Επιστολή Αντιπροσώπων της ΕΑΣΥΑ προς την Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΑΣΥ για τις Μετακινήσεις Αστυνομικού προσωπικού με τα Μ.Μ.Μ

                                                                                      

                                                                                                          
                                                                                                 ΑΘΗΝΑ 11/1/2017
 


                                                                   Προς
                                      Την Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΑΣΥ
                                                                                                                  

Επιστολή  Αντιπροσώπων της ΕΑΣΥΑ στην ΠΟΑΣΥ  και μελών της Προοδευτικής Ανεξάρτητης Συνεργασίας Αστυνομικών. (Π.Α.Σ.Α.)  προς την Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΑΣΥ  για τις Μετακινήσεις Αστυνομικού προσωπικού με τα Μ.Μ.Μ
.
                                                                                                                 (μέσω της ΕΑΣΥΑ)

Συνάδελφοι

Με την έλευση του 2017  όπου θα τεθεί σε  ισχύ η  χρήση του «ηλεκτρονικού» εισιτηρίου σε όλα τα  Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ξεκίνησε η τοποθέτηση μπαρών στους σταθμούς του μετρό ,του ηλεκτρικού  κ.τ.λ.,  με αποτέλεσμα να μην γνωρίζει κανείς τι ακριβώς θα ισχύει με το θέμα της δωρεάν μετακίνησης των Αστυνομικών με τα Μ.Μ.Μ., ειδικότερα για το Λεκανοπέδιο της Αττικής.

 Σύμφωνα με τον Ν.4336-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 'Άρθρο 24  παρ1 .  Η δαπάνη των μη μισθολογικών παροχών των υπαλλήλων των φορέων, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, αποτυπώνεται εφεξής αναλυτικά στους συντασσόμενους προϋπολογισμούς των φορέων ανά είδος παροχής.
Παρ  2.Σε κάθε συλλογική σύμβαση, που αφορά στη χορήγηση μη μισθολογικών παροχών, επισυνάπτεται, ως παράρτημα και αναπόσπαστο μέρος αυτής, μελέτη με τον αριθμό των εργαζομένων που αφορά η παροχή, την προκαλούμενη δαπάνη, καθώς και τον τρόπο κάλυψής , η οποία εγκρίνεται από τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο κάθε φορά Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
5.Παροχές που αφορούν σε Ασφαλιστήρια Συμβόλαια ή Προγράμματα Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης των εργαζομένων, καθώς και σε μειωμένα εισιτήρια, δωρεάν Κάρτες Διαδρομών καταργούνται,  σε συνδυασμό με το Άρθρο 18 - Νόμος 4337/2015 παρ 4. Στο άρθρο 6 του ν. 3920/2011 (Α΄33) στο τέλος της παραγράφου 4 προστίθεται το παρακάτω κείμενο :«Η εκτέλεση του μεταφορικού έργου του ΟΑΣΑ αναστέλλεται αυτοδικαίως από την 1η Ιανουαρίου 2016, για όσο χρονικό διάστημα το αντισυμβαλλόμενο Υπουργείο δεν καταβάλλει το σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, αντίτιμο ή τη διαφορά του κομίστρου από την πίστωση αυτή» , σε συνδυασμό με την  Κ.Υ.Α. αριθ. Α-59909/ 4404/ 18.1.2016  Άρθρο 5.
α. Το δικαίωμα μετακίνησης με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου ή με καταβολή μειωμένου κομίστρου στα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) χορηγείται μόνον εφόσον το αρμόδιο Υπουργείο χορήγησης αυτού του δικαιώματος συνάψει προηγουμένως σύμβαση με τον ΟΑΣΑ και καταβάλει το αντίτιμο της δαπάνης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6, Ν. 3920/2011.
 Δεσμευτική προϋπόθεση για τη σύναψη των συμβάσεων με τον ΟΑΣΑ αποτελεί η πρόβλεψη και η εγγραφή της αντίστοιχης πίστωσης, στις κατηγορίες δαπανών του προϋπολογισμού του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου.
β. Το δικαίωμα μετακίνησης με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου ή με καταβολή μειωμένου κομίστρου στα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), πιστοποιείται με την «Κάρτα Ελεύθερης Μετακίνησης» ή την «Κάρτα Μετακίνησης Μειωμένου Κομίστρου», η οποία εκδίδεται από τον ΟΑΣΑ και ισχύει για το προβλεπόμενο από τις συμβάσεις χρονικό διάστημα.
γ. Στις συμβάσεις μεταξύ του ΟΑΣΑ και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργείου, καθορίζεται η ποσότητα και ο τύπος των Καρτών Μετακίνησης, το αντίτιμο της κάθε Κάρτας και ο τρόπος καταβολής του, ενώ η διάθεση των Καρτών πραγματοποιείται με εποπτεία και έλεγχο του αρμόδιου αντισυμβαλλόμενου Υπουργείου, το οποίο οφείλει να μεριμνήσει ώστε οι δικαιούχοι να παραλαμβάνουν εγκαίρως τις Κάρτες Μετακίνησης που δικαιούνται.
δ. Σε κάθε Κάρτα Μετακίνησης αναγράφεται το αντισυμβαλλόμενο με τον ΟΑΣΑ Υπουργείο, η κατηγορία του δικαιούχου, τα στοιχεία του, το έτος ισχύος και η Υπηρεσία χορήγησης.
Τέλος επικολλάται φωτογραφία του δικαιούχου, η οποία και σφραγίζεται από το φορέα χορήγησης. ε. Καταργείται η μετακίνηση με πλήρη ή μειωμένη απαλλαγή κομίστρου με την χρήση οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, πιστοποιητικού ή ταυτότητας, πλην των ανωτέρω (Κάρτα Ελεύθερης Μετακίνησης και Κάρτα Μετακίνησης Μειωμένου Κομίστρου), της Φοιτητικής Ταυτότητας Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής («Student Card - University ID») και της Ταυτότητας Ανέργου μαζί με επίδειξη ισχύοντος Διαβατηρίου ή Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, όσον αφορά τα μέσα των αστικών συγκοινωνιακών φορέων της περιοχής αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ. Για τα Παιδιά κάτω των έξι (6) ετών, που απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.) δεν απαιτείται η χρήση οποιουδήποτε εγγράφου.

