Ανατροπές στις νέες συντάξεις -Συντάξεις πείνας φέρνουν οι εφαρμοστικές εγκύκλιοι του υπουργείου Εργασίας!

http://eayk.gr/wp-content/uploads/2012/09/kremales-600x398.jpg 

Συντάξεις πείνας φέρνουν οι εφαρμοστικές εγκύκλιοι του υπουργείου Εργασίας για όσους υπέβαλαν αίτηση από 13/5/2016 και μετά .

Μετά την επίσημη δημοσίευση στο ΦΕΚ του Ν. 4387/2016, τόσο οι «παλαιοί» συνταξιούχοι, όσο και οι «νέοι» συνταξιούχοι (από 12/05/2016) , προβληματίζονται για το ύψος της νέας σύνταξής τους, όπως επίσης για όσους δεν έχουν αποχωρήσει από την ενεργό υπηρεσία για τον τρόπο θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος τους.
Για τις νέες προϋποθέσεις  προσδιορισμού του ποσού της σύνταξης  για όσους θα αποχωρήσουν μετά την εφαρμογή του Ν. 4387/2016 ή τον επανυπολογισμό της σύνταξης για όσους συνταξιοδοτήθηκαν πριν την εφαρμογή του νόμου, καθορίζουν εγκύκλιοι του υπουργείου Εργασίας και προκαλούν μεγάλες ανατροπές στις συντάξεις για όσους υπέβαλαν αίτηση από 13/5/2016 και μετά αλλά και στους παλαιούς συνταξιούχους με το επανυπολογισμό της σύνταξής τους.
Αναμένουμε και άλλες εγκύκλιους του υπουργείου Εργασίας προκειμένου να διευκρινίσουν πολλά κενά που υπάρχουν στον Ν. 4387/2016 όπως η μάχιμη πενταετία.


Δείτε περιληπτικά τις ανατροπές στις νέες συντάξεις που φέρνει ο Νόμος Κατρούγκαλου.


Η κοινωνική ασφάλιση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια αποτελούν δικαίωμα όλων των Ελλήνων Πολιτών και όσων διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Το Κράτος έχει υποχρέωση για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας και για την απονομή των σχετικών παροχών σε όλους όσοι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης λειτουργεί με ενιαίους κανόνες για όλους τους ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α..

 Από την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016 η κύρια σύνταξη υπολογίζεται ως το άθροισμα δύο τμημάτων: της εθνικής σύνταξης και της ανταποδοτικής σύνταξης .
Το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης υπολογίζεται βάσει των αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές και του ποσοστού αναπλήρωσης.

Η Εθνική Σύνταξη δεν χρηματοδοτείται από ασφαλιστικές εισφορές, αλλά απευθείας από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Το κράτος έχει πλήρη εγγυητική υποχρέωση για το σύνολο των ασφαλιστικών παροχών. Ειδικές διατάξεις σχετικές με την κρατική χρηματοδότηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης καταργούνται.

Με την Υπαγωγή στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης των υπαλλήλων λειτουργών του Δημοσίου, καθώς και των στρατιωτικών  οι προϋποθέσεις θεμελίωσης σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος, καθώς και για τα όρια ηλικίας καταβολής της σύνταξης των ανωτέρω προσώπων, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή οι οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

Εθνική σύνταξη

.Η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται από τον Ε.Φ.Κ.Α. σε όλους, όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος ή ανικανότητας ή κατά μεταβίβαση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4387/2016.
Η εθνική σύνταξη ορίζεται σε τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384) ευρώ μηνιαίως και καταβάλλεται ακέραια εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. Το ποσό της εθνικής σύνταξης βαίνει μειούμενο κατά 2% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών, εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης. Η εθνική σύνταξη αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του παρόντος.


Συνεπώς

Με 20 χρόνια ασφάλισης η Εθνική Σύνταξη  θα είναι 384€
Με 15 χρόνια ασφάλισης θα είναι 345 €

Το νέο στοιχείο είναι ότι η εθνική σύνταξη θα υπολογίζεται με έτη, μήνες και ημέρες για όσους δεν συμπληρώνουν τα 20 έτη ασφάλισης.


