Ερωτήσεις-Απαντήσεις για τους ασφαλισμένους Αστυνομικούς στο Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.),


Η  Π.Α.Σ.Α  έπειτα από πληθώρα ερωτημάτων που γίνονται από συναδέλφους προκειμένου να ενημερωθούν,  για την διαδικασία που απαιτείται για να πληροφορηθούν  αν έχουν υποβάλει αίτημα υπαγωγής στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.),  καθώς και οποιαδήποτε άλλη πιθανή απορία διευκρινίζει και πληροφορεί τους συναδέλφους τα παρακάτω:


1. Πώς μπορώ να ενημερωθώ αν έχω υπογράψει για να ενταχθώ στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.)


 Με αναφορά ιεραρχικά μέσω της υπηρεσίας σας προς την Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού/ΑΕΑ  με την οποία ζητάτε να σας γνωρίσουν εάν έχετε υποβάλει αίτημα υπαγωγής στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.)


                                                                                                                    ΑΘΗΝΑ 13/12/2016

                                                                              ΑΝΑΦΟΡΑ

                                   

                         Του Αστ/κα (            )  Χ....................η   Β..........η  του Δημητρίου

                    

                                                                         Προς 


                                           Δ-νση    Διαχείρισης Χρηματικού/ΑΕΑ (ιεραρχικά)


Παρακαλώ όπως  μου γνωρίσετε αν έχω υποβάλει αίτημα υπαγωγής στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) , και σε θετική περίπτωση παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε σχετική βεβαίωση που να εμφαίνεται η ημερομηνία που ξεκίνησαν οι κρατήσεις μου για το εν λόγω ταμείο και το συνολικό ποσό που έχει κρατηθεί.


                                                                                                         

                                                                                                                 Ο Αναφέρων


2.Σε περίπτωση που σας απαντήσουν ότι δεν έχετε υποβάλει αίτημα υπαγωγής στο Τ.Π.Δ.Υ. και αποφασίσετε να σταματήσετε να είστε ασφαλισμένοι πρέπει να υποβάλετε νέα αναφορά όπως στο παρακάτω υπόδειγμα                                                                                                                  ΑΘΗΝΑ 13/12/2016

                                                                              ΑΝΑΦΟΡΑ

                                   

                         Του Αστ/κα (            )  Χ....................η   Β..........η  του Δημητρίου

                    

                                                                         Προς                                                Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων
Θέμα: Κράτηση υπέρ Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων


Σας αναφέρω ότι με το υπ αριθμ (αριθμός εγγράφου της απάντησης που λάβατε)  από 30/12/2016 έγγραφο της  Δ-νσης Διαχείρισης Χρηματικού του ΑΕΑ  το οποίο επισυνάπτεται ενημερώθηκα ότι παρότι δεν έχω υποβάλει γραπτό αίτημα για υπαγωγή στο Τ.Π.Δ.Υ.  ωστόσο από την 23/2/ 2006 πραγματοποιούνται κρατήσεις εις βάρος μου για το εν λόγω ταμείο.
Ως εκ τούτου επιθυμώ να μου επιστραφούν όλες οι εισφορές που έχω καταβάλει μέχρι την παρούσα και να διακοπεί η εισφορά μου από εδώ και στο εξής. Τα πλήρη στοιχεία μου είναι  Χ....................η   Β..........η  του Δημητρίου και της Μαρίας γεν. 09/11/1983 στην Καρδίτσα κάτοχος του υπ αριθμ. 2....426012 Δ.Τ εκδ.από την ΕΛ.ΑΣ ΑΦΜ 023......00 και εργάζομαι στην  ΔΑΕΑ/ΥΜΕΤ


                                                                                                                            Ο Αναφέρων


3 Θα μου επιστραφούν όλες οι κρατήσεις;


Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε για την πολιτική που πιθανόν θα ακολουθήσει το εν λογω ταμείο για όσους ασφάλισε χωρίς την θελησή τους  είναι να  διακοπεί η ασφάλισή τους στο Τ.Π.Δ.Υ  εφόσον εγγριθεί το  αίτημα που υπέβαλαν και  πιθανόν να τους επιστραφούν  οι κρατήσεις που αφορούν, την τελευταία πενταετία ασφάλισης στο Ταμείο.
Αν αυτό ισχύει τότε τα σωματεία σε συνεργασία με τους νομικούς τους σύμβουλους θα πρέπει να κατευθύνουν τους συναδέλφους σε περαιτέρω ενέργειες προκειμένου να διεκδικήσουν και τις υπόλοιπες εισφορές που έχουν καταβάλει αν αυτό είναι δυνατό.


