Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου: Διευκρινίσεις και προθεσμία για συγκεντρωτικά στοιχεία (εγκύκλιος)

https://www.e-nomothesia.gr/media/images/articles4/ypoyrgeio-dioikitikis-anasygkrotisis-min.png
Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα Π.Δ. 69/2016
Nα αποστείλουν έως τις 10/3/2017 στο ΥΠΔΑ τα συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα, ζητά με ΕΓΚΥΚΛΙΟ της προς τους φορείς του Δημοσίου, η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη.
Διαβάστε στη συνέχεια τη σχετική Εγκύκλιο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα Π.Δ. 69/2016
Σχετ. α) η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2355/οικ.20352/27.7.2016 (ΑΔΑ: 77Ψ4465ΦΘΕ-ΨΡ9), β) ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426/9.8.2016 (ΑΔΑ: Ω3Σ1465ΦΘΕ-ΣΒΧ) και γ) ΔΙΔΑΔ/Φ.31.56/2417/οικ.31389/8.12.2016 (ΑΔΑ: 65Ξ4465ΦΘΕ-ΝΒ9) εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων της Υπηρεσίας μας αναφορικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 98 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) και του Π.Δ. 69/2016 (Α’ 127), και ενόψει της επικείμενης έναρξης της διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων, οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρ. 30 του ν. 4369/2016, θα ξεκινήσουν με την έκδοση προκηρύξεων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων, παρακαλούνται οι αποδέκτες του παρόντος για τα εξής:
Όπως είχε διευκρινιστεί και στις προηγούμενες εγκύκλιες οδηγίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. β, περ. ββ της παρ. 3 του άρ. 85 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 29 του ν. 4369/2016), κριτήριο επιλογής, μεταξύ άλλων, αποτελεί και η μοριοδότηση του χρόνου προϋπηρεσίας του ιδιωτικού τομέα, που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρ. 98 του Υ.Κ. και του Π.Δ. 69/2016.
Ως εκ τούτου έως 10/03/2017 παρακαλείσθε να αποστείλετε στην Υπηρεσία μας συγκεντρωτικά στοιχεία, στα οποία θα αποτυπώνονται τα κάτωθι στοιχεία:
1. Αριθμός αιτήσεων υπαλλήλων ανά κατηγορία εκπαίδευσης, οι οποίες έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού.
2. Αριθμός αιτήσεων υπαλλήλων ανά κατηγορία εκπαίδευσης, οι οποίες έχουν διαβιβαστεί στα αρμόδια συλλογικά όργανα.
3. Αριθμός αιτήσεων υπαλλήλων ανά κατηγορία εκπαίδευσης, οι οποίες έχουν εξεταστεί από τα αρμόδια συλλογικά όργανα.
Τα ανωτέρω στοιχεία θα αποστέλλονται από όλους τους φορείς αποκλειστικά στο Υπουργείο που τους εποπτεύει, και ακολούθως τα Υπουργεία θα αποστείλουν στο φορέα μας συγκεντρωτικά τα ανωτέρω στοιχεία.Υπενθυμίζεται ότι κατά την διαχείριση και εξέταση των εν λόγω αιτήσεων, προτεραιότητα θα δίνεται στους υπαλλήλους κατηγορίας πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, οι οποίοι στοιχειοθετούν κατ΄ αρχήν δικαίωμα για επιλογή σε θέση ευθύνης επιπέδου γενικής διεύθυνσης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ. 84 του Υ.Κ. σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στις οικείες οργανικές διατάξεις (παρ. 5 του άρ. 84 του Υ.Κ., όπως ισχύει). Η περάτωση της διαδικασίας αναγνώρισης προϋπηρεσίας για τις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις υπαλλήλων που καταρχήν πληρούν τις προϋποθέσεις για την επιλογή σε θέσεις προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει του γεγονότος ότι οι σχετικές προσκλήσεις – προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων επιπέδου γενικής διεύθυνσης δεν απευθύνονται μόνο στους υπάλληλους που ανήκουν οργανικά στο φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις, αλλά σε όλους τους υπαλλήλους των δημοσίων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ β΄ βαθμού, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7γ του άρ. 86 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ.29 του ν. 4369/2016.Τέλος, σχετικά με ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας, διευκρινίζονται και υπενθυμίζονται τα εξής:
α) Ως προς την κρίση περί της συνάφειας της προϋπηρεσίας κατ΄ άρθρο 4 και 5 του Π.Δ. 69/2016, διευκρινίζεται ότι αυτή κρίνεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και συνδέεται άμεσα με τις οργανικές διατάξεις κάθε φορέα και την κατηγορία /εκπαιδευτική βαθμίδα που ανήκει ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι κατά την έκδοση της γνωμοδότησης αυτής πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η παρ. 1 του άρ. 30 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με τις οποίες «Ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητάς του», ενώ σε καμία περίπτωση δεν τυγχάνουν εφαρμογής εν προκειμένω οι διατάξεις της παρ. 2 του άρ. 30 του Υ.Κ., δεδομένου ότι η ανάθεση καθηκόντων άλλου κλάδου ή ειδικότητας εφαρμόζεται μόνο σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, με σκοπό την προσωρινή κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Ως εκ τούτου η ανάθεση καθηκόντων άλλου κλάδου ή ειδικότητας σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις δεν αποτελεί αλλά ούτε και υποκαθιστά την κατηγορία, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος. Τέλος, διευκρινίζεται ότι για την εξέταση αιτήσεων αναγνώρισης προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 98 του Υ.Κ. για τους αποσπασμένους υπαλλήλους, αρμόδιο είναι το υπηρεσιακό συμβούλιο της υπηρεσίας, στην οποία ανήκουν οργανικά.β) Όσον αφορά τον έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών που προσκομίζονται για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα, διευκρινίζεται ότι αφορά στα δικαιολογητικά εκείνα, τα οποία έχουν κατατεθεί από τον ίδιο τον υπάλληλο και όχι εκείνα τα οποία έχουν αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως ή έχουν αποσταλεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες απευθείας στις διευθύνσεις προσωπικού. Περαιτέρω υπενθυμίζονται οι διατάξεις της παρ. 10 του άρ. 28 του ν. 4305/2014, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρ. 26 του ν. 4440/2016, σύμφωνα με τις οποίες ο έλεγχος γνησιότητας των δικαιολογητικών για τους υπηρετούντες υπαλλήλους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος (2/12/2016) των διατάξεων αυτών. Ως εκ τούτου εν προκειμένω ο έλεγχος γνησιότητας των σχετικών δικαιολογητικών δύναται να διενεργείται παράλληλα κατά την εξέταση των αιτήσεων των υπαλλήλων. Τέλος, στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα δεν τηρείται ή δεν υφίσταται ΑΡΧΕΙΟ, δεν απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια προς διακρίβωση της γνησιότητας των σχετικών δικαιολογητικών.
γ) Για την υπαγωγή της αιτούμενης προς αναγνώριση προϋπηρεσίας, η οποία έχει παρασχεθεί σε νπιδ και προκειμένου να εξεταστεί αν οι φορείς αυτοί υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρ. 98, οπότε και αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία, ή της παρ. 6 του άρ. 98 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) και του Π.Δ. 69/2016, οπότε έχει παρασχεθεί εκτός δημοσίου τομέα και αναγνωρίζεται αποκλειστικά για τη βαθμολογική ένταξη των υπαλλήλων και για την περαιτέρω μοριοδότηση αυτής κατά τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων με ανώτατο όριο τα επτά έτη, διευκρινίζονται τα εξής: Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρ. 98 του Υ.Κ. ο όρος Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου ταυτίζεται με την έννοια των δημοσίων νομικών προσώπων που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο και ανήκουν στον δημόσιο τομέα, όπως αυτός επανοριοθετήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990. Ενόψει τούτου τα υπόψη δημόσια νομικά πρόσωπα μπορούν να λάβουν είτε τη μορφή της δημόσιας επιχείρησης (ανώνυμης εταιρείας) ή άλλου δημόσιου οργανισμού ή απλώς νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, καθόσον στις διατάξεις της περ. γ του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 ορίζεται ότι ο δημόσιος τομέας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τις κάθε είδους κρατικές ή δημόσιες και παραχωρηθείσες επιχειρήσεις και οργανισμούς, φορείς οι οποίοι επιπλέον εμπίπτουν και στο κεφ. Α’ του ν. 3429/2005, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου δημόσιου χαρακτήρα που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιους σκοπούς.