 Ανταποδοτική σύνταξη
Οι υπάλληλοι-λειτουργοί του Δημοσίου και οι στρατιωτικοί, οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης δικαιούνται ανταποδοτικό μέρος σύνταξης, που προκύπτει με βάση τις συντάξιμες αποδοχές της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 4387/2016, το χρόνο ασφάλισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 του Ν. 4387/2016, και τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης, όπως αυτά προκύπτουν από τον παρακάτω πίνακα

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
'ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΑΠΟ
ΕΩΣ
0
15
0,77%
15,01
18
0,84%
18,01
21
0,90%
21,01
24
0,96%
24,01
27
1,03%
27,01
30
1,21%
30,01
33
1,42%
33,01
36
1,59%
36,01
39
1,80%
39,01
42 και περισσότερα
2,00%


Επιδόματα τέκνων για όσους συνταξιοδοτηθούν στο εξής με βάση τις διατάξεις του  Ν. 4387/2016 καταβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο Πρώτο παρ. ΙΑ', υποπαράγραφος ΙΑ2 του Ν. 4093/2012 (Α' 222) και το άρθρο 40 του Ν. 4141/2013 (Α' 81).

Για όσους λαμβάνουν σύνταξη μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και για τα πρόσωπα της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 4, περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 η οικογενειακή παροχή εξακολουθεί να συγκαταβάλλεται με τη σύνταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του  Ν. 4387/2016.


 Προσωπική διαφορά

Αν ο νέος τρόπος υπολογισμού δίνει σύνταξη μικρότερη κατά 20% και πάνω, συγκριτικά με τον παλιό τρόπο υπολογισμού, τότε η σύνταξη θα είναι μειωμένη μόνο κατά 10% για το 2017.

Πώς θα γίνει ο υπολογισμός των συντάξιμων αποδοχών

Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών δια του συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξανόμενες κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, η οποία και υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Λόγω  έλλειψης μηχανογράφησης δεν ήταν εφικτό να υπολογιστεί ο μέσος όρος όλου του εργασιακού βίου έτσι ο υπολογισμός των συντάξιμων αποδοχών θα είναι  ο μέσος όρος των συντάξιμων αποδοχών από το 2002 μέχρι το έτος που βγήκε κάποιος σε σύνταξη.

 Για την εύρεση των συντάξιμων αποδοχών των μισθωτών :

Κατ’ αρχάς υπολογίζεται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου που υπόκεινται σε εισφορές υπέρ Κλάδου Σύνταξης (επομένως, συμπεριλαμβάνονται τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματα αδείας για τα οποία έχουν καταβληθεί εισφορές) για το χρονικό διάστημα από  1.1.2002 και έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. 

Παράδειγμα: Ασφαλισμένος μισθωτός υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης την  1.12.2018. Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης λαμβάνονται υπόψη ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου που υπόκεινται σε εισφορές για το χρονικό διάστημα από  1.1.2002 έως 30.11.2018. 

Ο μαθηματικός τύπος που αποτυπώνει τον υπολογισμό των συνταξίμων αποδοχών για ασφαλισμένο με χρόνο ασφάλισης από το έτος i έως το έτος ζ, είναι ο παρακάτω:

Όπου, i > 2002,

ΣΑ : οι συντάξιμες αποδοχές,

Α^) : οι ετήσιες αποδοχές για το έτος t,

J" ο δείκτης μεταβολής μισθών από το έτος t έως το έτος z * ■ " ■ : η ετήσια μεταβολή μισθών κατά το έτος t και

Sm : το σύνολο όλων των μηνών ασφάλισης για όλη τη διάρκεια ασφάλισης λαμβάνοντας υπόψη και τμήματα μηνών αν υπάρχουν. 

Δείτε πως θα διαμορφωθεί  το άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης με βάση τα έτη ασφάλισης και τον μέσο όρο των αποδοχών από το 2002.
 Ασφαλισμένος με 40 έτη ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές  1.000 ευρώ δικαιούται ανταποδοτική σύνταξη ύψους 428 ευρώ +384( Εθνική σύνταξη)=.812 υπολογιζόμενη ως ακολούθως: ((15*0,77%)+(3*0,84%)+(3*0,90%)+(3*0,96%)+(3*1,03%)+(3*1,21%)+(3*1,42%)+ (3*1,59%)+(3*1,80%)+(1*2,00%))*1.000 = 42,8%*1.000 = 428 ευρώ +384( Εθνική σύνταξη)=.812


Υπενθυμίζεται ότι  πρέπει να υπολογιστεί και η αύξηση της παρακράτησης της εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ από το 4% στο 6% στις κύριες συντάξεις και την επιβολή  6% παρακράτησης (για τον ίδιο λόγο) στις επικουρικές συντάξεις από τον Ιούλιο του 2015.

