Π.Δ. 1/2017 - ΦΕΚ 2/Α/18-1-2017 Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.).

http://veteranos.gr/wp-content/uploads/2014/09/eyp3.jpg 

Προεδρικό Διάταγμα 1/2017 - ΦΕΚ 2/Α/18-1-2017

Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.).

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1/2017

ΦΕΚ 2/Α/18-1-2017

Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.).


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 10, 11, 11A και 17 του ν. 3649/2008 «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 39), ως ισχύει.
β) Του ν. 3817/2010 «Κύρωση της από 13 Οκτωβρίου 2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Υπαγωγή Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 215) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 16).
γ) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174).
δ) Του άρθρου 2 παρ. 2 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
ε) Του άρθρου 1 του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).
στ) Του άρθρου 1 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).
ζ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
η) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), ως ισχύει.
2. Την υπ’ αριθ. Υ173/04-11-2016 απόφαση Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄ 3610).
3. Την υπ’ αριθ. Υ186/10-11-2016 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 3671).
4. Την υπ’ αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄ 2168).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Την υπ’ αριθ. 229/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 1
Διάρθρωση Ε.Υ.Π.
1. Η Ε.Υ.Π. συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Μονάδες. Οι Υπηρεσίες της Ε.Υ.Π. διαρθρώνονται σε Διευθύνσεις, Υποδιευθύνσεις, Μονάδες, Αυτοτελή Τμήματα, Τμήματα, Αυτοτελή Γραφεία και Γραμματείες, όπως καθορίζονται ειδικότερα στο παρόν άρθρο και εξειδικεύονται αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισμό και τον συνημμένο σε αυτόν Πίνακα Σύνθεσης και Κατανομής του Προσωπικού της.
α) Η Κεντρική Υπηρεσία περιλαμβάνει:
αα) Τη Διεύθυνση Επιτελικού Σχεδιασμού
ββ) Τη Διεύθυνση Εσωτερικών και Διεθνών Σχέσεων
γγ) Τη Διεύθυνση Εσωτερικής Ασφάλειας
δδ) Τη Διεύθυνση Εξωτερικών Υποθέσεων
εε) Τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Πληροφοριών
στστ) Τη Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων
ζζ) Τη Διεύθυνση Κυβερνοχώρου
ηη) Τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνων Πόρων
θθ) Τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υποδομών
ιι) Τη Διεύθυνση Ασφάλειας
ιαια) Το Τμήμα Ελεγκτικού
ιβιβ) Την Υπηρεσία Ιστορικού Αρχείου
ιγιγ) Την Υπηρεσία Ιστορικού Μουσείου
ιδιδ) Το Γραφείο Ασφάλειας Συστημάτων
β) Οι Περιφερειακές Μονάδες περιλαμβάνουν:
αα) Τις Περιφερειακές Μονάδες Υποστήριξης (Π.Μ.Υ.), τις Ηλεκτρονικές Μονάδες (Η/Μ), καθώς και τα Κλιμάκια αυτών, όπως εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισμό και τον συνημμένο σε αυτόν Πίνακα Σύνθεσης και Κατανομής του Προσωπικού της Ε.Υ.Π.
ββ) Τα όργανα και τους συνδέσμους που ιδρύονται ή τοποθετούνται σε διάφορες περιοχές της Χώρας ή του εξωτερικού, όπως εξειδικεύονται αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισμό της Ε.Υ.Π.
2. Στην Ε.Υ.Π. λειτουργούν:
α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους που στελεχώνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους διατάξεις.
β) Συντονιστικό Συμβούλιο Διαχείρισης Πληροφοριών και Συμβούλιο Πληροφοριών, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3649/2008 αντίστοιχα.
γ) Γραφείο Εισαγγελέα επί θεμάτων της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 3649/2008.

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Ε.Υ.Π.
Οι Υπηρεσίες της Ε.Υ.Π. έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Διεύθυνση Επιτελικού Σχεδιασμού.
Είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, τις κατευθύνσεις και τους στόχους της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες της Διοίκησης καθώς και για τη γραμματειακή υποστήριξη του Διοικητή και των Υποδιοικητών, του Συντονιστικού Συμβουλίου Διαχείρισης Πληροφοριών, του Συμβουλίου Πληροφοριών, της Υπηρεσίας Ιστορικού Αρχείου και των Γραφείων του Νομικού Συμβούλου και του Εισαγγελέα.
2. Διεύθυνση Εσωτερικών και Διεθνών Σχέσεων
Είναι αρμόδια για θέματα συνεργασίας της Ε.Υ.Π. με εθνικούς φορείς και Ξένες Υπηρεσίες Πληροφοριών.
3. Διεύθυνση Εσωτερικής Ασφάλειας.
Είναι αρμόδια για τη σχεδίαση και υλοποίηση του έργου της συλλογής, επεξεργασίας και διανομής στις αρμόδιες αρχές των πάσης φύσεως πληροφοριών που αφορούν στην αντιμετώπιση της κατασκοπευτικής δραστηριότητας εις βάρος της χώρας, στην προάσπιση του δημοκρατικού πολιτεύματος και εν γένει των εθνικών συμφερόντων. Επίσης, συλλέγει, επεξεργάζεται και παρέχει πληροφορίες και εκτιμήσεις για τρομοκρατικές απειλές και για δραστηριότητες ομάδων οργανωμένου εγκλήματος.
4. Διεύθυνση Εξωτερικών Υποθέσεων.
Είναι αρμόδια για την αναζήτηση, συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία και γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές πληροφοριακού υλικού που αφορά στην πολιτικοοικονομική κατάσταση και ασφάλεια των χωρών του εγγύς και ευρύτερου περιβάλλοντος της χώρας.
5. Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Πληροφοριών.
Είναι αρμόδια για τη συλλογή πληροφοριών από και με ηλεκτρονικά μέσα, την ανάπτυξη και διαχείριση των δικτύων επικοινωνιών της Κεντρικής Υπηρεσίας με τις Ηλεκτρονικές Μονάδες και την υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) και των Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα σε θέματα κρυπτασφάλειας.
6. Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων.
Είναι αρμόδια για την ανάπτυξη, υποστήριξη και διαχείριση των συστημάτων πληροφορικής και των εν γένει δικτύων.
7. Διεύθυνση Κυβερνοχώρου
Είναι αρμόδια:
α) για τεχνικής φύσεως θέματα ασφάλειας πληροφοριών (INFOSEC) και ειδικότερα για την ασφάλεια των εθνικών επικοινωνιών, των συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών καθώς και για την αξιολόγηση και πιστοποίηση των διαβαθμισμένων συσκευών και συστημάτων ασφάλειας επικοινωνιών και πληροφορικής,
β) για τη συλλογή, την επεξεργασία δεδομένων και την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων καθώς και για την, κατά περίπτωση, στατική και ενεργητική αντιμετώπιση των ηλεκτρονικών επιθέσεων κατά των κρίσιμων υποδομών της χώρας και ειδικότερα κατά των δικτύων επικοινωνιών, εγκαταστάσεων αποθήκευσης πληροφοριών και συστημάτων πληροφορικής,
γ) για τον έλεγχο και την αξιολόγηση ασφάλειας συστημάτων καθώς και για τη συλλογή, εξόρυξη (data mining) και εκμετάλλευση δεδομένων.
8. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνων Πόρων.
Είναι αρμόδια για τη γραμματειακή υποστήριξη και την τήρηση αρχείων της Υπηρεσίας καθώς και για θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση και εκπαίδευση του προσωπικού, στην οργάνωση, στα οικονομικά και στις συμβάσεις της Ε.Υ.Π.
9. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υποδομών.
Είναι αρμόδια για θέματα διοικητικής μέριμνας, διαχείρισης χρηματικού, υλικών και μέσων, τεχνικής υποστήριξης που αφορά στην παρακολούθηση και εκτέλεση τεχνικών έργων καθώς και στον έλεγχο καλής λειτουργίας και στη συντήρηση κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και οχημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας.
10. Διεύθυνση Ασφάλειας.
Είναι αρμόδια για θέματα ασφάλειας εν γένει των υπηρετούντων στην Ε.Υ.Π., των υλικών, των μέσων και των εγκαταστάσεων αυτής.
11. Τμήμα Ελεγκτικού.
Είναι αρμόδιο για τις οικονομικές επιθεωρήσεις των Διαχειρίσεων Χρηματικού και Υλικού της Ε.Υ.Π.
12. Υπηρεσία Ιστορικού Αρχείου.
Είναι αρμόδια για την ταξινόμηση και αξιοποίηση των εγγράφων και του οπτικοακουστικού υλικού της Ε.Υ.Π.
13. Υπηρεσία Ιστορικού Μουσείου.
Είναι αρμόδια για την ταξινόμηση και συντήρηση υλικών μουσειακής αξίας.
14. Γραφείο Ασφάλειας Συστημάτων
Είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των συστημάτων της Υπηρεσίας.
15. Περιφερειακές Μονάδες.
Παρέχουν πληροφοριακή υποστήριξη, υποβοηθώντας το έργο της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ε.Υ.Π.

Άρθρο 3
Διοικητής - Υποδιοικητές
(Άρθρο 9 του ν. 3649/2008)
1. Της Ε.Υ.Π. και του προσωπικού της προΐσταται ο Διοικητής, ο οποίος ασκεί τη διοίκηση της Υπηρεσίας, καθοδηγεί, συντονίζει, εποπτεύει, ελέγχει το έργο της και είναι υπεύθυνος έναντι του Υπουργού Εσωτερικών για την άσκηση των καθηκόντων του.
2. Τον Διοικητή της Ε.Υ.Π. βοηθούν στο έργο του οι δύο Υποδιοικητές.

