Εναρμόνιση χορήγησης αδειών ασθενείας τέκνων


Αθήνα, 08 Δεκεμβρίου 2016
Αρ. Πρωτ.:302/2/49
Προς:
Τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών
κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ
Κοιν.:
1) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ
2) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
Θέμα: «Εναρμόνιση χορήγησης αδειών ασθενείας τέκνων»
Κύριε Υπουργέ,
Ως γνωστόν με την ψήφιση του Νόμου 4440/2016, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 224/Α/2-12-2016 και αφορά στο «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, κλπ», καθιερώνονται αλλαγές στην απονομή άδειας ασθένειας τέκνων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Άρθρο 31, παρ. 8:
«8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα, δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.
Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.»
2. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 60 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς η ως άνω άδεια ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος».
Η Ομοσπονδία μας, σταθερή στην προάσπιση των συμφερόντων των συναδέλφων μας και στη στήριξη της αστυνομικής οικογένειας, χαιρετίζει τη νέα ρύθμιση ως ελάχιστη ανακούφιση όσων κάνουν χρήση του δικαιώματος αυτού, αν και διακαής πόθος όλων μας είναι η λήψη ουσιαστικών μέτρων για την υγειονομική πρόληψη, την ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας και την αποτροπή δυσάρεστων και απευκταίων καταστάσεων.
Κύριε Υπουργέ,
Σας επισυνάπτουμε το υπ’ αριθ. 101/2016 από 08/12/2016 έγγραφο της Ε.Α.Υ. Θεσσαλονίκης που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος και παρακαλούμε ως Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο για την επέκταση των ευεργετικών αυτών διατάξεων του Νόμου και στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

    O Πρόεδρος                       Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος      ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος


Θεσσαλονίκη, 9 Δεκεμβρίου 2016

Προς: ΠΟΑΣΥ

Συνάδελφοι,

Μετά την προσθήκη της παραγράφου 8 στο άρθρο 53 του Υπαλληλικού Κώδικα για τις άδειες σε περίπτωση ασθένειας τέκνων, εφεξής προβλέπεται ότι  «8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι η ως άνω άδεια ανέρχεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς η ως άνω άδεια ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.»
Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 60 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς η ως άνω άδεια ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.»
Καθώς η εναρμόνιση των αδειών του αστυνομικού προσωπικού με αυτές των δημοσίων υπαλλήλων διαχρονικά παρουσιάζει μεγάλες καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατικών κωλυμάτων, φρονούμε ότι οι ενέργειες της πολιτικής και φυσικής Ηγεσίας πρέπει να είναι άμεσες, για την προσθήκη των ανωτέρω παραγράφων σε κάποιο από τα επόμενα Π.Δ. που θα κατατεθούν προς ψήφιση στη Βουλή.
Επισημαίνουμε ότι οι ανωτέρω άδειες είναι μείζονος σημασίας και αφορούν χιλιάδες αστυνομικούς και τις οικογένειές τους. Τέλος, αν σε όλα αυτά συνυπολογίσουμε τα άστατα και ανελαστικά ωράρια εργασίας των συναδέλφων μας, η ανάγκη για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων μας που πηγάζουν από το Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα γίνεται ακόμα μεγαλύτερη.  
Για τους λόγους αυτούς, παρακαλούμε όπως διαβιβάσετε το αίτημά μας αρμοδίως προκειμένου την άμεση έκδοση Π.Δ. που θα περιλαμβάνει το αστυνομικό προσωπικό στις άδειες των περιπτώσεων ασθένειας τέκνων
Ο Πρόεδρος
 ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος
6936800701
Ο Γεν. Γραμματέας
ΚΑΛΕΥΡΑΣ Αλέξανδρος
6932649076Η Προοδευτική Ανεξάρτητη Συνεργασία συνεχίζει να αναδεικνύει σημαντικά ζητήματα  με προτάσεις προς τα συνδικαλιστικά μας όργανα και με παρεμβάσεις προς την Φυσική και πολιτική Ηγεσία μας!

Δείτε την αναρτησή μας την 7/12/2016  με τίτλο τι αλλάζει στην άδεια ασθένειας τέκνων στο Δημόσιο ! Θα επεκταθεί και στην Αστυνομία;  με την οποία  ζητούμε την τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 27/1986  ώστε να επεκταθεί η άδεια ασθένειας τέκνων και στο αστυνομικό προσωπικό !

Αλλαγές στην απονομή άδειας ασθένειας τέκνων έφερε ο νόμος για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Στο Άρθρο 31 προστέθηκε η παράγραφος 8 που χορηγεί άδεια με αποδοχές σε υπαλλήλους που έχουν ανήλικα τέκνα σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους.

Ζητούμε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να προχωρήσει άμεσα στην τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 27/1986  ώστε να επεκταθεί η άδεια ασθένειας τέκνων και στο αστυνομικό προσωπικό !

 Το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώνεται στο σύνολό του ως εξής:
Συγκεκριμένα:
Άρθρο 31
Άδεια ασθένειας τέκνων

  1. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι η ως άνω άδεια ανέρχεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς η ως άνω άδεια ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.»
  1. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 60 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς η ως άνω άδεια ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.»


  Η Γραμματεία της Π.Α.Σ.Α.

Related

ΕΝΩΣΕΙΣ 496451772184150803

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

pasapolice@gmail.com

προβολες σελιδας

FACEBOOKΣυγχρονη Αστυνομια

ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

item