Κατάργηση διατάξεων θέσης αυτοδίκαιης αργίας για τους ενστόλους.


Κατάργηση διατάξεων θέσης αυτοδίκαιης αργίας για τους ενστόλους.
ΠΡΟΣ   : ΓΔΟΣΥ/ΔΑΔΠ                                           Αρ. Πρωτ. 53/2015
                                                                              Αθήνα, 13 Μαΐ 2015
KOIN    : - κ.κ. ΥΕΘΑ, ΑΝΥΕΘΑ, ΥΦΕΘΑ
               - Βουλευτές της ΒτΕ
               - Περιφερειακές Ενώσεις – μέλη μας
               - Στρατιωτικοί συντάκτες
ΘΕΜΑ  : Θέση των Στρατιωτικών σε Αργία
ΣΧΕΤ   : α. N.4325/2015 (ΦΕΚ Α΄47, «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»)
               β. Φ.454/159030/Σ.4476/21 Δεκ 2012/ΓΕΕΘΑ/Β1
               γ. Ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222, «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 -2016»)
        δ. Ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»)
              ε. Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167, «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων − Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»)
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του σχετικού (α), προσφάτως ψηφισθέντος νόμου, και στο πλαίσιο εξορθολογισμού του πειθαρχικού δικαίου, αποκαθίσταται το τεκμήριο αθωότητας στην πειθαρχική διαδικασία, αφού καταργούνται όλες οι σχετικές διατάξεις, ήτοι: οι διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4057/2012 (Α΄ 54), των περιπτώσεων 1−9 της υποπαραγράφου Ζ.3 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222), του άρθρου 14 του Ν. 4111/2013 (Α΄ 18), της παρ. 6 του άρθρου 25 του Ν. 4203/2013 (Α΄ 235), των άρθρων 14, 15 και 16 του Ν. 4210/2013 (Α’ 254), των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 29 του Ν. 4305/2014 (Α΄ 237) και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 69 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258).
Το ΓΕΕΘΑ/Β1, με το σχετικό (β) έγγραφό του, μετά τη θέση σε ισχύ του (γ) ομοίου, γνώρισε στα λοιπά Γενικά Επιτελεία ότι οι διατάξεις των άρθρων 103 και 107 του σχετικού (δ), όπως ίσχυαν και αφορούσαν τη θέση των υπαλλήλων του δημοσίου σε αργία, εφαρμόζονταν αναλόγως, ως προς τις ουσιαστικές προϋποθέσεις της θέσεως σε αργία, καθώς και ως προς τις συνέπειές της και για τους στρατιωτικούς.
Κατόπιν των ανωτέρω εκτιμούμε ότι πρέπει να επανακαθορισθεί το διοικητικό πλαίσιο θέσεως των στρατιωτικών σε αργία και να ανακληθούν όλες οι διοικητικές πράξεις που έθεσαν στρατιωτικούς σε αργία καθόσον, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού (α) νόμου καθορίσθηκε ότι, η αυτοδίκαιη αργία που προβλέπεται στις καταργούμενες με την παράγραφο 1 διατάξεις λήγει αυτοδικαίως μετά από δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων αυτοδίκαιης αργίας που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3528/2007 και του άρθρου 107 του Ν.3584/2007 πριν από την τροποποίησή τους από τις ανωτέρω καταργούμενες διατάξεις.
Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 5 του σχετικού (α) νόμου, ορίσθηκε ότι στη συγκρότηση των πειθαρχικών συμβουλίων, μεταξύ των άλλων, θα πρέπει να συμμετέχουν υποχρεωτικά και κατά περίπτωση, δύο (2) εκπρόσωποι της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τους αναπληρωτές τους, δύο (2) εκπρόσωποι της Π.Ο.Ε.−Ο.Τ.Α. με τους αναπληρωτές τους ή δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους.
Από την παράθεση της ανωτέρω διάταξης καθίσταται σαφές ότι υφίσταται κενό στη συγκρότηση των πειθαρχικών συμβουλίων των Ενόπλων Δυνάμεων ελλείψει αιρετού αντιπροσώπου και ως εκ τούτου προτείνεται η πρόβλεψή του με ανάλογη παρέμβαση – τροποποίηση στο σχετικό (ε) νόμο και συμμετοχή εκπροσώπου της Ομοσπονδίας μας στα αντίστοιχα Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια των Κλάδων.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία
Ο Πρόεδρος
Τσουκαράκης Ανέστης Αντισυνταγματάρχης (ΣΔΓ) 6974365800
Ο Γεν. Γραμματέας
Μαστρογιαννάκης Χρίστος
Υπολοχαγός (ΠΒ)
6972516650
Πηγή: poes.gr

Related

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 6500011503431713804

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Ομιλία του Δημήτρη Καραγιαννόπουλου στο 32ο συνέδριο της ΠΟΑΣΥ

Ενημερωθείτε για το ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό των αστυνομικών!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

pasapolice@gmail.com

προβολες σελιδας

FACEBOOKΣυγχρονη Αστυνομια

ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

item