Άρθρο 4
Προϊστάμενοι Υπηρεσιακών Μονάδων της Ε.Υ.Π.
1. Των Υπηρεσιών της Ε.Υ.Π. προΐστανται:
α) Των Διευθύνσεων ή Υποδιευθύνσεων οι Προϊστάμενοι αυτών.
β) Των Αυτοτελών Τμημάτων και των Τμημάτων οι Προϊστάμενοι αυτών.
γ) Των Περιφερειακών Μονάδων οι Διοικητές και οι Υποδιοικητές αυτών.
δ) Των Κλιμακίων των Περιφερειακών Μονάδων, οι Προϊστάμενοι αυτών.
ε) Των Αυτοτελών Γραφείων οι Προϊστάμενοι αυτών.
στ) Των Γραμματειών του Διοικητή και των Υποδιοικητών οι Προϊστάμενοι αυτών.
2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος:
α) Οι Διοικητές των Περιφερειακών Μονάδων εξομοιώνονται με Προϊσταμένους Διευθύνσεων ή Τμημάτων, ανάλογα με τη διαβάθμιση των Μονάδων, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό και τον συνημμένο σε αυτόν Πίνακα Σύνθεσης και Κατανομής του Προσωπικού της Ε.Υ.Π.
β) Οι Προϊστάμενοι των Κλιμακίων των Περιφερειακών Μονάδων και των Γραμματειών του Διοικητή και των Υποδιοικητών εξομοιώνονται με Προϊσταμένους Αυτοτελών Γραφείων.

Άρθρο 5
Επιλογή - Τοποθέτηση Προϊσταμένων Υπηρεσιακών Μονάδων
1. Τις θέσεις των Προϊσταμένων των υπηρεσιακών μονάδων της Ε.Υ.Π. καταλαμβάνει το προσωπικό της Ε.Υ.Π., σύμφωνα με όσα ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό και τον συνημμένο σε αυτόν Πίνακα Σύνθεσης και Κατανομής του Προσωπικού αυτής.
2. Επιλογή - Τοποθέτηση
α) Από το πολιτικό προσωπικό:
αα) Οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων, οι Διοικητές και Υποδιοικητές Μονάδων, οι Προϊστάμενοι Γραμματειών του Διοικητή και των Υποδιοικητών, οι Προϊστάμενοι Αυτοτελών Γραφείων, καθώς και οι Προϊστάμενοι των Κλιμακίων ορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π. για τρία (3) έτη.
ββ) Οι Προϊστάμενοι Τμημάτων επιλέγονται με απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Πολιτικών Υπαλλήλων της Ε.Υ.Π. και τοποθετούνται με απόφαση του Διοικητή για δύο (2) έτη.
γγ) Για την επιλογή Προϊσταμένου Τμήματος, προκηρύσσεται η προς πλήρωση θέση, με μέριμνα της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνων Πόρων και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να υποβάλουν εντός είκοσι (20) ημερών σχετική αίτηση. Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται ενδιαφέρον για την κατάληψη θέσης, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο δεν κωλύεται να επιλέξει προς τοποθέτηση και υπάλληλο που δεν υπέβαλε αίτηση εκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση Προϊσταμένου Τμήματος, επιλέγεται και τοποθετείται νέος Προϊστάμενος σε εύλογο χρονικό διάστημα από την κένωση ή σύσταση των αντίστοιχων θέσεων.
δδ) Ως Προϊστάμενοι Διευθύνσεων ή Υποδιευθύνσεων ή αντίστοιχου επιπέδου υπηρεσιακών μονάδων ορίζονται υπάλληλοι Κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α΄, οι οποίοι έχουν διατελέσει για δύο (2) και πλέον έτη Προϊστάμενοι υπηρεσιακής μονάδας επιπέδου τουλάχιστον Τμήματος.
Σε περίπτωση που Προϊστάμενος Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης δεν ορισθεί ως Προϊστάμενος για δεύτερη φορά, αυτός καταλαμβάνει αυτοδικαίως θέση Προϊσταμένου Τμήματος για την οποία προβλέπεται η Κατηγορία, ο Κλάδος ή/και η Ειδικότητα του.
εε) Ως Προϊστάμενοι των λοιπών υπηρεσιακών μονάδων επιλέγονται και τοποθετούνται υπάλληλοι των Κατηγοριών ΠΕ ή TE ή ΔΕ με βαθμό Α΄ ή Β΄, ανεξάρτητα από το χρόνο που κατέχουν το βαθμό αυτό.
Όπου στον Εσωτερικό Κανονισμό και τον συνημμένο σε αυτόν Πίνακα Σύνθεσης και Κατανομής του Προσωπικού επιτρέπεται η τοποθέτηση Προϊσταμένου Κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα δεν ισχύει το προβάδισμα των Κατηγοριών.
στστ) Κατά τη διαδικασία επιλογής όλων των προαναφερθέντων υπαλλήλων λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού τους μητρώου, από τα οποία εκτιμώνται, ιδίως, η εμπειρία, η άρτια επαγγελματική κατάρτιση και οι επιστημονικές γνώσεις (τίτλοι σπουδών και εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης εντός ή εκτός Ε.Υ.Π.), η δραστηριότητα στην Υπηρεσία, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η ευχέρεια προγραμματισμού και συντονισμού, καθώς και η ικανότητα συνεργασίας για την επίτευξη στόχων.
ζζ) Στους Προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων καταβάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα τους, μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
β) Όπου από τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον προσαρτημένο σ’ αυτόν Πίνακα Σύνθεσης και Κατανομής του Προσωπικού προβλέπεται τις θέσεις Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων της Υπηρεσίας να καταλαμβάνει προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) ή της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) ή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) ή του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.), αυτό επιλέγεται και τοποθετείται με απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π., εφόσον έχει υπηρετήσει τουλάχιστον επί μία πενταετία σε υπηρεσίες συναφούς κατά το δυνατόν αντικειμένου και κατέχει τουλάχιστον το βαθμό του Λοχαγού ή του Υποπλοιάρχου ή του Υποσμηναγού ή του Αστυνόμου Β΄ ή του Πυραγού αντίστοιχα.
3. Μετακίνηση Προϊσταμένου Τμήματος επιτρέπεται μόνο σε αντίστοιχη θέση.
4. Οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιακών μονάδων της Ε.Υ.Π. μπορεί να απαλλαγούν από τα καθήκοντα τους οποτεδήποτε, με απόφαση του Διοικητή, για σοβαρό λόγο αναγόμενο στην άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

Άρθρο 6
Αναπλήρωση Προϊσταμένων Υπηρεσιακών Μονάδων
1. Τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης, που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο ανώτερος κατά βαθμό Προϊστάμενος των υποκείμενων υπηρεσιακών μονάδων και επί ομοιοβάθμων, ο Προϊστάμενος που έχει τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στο βαθμό, με την προϋπόθεση ότι ανήκει σε Κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται στη Διεύθυνση.
2. Τον Προϊστάμενο Τμήματος, που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο ανώτερος κατά βαθμό υπάλληλος που υπηρετεί στην ίδια οργανική μονάδα και επί ομοιοβάθμων, ο υπάλληλος που έχει τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στο βαθμό, με την προϋπόθεση ότι ανήκει σε Κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται στο Τμήμα.
3. Τον Διοικητή Περιφερειακής Μονάδας, που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο Υποδιοικητής αυτής και όταν αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο ανώτερος κατά βαθμό υπάλληλος που υπηρετεί στην ίδια οργανική μονάδα και επί ομοιοβάθμων, ο υπάλληλος που έχει τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στο βαθμό, με την προϋπόθεση ότι ανήκει σε Κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται στη Μονάδα.
4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Διοικητής της ΕΥΠ μπορεί να ορίσει, με απόφαση του, άλλο τρόπο αναπλήρωσης που αφορά πάντοτε ατομικές περιπτώσεις.
5. Ο αναπληρωτής Προϊσταμένου δικαιούται το προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ι. ΜΟΝΙΜΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άρθρο 7
Κλάδοι μονίμου προσωπικού
Οι θέσεις του Μονίμου Πολιτικού Προσωπικού κατατάσσονται στις κατηγορίες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), τεχνολογικής εκπαίδευσης (TE), δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) και υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ):
1. Η κατηγορία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) περιλαμβάνει συνολικά επτακόσιες τριάντα τρεις (733) θέσεις, οι οποίες κατανέμονται σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον συνημμένο σε αυτόν Πίνακα Σύνθεσης και Κατανομής του Προσωπικού της Ε.Υ.Π. στους ακόλουθους κλάδους:
α) ΠΕ1 Διοικητικού - Οικονομικού
β) ΠΕ2 Επιτελών Πληροφοριών
γ) ΠΕ3 Πληροφορικής
δ) ΠΕ4 Κρυπταναλυτών
ε) ΠΕ5 Αναλυτών Επικοινωνιών
στ) ΠΕ6 Ειδικών Τεχνικών
ζ) ΠΕ7 Μεταφραστών - Διερμηνέων - Ακροατών
η) ΠΕ8 Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας
θ) ΠΕ9 Ψυχολόγων
2. Η κατηγορία τεχνολογικής εκπαίδευσης (TE) περιλαμβάνει συνολικά τριακόσιες εβδομήντα πέντε (375) θέσεις, οι οποίες κατανέμονται σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον συνημμένο σε αυτόν Πίνακα Σύνθεσης και Κατανομής του Προσωπικού της Ε.Υ.Π. στους ακόλουθους κλάδους:
α) ΤΕ1 Διοικητικού - Λογιστικού
β) ΤΕ2 Επιτελών Πληροφοριών
γ) ΤΕ3 Πληροφορικής
δ) ΤΕ4 Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών - Βιβλιοθηκονόμων
ε) ΤΕ5 Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ
στ) ΤΕ6 Μηχανικών
ζ) ΤΕ7 Μεταφραστών - Διερμηνέων - Ακροατών
3. Η κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) περιλαμβάνει συνολικά εξακόσιες είκοσι επτά (627) θέσεις, οι οποίες κατανέμονται σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον συνημμένο σε αυτόν Πίνακα Σύνθεσης και Κατανομής του Προσωπικού της Ε.Υ.Π. στους ακόλουθους κλάδους:
α) ΔΕ1 Διοικητικών Γραμματέων
β) ΔΕ2 Επιτελών Πληροφοριών
γ) ΔΕ3 Πληροφορικής - Χειριστών Η/Υ
δ) ΔΕ4 Τεχνικών Οχημάτων
ε) ΔΕ5 Αναλυτών Επικοινωνιών
στ) ΔΕ6 Τεχνικών
ζ) ΔΕ7 Μεταφραστών - Διερμηνέων - Ακροατών
η) ΔΕ8 Τυπογράφων
θ) ΔΕ9 Οδηγών
ι) ΔΕ10 Τηλεφωνητών
ια) ΔΕ11 Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων
4. Η κατηγορία υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) περιλαμβάνει συνολικά εξήντα (60) θέσεις, οι οποίες κατανέμονται σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον συνημμένο σε αυτόν Πίνακα Σύνθεσης και Κατανομής του Προσωπικού της Ε.Υ.Π. στους ακόλουθους κλάδους:
α) ΥΕ1 Βοηθητικού Προσωπικού
β) ΥΕ2 Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων
γ) ΥΕ3 Προσωπικού Καθαριότητας

Κλάδοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

Άρθρο 8
Κλάδος ΠΕ1 Διοικητικού - Οικονομικού
Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου ΠΕΙ Διοικητικού -Οικονομικού ορίζονται:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Τεχνολογιών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Κοινωνιολογίας, ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Νομικής ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Άριστη γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π.
3. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

Άρθρο 9
Κλάδος ΠΕ2 Επιτελών Πληροφοριών
Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου ΠΕ2 Επιτελών Πληροφοριών ορίζονται:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
2. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

Άρθρο 10
Κλάδος ΠΕ3 Πληροφορικής
Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου ΠΕ3 Πληροφορικής ορίζονται:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού - Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Άριστη γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π.

Άρθρο 11
Κλάδος ΠΕ4 Κρυπταναλυτών
Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου ΠΕ4 Κρυπταναλυτών ορίζονται:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ή Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Άριστη γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π.

Άρθρο 12
Κλάδος ΠΕ5 Αναλυτών Επικοινωνιών
Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου ΠΕ5 Αναλυτών Επικοινωνιών ορίζονται:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ή Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων Α.Ε.Ι. ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Άριστη γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π.

Άρθρο 13
Κλάδος ΠΕ6 Ειδικών Τεχνικών
1. Οι θέσεις του Κλάδου ΠΕ6 Ειδικών Τεχνικών διακρίνονται στις ακόλουθες ειδικότητες με τα αντίστοιχα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό:
α) Ηλεκτρονικός Μηχανικός.
Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο ή το ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.
Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο ή το ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
γ) Μηχανολόγος Μηχανικός.
Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο ή το ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
δ) Αρχιτέκτονας Μηχανικός.
Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο ή το ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ε) Πολιτικός Μηχανικός.
Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο ή το ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
στ) Τοπογράφος Μηχανικός.
Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου - Τοπογράφου Μηχανικού Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο ή το ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ζ) Χημικός Μηχανικός.
Πτυχίο ή δίπλωμα Χημικού Μηχανικού Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο ή το ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Για την πλήρωση των θέσεων αυτών απαιτούνται επιπλέον:
α) Άριστη γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π.
β) Γνώση χειρισμού Η/Υ πλην των ειδικοτήτων των εδαφίων α και β της παρ. 1 στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.
γ) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
3. Οι θέσεις του παρόντος άρθρου είναι ενιαίες και πληρούνται με τις ειδικότητες της παραγράφου 1, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας.

Άρθρο 14
Κλάδος ΠΕ7 Μεταφραστών - Διερμηνέων - Ακροατών
1. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου ΠΕ7 Μεταφραστών - Διερμηνέων - Ακροατών ορίζονται:
α) Για την Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ισπανική και Ιταλική γλώσσα πτυχίο τμήματος ξένων γλωσσών, μετάφρασης και διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή πτυχίο τμήματος ξένης γλώσσας και φιλολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β) Για τις λοιπές γλώσσες ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π., πλην αυτών της παρ. 1α του παρόντος άρθρου, πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής και άριστη γνώση της ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π. ή επαγγελματική απασχόληση ή παραμονή για λόγους σπουδών ή διδακτική απασχόληση σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην αλλοδαπή στην οποία ομιλείται η αντίστοιχη γλώσσα.
Η επαγγελματική απασχόληση καθώς και η διδακτική απασχόληση ή η παραμονή για λόγους σπουδών πρέπει να έχει διάρκεια δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακών ή ακαδημαϊκών ετών αντίστοιχα.
2. Για την πλήρωση των θέσεων αυτών απαιτείται επιπλέον γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

Άρθρο 15
Κλάδος ΠΕ8 Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας
Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου ΠΕ8 Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας ορίζονται:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Άριστη γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π.
3. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

Άρθρο 16
Κλάδος ΠΕ9 Ψυχολόγων
Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου ΠΕ9 Ψυχολόγων ορίζονται:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου
3. Άριστη γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π.
4. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

Κλάδοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (TE)

Άρθρο 17
Κλάδος ΤΕ1 Διοικητικού - Λογιστικού
Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου ΤΕ1 Διοικητικού - Λογιστικού ορίζονται:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Κοινωνικών -Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής ή Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ΚΑΤΕΕ.
2. Άριστη γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π.
3. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

Άρθρο 18
Κλάδος ΤΕ2 Επιτελών Πληροφοριών
Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου ΤΕ2 Επιτελών Πληροφοριών ορίζονται:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Ναυτικών Ακαδημιών ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ανεξαρτήτως ειδικότητας.
2. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

Άρθρο 19
Κλάδος ΤΕ3 Πληροφορικής
Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου ΤΕ3 Πληροφορικής ορίζονται:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ ή Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφορικής TE ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων TE T.E.I., της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ.
2. Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π.

Άρθρο 20
Κλάδος ΤΕ4 Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών - Βιβλιοθηκονόμων
1. Οι θέσεις του Κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών - Βιβλιοθηκονόμων διακρίνονται στις ακόλουθες ειδικότητες με τα αντίστοιχα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό:
α) Φωτογράφος.
Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Φωτογραφίας ή Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών ή Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ.
β) Τεχνολόγος Γραφικών Τεχνών - Γραφίστας.
Πτυχίο ή δίπλωμα Γραφίστικης ή Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ.
γ) Βιβλιοθηκονόμος.
Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ.
2. Για την πλήρωση των θέσεων αυτών απαιτούνται επιπλέον:
α) Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π.
β) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.
3. Οι θέσεις του παρόντος άρθρου είναι ενιαίες και πληρούνται με τις ειδικότητες της παραγράφου 1, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας.

Άρθρο 21
Κλάδος ΤΕ5 Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ
Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου ΤΕ5 Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ ορίζονται:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ ή Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφορικής TE ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων TE Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή το πτυχίο τμήματος Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού ειδικότητας Ραδιοτηλεγραφητού ή Ναυτικών Ακαδημιών ή άλλος ισότιμος ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
2. Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π.

Άρθρο 22
Κλάδος ΤΕ6 Μηχανικών
1. Οι θέσεις του Κλάδου ΤΕ6 Μηχανικών διακρίνονται στις ακόλουθες ειδικότητες με τα αντίστοιχα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό:
α) Ηλεκτρονικός Μηχανικός.
Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών TE Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ.
β) Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.
αα) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών TE ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας TE ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ.
ββ) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Υπομηχανικού Ηλεκτρολόγου Β΄ Τάξεως ή Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Υπομηχανικού Ηλεκτρολόγου Α΄ Τάξεως ή Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου - Μηχανικού Β΄ ή Α΄ τάξης.
γ) Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός.
αα) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών TE ή Μηχανολόγων Μηχανικών TE και Βιομηχανικού Σχεδιασμού TE με κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών TE Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ.
ββ) Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου.
δ) Τεχνολόγος Μηχανολόγων Οχημάτων
αα) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Οχημάτων ή Μηχανολόγων Οχημάτων TE Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ.
ββ) Άδεια Τεχνολόγου Μηχανικού Αυτοκινήτων ή Βεβαίωση Ορθής Αναγγελίας Ενάρξεως Ασκήσεως Επαγγέλματος Τεχνίτη αυτοκινήτων - μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, με ειδικότητα Τεχνολόγου Μηχανικού αυτοκινήτων.
ε) Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός.
Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής ή Πολιτικών Δομικών Έργων ή Πολιτικών Μηχανικών TE ή Πολιτικών Μηχανικών TE και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής TE - Πολιτικών Μηχανικών TE Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ.
2. Για την πλήρωση των θέσεων αυτών απαιτούνται επιπλέον:
α) Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π.
β) Γνώση χειρισμού Η/Υ, πλην της ειδικότητας του εδαφίου Α΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.
3. Οι θέσεις του παρόντος άρθρου είναι ενιαίες και πληρούνται με τις ειδικότητες της παραγράφου 1 σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας.