4.Ποιοι είναι ασφαλισμένοι στο Τ.Π.Δ.Υ

Όλοι οι συνάδελφοι που είναι ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τέως Αστυνομίας Πόλεων των οποίων η ασφάλιση  στο Τ.Π.Δ.Υ είναι υποχρεωτική. Όλοι οι συνάδελφοι που είναι ασφαλισμένοι στα Ταμεία της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής και έχουν κατάταξη στο σώμα από την 01-01-1993 και μετά και έχουν υποβάλει γραπτό αίτημα για υπαγωγή στο Τ.Π.Δ.Υ.  σύμφωνα με τον  Ν. 2676/1999  αρθ. 27 παρ 14


 5. Έχω υπογράψει, μπορώ να υποβάλω αίτημα να διακοπεί η εισφορά μου από εδώ και στο εξής;

 Από την στιγμή που έχει  υποβάλει κάποιος γραπτό αίτημα για υπαγωγή στο Τ.Π.Δ.Υ αυτή είναι υποχρεωτική  και  δε δύναται να ανακληθεί,όπως προβλέπετε από ν σχετική νομοθεσία.


(14. Οι ασφαλισμένοι του Τ.Α.ΑΣ., οι οποίοι προσλήφθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία μετά την 1.1.1993 και εφεξής μπορούν να ασφαλισθούν προαιρετικά και στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, εφαρμοζομένων των διατάξεων που διέπουν το Ταμείο αυτό.
Η σχετική αίτηση, η οποία δεν ανακαλείται, υποβάλλεται στο Ταμείο αυτό και στην υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. από τους ήδη υπηρετούντες εντός ανατρεπτικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και από τους εφεξής προσλαμβανόμενους εντός της αυτής ανατρεπτικής προθεσμίας από την ημερομηνία πρόσληψης τους στην ΕΛ.ΑΣ..
Οι ασφαλισμένοι αυτοί μπορούν να αναγνωρίσουν στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και το χρόνο προϋπηρεσίας τους στην ΕΛ.ΑΣ., υποβάλλοντας σχετική αίτηση μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Η αναγνώριση και η εξαγορά του χρόνου αυτού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές καταστατικές διατάξεις του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων περί αναγνωρίσεως προϋπηρεσιών.....)


6  Τι με συμφέρει να διαγραφώ;  να συνεχίσω να είμαι ασφαλισμένος;
(στην περίπτωση που δεν δεν έχει υποβληθεί γραπτό αίτημα για υπαγωγή στο Τ.Π.Δ.Υ)


Το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων ιδρύθηκε το 1936 με έδρα την Αθήνα και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, υπαγόμενο στην εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
Σκοπός του Ταμείου είναι η χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στον απολυόμενο ή αποχωρούντα ασφαλισμένο από τη Δημόσια Υπηρεσία ή στην περίπτωση θανάτου αυτού, στα μέλη της οικογένειας του. 

Το να συνεχίσει να είναι κάποιος ασφαλισμένος στο Τ.Π.Δ.Υ είναι καθαρά προσωπική του υπόθεση και θα πρέπει να συνεκτιμήσει τα θετικά και τα αρνητικά από την ασφάλισή του στο ταμείο και έπειτα να αποφασίσει τι πρέπει να κάνει.


7.Δικαιούμαι και άλλου είδους παροχές από το Ταμείο;
 Το ΤΠΔΥ χορηγεί αποκλειστικά και μόνο εφάπαξ βοήθημα.Επιμέλεια  Δημήτριος Καραγιαννόπουλος Αντιπρόσωπος της ΕΑΣΥΑ στην ΠΟΑΣΥ

Μέλος της Π.Α.Σ.Α

Related

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 8135864152781100381

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

pasapolice@gmail.com

προβολες σελιδας

FACEBOOKΣυγχρονη Αστυνομια

ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

item