Συμμετοχή δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές των σωματείων.

http://www.karditsalive.net/images/stories/9_kathimerines/63_09_2016/ekloges_ast.jpg

Μετά το αρ. 52 του ν. 4446/2016, ως δικαστικοί αντιπρόσωποι στις εκλογές των σωματείων θα ορίζονται δικηγόροι, από τους κατά τόπους δικηγορικούς συλλόγους
Άρθρο 52

Συμμετοχή δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων

1. Η παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) καταργείται και οι παράγραφοι 3 και 4 του ιδίου άρθρου αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών, εφόσον πρόκειται για δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται με αίτηση της οργάνωσης από τον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας της.

4. Εφόσον πρόκειται για σωματεία που έχουν την έδρα τους εντός της Περιφέρειας του Δικηγορικού Συλλόγου, δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Τα εδάφια β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 εφαρμόζονται ανάλογα».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 351/1983 (Α΄ 122) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι Εφορευτικές Επιτροπές διορίζονται από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο και απαρτίζονται από δικηγόρους που ορίζονται από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο και μέλη του ΟΕΕΕ που προτάθηκαν από τους μεμονωμένους και τους συνδυασμούς υποψηφίων κατά τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 6 του παρόντος. Εφόσον οι μεμονωμένοι και οι συνδυασμοί υποψηφίων δεν έχουν προτείνει τον απαιτούμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του παρόντος, αριθμό μελών του ΟΕΕΕ για τη συγκρότηση των Εφορευτικών Επιτροπών, οι τελευταίες συμπληρώνονται με μέλη του Επιμελητηρίου που διορίζονται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου».

3. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 351/1983 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή προεδρεύει δικηγόρος με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών και συμμετέχουν υποχρεωτικά σε αυτή τα μέλη του ΟΕΕΕ που προτάθηκαν σαν τακτικά μέλη της ΚΕΕ από όλους τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν εξήντα (60) τουλάχιστον υποψηφίους. Για κάθε τακτικό μέλος της ΚΕΕ αυτής της κατηγορίας, διορίζονται και τα αντίστοιχα δύο (2) αναπληρωματικά εφόσον έχουν προταθεί από τον ίδιο συνδυασμό».

4. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 351/1983 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι ΤΕΕ προεδρεύονται από δικηγόρο και συγκροτούνται υποχρεωτικά από τα μέλη του ΟΕΕΕ που προτάθηκαν σαν τακτικά μέλη των ΤΕΕ, από όλους τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν εξήντα (60) τουλάχιστον υποψηφίους ο καθένας. Για κάθε τακτικό μέλος κάθε ΤΕΕ, διορίζεται και αντίστοιχο αναπληρωματικό, που έχει προταθεί από τον ίδιο συνδυασμό».

5. Η παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986 (Α΄ 196) αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών των οργάνων του συνεταιρισμού διενεργεί εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών και αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Στις εκλογές συνεταιρισμών με πάνω από πεντακόσια (500) μέλη ορίζονται εκλογικά κέντρα, τα οποία μπορούν να βρίσκονται και στις έδρες των περιφερειακών εγκαταστάσεων και σε καθένα από αυτά παρίσταται δικηγόρος ως δικαστικός αντιπρόσωπος, διοριζόμενος από το Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας που λειτουργούν τα εκλογικά κέντρα».

6. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 372/1992 (Α΄ 187) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η εκλογική επιτροπή συγκροτείται έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα Επιμελητήρια Αθηνών και Πειραιά και με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας για τα λοιπά Επιμελητήρια της χώρας και αποτελείται από τους εξής:

α. Ένα δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του Επιμελητηρίου με τον αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, οι οποίοι διορίζονται από το Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Επιμελητηρίου.

β. Δύο υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τους αναπληρωτές τους ή δύο υπαλλήλους αντίστοιχα της Περιφερειακής Διοίκησης με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη και

γ. Δύο εκπροσώπους του Επιμελητηρίου εκ των οποίων ο ένας μέλος και ο άλλος υπάλληλος του Επιμελητηρίου που προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου αντίστοιχα.

Το οριζόμενο στην εκλογική επιτροπή μέλος του Επιμελητηρίου δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος κατά τις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων του Δ.Σ. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Επιμελητηρίου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη Δ.Ε. Χρέη εισηγητή εκτελεί ο υπεύθυνος του τμήματος μητρώου του Επιμελητηρίου».

7. Η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού, καθώς και των αντιπροσώπων σε άλλα νομικά πρόσωπα που συμμετέχει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός διενεργούνται από εφορευτική επιτροπή της οποίας προεδρεύει δικηγόρος που διορίζεται από το Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Αγροτικού Συνεταιρισμού. Αν τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού είναι λιγότερα από τριάντα (30), οι εκλογές διενεργούνται χωρίς την παρουσία δικηγόρου, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το καταστατικό. Η διαδικασία εκλογής και ο αριθμός των μελών της εφορευτικής επιτροπής καθορίζονται από το καταστατικό. Για τις αρχαιρεσίες τηρείται από την εφορευτική επιτροπή πρακτικό. Το ποσοστό των γυναικών υποψηφίων να εκλεγούν μέλη του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου, αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστο στο ποσοστό των γυναικών μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραια μονάδα».

8. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4423/2016 (Α΄ 182) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι εκλογές στους Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου, καθώς και των αντιπροσώπων για την Ε.ΔΑ.Σ.Ε. διενεργούνται ταυτόχρονα από τριμελή εφορευτική επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη γενική συνέλευση. Της εφορευτικής επιτροπής προεδρεύει δικηγόρος, ο οποίος διορίζεται από το Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του συνεταιρισμού».


Αμοιβή Δικαστικών Αντιπροσώπων στις εκλογές των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
 ΦΕΚ Β΄ 337/14-2-2012 η 2394/80/9-2-2012 ΥΑ
 "Αμοιβή Δικαστικών Αντιπροσώπων στις εκλογές των συνδικαλιστικών οργανώσεων."


Αριθμ. 2394/80 (4)
Αμοιβή Δικαστικών Αντιπροσώπων στις εκλογές των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α. Του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
(ΦΕΚ 98/Α΄).
β. Του Π.Δ/τος 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
γ. Του Ν. 678/77 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων «περί Οργανισμού Εργατικής Εστίας και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 246/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
δ. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 29 παρ. 3 του Ν. 1264/82 «Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων» (ΦΕΚ 79/Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. 21738/78/25.11.2011 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ιωάννη Κουτσούκο» (ΦΕΚ 2741/Β΄).
3. Το γεγονός ότι έχει εγγραφεί πίστωση στον Κ.Α.Ε. 2522 Δ΄ του προϋπολογισμού του Ο.Ε.Ε έτους 2012 για την προκαλούμενη δαπάνη το ύψος της οποίας δεν δύναται να υπολογιστεί επακριβώς και η δαπάνη αυτή δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ύψος της αμοιβής των δικαστικών αντιπροσώπων για την παρουσία τους στις εκλογές των οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και τον τρόπο καταβολής ως εξής:
α) Για την εκλογή εφορευτικής επιτροπής:
1. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 10 έως 200 μέλη ποσό πενήντα και πενήντα (50,50) €.
2. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 201 έως 600 μέλη ποσό εβδομήντα επτά (77,00) €.
3. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 601 μέλη και άνω, ποσό ογδόντα τέσσερα (84,00) €.
β) Για λήψη απόφασης εκπροσώπησης στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση:
1. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 10 έως 200 μέλη ποσό τριάντα δύο (32,00) €.
2. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 201 έως 600 μέλη ποσό εξήντα τρία (63,00) €.
3. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 601 μέλη και άνω, ποσό εβδομήντα οκτώ (78,50) €.
γ) Για την εκλογή των λοιπών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων (Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών):
1. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 10 έως 200 μέλη ποσό εβδομήντα επτά (77,00) €.
2. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 201 έως 600 μέλη ποσό εκατόν δέκα εννέα (119,00) €.
3. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από 601 μέλη και άνω, ποσό εκατόν πενήντα (150,00) €.
δ) Προκειμένου για σωματεία με λιγότερα από 300 μέλη, τα οποία εκλέγουν την ίδια ημέρα Εφορευτική  Επιτροπή, Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, Αντιπροσώπους Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών και λαμβάνουν απόφαση εκπροσώπησης στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, η αμοιβή των δικαστικών αντιπροσώπων καθορίζεται στο ποσό των εκατόν τριάντα πέντε (135,00) €.
Όπου στην απόφαση αυτή γίνεται λόγος περί «μελών» νοούνται τα οικονομικώς εντάξει μέλη μέχρι και κατά την ημέρα της ψηφοφορίας.
Ο χρόνος ημερήσιας απασχόλησης των δικαστικών αντιπροσώπων καθορίζεται σε 8 ώρες ημερησίως.
Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται από τη συνδικαλιστική οργάνωση στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στο οποίο κατατίθεται η αίτηση διορισμού δικαστικού αντιπροσώπου μαζί με την αίτηση. Σε περίπτωση που η διαδικασία των εκλογών διαρκεί περισσότερες από μία ημέρες, τα αντίστοιχα ποσά αμοιβής καταβάλλονται για τις επιπλέον ημέρες, συμπληρωματικά στην ίδια Γραμματεία, αμέσως μετά το τέλος των εκλογών.

Από την ημέρα που θα ισχύσει η παρούσα απόφαση καταργείται η υπ’ αριθμ. 5896/65/5.2.2009 όμοια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ


Related

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 5899520419594751405

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

pasapolice@gmail.com

προβολες σελιδας

FACEBOOKΣυγχρονη Αστυνομια

ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

item