Άρθρο 23
Κλάδος ΤΕ7 Μεταφραστών - Διερμηνέων - Ακροατών
Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου ΤΕ7 Μεταφραστών -Διερμηνέων - Ακροατών ορίζονται:
1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ανεξαρτήτως ειδικότητας.
2. Άριστη γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π. ή επαγγελματική απασχόληση ή παραμονή για λόγους σπουδών ή διδακτική απασχόληση σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην αλλοδαπή στην οποία ομιλείται η αντίστοιχη γλώσσα ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π. Η επαγγελματική απασχόληση καθώς και η διδακτική απασχόληση ή η παραμονή για λόγους σπουδών πρέπει να έχει διάρκεια δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακών ή ακαδημαϊκών ετών αντίστοιχα.
3. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

Κλάδοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

Άρθρο 24
Κλάδος ΔΕ1 Διοικητικών Γραμματέων
Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών Γραμματέων ορίζονται:
1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.), ανεξάρτητα από ειδικότητα ή πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε. οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδων Διοικητικών Υπηρεσιών -Γραμματέων, Οικονομίας, Βιβλιοθηκονομίας ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των τμημάτων Υπαλλήλων Λογιστηρίου, Υπαλλήλων Διοίκησης, Εμπορικών Επιχειρήσεων ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
2. Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π.
3. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

Άρθρο 25
Κλάδος ΔΕ2 Επιτελών Πληροφοριών
Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου ΔΕ2 Επιτελών Πληροφοριών ορίζονται:
1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
2. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

Άρθρο 26
Κλάδος ΔΕ3 Πληροφορικής - Χειριστών Η/Υ
Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου ΔΕ3 Πληροφορικής -Χειριστών Η/Υ ορίζονται:
1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής ή Πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, Δικτύων Η/Υ ή ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του Ηλεκτρολογικού Τομέα ή απολυτήριος τίτλος κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή ειδικότητας υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
2. Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π.

Άρθρο 27
Κλάδος ΔΕ4 Τεχνικών Οχημάτων
1. Οι θέσεις του Κλάδου ΔΕ4 Τεχνικών Οχημάτων διακρίνονται στις ακόλουθες ειδικότητες με τα αντίστοιχα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό:
α) Μηχανοτεχνίτης αυτοκινήτων - οχημάτων.
αα) Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Ιδρύματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.Κ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Α΄ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 (Α΄ 46) ή ν. 3475/2006 (Α΄ 146) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
ββ) Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων ή Βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων.
β) Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων - οχημάτων.
αα) Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Ιδρύματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.Κ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
ββ) Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων ή Βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων.
γ) Τεχνικός φανοποιΐας και βαφής αυτοκινήτων - οχημάτων.
αα) Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Ιδρύματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.Κ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
ββ) Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Τεχνίτη Αμαξωμάτων (Φανοποιού) και Τεχνίτη Βαφής Αυτοκινήτων ή Βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος Τεχνίτη Αμαξωμάτων (Φανοποιού) και Τεχνίτη Βαφής Αυτοκινήτων.
δ) Πλύντης - Λιπαντής.
αα) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
ββ) Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε καθήκοντα πλύντη -λιπαντή ή σε καθήκοντα συντήρησης μηχανών αυτοκινήτων - οχημάτων.
2. Οι θέσεις του παρόντος άρθρου είναι ενιαίες και πληρούνται με τις ειδικότητες της παραγράφου 1 σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας.

Άρθρο 28
Κλάδος ΔΕ5 Αναλυτών Επικοινωνιών
Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου ΔΕ5 Αναλυτών Επικοινωνιών ορίζονται:
1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
2. Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π.
3. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

Άρθρο 29
Κλάδος ΔΕ6 Τεχνικών
1. Οι θέσεις του Κλάδου ΔΕ6 Τεχνικών διακρίνονται στις ακόλουθες ειδικότητες με τα αντίστοιχα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό:
α) Ηλεκτρονικός.
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών ή Τεχνικός Αυτοματισμού ή Ηλεκτρονικός Συσκευών - Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων ή Ηλεκτρονικός Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων ή Ηλεκτρονικός Οπτικοακουστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικός Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικός Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων ή Τεχνικών Ηλεκτρονικών Εφαρμογών ή Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού ή Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού Τεχνικών Η/Υ ή Τεχνικών Η/Υ ή Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης ή Τεχνικός Η/Υ και Ηλεκτρονικών Μηχανών Γραφείου ή Τεχνικός Ηλεκτρονικός Βιομηχανικών Εφαρμογών ή Τεχνικός Συναρμολόγησης Ηλεκτρονικών Μικροσυσκευών ή Τεχνικός Οργάνων Μετρήσεων ή Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων ή Τεχνικός Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Πληροφορίας ή Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών ή Τεχνίτη Ηλεκτρονικών Συσκευών ή Τεχνίτη Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων ή Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών ή Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: Ιδρύματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Ηλεκτρολόγος.
αα) Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Ιδρύματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
ββ) Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ ή Γ΄ ή Δ΄ ή ΣΤ΄ Κατηγορίας.
γ) Μηχανοσυνθέτης - Εφαρμοστής.
αα) Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Ιδρύματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
ββ) Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Πρακτικού Μηχανικού ή βεβαίωση Εγγραφής στο Βιβλίο των πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του Μηχανολογικού τομέα ή Άδεια Εργοδηγού Μηχανικού 1ης ή 2ης Ειδικότητας του π.δ. 115/2012 (A΄ 200) ή Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 1ης ή 2ης Ειδικότητας του π.δ. 115/2012 ή βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων του π.δ. 115/2012.
δ) Τεχνίτης συγκολλήσεων και μεταλλικών κατασκευών.
αα) Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Ιδρύματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.Κ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
ββ) Άδειες Ασκήσεως επαγγέλματος Ηλεκτροσυγκολλητή και Οξυγονοκολλητή Α΄ ή Β΄ τάξης ή Άδειες Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή και Οξυγονοκολλητή Α΄ ή Β΄ τάξης του π.δ. 115/2012.
ε) Τορναδόρος - Εφαρμοστής.
αα) Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Ιδρύματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.Κ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
ββ) Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Πρακτικού Μηχανικού ή βεβαίωση Εγγραφής στο Βιβλίο των πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του Μηχανολογικού Τομέα ή Άδεια Εργοδηγού Μηχανικού 1ης ή 2ης Ειδικότητας του π.δ. 115/2012 ή Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 1ης ή 2ης Ειδικότητας του π.δ. 115/2012 ή βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων του π.δ. 115/2012.
στ) Τεχνικός υδραυλικών εγκαταστάσεων.
αα) Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Ιδρύματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.Κ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
ββ) Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος Τεχνίτη Υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης Ειδικότητας 1ης ή Άδεια Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού του π.δ. 112/2012 (Α΄ 197).
ζ) Τεχνίτης ψυκτικών και θερμικών εγκαταστάσεων.
αα) Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Ιδρύματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.Κ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
ββ) Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος τουλάχιστον Τεχνίτη Ψυκτικών Εγκαταστάσεων ή Τεχνικού Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Θερμαστή ή Άδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 4ης Ειδικότητας του π.δ. 115/2012.
η) Ελαιοχρωματιστής.
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ελαιοχρωματιστών ή ελαιοχρωματιστή ή Τεχνίτη Ελαιοχρωματιστή ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: Ιδρύματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.Κ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
θ) Τεχνίτης ξυλουργικών εργασιών.
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ξυλουργών -Επιπλοποιών ή Ξυλουργός ή Τεχνίτης Ξυλουργικής και Επιπλοποιίας ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: Ιδρύματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Οι θέσεις του παρόντος άρθρου είναι ενιαίες και πληρούνται με τις ειδικότητες της παραγράφου 1 σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας.

Άρθρο 30
Κλάδος ΔΕ7 Μεταφραστών - Διερμηνέων - Ακροατών
Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου ΔΕ7 Μεταφραστών -Διερμηνέων - Ακροατών ορίζονται:
1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
2. Άριστη γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π. ή επαγγελματική απασχόληση ή παραμονή για λόγους σπουδών στην αλλοδαπή στην οποία ομιλείται η αντίστοιχη γλώσσα ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π. Η επαγγελματική απασχόληση καθώς και η διδακτική απασχόληση ή η παραμονή για λόγους σπουδών πρέπει να έχει διάρκεια δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακών ή ακαδημαϊκών ετών αντίστοιχα.
3. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

Άρθρο 31
Κλάδος ΔΕ8 Τυπογράφων
1. Οι θέσεις του Κλάδου ΔΕ8 Τυπογράφων διακρίνονται στις ακόλουθες ειδικότητες με τα αντίστοιχα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό:
α) Φωτογράφος.
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φωτογραφίας ή Τεχνικού Εργαστηρίου Φωτογραφίας ή Τεχνικού Λήψης Φωτογραφίας ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: Ιδρύματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Τυπογράφος.
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Γραφικών Τεχνών - Εκτυπώσεων ή Εκτυπώσεων ή Τεχνικού Εκτυπωτή ή Τεχνίτη Γραφικών Τεχνών με κατεύθυνση Εκτυπώσεων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: Ιδρύματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.Κ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
γ) Γραφίστας.
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Γραφικών Τεχνών ή Γραφικών Τεχνικών - Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου ή Γραφίστα Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου ή Γραφίστα Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων ή Γραφιστών ή Τεχνικού Γραφίστα Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου ή Τεχνίτη Γραφικών Τεχνών με κατεύθυνση Φωτολιθογραφία ή Γραφίστικη Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: Ιδρύματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
δ) Βιβλιοδέτης.
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικός Βιβλιοδέτης ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: Ιδρύματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Οι θέσεις του παρόντος άρθρου είναι ενιαίες και πληρούνται με τις ειδικότητες της παραγράφου 1 σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας.

