

FACEBOOKΣυγχρονη Αστυνομια

ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

item