δ) Δεδομένου ότι οι προϋποθέσεις αναγνώρισης αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα που έχει παρασχεθεί σε κράτος -μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν διαφοροποιούνται από τις προϋποθέσεις αναγνώρισης της προϋπηρεσίας που έχει παρασχεθεί εκτός δημοσίου τομέα στην ημεδαπή, διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να καταθέτουν με μέριμνά τους, αλλά και οι αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού θα πρέπει να αναζητούν αρμοδίως και να διερευνούν αν από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά στοιχειοθετείται η αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ε) Όσον αφορά ερωτήματα σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας, η οποία κατά την εξέταση από τις αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού ή από τα αρμόδια συλλογικά όργανα, προκύπτει ότι συμπίπτει με το χρονικό διάστημα της στρατιωτικής θητείας των υπαλλήλων, διευκρινίζεται ότι όσον αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρ. 98 του Υ.Κ. δεν δύναται να αναγνωριστεί δεδομένου ότι σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρ. 155 του Υ.Κ. «Ο χρόνος στράτευσης πριν από την έναρξη της υπαλληλικής σχέσης δεν θεωρείται χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας». Όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρ. 98 του Υ.Κ. και των διατάξεων του Π.Δ. 69/2016, διευκρινίζεται ότι λαμβάνοντας υπόψη το είδος της απασχόλησης και τα λοιπά στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Υπηρεσία και το αρμόδιο συλλογικό όργανο, αυτή δύναται να αναγνωριστεί.
στ) Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρ. 98 του Υ.Κ., «Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο έως επτά (7) έτη, που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό, εκτός του δημοσίου τομέα, λαμβάνεται υπόψη εφόσον αποδεικνύεται. (…)». Περαιτέρω, όσον αφορά στα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 69/2016 δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, για την στοιχειοθέτηση της αποδεδειγμένης κατ΄ άρθρο 2 του εν λόγω Π.Δ. προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα, αυτά εξετάζονται κατ΄ αρχήν από τα αρμόδια συλλογικά όργανα σύμφωνα με την παρ. 4 του άρ.6. του Π.Δ. 69/2016. Ωστόσο για τη διατύπωση της σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, το οποίο αποτελεί σύμφωνα με το άρ. 162 του Υ.Κ. διακριτή αρχή, και την έκδοση απόφασης του αρμόδιου για τη βαθμολογική ένταξη οργάνου, δύναται να λαμβάνονται περαιτέρω υπόψη στοιχεία που είτε έχει ήδη στη διάθεσή της η Υπηρεσία είτε αναζητεί αρμοδίως, προκειμένου να στοιχειοθετείται η προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις αποδεδειγμένη προϋπηρεσία εκτός δημοσίου τομέα.
Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις προσωπικού παρακαλούνται για την άμεση κοινοποίηση της παρούσας στους προέδρους των υπηρεσιακών συμβουλίων.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, αποδέκτη της παρούσας, παρακαλούνται για τις κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειές τους προκειμένου να ολοκληρωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΟΤΑ η εξέταση των αιτήσεων των υπαλλήλων τους.
Συναφώς σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 4123/Β΄/2016 δημοσιεύτηκε η απόφαση για τη διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊσταμένων.
Τέλος υπενθυμίζεται σε συνέχεια προηγούμενης εγκυκλίου του Υπουργείου, η υποχρέωση της κατάρτισης των περιγραμμάτων των θέσεων προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων με προτεραιότητα των οριζόντιων θέσεων ευθύνης, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρ. 7 του άρ. 84 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ. 29 του ν. 4369/2016.
www.minadmin.gov.gr
 e-nomothesia.gr/

Related

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 4108618963482383534

Δημοσίευση σχολίουDefault Comments

emo-but-icon

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Ομιλία του Δημήτρη Καραγιαννόπουλου στο 32ο συνέδριο της ΠΟΑΣΥ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Ενημερωθείτε για το ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό των αστυνομικών!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

pasapolice@gmail.com

προβολες σελιδας

FACEBOOKΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Συγχρονη Αστυνομια

item