Άρθρο 32
Κλάδος ΔΕ9 Οδηγών
Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου ΔΕ9 Οδηγών ορίζονται:
1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ειδικοτήτων Α΄ Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Β΄ Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/20006 ειδικότητας Αυτοματισμού Αυτοκινήτου TEE ή Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ΣΕΚ ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του 1346/1983 ή ν. 3475/20006 ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής Ι.Ε.Κ. ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ΄ ή D κατηγορίας [π.δ. 51/2012 (Α΄ 101)].
3. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
4. Καλή γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π.

Άρθρο 33
Κλάδος ΔΕ10 Τηλεφωνητών
Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου ΔΕ10 Τηλεφωνητών ορίζονται:
1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
2. Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π.

Άρθρο 34
Κλάδος ΔΕ11 Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων
Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου ΔΕ11 Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων ορίζονται:
1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
2. Μέτρια γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π.
Κλάδοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΎΕ)

Άρθρο 35
Κλάδος ΥΕ1 Βοηθητικού Προσωπικού
1. Οι θέσεις του Κλάδου ΥΕ1 Βοηθητικού Προσωπικού διακρίνονται στις ακόλουθες ειδικότητες με το αντίστοιχο προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό:
α) Επιμελητής.
Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος Απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 (Α΄ 139) ή Απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78).
β) Χειριστής μηχανημάτων αναπαραγωγής εγγράφων.
Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος Απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή Απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000.
γ) Αποθηκάριος - Φορτοεκφορτωτής.
Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος Απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή Απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000.
δ) Κηπουρός.
Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος Απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή Απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000.
ε) Σερβιτόρος.
Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος Απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή Απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000.
2. Οι θέσεις του παρόντος άρθρου είναι ενιαίες και πληρούνται με τις ειδικότητες της παραγράφου 1, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας.

Άρθρο 36
Κλάδος ΥΕ2 Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων
Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου ΥΕ2 Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων ορίζεται απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος Απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή Απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000.

Άρθρο 37
Κλάδος ΥΕ3 Προσωπικού Καθαριότητας
Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου ΥΕ3 Προσωπικού Καθαριότητας ορίζεται απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος Απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή Απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000.

ΙΙ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Άρθρο 38
Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό
1. Στην Ε.Υ.Π. προβλέπονται είκοσι (20) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έως δύο (2) ετών προς κάλυψη ειδικών αναγκών της Υπηρεσίας σε στρατιωτικούς ή πολιτικούς αναλυτές, αναλυτές διεθνών σχέσεων, οικονομολόγους, ειδικούς οργάνωσης ή μηχανοργάνωσης ή άλλες συναφείς προς την αποστολή της ειδικότητες.
2. Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων απαιτούνται τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 2 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως αυτό ισχύει. Ο αριθμός των θέσεων που προκηρύσσονται, οι ειδικότητες του προσωπικού, η απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση, ο χρόνος απασχόλησης καθώς και η διαδικασία πρόσληψης καθορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
3. Στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό ανατίθεται συγκεκριμένο έργο στον τομέα της ειδικότητάς του.
4. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό αμείβεται με βάση τις κείμενες γι’ αυτό διατάξεις. Σε περίπτωση μειωμένης απασχόλησης καταβάλλεται μέρος του μισθού κατ’ αναλογία του χρόνου απασχόλησης.

Άρθρο 39
Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
1. Οι θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που συνεστήθησαν με την κοινή απόφαση 471.11/35/966412/24.10.2005 «Σύσταση Οργανικών θέσεων με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην Ε.Υ.Π. κατ’ εφαρμογή του π.δ. 164/2004» των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Δημόσιας τάξης (Β΄ 1529), κατανέμονται ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα ως ακολούθως:
α) Ειδικότητα Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού θέσεις δύο (2)
β) ΔΕ Ειδικότητας Διοικητικού θέση μία (1)
γ) ΔΕ Ειδικότητας Μεταφραστών - Διερμηνέων - Ακροατών, Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ θέσεις εννέα (9)
δ) ΔΕ Ειδικότητας Τηλεφωνητών θέση μία (1)
ε) ΥΕ Ειδικότητας Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων θέσεις δύο (2)
στ) ΥΕ Ειδικότητας Προσωπικού Καθαριότητας θέσεις εννέα (9).
2. Προσόντα διορισμού στις ανωτέρω Ειδικότητες είναι τα αντιστοίχως προβλεπόμενα για:
α) το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό
β) τον Κλάδο ΔΕ1 Διοικητικών Γραμματέων
γ) τον Κλάδο ΔΕ7 Μεταφραστών - Διερμηνέων - Ακροατών
δ) τον Κλάδο ΔΕ 10 Τηλεφωνητών
ε) τον Κλάδο ΥΕ2 Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων
στ) τον Κλάδο ΥΕ3 Προσωπικού Καθαριότητας.

Άρθρο 40
Κατανομή Πολιτικού Προσωπικού
Οι οργανικές θέσεις του πολιτικού προσωπικού με σχέση δημοσίου δικαίου και με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ανέρχονται συνολικά σε χίλιες οκτακόσιες δεκαεννέα (1.819), κατανέμονται δε στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Μονάδες σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της Ε.Υ.Π. και τον Πίνακα Σύνθεσης και Κατανομής του Προσωπικού αυτής, που τον συνοδεύει (άρθρα 10 παρ. 2 και 12 του ν. 3649/2008).

Άρθρο 41
Διαπίστωση βαθμού ξένης γλώσσας
1. Όπου στο παρόν διάταγμα απαιτείται για τον διορισμό ή την πρόσληψη υπαλλήλου γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π., η διαπίστωση του βαθμού γνώσης γίνεται με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και επικαιροποιείται με γραπτή και προφορική δοκιμασία που ενεργείται από εξεταστική επιτροπή.
2. Όπου στο παρόν διάταγμα απαιτείται για τον διορισμό ή την πρόσληψη υπαλλήλου γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π., της οποίας η διαπίστωση του βαθμού γνώσης δεν προβλέπεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, ο βαθμός γνώσης αυτής διαπιστώνεται και αποδεικνύεται μόνο με γραπτή και προφορική δοκιμασία που γίνεται από εξεταστική επιτροπή.

III. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Άρθρο 42
1. Στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών υπηρετούν για να καλύψουν ειδικές ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Μονάδων της με μετάθεση ή απόσπαση, ανάλογα με τις εκάστοτε ισχύουσες για κάθε μία από τις παρακάτω αναφερόμενες κατηγορίες προσωπικού διατάξεις, έως:
α) 20 αξιωματικοί του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Γ.Ε.Σ.) βαθμού Ανθυπολοχαγού μέχρι και Συνταγματάρχη.
β) 8 αξιωματικοί του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.) βαθμού Σημαιοφόρου μέχρι και Πλοιάρχου.
γ) 8 αξιωματικοί του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.) βαθμού Ανθυποσμηναγού μέχρι και Σμηνάρχου.
δ) 50 αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) βαθμού Υπαστυνόμου μέχρι και Αστυνομικού Διευθυντή.
ε) 10 του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) βαθμού Σημαιοφόρου μέχρι και Αντιπλοιάρχου.
στ) 2 αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) βαθμού Πυρονόμου μέχρι και Πυραγού.
ζ) 20 ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) ή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) ή του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.).
η) 420 ανθυπαστυνόμοι, αρχιφύλακες και αστυφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.).
2. Η Κεντρική Υπηρεσία και οι Περιφερειακές Μονάδες της Ε.Υ.Π. λογίζονται ως στρατιωτικές εγκαταστάσεις από απόψεως φρουρήσεως και ασφαλείας.
3. Το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.), της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.AKT.) και του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) τοποθετείται και παραμένει στην Ε.Υ.Π. για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) ετών.
Αν το προσωπικό κρίνεται κατάλληλο για το έργο του το χρονικό αυτό διάστημα μπορεί να παραταθεί.
Μπορεί όμως να αποδεσμευτεί με απόφαση του Διοικητή και πριν από το χρονικό διάστημα των πέντε ετών για σοβαρό λόγο αναγόμενο στην άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 43
Διορισμός πολιτικού προσωπικού
1. Οι κενές θέσεις πολιτικού προσωπικού πληρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 και 4 του άρθρου 10 και 11A του ν. 3649/2008, με επιλογή μετά από προκήρυξη μεταξύ όσων έχουν τα προβλεπόμενα στον οργανισμό αυτό προσόντα.
Ως υπάλληλοι της Ε.Υ.Π. διορίζονται όσοι κατέχουν τα προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τις ισχύουσες για την Ε.Υ.Π. διατάξεις.
2. Ο διορισμός του πολιτικού προσωπικού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στον εισαγωγικό βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Το διοριζόμενο πολιτικό προσωπικό υπόκειται σε διετή δοκιμασία κατά τη διάρκεια της οποίας παρακολουθεί τα προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης που προβλέπονται για τους νεοδιοριζόμενους υπαλλήλους από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και φοιτά υποχρεωτικά στα σχολεία του Κλάδου του, που λειτουργούν στην Ε.Υ.Π.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά και για την πλήρωση κενών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Άρθρο 44
Διαδικασία επιλογής - Επιτροπές
Η επιλογή γίνεται με μεικτό σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) και αξιολόγησης ειδικότερων προσόντων από τις ακόλουθες επιτροπές οι οποίες συγκροτούνται κάθε φορά με απόρρητη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Ε.Υ.Π.:
1. Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου των δικαιολογητικών που αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της Γραμματείας του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. ως Πρόεδρο και δύο Προϊσταμένους Τμημάτων της Ε.Υ.Π., μετά των ισαρίθμων αναπληρωματικών μελών του αντίστοιχου φορέα.
Η Επιτροπή μετά την πρωτοκόλληση των αιτήσεων ελέγχει την εμπρόθεσμη υποβολή τους, την πληρότητα των δικαιολογητικών και προϋποθέσεων σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην προκήρυξη και συντάσσει πρακτικό στο οποίο αναφέρονται όσοι ορθώς και εμπροθέσμως υπέβαλαν αιτήσεις και δικαιολογητικά καθώς και αυτοί, τα δικαιολογητικά των οποίων δεν πληρούσαν τις τυπικές προϋποθέσεις και όρους της προκήρυξης, παραθέτοντας πλήρη αιτιολογία. Το πρακτικό αυτό μαζί με τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων διαβιβάζονται στην Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού.
Η Επιτροπή Ελέγχου των δικαιολογητικών δύναται να συστήνει Ομάδα/ες Εργασίας για την υποβοήθηση του έργου της.
2. Τριμελή Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού, η οποία αποτελείται από τον Υποδιοικητή που είναι αρμόδιος για τα θέματα προσωπικού, ένα μέλος του Α.Σ.Ε.Π. και το Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης ή εκπρόσωπό του, που ορίζεται από αυτόν, μετά ισαρίθμων αναπληρωματικών μελών του αντίστοιχου φορέα. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Υποδιοικητής της Ε.Υ.Π.
Οι συνεδριάσεις της επιτροπής πραγματοποιούνται στην έδρα της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ε.Υ.Π. και ως γραμματέας ορίζεται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ της Υπηρεσίας, με τον αναπληρωτή του.
Η Επιτροπή έχει τη γενική εποπτεία και μέριμνα της διαδικασίας επιλογής. Ειδικότερα:
α) Μετά τη διαβίβαση σε αυτή του πρακτικού της επιτροπής Ελέγχου των δικαιολογητικών συντάσσει Αλφαβητικό Πίνακα Αποκλειομένων, με τα στοιχεία των υποψηφίων τα δικαιολογητικά των οποίων διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις - απαιτήσεις της προκήρυξης αιτιολογώντας πλήρως τους λόγους για τους οποίους δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό και Αλφαβητικό Πίνακα Συμμετεχόντων Υποψηφίων στην περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία κατά Κατηγορία, Κλάδο και Ειδικότητα με τα στοιχεία των υποψηφίων, των οποίων τα δικαιολογητικά διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις - απαιτήσεις της προκήρυξης.
Ο τρόπος ενημέρωσης των Αποκλειομένων ή και των Συμμετεχόντων Υποψηφίων στην περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία καθορίζεται στην προκήρυξη.
Οι αποκλειόμενοι δύνανται να ασκήσουν ένσταση κατά του αποκλεισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 45 του παρόντος.
β) Μοριοδοτεί τα αντικειμενικά κριτήρια των υποψηφίων και καταρτίζει πίνακες μοριοδότησης ανά Κατηγορία, Κλάδο και Ειδικότητα κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους κριτηρίων.
γ) Καλεί, με τον τρόπο που θα καθορίζεται στην προκήρυξη, από τους πίνακες μοριοδότησης αριθμό υποψηφίων αυξημένο τουλάχιστον στο πενταπλάσιο του αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων για κάθε Κατηγορία, Κλάδο και Ειδικότητα, πλην των υποψηφίων των Κλάδων Μεταφραστών - Διερμηνέων - Ακροατών όλων των Κατηγοριών σε γλώσσες για τις οποίες ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 41 του παρόντος, οι οποίοι καλούνται στο σύνολο τους, να συμμετέχουν στην περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία.
δ) Καταρτίζει το πρόγραμμα διεξαγωγής των γραπτών ή και προφορικών εξετάσεων των υποψηφίων για τη διακρίβωση των βασικών νοητικών δεξιοτήτων, της ικανότητας κατανόησης γραπτού λόγου, της κριτικής ικανότητας, της επεξεργασίας πληροφοριών, της ταχύτητας και ακρίβειας αντίληψης, του βαθμού γνώσης της ξένης γλώσσας ή και ειδικότερων γνωστικών αντικειμένων.
ε) Πραγματοποιεί τις προαναφερθείσες εξετάσεις, δύναται δε να ορίσει ειδικούς εισηγητές, εξεταστές, βαθμολογητές και επιτροπές, όπου κατά την κρίση της είναι απαραίτητο για την υποβοήθηση του έργου της.
Ο τρόπος βαθμολόγησης της γραπτής ή και προφορικής εξέτασης, ο καθορισμός βάσης επιτυχίας, οι τυχόν συντελεστές βαρύτητας ανά εξεταζόμενο μάθημα ή για ορισμένα ερωτήματα του αυτού μαθήματος καθώς και κάθε άλλο συναφές με τη γραπτή και προφορική εξέταση ζήτημα, καθορίζονται με την εκάστοτε προκήρυξη. Οι υποψήφιοι που δεν λαμβάνουν τουλάχιστον τη βάση στην οριζόμενη κάθε φορά με την προκήρυξη κλίμακα βαθμολόγησης, σε καθένα από τα αντικείμενα των γραπτών ή και προφορικών εξετάσεων ή δεν προσήλθαν στις εξετάσεις, αποτυγχάνουν.
στ) Συντάσσει αλφαβητικούς Πίνακες Επιτυχόντων της διαδικασίας των γραπτών ή και προφορικών εξετάσεων ανά Κατηγορία, Κλάδο και Ειδικότητα, όπου αναγράφονται έναντι του ονόματος έκαστου υποψηφίου, ο βαθμός κατά εξεταστικό αντικείμενο και το άθροισμα τους, και Αποτυχόντων της προαναφερθείσας διαδικασίας κατά Κατηγορία, Κλάδο και Ειδικότητα, όπου αναγράφονται έναντι του ονόματος έκαστου υποψηφίου ο βαθμός κατά εξεταστικό αντικείμενο ή στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν προσήλθε στις εξετάσεις η ένδειξη «απέτυχε» καθώς και ο λόγος αποτυχίας του. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Αποτυχόντων αποκλείονται οριστικά του διαγωνισμού και ενημερώνονται σχετικά με τον τρόπο που κάθε φορά καθορίζεται στην προκήρυξη.
ζ) Καταρτίζει το πρόγραμμα των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών στις οποίες συμμετέχουν οι περιλαμβανόμενοι στον Πίνακα Επιτυχόντων.
η) Συντάσσει Πίνακες Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά, ανά Κατηγορία, Κλάδο και Ειδικότητα βάσει της συνολικής βαθμολογίας η οποία προκύπτει από το άθροισμα του αποτελέσματος της διαδικασίας των γραπτών και προφορικών εξετάσεων και της μοριοδότησης των αντικειμενικών κριτηρίων των υποψηφίων που κρίθηκαν Κατάλληλοι από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή.
Η συνολική βαθμολογία ελέγχεται μέχρι του δεύτερου δεκαδικού της μονάδας ενώ σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται ο υποψήφιος με την καλύτερη επίδοση στη γραπτή δοκιμασία και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό του βασικού τίτλου σπουδών και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση.
θ) Καταρτίζει τους πίνακες διοριστέων και επιλαχόντων κατά Κατηγορία, Κλάδο και Ειδικότητα. Οι πίνακες υπογράφονται από τα μέλη της επιτροπής και υποβάλλονται με μέριμνα του Προέδρου της μαζί με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνων Πόρων της Ε.Υ.Π.
3. Τριμελή Ειδική Επιστημονική Επιτροπή προς διαπίστωση των διανοητικών και ψυχικών προσόντων των υποψηφίων, η οποία αποτελείται από αξιωματικούς Υγειονομικού των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) ή των Σωμάτων Ασφαλείας ειδικότητας ψυχιάτρου ή και ψυχολόγου, μετά των ισαρίθμων αναπληρωματικών μελών. Πρόεδρος ορίζεται ο αρχαιότερος αξιωματικός.
Όποιος κρίνεται ακατάλληλος από την ψυχοτεχνική δοκιμασία ή δεν παρουσιάστηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα αποκλείεται από το διαγωνισμό.

Άρθρο 45
Ένσταση
1. Άσκηση ένστασης επιτρέπεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της ενημέρωσης του υποψηφίου περί του αποκλεισμού του από τη διαγωνιστική διαδικασία διότι διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά του δεν πληρούν τις προϋποθέσεις - απαιτήσεις της προκήρυξης.
2. Ο τρόπος υποβολής της ένστασης καθορίζεται με την προκήρυξη.
3. Επί της ενστάσεως αποφαίνεται η Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού, προβαίνει, εφόσον απαιτηθεί, στις αναγκαίες διορθώσεις και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερόμενους.