 Άρθρο 6.
 α. Δικαιούχοι Ελεύθερης Μετακίνησης, είναι:
- Ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, των Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών.
 - Ένστολο προσωπικό Πυροσβεστικού Σώματος (μόνιμοι και πυροσβέστες 5ετούς υποχρέωσης). - Ένστολο προσωπικό και δόκιμοι του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής.
- Οπλίτες θητείας και Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. - Ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου.
- Άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.). - Παιδιά κάτω των έξι (6) ετών.
 - Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.
Οι Δικαιούχοι Ελεύθερης Μετακίνησης απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.), υπό την προϋπόθεση της εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 3920/2011 και ως το άρθρο 5 της παρούσας απόφασης ορίζει.
 β. Δικαιούχοι Μετακίνησης με Μειωμένους Τύπους Κομίστρου, είναι:
 1. Φοιτητές της Δημόσιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
2. Φοιτητές Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Πανεπιστημίων της αλλοδαπής έως την ηλικία των 25 ετών, με την επίδειξη ισχύουσας Φοιτητικής Ταυτότητας «Student Card - University ID» και ισχύοντος Διαβατηρίου ή Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Μαθητές της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης άνω των 18 ετών.
 4. Σπουδαστές Δημόσιων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. έως την ηλικία των 22 ετών.
5. Φοιτητές - Σπουδαστές Δημόσιων Σχολών αρμοδιότητας Υπουργείων Πολιτισμού, Άμυνας, Ναυτιλίας, Εργασίας, Υγείας και Τουρισμού.
6. Πολύτεκνοι γονείς και μέλη των οικογενειών τους.
7. Παιδιά ηλικίας από 7 έως 12 ετών.
8. Νέοι ηλικίας από 13 έως 18 ετών. 9. Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. Οι Δικαιούχοι Μετακίνησης με Μειωμένους τύπους κομίστρου, απαλλάσσονται από την καταβολή του 50% των τιμών των καθορισθέντων ως άνω κομίστρων, στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.), υπό την προϋπόθεση της εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 3920/2011 και ως το άρθρο 5 της παρούσας απόφασης ορίζει.Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το δικαίωμα μετακίνησης με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου για το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας χορηγείται μόνον εφόσον το αρμόδιο Υπουργείο χορήγησης αυτού του δικαιώματος συνάψει προηγουμένως σύμβαση με τον ΟΑΣΑ και καταβάλει το αντίτιμο της δαπάνης.
Δεσμευτική προϋπόθεση για τη σύναψη των συμβάσεων με τον ΟΑΣΑ αποτελεί η πρόβλεψη και η εγγραφή της αντίστοιχης πίστωσης, στις κατηγορίες δαπανών του προϋπολογισμού του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου.
Από όσο γνωρίζουμε  αντίστοιχη πίστωση στις δαπάνες του υπουργείου μας δεν υπάρχει και από την στιγμή που θα ολοκληρωθεί η εγκατάσταση όλων των συστημάτων ασφάλειας (μπάρες) στα Μ.Μ.Μ.  δεν θα μπορούμε  να μετακινούμαστε δωρεάν αν δεν ξεπεραστούν τα εμπόδια των παραπάνω διατάξεων .