Όσοι συνταξιοδοτηθούν εντός του 2017 με τη σύνταξή τους να υπολείπεται κατά 20% και πλέον από τον παλιό τρόπο, θα δικαιούνται το 1/3 της διαφοράς.


 Πλασματικά έτη -Μάχιμη πενταετία


Ως συντάξιμες αποδοχές, που αφορούν χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται ως πλασματικός μετά από καταβολή του προβλεπόμενου ποσού εξαγοράς, ορίζεται το ποσό που θα αποτελούσε τον ασφαλιστέο μισθό-εισόδημα αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά το ποσό που καταβλήθηκε για την εξαγορά κάθε μήνα ασφάλισης.

Η ποσοστιαία έκπτωση που παρέχεται στο συνολικό ποσό εξαγοράς σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του ποσού δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των συνταξίμων αποδοχών.

Δηλαδή οι συντάξιμες αποδοχές υπολογίζονται στο αρχικό ποσό εξαγοράς, πριν την εφαρμογή της έκπτωσης. Σε κάθε περίπτωση, το υπολογιζόμενο ποσό συνταξίμων αποδοχών, που αφορούν χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται ως πλασματικός, θα συνυπολογισθεί για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης εφόσον η αίτηση αναγνώρισης έχει υποβληθεί από το έτος 2002 και εφεξής και θα προσαυξηθεί κατά την ετήσια μεταβολή μισθών από το έτος υποβολής της αίτησης εξαγοράς, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Πλασματικός χρόνος που αναγνωρίζεται χωρίς εξαγορά (π.χ. χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας, χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας) δεν συνυπολογίζεται για τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης, δηλαδή δεν συνυπολογίζεται ούτε στα ποσοστά αναπλήρωσης ούτε στον υπολογισμό των συνταξίμων αποδοχών (άρθρο 28 παρ.2.δ του ν.4387/2016).


 Μετά την δημοσίευση των νέων εγγυκλίων  προσπαθώντας να ερμηνεύσουμε τις σχετικές διατάξεις, επικοινωνήσαμε  με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που είναι  ο τελικός αρμόδιος για  να επιβάλει τα ποσά που θα αξιώσει για τις εξαγορές πλασματικών η πραγματικών χρόνων  καταλήξαμε  ότι η  αύξηση του ποσού εξαγοράς πλασματικών ετών, θα ισχύσει για το Δημόσιο, από την 1/1/2017, για τον λόγο  ότι οι κρατήσεις  ενεργούνται επί των αποδοχών του χρόνου υποβολής της αίτησης για αναγνώριση
Έτσι  θα πρέπει  η συγκεκριμένη διάταξη να εφαρμοστεί σε όλες τις αιτήσεις που έχουν γίνει έως σήμερα για αναγνώριση πραγματικού η πλασματικού χρόνου .

Επίσης θα πρέπει να διευκρινιστεί σε τι κρατήσεις θα υποβάλλεται  η αναγνώριση του Στρατού σε όσους θα υποβάλουν αίτηση για την αναγνώριση του από 1/1/2017 και μετά.

Η προσωπική μου άποψη είναι ότι  ο Στρατός είναι πραγματική υπηρεσία για τους υπηρετούντες στα Σ.Α και  θα πρέπει να συνεχιστεί ο ίδιος τρόπος αναγνώρισης. δηλ Συντάξιμες αποδοχές x 6,67% x μήνες και αυτό γιατί από την εισαγωγή κάποιου στην σχολή ο χρόνος υπηρεσίας στον Στρατό προσμετράτε στις βαθμολογικές-μισθολογικές προαγωγές, αλλά και στο χρονοεπίδομα χωρίς να χρειαστεί να προβεί στην αναγνώριση του χρόνου. Για αυτό τον λόγο εξάλλου είναι υποχρεωτική η αναγνώριση της Στρατιωτικής του θητείας

Θα πρέπει  άμεσα οι  ομοσπονδίες μας με την έλευση του νέου έτους να ζητήσουν από τον υπουργό εργασίας την έκδοση διευκρινιστικής εγκύκλιου που θα καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών της μάχιμης πενταετίας (πραγματική συντάξιμη υπηρεσία)  για τους καταταγέντες μετά την 1/10/1990 όπως και πως θα προσμετρηθεί για τους καταταγέντες πριν την 1/10/1990.

Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών

Από την αρχή του χρόνου οι εισφορές των δημοσίων υπαλλήλων, θα υπολογίζονται όπως και οι εισφορές των υπόλοιπων μισθωτών, δηλ, 6,67% στο σύνολο των αποδοχών  οπότε θα υπάρξει
μείωση του τελικού ποσού που θα λαμβάνουν κάθε μήνα ειδικά για τους παλαιούς ασφαλισμένους    (πριν την 1/1/1993).

Συντάξεις χηρείας

 Όρια ηλικίας τα 52 έτη και το 55ο έτος, έχει θεσπιστεί με το νέο Ασφαλιστικό, για τις συντάξεις χηρείας.

Σύμφωνα με τον νόμο δικαιούνται σύνταξη τα παρακάτω μέλη της οικογένειας του (επιζών σύζυγος, τέκνα, ακόμα και διαζευγμένος σύζυγος) ως εξής:

  Ο επιζών σύζυγος, εφόσον έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο θανάτου του συνταξιούχου ή ασφαλισμένου. Εάν όμως έχει συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας του κατά τον ως άνω χρόνο, δικαιούται σύνταξη για διάστημα τριών ετών, μετά την πάροδο των οποίων η καταβολή σύνταξης αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του. Εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας του κατά τον ως άνω χρόνο, δικαιούται σύνταξη για διάστημα τριών ετών.


Τα νόμιμα τέκνα και όσα εξομοιώνονται με αυτά, με την προϋπόθεση ότι:

 α) είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Το όριο αυτό παρατείνεται μέχρι του 24ου έτους, εφόσον φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 β) κατά το χρόνο του θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν από την συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη εξακολουθεί να καταβάλλεται και μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας.

 Για ηλικίες (επιζώντων συζύγων) άνω των 55 ετών, η σύνταξη του θανόντος που θα λαμβάνουν είναι το 50% της σύνταξης (μέχρι τώρα έπαιρνε το 75% της σύνταξης). Εάν μετά από 3 χρόνια ο επιζών σύζυγος εργάζεται ή συνταξιοδοτείται, θα παίρνει το 25% της σύνταξης.Συμπέρασμα οι εφαρμοστικές εγκύκλιοι του υπουργείου Εργασίας φέρνουν νέες μειώσεις στους μισθούς μας λόγω αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών, συντάξεις πείνας, για όποιον αποχωρήσει από 12/05/2016 και νέες μειώσεις στους ηδει συνταξιούχους με τον επανυπολογισμό και έπειτα ενώ συνεχίζει να υπάρχει ασάφεια οσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού -προσμέτρησης της μάχιμης πενταετίας των Σ.Α και Ε.Δ.
Επιμέλεια
Δημήτρης Καραγιαννοπουλος
Αντιπρόσωπος της ΕΑΣΥΑ στην ΠΟΑΣΥ
Μέλος Π.Α.Σ.Α.

 Δείτε τις νέες  διευκρινιστικές εγκυκλίους  που αφορούν την εφαρμογή του Ν.4387/16 και μία που αφορά τον Ν. 4316/2014

Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρ. 14 και 33 του ν.4387/2016 σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ 26083/887 ΦΕΚ 1065/2016.


https://drive.google.com/file/d/0BwZyRGcwexdPcGpkRWxoMG1CTlk/view?usp=sharing
Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου28 του Ν.4387/2016.


https://drive.google.com/file/d/0BwZyRGcwexdPd0RRYWt3WE9jYnM/view?usp=sharing
  

Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 2,7,27 παρ 2α&β του ν.4387/2016.