Άρθρο 46
Μοριοδότηση
Τα προσόντα των υποψηφίων μοριοδοτούνται βάσει των εξής αντικειμενικών κριτηρίων:
1. του βαθμού του απαιτούμενου βασικού τίτλου σπουδών, όπως αυτός προσδιορίζεται ειδικότερα στην προκήρυξη των προς πλήρωση θέσεων, αναγόμενου σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιαζόμενου με το συντελεστή 110,
2. του συνολικού αριθμού μονάδων, οι οποίες προστίθενται στο γενικό βαθμό του τίτλου σπουδών της προηγούμενης περίπτωσης και έχουν ως ακολούθως:
α) Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής εκπαίδευσης (TE).
αα) 150 μονάδες για το δεύτερο τίτλο σπουδών, σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών.
ββ) 400 μονάδες για διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
γγ) 200 μονάδες για διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο.
δδ) 200 μονάδες για μεταπτυχιακό τίτλο ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
εε) 100 μονάδες για μεταπτυχιακό τίτλο ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο.
Βαθμολογούνται αθροιστικά έως δύο (2) τίτλοι σπουδών, επιπέδου μεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώματος, με τον καλύτερο κάθε φορά συνδυασμό βαθμολογίας τίτλων.
β) Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ).
αα) 150 μονάδες για δεύτερο τίτλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτιση ς/ειδικότητας του Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
ββ) 200 μονάδες για κατοχή επαγγελματικής άδειας ικανότητας οδηγού Κατηγορίας Ε για τους υποψηφίους του Κλάδου ΔΕ9 Οδηγών.
γγ) 200 μονάδες για τους υπηρετήσαντες στις Ειδικές Δυνάμεις (Υποβρύχιοι Καταστροφείς, Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες) των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) οι οποίοι είναι κάτοχοι μιας εκ των συγκεκριμένων ειδικοτήτων και υπηρέτησαν με αυτήν έως την απόλυση τους ή στην Προεδρική Φρουρά για τους υποψήφιους του Κλάδου ΔΕ11 Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων.
γ) Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ)
200 μονάδες για τους υπηρετήσαντες στις Ειδικές Δυνάμεις (Υποβρύχιοι Καταστροφείς, Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες) των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) οι οποίοι είναι κάτοχοι μιας εκ των συγκεκριμένων ειδικοτήτων και υπηρέτησαν με αυτήν έως την απόλυση τους ή στην Προεδρική Φρουρά για τους υποψήφιους του Κλάδου ΥΕ2 Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων.
δ) Για όλες τις Κατηγορίες:
αα) 70 μονάδες για αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας.
ββ) 50 μονάδες για αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας.
γγ) 30 μονάδες για αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας.
δδ) 10 μονάδες για αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που αποδεικνύει τη μέτρια γνώση μιας ξένης γλώσσας.
Μοριοδοτούνται οι ξένες γλώσσες που καθορίζονται στην προκήρυξη.
εε) 7 μόρια ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι 84 μήνες σε αντικείμενο που τυχόν θα προσδιορίζεται με την εκάστοτε προκήρυξη.

Άρθρο 47
Προκήρυξη
1. Η πρόσληψη των υποψηφίων γίνεται μετά από προκήρυξη που εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ε.Υ.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Με την οικεία προκήρυξη δύναται να περιορίζονται για θέσεις συγκεκριμένων κλάδων ή ειδικοτήτων οι τίτλοι σπουδών σε ορισμένους μόνο από τους προβλεπόμενους στον Οργανισμό της Υπηρεσίας τίτλους σπουδών και να καθορίζονται πρόσθετα και εξειδικευμένα προσόντα διορισμού, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας.
3. Στην προκήρυξη καθορίζονται:
α) Ο συνολικός αριθμός των προς πλήρωση θέσεων και ο αριθμός αυτών κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.
β) Τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων (γενικά, ειδικά και πρόσθετα).
γ) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους, η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο τρόπος υπολογισμού των μορίων, η διαδικασία κατάρτισης των πινάκων κατάταξης και διοριστέων, ο τρόπος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων στους υποψηφίους, ο τρόπος υποβολής ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 48
Τοποθετήσεις, μετακινήσεις προσωπικού
1. Η τοποθέτηση του πολιτικού προσωπικού της Ε.Υ.Π. στις Υπηρεσιακές της Μονάδες γίνεται με απόφαση του Διοικητή αυτής.
2. Οι μετακινήσεις του πολιτικού προσωπικού της Ε.Υ.Π μεταξύ των Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας γίνονται με αποφάσεις του Διοικητή της Ε.Υ.Π.

Άρθρο 49
Αποσπάσεις πολιτικού προσωπικού
1. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η απόσπαση εκτός Ε.Υ.Π. του πολιτικού προσωπικού της (άρθρο 17 παρ. 3 του ν. 3649/2008).
2. Με αποφάσεις του Διοικητή της Ε.Υ.Π. το προσωπικό της μπορεί να αποσπάται από την Κεντρική Υπηρεσία σε Περιφερειακές Μονάδες και αντίστροφα, ως και από Περιφερειακή σε Περιφερειακή Μονάδα της για κάλυψη απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών. Ο χρόνος της απόσπασης είναι μέχρι ένα (1) εξάμηνο.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ε.Υ.Π. και κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη, επιτρέπεται η απόσπαση, για ορισμένο χρόνο, πολιτικού προσωπικού του δημοσίου τομέα, κατόπιν συναινέσεως του, σε θέσεις της Ε.Υ.Π. για την πλήρωση ειδικών αναγκών. Η ως άνω απόφαση δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 50
Μεταθέσεις πολιτικού προσωπικού
1. Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων διενεργούνται με απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π., ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Πολιτικών Υπαλλήλων αυτής.
2. Οι μεταθέσεις διενεργούνται τους θερινούς μήνες είτε για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών είτε για προσωπικούς λόγους. Οι μεταθέσεις διενεργούνται σε οποιονδήποτε χρόνο, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, για λόγους που ανάγονται στο συμφέρον της Υπηρεσίας.
Το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους γνωστοποιούνται, με μέριμνα της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνων Πόρων, οι προς πλήρωση κενές οργανικές θέσεις και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να υποβάλουν σχετική αίτηση. Το ίδιο χρονικό διάστημα καλούνται να υποβάλουν αίτηση και όσοι υπάλληλοι επιθυμούν τη μετάθεση τους για προσωπικούς λόγους. Για τις μεταθέσεις προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, η εκδήλωση επιθυμίας δεν είναι δεσμευτική για την επιλογή των προς μετάθεση υπαλλήλων.
3. Δεν επιτρέπεται μετάθεση των υπαλλήλων της Ε.Υ.Π. μελών των διοικητικών συμβουλίων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της χωρίς έγγραφη συγκατάθεση των ιδίων και της συνδικαλιστικής τους οργάνωσης (άρθρο 17 παρ. 2 του ν. 3649/2008).

Άρθρο 51
Επιλογές - Τοποθετήσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας,
του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος
1. Η τοποθέτηση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) και του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) γίνεται μετά από επιλογή τους από το Διοικητή της Ε.Υ.Π. και συναίνεση του τοποθετούμενου.
2. Η τοποθέτηση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετά από πρόταση του Αρχηγού του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) και αποδοχή της από τον Διοικητή της Ε.Υ.Π. με συναίνεση του τοποθετούμενου.
3. Για την τοποθέτηση του προαναφερομένου προσωπικού στην Ε.Υ.Π. απαιτείται οι τοποθετούμενοι:
α) Να είναι απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.), της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) ή του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.).
β) Να έχουν κριθεί κατ’ εκλογή προακτέοι κατά την τελευταία πριν από την τοποθέτηση τους κρίση από το αντίστοιχο Συμβούλιο του κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.), της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) ή του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.). Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται κατ’ εκλογή κρίση στο βαθμό τους, πρέπει να μην υπάρχουν δυσμενή στοιχεία στο Μητρώο τους.
4. Το προαναφερόμενο προσωπικό, τοποθετείται στις προβλεπόμενες γι’ αυτό θέσεις με απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π.

Άρθρο 52
Υπηρεσιακή σχέση προσωπικού
1. Οι πολιτικοί υπάλληλοι, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) και του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) υπάγονται στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Ε.Υ.Π., όπως ορίζονται στα άρθρα 5 και 6 του παρόντος και στον Εσωτερικό Κανονισμό και τον συνημμένο σε αυτόν Πίνακα Σύνθεσης και Κατανομής του Προσωπικού της Ε.Υ.Π.
2. Το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.), που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία, εντάσσεται σε Τμήματα που είτε στελεχώνονται αμιγώς από στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) είτε προΐσταται σε αυτά στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.).
Το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.), που υπηρετεί στις Περιφερειακές Μονάδες, εντάσσεται στα Τμήματα - Γραφεία, όπου σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Ε.Υ.Π. υπηρετούν στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.).

Άρθρο 53
Υπηρεσιακές Εκθέσεις
Για την αξιολόγηση του πολιτικού προσωπικού καθώς και του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.), της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) και του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες για την κάθε κατηγορία αξιολογούμενου προσωπικού διατάξεις.

