Εξασφαλίστηκαν τα κονδύλια για τα κομμένα νυχτερινά των Αστυνομικών. Δείτε την την ΚΥΑ.

https://www.e-nomothesia.gr/media/images/articles4/astynomia-peripoliko.jpg 

Δημοσιεύθηκαν οι ΚΥΑ
Με την Αριθμ. 8002/32/227-Α Κοινή Υπουργική Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, το ανώτατο όριο ωρών νυχτερινής απασχόλησης της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της υπ αριθ. 8002/32/ 122-α από 6-9-2007 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1803), αυξάνεται αποκλειστικά για το οικονομικό έτος 2016 κατά (914.460) ώρες για το Αστυνομικό Προσωπικό, τους Συνοριακούς Φύλακες και τους Ειδικούς Φρουρούς. Η αντίστοιχη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού είναι ύψους δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων και πενήντα τεσσάρων (2.533.054,006) ευρώ.
Επίσης ομοίως για το Πυροσβεστικό προσωπικό με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 62435 Φ. 501.34/2016  αυξήθηκε το ανώτατο ετήσιο όριο ωρών νυχτερινής απασχόλησης, όπως αυτό ορίστηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 8002/32/122-α /7-9-2007 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1803) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, μόνο για το οικονομικό έτος 2016, κατά 252.707 ώρες για το πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος με δαπάνη ύψους, 699.998,39 € για το 2016.

Στη συνέχεια το πλήρες κείμενο των δύο Κ.Υ.Α.


Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 8002/32/227-Α

Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης Β΄ της παραγράφου Α 8 του άρθρου 51 του Ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α΄ 297).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 «Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (Α΄ 232), όπως έχει τροποποιηθεί με τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 2129/1993 (Α΄ 57).
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του Ν. 2622/1998 «Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης -Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 138).
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 9 του Ν. 2734/1999 «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 161).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 77 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
6. Τις διατάξεις του Π.δ. 394/2001 «Χρόνος εργασίας του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 274).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
8. Τις διατάξεις του Π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213).
9. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 194), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε μετά Π.δ. 88/2012 (Α΄ 143), 94/2012 (Α΄ 149), 98/2012 (Α΄ 160), 131/2012 (Α΄ 239) και 118/2013 (Α΄ 152).
11. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).
12. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
13. Τις διατάξεις του Π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).
14. Τις διατάξεις του Π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄210).
15. Τις διατάξεις της υπ αριθμ Υ29 από 8.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
16. Τις διατάξεις της υπ αριθμ Υ186 από 10.11.2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 3671).
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων και πενήντα τεσσάρων (2.533.054,006) ευρώ περίπου, η οποία για το τρέχον οικονομικό έτος θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΦ 43-110) σε βάρος του ΚΑΕ 0432.
18. Την υπ αριθμ 8000/1/2016/111-α από 18-11-2016 Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Το ανώτατο όριο ωρών νυχτερινής απασχόλησης της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της υπ αριθ. 8002/32/ 122-α από 6-9-2007 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1803), αυξάνεται αποκλειστικά για το οικονομικό έτος 2016 κατά (914.460) ώρες για το Αστυνομικό Προσωπικό, τους Συνοριακούς Φύλακες και τους Ειδικούς Φρουρούς.

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1-9-2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2016


Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 62435 Φ. 501.34/2016

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 8002/32/122-α/7-9-2007 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1803) κοινής υπουργικής απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. Α.8β΄ άρθρου 51 του Ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμενων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α΄ 297).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
6. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194).
7. Τις διατάξεις της Υ186/10-11-2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 3671).
8. Τις διατάξεις της Υ29/8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
9. Την από 17-10-2016 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού (στο πρώην Υ.Δ.Τ. και Π.τ.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποκλειστικά για το οικονομικό έτος 2016, κατά το ποσό των 699.998,39 € και θα καλυφθεί από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη / Πυροσβεστικό Σώμα (Ε.Φ. 07-420 υπό ΚΑΕ 0432) για την οποία έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 58208/8-9-2016 (Α.Δ.Α. ΩΛΚΙ465ΦΘΕ-7Υ4) απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αυξάνουμε το ανώτατο ετήσιο όριο ωρών νυχτερινής απασχόλησης, όπως αυτό ορίστηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 8002/32/122-α /7-9-2007 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1803) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, μόνο για το οικονομικό έτος 2016, κατά 252.707 ώρες για το πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.

Άρθρο 2
1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 8002/32/122-α/7-9-2007 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1803) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως και μέχρι 31-12-2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2016
 e-nomothesia.gr

Related

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 4319268909536951677

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

pasapolice@gmail.com

προβολες σελιδας

FACEBOOKΣυγχρονη Αστυνομια

ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

item