https://drive.google.com/file/d/0BwZyRGcwexdPSDZ2ZE5MODJPaUE/view?usp=sharing


Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 26 του ν. 4445/2016


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΓΔ4)
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ15)
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
Fax:2103368148
Τηλέφωνα:2103368159-79-58
Πληρ.:Ε. Σπύρου 
ΑΔΑ: 6ΜΓΨ465Θ1Ω-1ΑΖ
Αθήνα, 23-12-2016
Αρ . Πρ .: Φ80020/οικ. 56714/Δ15.1008 
Όπως Πίνακας Διανομής
ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 26 του ν. 4445/2016 
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 236/19.12.2016, τεύχος Α', δημοσιεύτηκε ο νόμος 4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, ... και άλλες διατάξεις», με το άρθρο 26 του οποίου, προστέθηκε εδάφιο στο άρθρο 35 του νόμου 4387/2016, το οποίο αφορά στον τρόπο υπολογισμό της εφάπαξ παροχής του Ταμείου Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) και του Ταμείου Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ).
Με την διάταξη αυτή, για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής για το χρονικό διάστημα έως τις 31-12-2013: ως ποσοστό εισφοράς των ασφαλισμένων θεωρείται το ποσοστό 4 %, καθορίζεται ποσοστό αναπλήρωσης 60% και ορίζονται τεκμαρτές συντάξιμες αποδοχές.
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι, «Οι τεκμαρτές συντάξιμες αποδοχές προσδιορίζονται με τη χρήση εισφορών εικοσαετίας έως και 31.12.2013, οι οποίες αναπροσαρμόζονται με το επιτόκιο επιστροφής εισφορών όπως ισχύει την 31η. 12.2013, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του ν. 2335/1995 (ΑΊ85) και στην υπουργική απόφαση Φ. 80000/οικ.26625/1319/2006 (ΒΊ772).
Ο μέσος όρος των τεκμαρτών αποδοχών αποτελεί τις συντάξιμες αποδοχές για τα έτη ασφάλισης έως και τις 31.12.2013. Μετά το έτος 2013 έως και το έτος αποχώρησης από την υπηρεσία ή την εργασία λόγω οριστικής συνταξιοδότησης ο ως άνω μέσος όρος των τεκμαρτών αποδοχών προσαυξάνεται ετησίως κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, η οποία υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από την ετήσια μεταβολή μισθών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1).»
Τέλος, παρακαλούμε για την ορθή και άμεση εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ


Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 και 16 του ν.4387/2016. Συντάξεις λόγου θανάτου σε σύζυγο και τέκνα.


Εγκ. Σ 78/48/2016 Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4316/2014 σε εργαζόμενους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΚΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215185
e-mail: diefpar@ika.gr
Αθήνα, 27.12.2016
ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Αριθ. Πρωτ.: Σ78/48 
ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκαταστήματα
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Διεύθυνση Εκμετάλλευσης
Τμήμα Παραγωγής
και Διακίνησης Αναφορών
Πατησίων 12,
Τ.Κ. 10677 Αθήνα
2. Ο.Π.Σ.
Επιχειρησιακή Ομάδα
Παροχών
Πατησίων 12,
Τ.Κ. 10677 Αθήνα
3. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Δ/νση Λειτουργίας
& Υποστήριξης Εφαρμογών
Τμήμα Εθνικών Μητρώων
Συντάξεων Απονομών
& Πληρωμών
Λαγουμιτζή 40,
Τ.Κ. 11745 Αθήνα
4. ΕΤΕΑ
Φιλελλήνων 13-15,
Τ.Κ. 10557 Αθήνα
5. Προς όλους τους
υπαλλήλους των υπηρεσιών
συντάξεων
ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4316/2014 σε εργαζόμενους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας». 
Σχετ.: Η εγκύκλιος 13/2015, το Γενικό έγγραφο Σ32/15/22.7.2016.
Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ.11221/13237/199/2015/7.12.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4316/2014 σε εργαζόμενους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας. Από τις διευκρινίσεις αυτές προκύπτει ότι τα συμπεράσματα της παρ. 3 της εγκυκλίου 13/2015 ισχύουν και για τους απασχολούμενους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας που καταλαμβάνονται από τις διατάξεις αυτές, οπότε αίρεται πλέον η επιφύλαξη που είχε διατυπωθεί στην παρ. 2στ της εγκυκλίου αυτής.
Επισημαίνουμε ότι επειδή οι εν λόγω διατάξεις τροποποιούν το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010, στις περιπτώσεις που η υποχρέωση των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας για δήλωση της απασχόλησής τους εμπίπτει στο χρονικό διάστημα που ίσχυαν οι διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 2676/99, ως προς την παράλειψη δήλωσης της απασχόλησής τους εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 63 του νόμου αυτού.
Τέλος, υπενθυμίζεται (βλ. Γενικό έγγραφο 132/15/22.7.2016) ότι ο έλεγχος διατήρησης της ασφαλιστικής αναπηρίας, που είναι μια παράμετρος της εφαρμογής της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4316/2014 στους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί απασχόλησης συνταξιούχων που προϋπήρχε του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 και για όσο διάστημα αυτή εξακολουθεί να εφαρμόζεται, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4387/2016.

Συν.: Το με αρ. πρωτ. Φ.11221/13237/199/2015/7.12.2016 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΣΠ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Related

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 1624431090850771215

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

pasapolice@gmail.com

προβολες σελιδας

FACEBOOKΣυγχρονη Αστυνομια

ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

item