Άρθρο 54
Πειθαρχικές Διατάξεις
1. Στο προσωπικό που υπηρετεί στην Ε.Υ.Π. επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές με την ακόλουθη διάκριση:
α) Στο πολιτικό προσωπικό οι ποινές που προβλέπονται από τις ισχύουσες για την Ε.Υ.Π. διατάξεις.
β) Στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε. Δ.), της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) και του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.), οι ποινές που προβλέπονται από τη νομοθεσία των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.), της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) ή του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) αντίστοιχα.
2. Ο Διοικητής της Ε.Υ.Π. έχει πειθαρχική εξουσία:
α) Γενικού Γραμματέα υπουργείου για το πολιτικό προσωπικό.
β) Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.), Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) και του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) αντίστοιχα.
3. Πειθαρχικός έλεγχος για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) ασκείται όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, μετά από σχετική πρόταση του Διοικητή της Ε.Υ.Π.
4. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων, οι Προϊστάμενοι των Αυτοτελών Τμημάτων και οι Διοικητές των Περιφερειακών Μονάδων της Ε.Υ.Π. έχουν το δικαίωμα να επιβάλουν στο πολιτικό προσωπικό που υπάγεται σ’ αυτούς, μέχρι την πειθαρχική ποινή της επίπληξης.

Άρθρο 55
Επιστράτευση Πολιτικού Προσωπικού
Η επιστράτευση του κάθε κατηγορίας πολιτικού προσωπικού αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στην Ε.Υ.Π.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 56
Ένταξη υπηρετούντος Μονίμου Πολιτικού Προσωπικού.
1. Το μόνιμο πολιτικό προσωπικό της Ε.Υ.Π. που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος εντάσσεται αυτοδίκαια με το βαθμό που κατέχει στους Κλάδους που προβλέπει το παρόν, μετά την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Εσωτερικών, ως ακολούθως:

Κλάδοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
α) Στον κλάδο ΠΕ1 «Διοικητικού - Οικονομικού» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΠΕ1 «Διοικητικών».
β) Στον κλάδο ΠΕ2 «Επιτελών Πληροφοριών» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΠΕ2 «Επιτελών Πληροφοριών».
γ) Στον κλάδο ΠΕ3 «Πληροφορικής» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΠΕ3 «Πληροφορικής».
δ) Στον κλάδο ΠΕ4 «Κρυπταναλυτών» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΠΕ4 «Κρυπταναλυτών».
ε) Στον κλάδο ΠΕ5 «Αναλυτών Επικοινωνιών» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΠΕ5 «Αναλυτών Πληροφοριών Επικοινωνιών».
στ) Στις ειδικότητες του κλάδου ΠΕ6 «Ειδικών Τεχνικών» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΠΕ6 «Ειδικών Τεχνικών».
ζ) Στον κλάδο ΠΕ7 «Μεταφραστών - Διερμηνέων - Ακροατών» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΠΕ7 «Μεταφραστών - Διερμηνέων - Ακροατών, Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ».
η) Στον κλάδο ΠΕ8 «Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΠΕ8 «Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας».

Κλάδοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (TE)
θ) Στον κλάδο ΤΕ1 «Διοικητικού - Λογιστικού» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΤΕ1 «Διοικητικών».
ι) Στον κλάδο ΤΕ2 «Επιτελών Πληροφοριών» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΤΕ2 «Επιτελών Πληροφοριών».
ια) Στον κλάδο ΤΕ3 «Πληροφορικής» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΤΕ3 «Πληροφορικής».
ιβ) Στις ειδικότητες του κλάδου ΤΕ4 «Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών -Βιβλιοθηκονόμων» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΤΕ4 «Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών -
Βιβλιοθηκονόμων - Σχεδιαστών».
ιγ) Στον κλάδο ΤΕ5 «Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΤΕ5 «Ραδιοτηλεγραφητών - Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ».
ιδ) Στις ειδικότητες του κλάδου ΤΕ6 «Μηχανικών» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΤΕ6 «Μηχανικών».
ιε) Στον κλάδο ΤΕ7 «Μεταφραστών - Διερμηνέων - Ακροατών» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΤΕ7 «Μεταφραστών - Διερμηνέων - Ακροατών, Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ».

Κλάδοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
ιστ) Στον κλάδο ΔΕ1 «Διοικητικών Γραμματέων» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΔΕ1 «Διοικητικών».
ιζ) Στον κλάδο ΔΕ2 «Επιτελών Πληροφοριών» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΔΕ2 «Επιτελών Πληροφοριών».
ιη) Στον κλάδο ΔΕ3 «Πληροφορικής - Χειριστών Η/Υ» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΔΕ3 «Πληροφορικής».
ιθ) Στις ειδικότητες του κλάδου ΔΕ4 «Τεχνικών Οχημάτων» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΔΕ6 «Τεχνικών» (ειδικοτήτων: Μηχανοτεχνίτης Οχημάτων, Ηλεκτροτεχνίτης Οχημάτων, Τεχνίτης Αμαξωμάτων - Φανοποιός, Βαφέας - Ταπετσέρης - Πλύντης - Λιπαντής).
κ) Στον κλάδο ΔΕ5 «Αναλυτών Επικοινωνιών» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΔΕ5 «Αναλυτών Πληροφοριών Επικοινωνιών».
κα) Στις ειδικότητες του κλάδου ΔΕ6 «Τεχνικών» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΔΕ6 «Τεχνικών» (ειδικοτήτων: Τεχνίτης Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικός, Συγκολλητής, Ηλεκτρολόγος, Τορναδόρος - Εφαρμοστής, Υδραυλικός, Ψυκτικός - Θερμαστής, Μηχανοσυνθέτης - Εφαρμοστής, Ελαιοχρωματιστής, Ξυλουργός, Ηλεκτρονικός Εγκαταστάσεων).
κβ) Στον κλάδο ΔΕ7 «Μεταφραστών - Διερμηνέων - Ακροατών» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΔΕ7 «Μεταφραστών - Διερμηνέων - Ακροατών, Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ».
κγ) Στις ειδικότητες του κλάδου ΔΕ8 «Τυπογράφων» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΔΕ8 «Τυπογράφων».
κδ) Στον κλάδο ΔΕ9 «Οδηγών» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΔΕ9 «Οδηγών».
κε) Στον κλάδο ΔΕ 10 «Τηλεφωνητών» οι υπάλληλοι αντιστοίχων ειδικοτήτων του μέχρι τώρα κλάδου ΔΕ10 «Τηλεφωνητών».
κστ) Στον κλάδο ΔΕ 11 «Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΔΕ11 «Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων».

Κλάδοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
κζ) Στις ειδικότητες του κλάδου ΥΕ1 «Βοηθητικού Προσωπικού» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΥΕ1 Βοηθητικού Προσωπικού, οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΥΕ3 «Προσωπικού Εστιάσεως» καθώς και η ειδικότητα κηπουρού του μέχρι τώρα κλάδου ΥΕ4 «Προσωπικού Καθαριότητας».
κη) Στον κλάδο ΥΕ2 «Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΥΕ2 «Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων».
κθ) Στον κλάδο ΥΕ3 «Προσωπικού Καθαριότητας» οι υπάλληλοι του μέχρι τώρα κλάδου ΥΕ4 «Προσωπικού Καθαριότητας», πλην της ειδικότητας κηπουρού.
2. Όσοι από τους υπαλλήλους υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος, στον προσωρινό κλάδο ΤΕΠ1 «Διοικητικών» εντάσσονται με το βαθμό που έχουν σε ισάριθμες θέσεις του προσωρινού Κλάδου ΤΕΠ1 «Διοικητικού-Λογιστικού». Οι θέσεις του προσωρινού αυτού Κλάδου διατηρούνται μέχρι την οριστική κατάργηση του με την κατά την οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων από την Υπηρεσία.

Άρθρο 57
1. Εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος εκδίδεται και εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός της Ε.Υ.Π. και ο Πίνακας Σύνθεσης και Κατανομής του Προσωπικού στις προβλεπόμενες με το παρόν υπηρεσίες αυτής.
2. Ως την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων των υπηρεσιακών μονάδων της Ε.Υ.Π. κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος, καθήκοντα Προϊσταμένων εξακολουθούν να ασκούν οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος προϊστάμενοι ή αναπληρωτές αυτών.
3. Σε κάθε περίπτωση, για τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος Προϊσταμένους Διευθύνσεων ή Υποδιευθύνσεων ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2, υποπαράγραφο α, περίπτωση δδ, εδάφιο δεύτερο, του άρθρου 5 του παρόντος.
4. Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 5, παράγραφος 2, υποπαράγραφος α, περίπτωση δδ, εδάφιο πρώτο του παρόντος, δεν απαιτείται η διετής υπηρεσία Προϊσταμένου υπηρεσιακής μονάδας.

Άρθρο 58
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το π.δ. 126/2009 «Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών» (Α΄ 173), πλην της παρ. 1 του άρθρου 48 αυτού, καθώς και κάθε αντίθετη προς αυτό διάταξη.

Άρθρο 59
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2017


Κατεβάσετε επίσης το αρχείο με το πρωτότυπο κείμενο, όπως είναι δημοσιευμένο στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) του Εθνικού Τυπογραφείου.

Προεδρικό Διάταγμα 1/2017 - ΦΕΚ 2/Α/18-1-2017

www.e-nomothesia.gr

 

Related

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 235716458118619754

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

pasapolice@gmail.com

προβολες σελιδας

FACEBOOKΣυγχρονη Αστυνομια

ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

item