Επίσης η ΚΥΑ προβλέπει ότι  στις συμβάσεις μεταξύ του ΟΑΣΑ και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργείου, καθορίζεται η ποσότητα και ο τύπος των Καρτών Μετακίνησης, το αντίτιμο της κάθε Κάρτας και ο τρόπος καταβολής του, ενώ η διάθεση των Καρτών πραγματοποιείται με εποπτεία και έλεγχο του αρμόδιου αντισυμβαλλόμενου Υπουργείου, το οποίο οφείλει να μεριμνήσει ώστε οι δικαιούχοι να παραλαμβάνουν εγκαίρως τις Κάρτες Μετακίνησης που δικαιούνται.
δ. Σε κάθε Κάρτα Μετακίνησης αναγράφεται το αντισυμβαλλόμενο με τον ΟΑΣΑ Υπουργείο, η κατηγορία του δικαιούχου, τα στοιχεία του, το έτος ισχύος και η Υπηρεσία χορήγησης. Τέλος επικολλάται φωτογραφία του δικαιούχου, η οποία και σφραγίζεται από το φορέα χορήγησης.

Συνεπώς γεννούνται τα παρακάτω ερωτηματικά
Τα χρήματα για την σύμβαση θα δοθούν από το υπουργείο οικονομικών;
Υπάρχει ενδεχόμενο να συμψηφιστεί ανταποδοτικά με τις παροχές που ούτως ή άλλως γίνονται κατά κανόνα από την Αστυνομία ;
Πως θα ξεπεραστεί ο σκόπελος της μνημονιακής δέσμευσης;
Υπάρχει ενδεχόμενο δωρεάς  από τον ΟΑΣΑ ;
Σε περίπτωση μη παροχής δωρεάν καρτών πως θα προμηθεύονται οι συνάδελφοι εισιτήρια για εκτέλεση υπηρεσίας μέτρων σε σταθμούς μετρό και ηλεκτρικού?
Σε περίπτωση περιστατικών-επεισοδίων σε σταθμούς(που συμβαίνουν συνεχώς) οι συνάδελφοι που θα επιλαμβάνονται πως θα εισέρχονται εντός των σταθμών;
Θα προλάβουν να παραδοθούν οι κάρτες μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου στους συναδέλφους όπου πιθανόν είναι η ημερομηνία που θα λειτουργήσει το ηλεκτρονικό εισιτήριο;

Άρα από την στιγμή που στόχος του ΟΑΣΑ  είναι έως τέλος  Φεβρουάριου  να έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση όλων των συστημάτων ασφαλείας, είμαστε πολύ κοντά στην ημερομηνία που θα λειτουργήσει το ηλεκτρονικό εισιτήριο,  πιστεύουμε  ότι η ομοσπονδία μας πρέπει να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες  ώστε να λυθούν όλα τα προβλήματα που προκύπτουν από τον νόμο και  να συνεχιστεί η πλήρης απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου στο  προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, των Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών με την προμήθεια των αντίστοιχων καρτών .
Συνάδελφοι ο αστυνομικός που υπηρετεί στην Αττική  έχει να αντιμετωπίσει τα αυξημένα έξοδα της καθημερινότητας γι΄ αυτόν και την οικογένειά του,  ενώ οι μειώσεις που έχει υποστεί στα χρόνια του μνημονίου τον έχουν οδηγήσει στην κυριολεξία στην οικονομική και κοινωνική  εξαθλίωση. Είναι επίσης γνωστό πως αρκετές φορές αναγκαζόμαστε να πληρώσουμε από την τσέπη μας για να καλύψουμε ζωτικές ανάγκες για την άσκηση του λειτουργήματός μας και δεν μπορούμε να αντέξουμε ούτε για μία ημέρα άλλη μια έμμεση μείωση του μισθού μας.


  1. Φώτης Βασίλειος Αντιπρόσωπος της ΕΑΣΥΑ στην ΠΟΑΣΥ
  2. Τσιόγκας  Κων/νος  Αντιπρόσωπος της ΕΑΣΥΑ στην ΠΟΑΣΥ
  3. Αραβόπουλος Χρήστος   Μέλος Π.Α.Σ.Α.
  4. Μόκας Ευάγγελος Μέλος Π.Α.Σ.Α.
  5. Γραμματικόπουλος Γεώργιος  Αντιπρόσωπος της ΕΑΣΥΑ στην ΠΟΑΣΥ
  6. Χιρμπιλίδης  Αναστάσιος Μέλος Π.Α.Σ.Α.
  7. Βραχάτης  Παναγιώτης  Μέλος Π.Α.Σ.Α.
  8. Ψαλλίδας Γεώργιος  Αντιπρόσωπος της ΕΑΣΥΑ στην ΠΟΑΣΥ
  9. Καραγιαννόπουλος Δημήτριος Αντιπρόσωπος της ΕΑΣΥΑ στην ΠΟΑΣΥ

Related

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ 4686307983457133940

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

pasapolice@gmail.com

προβολες σελιδας

FACEBOOKΣυγχρονη Αστυνομια

ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

item